HKK29/2015
ID intern unic:  360776
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 29
din  20.07.2015
cu privire la Rapoartele auditului conformității gestionării fondurilor publice
pe anul 2014 de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
și întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 247-252     art Nr : 28
    Curtea de Conturi, în prezența viceministrului tehnologiei informației și comunicațiilor dl Vitalie Tarlev, secretarului de stat al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor dna Violeta Văsa, administratorilor: Î.S. „MoldData” – dl Dorian Bodiu; Î.S. „Radiocomunicații” – dl Mihai Iacob; Î.S. „Poșta Moldovei” – dl Serghei Nastas; Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” – dl Vladimir Zmuncilă, prim-vicedirectorului general al Î.S. „CRIS„Registru” dl Pavel Buciațchi, directorului economic, contabil-șef al Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio” – dna Tatiana Madan, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.20081, a examinat Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (Anexa nr.1) și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2).
    _________________________________________
   
1 Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 (cu modificările şi completările ulterioare).

    Examinînd rezultatele auditului şi audiind raportul prezentat, precum şi explicațiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa publică, Curtea de Conturi
a constatat:
    Pentru anul 2014, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor i-au fost alocate mijloace de la bugetul de stat în sumă totală de 30,1 mil.lei, inclusiv pentru cheltuieli administrative – 5,5 mil.lei, pentru preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic și documentarea cetățenilor domiciliați în localitățile din stînga Nistrului – 21,8 mil.lei, şi pentru acţiuni privind regimul de liberalizare a vizelor – 2,6 mil.lei.
    Managementul financiar al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în general, este funcțional şi atestă o asigurare rezonabilă în aspectele semnificative asupra conformității gestionării resurselor financiare şi bunurilor patrimoniale. Avînd în vedere competențele legale şi responsabilităţile implicate în procesul de administrare, monitorizare şi raportare a situaţiei financiare şi a celei patrimoniale, auditul relevă că nu s-a asigurat prezenţa tuturor elementelor sistemului de control intern asupra aplicării conforme a normelor legale, fapt care a generat în cadrul Aparatului central al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor utilizarea cu unele abateri a mijloacelor alocate pentru preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic; efectuarea unor cheltuieli din contul întreprinderilor de stat în care deține calitatea de fondator; nerespectarea regulilor generale de reflectare în evidența contabilă şi de raportare a unor bunuri materiale, a valorii bunurilor investite în întreprinderile de stat, precum și unele carențe la planificarea și executarea achizițiilor publice.
    În vederea asigurării viabilității sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor în Republica Moldova, întreprinderile din subordine şi-au axat activitatea pe realizarea obiectivelor şi acţiunilor stabilite în Planul de activitate al Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor pentru anul 2014, precum şi a planurilor proprii de dezvoltare. Pe parcursul anului 2014, întreprinderile de stat în care Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor deține calitatea de fondator au obținut venituri în sumă de 1027,5 mil.lei, care, comparativ cu datele din anul precedent, au fost în creștere cu 182,5 mil.lei, consemnînd o tendinţă pozitivă de dezvoltare, reprezentată prin îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, precum lichiditatea, creşterea profitabilităţii, rentabilității etc. Totodată, în cadrul întreprinderilor de stat auditate s-a relevat:
    • nepublicarea de către unele întreprinderi a tarifelor, modului şi condițiilor de furnizare a serviciilor publice prestate, fapt ce limitează transparența activităților desfășurate, generînd riscul prejudicierii intereselor utilizatorilor;
    • reglementarea necorespunzătoare a modului de activitate a membrilor Consiliilor de administrație în cazul eschivării sau exercitării neconforme a funcțiilor, fiind efectuate cheltuieli iraționale la salarizarea lor;
    • neasigurarea în deplină măsură a managementului ministerial asupra procesului de achiziţii, fiind identificate multiple încălcări ale legislației din partea întreprinderilor de stat care au efectuat procurări fără inițierea procedurilor de achiziții în sumă de peste 17,2 mil.lei; irelevanţa activităţii grupului de lucru pentru achiziţii, ineficienţa activităţilor de control şi de monitorizare a contractelor în procesul de achiziţii publice, neconformităţi în procesul de planificare şi efectuare a achiziţiilor publice, fapt ce limitează transparența și majorează riscul de denaturare a procesului de achiziţii;
    • neasigurarea din partea Consiliilor de administrație și administratorilor întreprinderilor de stat auditate a gestionării conforme a patrimoniului public, prin prisma atribuţiilor delegate, fiind admise nereguli şi erori, determinate de neconformitatea evidenţei patrimoniului gestionat în condiţii de neînregistrare integrală în evidenţa contabilă a 59 de clădiri cu suprafața de 4062 m2 și a 321 de terenuri cu suprafața de 110,1 ha, iar la organele cadastrale – a 35 de clădiri cu suprafața de 2280 m2 și 311 de terenuri cu suprafața de 88,8 ha;
    • monitorizarea insuficientă a procesului de dare în locațiune a încăperilor nelocative, precum și celor luate în locațiune și comodat, fapt ce determină riscul majorării cheltuielilor și înstrăinării neregulamentare a imobilelor care le aparțin.
    Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c) şi art.34 alin.(3) din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
 hotărăşte:
    1. Se aprobă Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (Anexa nr.1) și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2).
    2. Prezenta Hotărîre şi Rapoartele de audit nominalizate în pct.1 se remit:
    2.1. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, pentru documentare, referitor la rezultatele auditurilor, şi întreprinderea măsurilor de rigoare conform competențelor, în vederea implementării recomandărilor, şi se cere:
    2.1.1. examinarea în cadrul Colegiului ministerului a rezultatelor auditurilor, asigurînd realizarea unor acţiuni concrete pentru lichidarea neregulilor constatate;
    2.1.2. intensificarea controlului asupra respectării cadrului normativ din domeniul de activitate şi a reglementărilor privind organizarea şi funcționarea întreprinderilor de stat, în vederea asigurării unei bune guvernări a fondurilor publice;
    2.1.3. examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de înregistrarea, administrarea şi monitorizarea patrimoniului statului;
    2.1.4. intensificarea măsurilor de monitorizare a proceselor de gestionare a mijloacelor financiare în domeniul achizițiilor, remunerării muncii, utilizării transportului de serviciu, prin crearea unui sistem de management financiar şi control intern, bazat pe responsabilizarea membrilor Consiliilor de administrație și a administratorilor întreprinderilor de stat în care ministerul exercită funcția de fondator;
    2.1.5. înaintarea, în modul stabilit, către Guvern, pentru o posibila inițiativă legislativă, a propunerilor de modificare a:
    - art.25 din Legea nr.463-XIII din 18.05.1995, care nu prevede clar condițiile și modul de acordare a spațiilor pentru amplasarea oficiilor poștale;
    - Regulamentului-model al Consiliului de administraţie al întreprinderii de stat, Statutului-model al întreprinderii de stat, Contractului-tip încheiat între fondator şi administratorul întreprinderii de stat, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.770 din 20.10.1994, prin prisma includerii în atribuțiile Consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și administratorilor a responsabilităților privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziții în corespundere cu prevederile Legii cu privire la întreprinderea de stat;
    - Regulamentului cu privire la modul de privatizare a încăperilor nelocuibile date în locaţiune, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.468 din 25.03.2008, cu stabilirea necesității sau a condițiilor clare și termenelor de locațiune care ar oferi dreptul de a comercializa ulterior imobilele;
    - Hotărîrii Guvernului nr.915 din 19.12.1994 „Cu privire la modul de acordare a recompensei materiale specialiștilor confirmați (aleși) în componența Consiliului de administrație al întreprinderii de stat”, pentru determinarea funcțiilor, regimului şi condițiilor de muncă pentru fiecare specialist confirmat (ales) în componența Consiliului de administrație al întreprinderii de stat prin ordinul fondatorului;
    2.2. Ministerului Finanțelor, pentru documentare şi luare de atitudine, conform competențelor, asupra utilizării peste termenul-limită a mijloacelor alocate pentru preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic;
    2.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru documentare;
    2.4. Comisiei parlamentare permanente economie, buget şi finanţe, pentru informare;
    2.5. Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare.
    3. Prezenta Hotărîre şi Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice pe anul 2014 de către întreprinderile de stat în care MTIC exercită funcția de fondator (Anexa nr.2) se remit: Î.S. „MoldData”, Î.S. „Radiocomunicații”, Î.S. „Poșta Moldovei”, Î.S. „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, Î.S. „Pentru Exploatarea Clădirilor”, Î.S. „CRIS „Registru”, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, pentru documentare şi implementarea recomandărilor auditului.
    4. Prin prezenta Hotărîre, se exclud din regim de monitorizare Hotărîrile precedente ale Curţii de Conturi nr.41 din 10.06.20102 și nr.14 din 24.03.20113, avînd în vedere executarea lor integrală şi/sau parţială, acestea fiind reiterate în Rapoartele de audit anexate.
    ____________________________________
    2 Hotărîrea Curții de Conturi nr.41 din 10.06.2010 „Privind Raportul auditului regularităţii executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”.
    3 Hotărîrea Curții de Conturi nr.14 din 24.03.2011 „Privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către Î.S. „Poşta Moldovei” în anii 2009–2010.”

    5. Se ia act că, pe parcursul auditului, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și întreprinderile în care exercită funcția de fondator au întreprins un șir de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor și neregulilor constatate de audit și expuse în Rapoartele de audit anexate.
    6. Despre măsurile întreprinse privind executarea punctelor 2.1. și 3. din prezenta Hotărîre şi implementarea recomandărilor din Rapoartele de audit, se va informa Curtea de Conturi în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    7. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

    PREȘEDINTELE CURȚII DE CONTURI                              Serafim URECHEAN

    Nr. 29. Chişinău, 20 iulie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2