LPC154/2015
ID intern unic:  360467
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 154
din  30.07.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 224-233     art Nr : 457     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 1 din Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 280, art. 878), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Drumurile sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. II. – Articolul 4 din Legea nr. 592-XIII din 26 septembrie 1995 privind transportul prin conducte magistrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 8–9, art. 78), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Obiectele transportului prin conducte sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. III. – Articolul 11 din Legea aviaţiei civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 98–99, art. 292), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Construcțiile, instalațiile și echipamentele amplasate pe teritoriul aerodromului (aeroportului) sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. IV. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează în final cu o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „оbiecte de infrastructură tehnico-edilitară – reţele subterane şi supraterane de alimentare cu apă potabilă şi tehnică, de canalizare, de termoficare, de alimentare cu energie electrică şi cu gaze naturale, de comunicaţii electronice etc., căi de circulaţie a mijloacelor de transport, construcţii supraterane de pozare a instalaţiilor electrice, staţii de pompare şi de punere sub presiune, alte construcţii şi instalaţii, care fac parte din dotarea edilitară de interes public sau comun, precum şi reţele ale bunului imobil sau conexe acestuia.”
    2. La articolul 4, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Chioşcurile, gheretele, împrejmuirile, pereţii, bornele de hotar, stratul asfaltic, macaralele, alte construcții și instalaţii ale căror funcţii sînt legate direct de teren sau de construcția principală şi care nu pot fi formate ca obiecte independente de drept în conformitate cu Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, precum şi obiectele de infrastructură tehnico-edilitară nu sînt obiecte ale înregistrării în registrul bunurilor imobile.”
    3. La articolul 11 alineatul (2) litera l), textul „ „Registrul obiectelor de infrastructură inginerească” ” se substituie cu textul „ „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” ”.
    4. La articolul 13 alineatul (4), textul „ „Harta digitală de bază”” se substituie cu textul „ „Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” ”.
    Art. V. – Articolul 5 din Legea nr. 272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 39–41, art. 167), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Sistemele de alimentare cu apă potabilă sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. VI. – Articolul 78 din Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Construcțiile, instalațiile și echipamentele amplasate pe teritoriul și în acvatoriul portului maritim sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. VII. – Articolul 18 din Legea nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 76, art. 342), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Obiectele pentru păstrarea şi comercializarea produselor petroliere sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. VIII. – Articolul 5 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 14–17, art. 49), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Sistemele publice de gospodărie comunală sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. IX. – Articolul 8 din Codul transportului feroviar nr. 309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226–228, art. 892), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (10) cu următorul cuprins:
    „(10) Căile ferate sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. X. – Articolul 17 din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 155), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (71) cu următorul cuprins:
    „(71) Reţelele de comunicaţii electronice sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. XI. – Articolul 22 din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 31), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Reţelele de gaze naturale sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. XII. – Articolul 22 din Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 127–133, art. 311) se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Reţelele electrice sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.”
    Art. XIII. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2016, cu excepţia art. IV care intră în vigoare la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:
    – va prezenta Parlamentului proiectul de lege cu privire la Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară;
    – va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Liliana PALIHOVICI

    Nr. 154. Chișinău, 30 iulie 2015.