OIFPSC763/2015
ID intern unic:  360962
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 763
din  15.09.2015
cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat
nr.402 din 13.05.2015
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 1716     Data intrarii in vigoare : 18.09.2015
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba modificări la Ordinul nr.402 din 13.05.2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, după cum urmează:
    La anexa nr 3 se modifică următoarele:
    1) la rîndul 1.1. coloniţa 4 semnul „X” se substituie cu „Contractul de vânzare-cumpărare”;
    2) la rîndul 1.1. coloniţa 5 semnul „X” se substituie cu „1)factura (factura de expediție); 2)Contractul de vînzare-cumpărare, precum și alte documente care atestă trecerea dreptului de proprietate și cheltuielile suportate; Documentul care confirmă valoarea estimată**”;
    3) la rîndul 1.1. colonița 6 „1)Contract de vânzare-cumpărare sau 2) Documentul ce confirmă valoarea estimată**” se substituie cu semnul „X”;
    4) la nota de subsol ** „ Documentul poate fi eliberat de entități abilitate prin acte legislative cu efectuarea estimării” se completează în final cu sintagma „proprietății la prețul de piață.”
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și, ulterior, îl va aduce la cunoștința subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                 Iurii LICHII

    Nr. 763. Chişinău, 15 septembrie 2015.