LPC162/2015
ID intern unic:  360639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 162
din  30.07.2015
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 469
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 11) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi în desenul sau modelul industrial”.
    2. La articolul 3, punctul 10) va avea următorul cuprins:
    „10) pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în:
    a) marca de produs şi/sau marca de serviciu 5000 lei
    b) desenul sau modelul industrial
    (pentru o cerere, inclusiv multiplă) 2500 lei”.
    Art. II. – Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136–140, art. 577), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu următorul preambul:
    „Prezenta lege transpune Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3 din 5 ianuarie 2002).”
    2. Articolul 3 se completează în final cu noţiunea „Registru Internaţional” cu următorul cuprins:
    „Registru Internaţional – colecţie oficială, ţinută de Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, care conţine date referitoare la înregistrările internaţionale, a căror înscriere este prevăzută de Aranjamentul de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor industriale, adoptat la 6 noiembrie 1925, indiferent de suportul pe care se păstrează aceste date.”
    3. La articolul 4 alineatul (2), litera b) se completează în final cu cuvintele „ , în condiţiile prezentei legi”.
    4. La articolul 5 alineatul (2):
    litera b) se completează în final cu cuvintele „ , care apare pe suport de hîrtie, în format electronic şi se plasează pe pagina web oficială a AGEPI”;
la litera c), cuvintele „ , elaborează şi aprobă regulile de gestionare a acestora” se substituie cu cuvintele „şi conform Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor industriale, aprobat de Guvern (denumit în continuare Regulament)”.
    5. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se completează în final cu textul „în sensul art. 10”.
    6. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se completează în final cu textul „în sensul art. 10”.
    7. La articolul 12 alineatul (3), cuvintele „Registrul de desene şi modele industriale înregistrate şi publicate în BOPI” se substituie cu cuvintele „Registrul Internaţional şi în Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate”.
    8. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele „Certificatul de înregistrare poate fi reînnoit” se substituie cu cuvintele „Valabilitatea certificatului de înregistrare poate fi prelungită”.
    9. La articolul 14:
    alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Înregistrarea desenului sau modelului poate fi reînnoită de către titular sau oricare altă persoană împuternicită în mod expres de către acesta, cu condiţia achitării taxei de reînnoire. Alte condiţii de reînnoire se stabilesc în Regulament.”
    „(3) Reînnoirea poate fi solicitată în ultimele 6 luni de valabilitate a înregistrării desenului sau modelului industrial.”
    la alineatul (4), cuvintele „de depunere a cererii de reînnoire şi de achitare a taxei de reînnoire” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Dacă se constată că desenul sau modelul industrial corespunde condiţiilor de reînnoire, se adoptă hotărîrea privind reînnoirea înregistrării desenului sau modelului industrial. În caz contrar, solicitarea de reînnoire a înregistrării desenului sau modelului industrial se respinge.”
    10. La articolul 25 alineatele (2) şi (4), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    11. La articolul 26, alineatul (1) se completează cu literele e1) şi h) cu următorul cuprins:
    „e1) un semn protejat se utilizează într-un desen sau model industrial, iar solicitantul cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial nu deţine dreptul de utilizare a acestuia prevăzut de legislaţia în vigoare;”
    „h) înregistrarea contravine altor acte normative decît cele din domeniul proprietăţii intelectuale.”
    12. Articolul 28 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Contractele de cesiune şi de licenţă, menţionate la alin. (1), sau alte documente anexate cererii de înregistrare a acestor contracte sînt deschise inspectării publice doar cu acordul expres al părţilor contractante sau în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.”
    13. La articolul 30:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Cererea se depune pe un formular-tip, aprobat de AGEPI, în limba de stat. Documentele anexate la cerere se prezintă în limba de stat. În cazul în care documentele anexate sînt perfectate în o altă limbă, traducerea în limba de stat a acestor documente sau a extraselor din ele se prezintă la data depunerii cererii.”
    la alineatul (3), cuvintele „unui regulament, aprobat de Guvern” se substituie cu cuvîntul „Regulamentului”.
    14. Articolul 32:
    la alineatul (3) litera c), cuvintele „după caz” se substituie cu cuvintele „la dorinţa solicitantului”;
    la alineatul (4), cuvintele „într-un regulament, aprobat de Guvern” se substituie cu cuvintele „în Regulament”;
    alineatul (6) se abrogă.
    15. La articolul 33 alineatul (4), cuvintele „şi autorii” se exclud.
    16. La articolul 35 alineatul (3), cuvintele „într-un regulament, aprobat de Guvern” se substituie cu cuvintele „în Regulament”.
    17. Articolul 36 se completează cu alineatele (4), (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(4) Se consideră retrase cererea în totalitate, un desen sau model industrial, în cazul cererii de înregistrare multiple, sau o reprezentare grafică a desenului sau modelului industrial dacă neregularităţile constatate cu referire la acestea nu au fost remediate în termenul acordat.
    (5) Cererea se consideră retrasă, de asemenea, în cazurile în care se constată că:
    a) nu a fost achitată, în cuantumul şi în termenul stabilite, taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare;
    b) nu este depusă permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în desenul sau modelul industrial;
    c) nu este depus documentul care confirmă acordul organului competent privind utilizarea denumirii oficiale a unităţii administrativ-teritoriale.
    (6) Cererea pentru acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în desenul sau modelul industrial şi/sau cererea pentru acordarea permisiunii de utilizare a denumirii oficiale a unităţii administrativ-teritoriale au un efect suspensiv asupra termenului de achitare a taxei stabilite.
    (7) Termenul cuprins între data depunerii cererii pentru acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în desenul sau modelul industrial ori cererii pentru acordarea permisiunii de utilizare a denumirii oficiale a unităţii administrativ-teritoriale şi data eliberării deciziei de acordare a permisiunii corespunzătoare nu se ia în considerare la calcularea termenului de achitare a taxei de înregistrare şi eliberare a certificatului, cu condiţia prezentării copiei de pe cererea respectivă la AGEPI în decurs de o lună de la data depunerii acesteia.”
    18. La articolul 42:
    la alineatul (6), textul „Dacă neregularităţile se referă la condiţiile menţionate la art. 30, 31, 32 alin. (1) lit. d), alin. (2), alin. (3) lit. a), b), d), alin. (4) şi la art. 33 şi dacă solicitantul se conformează invitaţiei AGEPI în termen de luni de la data notificării, cererea de înregistrare se publică în BOPI în conformitate cu art. 43.” se substituie cu textul: „Dacă neregularităţile se referă la condiţiile menţionate la art. 30 alin. (2), art. 31, art. 32 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. a), b) şi e), alin. (3) lit. a), alin. (4) şi dacă solicitantul se conformează invitaţiei AGEPI în termen de 2 luni de la data primirii notificării, cererea de înregistrare se publică în BOPI în conformitate cu art. 43, ţinînd cont de prevederile alin. (7), (8) şi (9) din prezentul articol.”
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Dacă cererea multiplă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 33, solicitantul este obligat să o divizeze în termen de 2 luni de la data primirii notificării, constituind cîte o cerere pentru fiecare grup de desene sau modele industriale, care să îndeplinească condiţiile respective. În cazul în care solicitantul nu divizează cererea în termenul acordat şi nu face un demers pentru prelungirea lui, AGEPI examinează numai primul grup de desene sau de modele industriale, celelalte considerîndu-se retrase.”
    19. La articolul 43 alineatul (1), cifra „6” se substituie cu cifra „3”, iar cuvintele „într-un regulament, aprobat de Guvern” – cu cuvintele „în Regulament”.
    20. La articolul 47:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În termen de 3 luni de la data expirării perioadei de prezentare a observaţiilor terţilor şi a opoziţiilor, în procesul examinării de fond, AGEPI verifică dacă există temeiuri pentru respingerea cererii astfel cum acestea sînt prevăzute la art. 26 alin. (1), ţinînd cont de rezultatele examinării observaţiilor şi opoziţiilor prezentate.”
    la alineatul (4), cuvintele „într-un regulament, aprobat de Guvern” se substituie cu cuvintele „în Regulament”;
    la alineatul (5), cuvîntul „comunicării” se substituie cu cuvîntul „primirii”.
    21. La articolul 49 alineatul (1), cuvîntul „Hotărîrea” se substituie cu cuvintele „Orice hotărîre”, iar cuvîntul „expedierii” – cu cuvîntul „primirii”.
    22. La articolul 55 alineatul (7), cuvintele „într-un regulament, aprobat de Guvern” se substituie cu cuvintele „în Regulament”.
    23. La articolul 56 alineatul (1), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    24. Articolul 70:
    la alineatul (1), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”;
    la alineatul (3), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „Judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    25. În textul legii, cuvintele „Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale” se substituie cu cuvintele „Registrul naţional al cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale”, iar cuvintele „Registrul de desene şi modele industriale înregistrate” – cu cuvintele „Registrul naţional de desene şi modele industriale înregistrate”.
    Art. III. – Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99–101, art. 362), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, textul „Regulamentului Consiliului (CE) nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca
comunitară (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 011 din 14 ianuarie 1994)” se substituie cu textul „Regulamentului Consiliului (CE) nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 78 din 24 martie 2009)”.
    2. La articolul 2:
    noţiunea „marcă” va avea următorul cuprins:
    „marcă – orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice;”
    după noţiunea „mandatar autorizat” se introduce noţiunea „agent sau reprezentant al titularului mărcii” cu următorul cuprins:
    „agent sau reprezentant al titularului mărcii – persoană fizică sau juridică care se află cu titularul mărcii în orice tip de relaţii întemeiate pe un acord de cooperare comercială scris sau verbal, de natură să creeze o relaţie de încredere care să îi impună solicitantului mărcii, în mod expres sau implicit, o obligaţie generală de încredere şi de loialitate în raport cu interesele titularului;”.
    3. La articolul 4 alineatul (2), litera e) se completează în final cu textul „ , conform Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern (denumit în continuare Regulament)”.
    4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 5. Mărci
    Pot constitui mărci orice semne:
    a) susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinaţii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziţionare;
    b) sonore, olfactive, tactile,
    precum şi orice combinaţii de astfel de semne, cu condiţia ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.”
    5. Articolul 7:
    alineatul (1):
    se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) mărcilor constituite exclusiv din semne cu caracter elogios;”
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) mărcilor care prejudiciază imaginea şi/sau interesele statului ori sînt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, în special apelurile antiumane, cuvintele, reproducerile şi semnele indecente, precum şi celor de natură să lezeze demnitatea persoanelor, minorităţilor, etniilor, naţiunilor, sentimentele lor religioase, naţionale, profesionale etc.;”
    la litera h), cuvintele „denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor,” se exclud;
    la litera i), după cuvîntul „conţin” se introduc cuvintele „denumirea oficială sau istorică a statului sau abrevierea ei ori denumiri ale unităţilor administrativ-teritoriale,”;
    la litera k) liniuţa întîi, după cuvîntul „alcoolice” se introduc cuvintele „ , cu condiţia că cererea de înregistrare a mărcii este posterioară cererii de înregistrare a indicaţiei geografice sau denumirii de origine”;
    alineatul se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) mărcilor în măsura în care utilizarea acestora contravine altor acte normative decît cele din domeniul proprietăţii intelectuale.”
    la alineatul (3), textul „Parlamentul – privind folosirea reproducerilor sau imitaţiilor Stemei de Stat şi Drapelului Republicii Moldova” se exclude, iar în final se completează cu textul „ ; consiliile locale – privind folosirea denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale”.
    6. La articolul 8:
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) O marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul în care aduce atingere unui drept dobîndit anterior, altul decît cele prevăzute la alin. (2) şi (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce priveşte numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicaţie geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.
    (4) În cazul opoziţiei, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că:
    a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobîndite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sînt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecţie şi se bucură de renume cel puţin într‑un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn;
    b) agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective în una dintre ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, cu excepţia cazului în care agentul sau reprezentantul titularului îşi justifică acţiunile.”
    la alineatul (5), cifra „(4)” se substituie cu cifra „(3)”.
    7. La articolul 9, alineatul (2) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) utilizarea semnului în reţeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.”
    8. La articolul 10:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum şi asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părţile produsului sau ambalajului care nu sînt revendicate ca părţi ale mărcii, cu condiţia folosirii loiale a elementelor menţionate şi a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale terţilor.”
    articolul se completează cu alineatele (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul limitării prevăzute la alin. (1), marca va fi examinată în totalitatea elementelor sale, inclusiv a celor asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv, în scopul stabilirii similitudinii cu alte mărci.
    (12) Limitarea dreptului exclusiv se poate referi doar la acele categorii de produse şi/sau servicii revendicate în cerere faţă de care elementele mărcii nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci.”
    9. La articolul 12, cuvintele „celui care este titularul” se substituie cu cuvîntul „titularului”.
    10. La articolul 14 alineatul (1), cuvintele „titularul mărcii este” se substituie cu cuvintele „titularul mărcii poate fi”.
    11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 16. Reînnoirea înregistrării mărcii
    (1) Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită de către titular sau oricare altă persoană împuternicită în mod expres de către acesta, cu condiţia achitării taxei în cuantumul şi termenele stabilite.
    (2) Reînnoirea poate fi solicitată în ultimele 6 luni de valabilitate a înregistrării mărcii. Cererea de reînnoire a înregistrării se consideră depusă doar după achitarea taxei stabilite. Înregistrarea poate fi reînnoită şi pe parcursul a 6 luni de la expirarea duratei de protecţie, sub rezerva achitării unei taxe suplimentare.
    (3) Înregistrarea se reînnoieşte numai pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost solicitată reînnoirea.
    (4) Reînnoirea înregistrării va avea efect începînd cu ziua imediat următoare datei la care a expirat termenul premergător de 10 ani. Datele privind reînnoirea înregistrării mărcii se înscriu în Registrul naţional al mărcilor şi se publică în BOPI.
    (5) Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.”
    12. Articolul 20:
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”;
    la litera a), după cuvîntul „depusă;” se introduce textul „perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de 5 ani;”
    alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) a fost retrasă permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, în conformitate cu legislaţia.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.”
    la alineatul (3), cuvintele „Curţii de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoriei în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    13. La articolul 21 alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”;
    la litera a), cuvîntul „marca” se exclude;
    la litera b), textul „Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre existenţa, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în ţara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare.” se substituie cu textul „Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti că pe piaţa Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bună-credinţă, de către altă persoană, pentru produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare ori că sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare marcate cu o asemenea marcă, care este anterioară şi care beneficiază de protecţie şi se bucură de renume cel puţin într‑un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia.”
    14. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeaşi instanţă, şi în cazul în care:
    a) există o marcă anterioară menţionată la art. 8 alin. (2) şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) din articolul respectiv;
    b) există un drept anterior menţionat la art. 8 alin. (3) şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul respectiv;
    c) există o marcă neînregistrată sau un drept anterior, menţionate la art. 8 alin. (4), şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul respectiv.”
    15. La articolul 23 alineatul (1), cuvintele „semn” şi „semnului” se substituie cu cuvintele „drept” şi, respectiv, „dreptului”, iar textul „art. 8 alin. (4)” – cu textul „art. 8 alin. (3) sau (4)”.
    16. Articolul 25:
    la alineatul (4), textul „de către părţi în termen de 30 de zile de la data luării deciziei sau de către persoanele terţe –” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Contractele de cesiune şi de licenţă, menţionate la alin. (1), sau alte documente anexate cererii de înregistrare a acestor contracte sînt deschise inspectării publice doar cu acordul expres al părţilor contractante sau în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.”
    17. Articolul 26:
    la alineatul (5), cuvintele „calitatea şi” se substituie cu cuvintele „calitatea sau”;
    la alineatul (6), cuvintele „celui care este titularul” se substituie cu cuvîntul „titularului”.
    18. La articolul 27 alineatul (5), după cuvîntul „folosită,” se introduc cuvintele „natura produselor sau serviciilor pentru care se acordă licenţa,”.
    19. La articolul 28 alineatul (3), cuvîntul „moldovenească” se substituie, în toate cazurile, cu cuvintele „de stat”.
    20. Articolul 29 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul în care o persoană juridică menţionată la alin. (2) este afiliată cu o persoană juridică menţionată la alin. (1), prima poate acţiona în faţa AGEPI prin intermediul persoanei afiliate sau al reprezentantului acesteia, împuternicit printr-o procură.”
    21. La articolul 30 alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvîntul „moldovenească” se substituie cu cuvintele „de stat”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) o reproducere, suficient de clară, pentru semnele menţionate la art. (5) lit. a), a căror înregistrare se solicită, şi/sau o descriere detaliată, pentru semnele menţionate la art. 5 lit. b), ce nu pot fi prezentate grafic, însoţită de mostre sau de o imprimare audio sau video (mecanică, magnetică, digitală, optică etc.) care să permită reproducerea mărcii;”
    litera f) se completează în final cu cuvintele „în cuantumul stabilit”.
    22. La articolul 321 alineatul (1), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    23. La articolul 322 alineatul (1), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    24. La articolul 324, literele f) şi g) se abrogă.
    25. La articolul 36 alineatul (2), cuvîntul „moldovenească” se substituie cu cuvintele „de stat”.
    26. La articolul 37 alineatul (2) litera a), după cuvîntul „depozit;” se introduce textul „de asemenea, atribuie data de depozit, în conformitate cu art. 31, în cazul în care taxa de depunere a cererii nu a fost achitată sau a fost achitată parţial, cu condiţia ca taxa sau diferenţa faţă de cuantumul stabilit să fie achitată în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii de înregistrare;”.
    27. La articolul 40:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 şi/sau, după caz, art. 7.”
    la alineatul (4), după cuvîntul „data” se introduce cuvîntul „primirii”.
    28. La articolul 41, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) În termen de 3 luni de la data expirării perioadei de prezentare a observaţiilor terţilor şi a opoziţiilor, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii în vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii, sub rezerva achitării taxelor stabilite.”
    29. La articolul 42 alineatul (4), cuvintele „este exclusă de la înregistrare” se substituie cu cuvintele „nu îndeplineşte condiţiile de înregistrare”.
    30. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 43. Respingerea cererii de înregistrare a mărcii
    (1) În cazul în care, în temeiul motivelor absolute sau relative de refuz specificate la art. 7 şi 8, marca nu îndeplineşte condiţiile de înregistrare pentru toate sau pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru care este solicitată, cererea de înregistrare a mărcii se respinge pentru produsele şi/sau serviciile respective.
    (2) Cererea de înregistrare a mărcii nu va fi respinsă înainte ca solicitantului să i se comunice, printr-un aviz de refuz provizoriu, motivele în baza cărora înregistrarea ar putea fi refuzată în totalitate sau în parte. În termen de 2 luni de la data primirii comunicării, solicitantul este în drept să depună o contestaţie la avizul de refuz provizoriu, cu prezentarea argumentelor în favoarea înregistrării mărcii, să retragă cererea pentru una sau mai multe clase de produse/servicii, pentru anumite produse/servicii ori să solicite introducerea modificărilor, cu condiţia achitării taxelor pentru acţiunile menţionate, în termenele şi cuantumurile stabilite.
    (3) În cazul în care marca conţine elemente care, conform art. 7, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci pentru toate sau pentru anumite categorii de produse/servicii solicitate, iar includerea acestor elemente în marcă poate crea îndoieli asupra limitei de protecţie a acesteia, AGEPI poate cere, drept condiţie pentru înregistrarea mărcii, ca solicitantul, în termen de 2 luni de la data primirii avizului menţionat la alin. (2), să declare că renunţă la invocarea oricărui drept exclusiv asupra acestor elemente. Această declaraţie se publică odată cu datele privind înregistrarea mărcii.
    (4) În cazul în care solicitantul prezintă dovada iniţierii în instanţa de judecată a unor proceduri de eliminare a motivelor invocate în avizul de refuz provizoriu, acţiunile ce ţin de examinarea cererii se suspendă pînă la emiterea unei decizii definitive a instanţei de judecată. ”
    31. Articolul 44 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Cererea se consideră retrasă în cazurile în care se constată că:
    a) nu este achitată taxa de înregistrare şi eliberare a certificatului de înregistrare a mărcii în cuantumul şi în termenul stabilite;
    b) nu este prezentată permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu;
    c) nu este prezentat documentul care confirmă acordul organului competent privind utilizarea denumirii oficiale a unităţii administrativ-teritoriale.”
    32. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 46. Înregistrarea mărcii
    (1) În cazul în care, în urma examinării cererii conform art. 37 şi 41, se constată că sînt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea mărcii, precum şi în cazul în care nu a fost depusă nicio contestaţie împotriva înregistrării conform art. 47 alin. (1) sau contestaţiile depuse au fost respinse, AGEPI înregistrează marca, cu condiţia achitării taxei în cuantumul şi în termenul stabilite. Datele privind înregistrarea mărcii se înscriu în Registrul naţional al mărcilor, iar titularului i se eliberează certificatul de înregistrare a mărcii. Datele referitoare la înregistrare se publică în BOPI.
    (2) În cazul în care înregistrarea mărcii este condiţionată de prezentarea unei permisiuni din partea autorităţilor competente în conformitate cu art. 7 alin. (3), perioada cuprinsă între data depunerii cererii pentru acordarea permisiunii respective şi data eliberării deciziei autorităţii competente în acest sens nu se ia în considerare la calcularea termenului de achitare a taxei de înregistrare şi eliberare a certificatului de înregistrare a mărcii, cu condiţia prezentării copiei de pe cererea respectivă la AGEPI pînă la expirarea termenului menţionat.”
    33. La articolul 47:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terţe în termen de o lună de la data la care decizia a fost făcută publică. Contestaţia are efect suspensiv.”
    articolul se completează cu alineatele (11) şi (21) cu următorul cuprins:
    „(11) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), deciziile de înregistrare a mărcilor pot fi contestate de către persoanele terţe în termenul cuprins între data la care decizia a fost făcută publică şi data înregistrării mărcii.”
    „(21) Prevederile art. 42 alin. (2) se aplică mutatis mutandis contestaţiilor.”
    34. La articolul 48 alineatul (4), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    35. Articolul 49:
    la alineatul (4), după cuvintele „prezentul articol,” se introduce textul „la art. 39 alin. (1),”, iar textul „alin. (1) şi (3)” se exclude;
    alineatul (5) se completează în final cu textul „ , precum şi în cazul apariţiei unor drepturi opozabile în această perioadă. Procedura de examinare a cererii de repunere în drepturi se amînă pînă la adoptarea unei decizii definitive asupra cererii de înregistrare a mărcii depuse în perioada menţionată anterior.”
    36. La articolul 50 alineatul (4), după textul „alin. (6) lit. b),” se introduce textul „art. 39 alin. (1),”.
    37. La articolul 51 alineatul (1), după cuvintele „(unui grup de persoane)” se introduc cuvintele „pe numele cărora a fost înregistrată marca”.
    38. La articolul 56, în partea introductivă, cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    39. La articolul 57, cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.
    40. La articolul 60, în partea introductivă, după cuvintele „publică periodic” se introduc cuvintele „ , pe suport de hîrtie, în format electronic, precum şi pe pagina sa web oficială,”.
    41. La articolul 78 alineatul (4), după cuvîntul „internaţional” se introduc cuvintele „sau cu o altă dată specificată de solicitant”.
    42. Articolul 79:
    la alineatul (1), după cuvîntul „supusă” se introduce textul „procedurii de observaţie, conform art. 39,”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Prin derogare de la art. 39 alin. (1) şi art. 40 alin. (1), observaţia şi opoziţia împotriva unei înregistrări internaţionale pot fi formulate în termen de 6 luni de la data publicării oficiale de către Biroul Internaţional a informaţiei referitoare la extinderea efectelor acestei înregistrări internaţionale asupra Republicii Moldova.”
    43. Articolul 83:
    la alineatul (1), cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”;
    alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „Judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”;
    la litera i), cuvîntul „contestaţiilor” se substituie cu cuvîntul „acţiunilor”.
    Art. IV. – Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99–101, art. 364), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatele (4) şi (6) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Dacă dreptul la brevet aparţine la două sau mai multe persoane, conform alin. (2) şi (3), una sau mai multe dintre ele, printr-o declaraţie scrisă, pot să împuternicească celelalte persoane să solicite acordarea brevetului.”
    „(6) În cadrul procedurilor efectuate în faţa AGEPI, solicitantul este persoana care exercită sau este îndreptăţită să exercite dreptul la brevet.”
    2. La articolul 16:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatele (2), (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(2) Producătorii agricoli pot să utilizeze, în scopul multiplicării pe terenurile proprii, produsul recoltei obţinute prin cultivarea pe terenurile proprii a materialului de multiplicare al unui soi protejat, cu excepţia hibrizilor, a soiurilor sintetice, a soiurilor de arbori, de arbuşti şi de viţă-de-vie, conform Regulamentului privind procedurile de depunere şi examinare a cererii, de acordare şi de menţinere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă, aprobat de Guvern (denumit în continuare Regulament).
    (3) Titularul de brevet este în drept să beneficieze de o remuneraţie pentru utilizarea, conform alin. (2), a produsului recoltei unui soi protejat, care poate fi stabilită prin contract, dar care trebuie să fie mai mică decît preţul perceput pentru producerea sub licenţă a materialului de multiplicare al aceluiaşi soi.
    (4) Producătorii agricoli furnizează, la cererea titularului de brevet, informaţii despre cantitatea produsului recoltei utilizate conform alin. (2).”
    3. La articolul 19, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Titularul de brevet care deţine un drept acordat pentru o desemnare identică cu denumirea soiului protejat nu poate utiliza acest drept pentru a împiedica libera utilizare a acestei denumiri în raport cu soiul respectiv chiar şi după încetarea protecţiei soiului prin brevet.
    (2) Un terţ poate utiliza un drept acordat pentru o desemnare identică cu denumirea soiului protejat cu scopul de a împiedica libera utilizare a acestei denumiri doar în cazul în care acest drept a fost acordat înainte de a fi atribuită denumirea soiului conform art. 36.”
    4. La articolul 24 alineatul (2), litera b) se completează în final cu textul „ , şi nu achită taxa menţionată la art. 62”.
    5. La articolul 33, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Condiţiile suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească cererea se stabilesc în Regulament.”
    6. La articolul 34 alineatele (1) şi (3), cuvîntul „moldovenească” se substituie cu cuvintele „de stat”.
    7. La articolul 36, alineatul (4) se completează în final cu cuvintele „ , cu condiţia achitării taxei stabilite”.
    8. La articolul 38 alineatele (1) şi (4), cuvîntul „moldovenească” se substituie cu cuvintele „de stat”.
    9. La articolul 45, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dacă în procesul examinării se constată că denumirea soiului nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 36, solicitantului i se propune să prezinte la AGEPI o denumire nouă a soiului, cu achitarea taxei stabilite, în termenul indicat în notificare. În cazul nerespectării termenului indicat sau în lipsa unui demers de prelungire a termenului, precum şi în cazul neachitării taxei stabilite, cererea de brevet se respinge.”
    10. La articolul 49 alineatul (1) litera a), după cuvîntul „cererii” se introduc cuvintele „sau a denumirii propuse a soiului”.
    11. La articolul 50 alineatul (2), litera b) se completează în final cu textul „şi art. 47 alin. (2)”.
    12. La articolul 51 alineatul (2), cuvintele „ , oral sau în scris,” se exclud, iar în final se completează cu cuvintele „ , verbal sau în scris”.
    13. La articolul 62:
    alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „ , cu condiţia achitării taxei stabilite”;
    la alineatul (3), după cuvîntul „propusă” se introduc cuvintele „se publică în BOPI şi”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Datele privind modificarea denumirii soiului se publică în BOPI şi se înscriu în Registrul naţional de brevete. AGEPI eliberează, la solicitare şi cu condiţia achitării taxei stabilite, un fascicol de brevet conţinînd modificările introduse.”
    14. La articolul 66, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „şi ale Regulamentului”.
    15. Articolul 67 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Contractele de cesiune, licenţă, gaj şi franchising sau alte documente anexate cererii de înregistrare a acestor contracte sînt deschise inspectării publice doar cu acordul expres al părţilor contractante sau în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.”
    16. La articolul 94 alineatul (3), în partea introductivă, cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” se substituie cu cuvintele „Judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI”.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                 Liliana PALIHOVICI

    Nr. 162. Chişinău, 30 iulie 2015.