*HGO713/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  360978
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 713
din  12.09.2013
pentru aprobarea Cerinţelor privind producerea şi
comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor
şi a materialului săditor legumicol
Publicat : 17.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 205     art Nr : 816     Data intrarii in vigoare : 17.06.2014
    În conformitate cu prevederile Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130-134, art.417), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Cerinţele privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 9 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                    Vasile Bumacov

    Nr. 713. Chişinău, 12 septembrie 2013.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 713
din 12 septembrie 2013
CERINŢE
privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume,
răsadurilor şi a materialului săditor legumicol
    Cerinţele privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol transpune parţial Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 193 din 20 iulie 2002 şi Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decît seminţele, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 205 din 1 august 2008.
I. Domeniul de aplicare
    1. Cerinţele privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol (în continuare – Cerinţe) stabilesc reguli şi cerinţe privind producerea şi/sau comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol (în continuare – material de înmulţire şi plantare legumicol).
    2. Sub incidenţa prezentelor Cerinţe cade materialul de înmulţire şi plantare legumicol din genurile şi speciile de legume menţionate în anexa nr. 1 la prezentele Cerinţe, precum şi hibrizii acestora.
    3. Prevederile prezentelor Cerinţe nu se extind asupra materialului de înmulţire şi plantare legumicol produs în gospodăriile individuale pentru necesităţi proprii, precum şi materialului de înmulţire şi plantare legumicol aflat în  tranzit sau depozitat temporar ca produs de tranzit, dacă nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător.
II. Terminologie
    4. În cadrul prezentelor Cerinţe termenii utilizaţi se definesc astfel:
    1) ambalaje mici – ambalajele care conţin seminţe cel mult:
    a) 5 kg – pentru leguminoase;
    b) 500 g – pentru ceapă, asmăţui, sparanghel, sfeclă, sfeclă roşie, nap de primăvară, nap de toamnă, pepene verde, dovleac, dovlecel, morcovi, ridichi, scorţoneră, spanac, fetică;
    c) 100 g – pentru toate celelalte specii de legume;
    2) certificare – acţiunile orientate spre emiterea unui certificat de calitate, prevăzut de Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, conform Legii nr. 160 din 22 iulie 2011;
    3) comercializare – vînzarea, deţinerea în vederea vînzării, oferta de vînzare şi orice tip de cesionare, furnizare sau transfer de material de înmulţire şi plantare legumicol către o terţă parte, în vederea unei exploatări comerciale;
    4) furnizor – persoană fizică sau juridică ce desfăşoară cel puţin una dintre activităţile următoare legate de materialul de înmulţire şi plantare legumicol: reproducerea, producerea, menţinerea şi/sau tratarea şi comercializarea;
    5) inspecţie oficială – inspecţie efectuată de către organismul oficial responsabil;
    6) laborator – organism de drept public sau privat, care efectuează analize şi stabileşte un diagnostic corect, ce permite producătorului să supravegheze calitatea producţiei;
    7) legume – plantele din speciile prezentate în anexa nr. 1 la prezentele Cerinţe, destinate producţiei agricole sau horticole, cu excepţia utilizărilor ornamentale;
    8) lot – un anumit număr de elemente ale unui produs unic, omogene prin origine şi compoziţie, calităţile cărora sînt confirmate printr-un certificat de calitate;
    9) material de înmulţire – părţi ale plantelor şi orice material al plantelor, inclusiv portaltoii, destinate înmulţirii şi producţiei de legume;
    10) material de plantare (săditor) – plante integre şi părţi ale acestora, inclusiv în cazul plantelor altoite, părţile componente ale acestora, destinate plantării pentru producţia de legume;
    11) măsuri oficiale – măsuri luate de către organismul oficial responsabil;
    12) organism oficial responsabil – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţia);
    13) puritate biologică – ponderea plantelor ce posedă toate caracterele şi însuşirile ereditare tipice soiului, din totalul plantelor de acelaşi soi, exprimată în procente;
    14) sector de hibridare – sector pe care se seamănă formele parentale, pentru obţinerea seminţelor hibride;
    15) seminţe condiţionate – seminţe, ale căror calităţi de semănat corespund normelor în vigoare.
    5. Grupele de produse din genurile şi speciile menţionate la pct. 2 al prezentelor Cerinţe sînt definite în poziţiile tarifare, menţionate în tabelul de mai jos, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1525 din 29 decembrie 2007.
Poziţia tarifară
conform Nomenclatorului mărfurilor al
Republicii Moldova
 
Denumirea produsului
0602 90 300
– – Răsaduri de legume şi răsaduri de căpşuni
0703

Ceapă, ceapă franţuzească (Allium ascalonicum), usturoi, praz şi alte legume aliacee, în stare proaspătă sau refrigerate:

 
– – Ceapă:
0703 10 110
– – – Pentru sămînţă
0712 90 110
Porumb dulce (Zea mays var. saccharata)
Hibrizi destinaţi însămînţărilor
0713

Legume uscate cu păstăi, curăţate de păstăi, chiar decorticate sau sfărîmate:

0713 10
Mazăre (Pisum sativum)
0713 10 100
Destinată însămînţărilor
0713 33

Fasole grasă, inclusiv fasole albă (Phaseolus vulgaris),

0713 33 100
Destinată însămînţărilor
1209 91
Seminţe de legume
1209 91 100

Seminţe de gulii (Brassica oleracea, var. caulorapa şi gongylodes L.)

1209 91 300

Seminţe de sfeclă roşie (Beta vulgaris var. conditiva)

III. Cerinţe faţă de producerea materialului
de înmulţire şi plantare legumicol
    6. Producătorii de material de înmulţire şi plantare  legumicol sînt obligaţi să asigure calitatea, formele de prezentare şi etichetare a produselor comercializate, conform prezentelor Cerinţe.
    7. Calitatea materialului de înmulţire şi plantare legumicol presupune respectarea şi conformarea la prezentele Cerinţe prescrise pe întreg procesul de producere şi comercializare.
    8. Producătorii de material  de înmulţire şi plantare legumicol sînt obligaţi:
    1) să se înregistreze în Registrul agenţilor economici înregistraţi pentru producerea  şi/sau prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor, conform Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013;
    2) să utilizeze soiurile de plante admise şi înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova;
    3) să menţină documentele ce reflectă originea şi calitatea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, inclusiv denumirea soiului, puritatea lui biologică, numărul lotului, denumirea producătorului şi a vînzătorului. Termenul de păstrare, în funcţie de specie, variază de la un an pînă la doi ani după plantare;
    4) să ţină un registru pentru a înscrie:
    a) evidenţa materialului de înmulţire şi plantare legumicol primit, fixînd denumirea, specia, soiul, de unde este primit sau colectat, data primirii sau colectării, cantitatea, calitatea, data eliberării, numărul certificatului de calitate şi cantitatea de material utilizat;
    b) evidenţa eliberării materialului de înmulţire şi plantare legumicol către cumpărător, în care să fie indicată data eliberării, denumirea şi adresa cumpărătorului, specia, soiul, locaţia, cantitatea, data eliberării şi numărul adeverinţei de soi;
    5) să planteze sectoarele de multiplicare cu material de înmulţire şi plantare legumicol de categorii biologice înalte;
    6) să respecte tehnologiile de cultivare, puritatea fitosanitară şi puritatea biologică a soiului/hibridului;
    7) să creeze condiţii optime de condiţionare, păstrare şi realizare a materialului de înmulţire şi plantare legumicol;
    8) să întreprindă măsuri eficiente privind excluderea eroziunii solului, implementînd asolamente antierozionale;
    9) să ţină o evidenţă strictă a preparatelor chimice procurate, înregistrînd documentar utilizarea substanţelor chimice;
    10) să utilizeze numai preparate chimice înscrise în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.119-XV din 22 aprilie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;
    11) să întreprindă măsuri privind combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, respectînd termenele optime de tratament şi înregistrînd toate tratamentele aplicate cu produse de uz fitosanitar, inclusiv denumirea produsului, data aplicării, numărul cîmpului, specia, soiul;
    12) în caz de utilizare, păstrate sau comercializare a produselor de uz fitosanitar să respecte prevederile stipulate în  Legea nr.119-XV din 22 aprilie 2004;
    13) să menţină echipamentul de aplicare a preparatelor chimice în stare bună cu înregistrări documentare ale lucrărilor de întreţinere;
    14) să înregistreze toate aplicările foliare şi pentru sol a fertilizanţilor organici şi neorganici, indicînd numărul de referinţă al cîmpului;
    15) să asigure examinarea contestaţiilor înaintate.
    9. La amplasarea cîmpurilor de producere a materialului de înmulţire şi plantare legumicol trebuie să se ţină seama de următoarele condiţii:
    1) premergător;
    2) gradul de infestare cu buruieni, boli, dăunători;
    3) expoziţia terenului;
    4) bonitatea solului, conţinutul de săruri, substanţe toxice, apele freatice;
    5) direcţia vînturilor dominante din zonă;
    6) distanţa minimă de izolare faţă de cîmpurile plantate cu aceeaşi specie şi faţă de sursele posibile de răspîndire a infecţiei (sere, localităţi, locuri de depozitare a deşeurilor);
    7) accesul liber al maşinilor şi uneltelor de producţie.
    10. Loturile de seminţe şi plantaţiile de înmulţire a materialului de înmulţire şi plantare legumicol, ce nu corespund condiţiilor tehnice pentru acest gen de activitate, sau pe care nu se respectă ordinea şi timpul efectuării lucrărilor tehnologice, se declasează în categorii înferioare.
    11. Personalul implicat în producerea şi condiţionarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol trebuie să respecte regulile ce se referă la:
    1) igiena personală şi folosirea corespunzătoare a spaţiilor socio-sanitare;
    2) igiena echipamentului de condiţionare, protecţie şi a îmbrăcămintei de lucru; 
    3) controlul medical şi instruirea  angajaţilor implicaţi în procesul de tratare a materialului de înmulţire şi plantare legumicol cu produse de uz fitosanitar şi ambalare a lor;
    4) asigurarea lucrătorilor cu echipament de protecţie (ochelari, mănuşi, respiratoare, încălţăminte, haine de protecţie).
    12. Activitatea desfăşurată de personal în cadrul producerii şi condiţionării materialului de înmulţire şi plantare legumicol nu trebuie să conducă la poluarea mediului înconjurător şi să deranjeze vecinii, pentru care fapt trebuie:
    1) să nu polueze chimic sau fizic mediul înconjurător;
    2) să nu blocheze căile comune de acces;
    3) să depoziteze gunoiul menajer şi deşeurile rezultate din procesele tehnologice numai în locurile şi spaţiile destinate acestui scop;
    4) să asigure permanent curăţarea şi întreţinerea zonelor din perimetrul unităţilor.
IV. Inspecţia în cîmp, prelucrarea, eşantionarea
şi testarea seminţelor
    13. Pentru determinarea purităţii biologice a soiurilor şi hibrizilor de culturi legumicole se efectuează inspecţia în cîmp.
    14. Inspecţia în cîmp sau aprobarea sectoarelor semincere este obligatorie şi se efectuează de către inspectori, desemnaţi anual de organismul oficial responsabil.
    Inspectorii desemnaţi vor semna fie o declaraţie pe proprie răspundere, fie un angajament scris cu privire la responsabilitate, imparţialitate şi obiectivitate privind respectarea normelor ce reglementează examinările oficiale.
    15. Persoanele numite în funcţie de inspectori trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să deţină calificările tehnice necesare efectuării inspecţiei în cîmp;
    2) să nu obţină nici un profit personal prin efectuarea inspecţiilor;
    3) să efectueze inspecţii în conformitate cu cerinţele aplicabile inspecţiilor în cîmp.
    16. Agenţia verifică, conform împuternicirilor din Legea despre seminţe, nr. 68 din 5 aprilie 2013, dacă materialul de înmulţire şi plantare legumicol îndeplineşte prevederile prezentelor Cerinţe, inclusiv cele de natură fitosanitară.
    17. Inspecţiile în cîmp se efectuează conform principiilor:
    1) cel puţin o inspecţie în cîmp în cazul în care starea şi stadiul de dezvoltare a culturii permit efectuarea unei examinări satisfăcătoare;
    2) mărimea, numărul şi distribuirea punctelor de control elementare ce trebuie inspectate să fie suficiente pentru examinarea modului de respectare a cerinţelor stabilite în anexa nr. 2 la prezentele Cerinţe;
    3) respectarea izolării în spaţiu de alte culturi şi a asolamentului.
    18. În funcţie de rezultatele examinărilor efectuate în cadrul inspecţiilor în cîmp cultura respectivă se admite/respinge, cu menţiunea:
    1) „Admis” – în cazul în care cultura seminceră întruneşte condiţiile stabilite în prezentele Cerinţe;
    2) „Respins” – în cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte una sau mai multe condiţii prevăzute în prezentele Cerinţe, cu înştiinţarea în scris a agentului economic.
    19. Depozitele şi anexele producătorilor de seminţe trebuie să permită amplasarea echipamentului tehnologic, astfel încît să asigure calitatea seminţelor şi practicile de bună igienă pe tot lanţul tehnologic.
    20. Producătorii de seminţe trebuie să dispună de spaţii de depozitare pentru materia primă şi seminţele condiţionate, astfel încît acestea să fie legate direct în flux tehnologic continuu şi cu trasee scurte.
    21. Echipamentul de condiţionare şi ambalare a seminţelor trebuie să fie proiectat şi instalat, astfel încît să asigure accesul uşor la curăţarea şi dezinfectarea lor, igiena muncii şi tehnica securităţii.
    22. La extragerea seminţelor de legume (tomate) cu utilizarea produsului secundar (suc, pastă) sau la spălarea seminţelor, locurile de prelucrare trebuie să fie asigurate cu apă potabilă din surse verificate şi avizate de organele abilitate şi reţele de canalizare pentru scurgerea apei rezultate din activitatea de producţie.
    23. Producătorii de seminţe trebuie să dispună de aparate de ambalare şi determinare a greutăţii, umidităţii, impurităţilor, facultăţii germinative.
    24. Prelevarea eşantioanelor pentru verificarea soiurilor, examinarea seminţelor pentru certificare şi examinarea seminţelor comerciale este obligatorie şi se efectuează de către specialişti în eşantionare.
    25. Persoanele numite în funcţie de specialişti în eşantionare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1) să deţină calificările tehnice necesare efectuării eşantionării, obţinute prin cursurile de formare organizate în condiţiile aplicabile analiştilor pentru seminţe şi confirmate prin examene oficiale;
    2) să fie persoane fizice independente;
    3) să fie persoane angajate de persoane fizice sau juridice, ale căror activităţi implică sau nu producerea, cultivarea, testarea sau comercializarea seminţelor.
    26. Un specialist în eşantionarea seminţelor, a cărui activitate implică producerea, cultivarea, testarea sau comercializarea seminţelor, poate efectua eşantionarea numai pe loturi de seminţe produse în numele angajatorului său, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel între angajatorul său, solicitantul certificării şi organismul oficial responsabil.
    27. Activităţile specialiştilor în eşantionarea seminţelor, precum şi activitatea de testare a seminţelor se supun supravegherii de către autoritatea desemnată în domeniul inspectării şi certificării.
    28. Cel puţin 5% al eşantioanelor din loturile de seminţe recoltate din culturile semincere  se prelevă pentru postcontrol şi, după caz, pentru testarea, în laborator, în privinţa identităţii şi purităţii varietale.
    29. Testarea seminţelor se efectuează de către laboratoare acreditate, ale căror activităţi se supun supravegherii oficiale în baza Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013.
V. Cerinţe faţă de comercializarea materialului
de înmulţire şi plantare legumicol
    30. Comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol poate avea loc numai în cazul în care se respectă cerinţele minime de calitate prevăzute de prezentele Cerinţe.
    31. Se permite comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol ce aparţine genurilor şi speciilor enumerate în anexa nr.1 la prezentele Cerinţe, doar dacă aparţine unui soi admis oficial şi înscris în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, conform Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 43 din 15 ianuarie 2013.
    32. Nu este obiect al comercializării materialul de înmulţire şi plantare legumicol destinat:
    1) testelor sau folosirii în scopuri ştiinţifice;
    2) proceselor de selecţie;
    3) conservării diversităţii genetice.
    33. Materialul de înmulţire şi plantare legumicol destinat comercializării trebuie să respecte următoarele cerinţe:
    1) să fie, cel puţin după examinarea vizuală, liber de organisme dăunătoare, ce le-ar afecta calitatea, precum şi de orice semn sau simptom al unor astfel de organisme ce le-ar reduce utilitatea;
    2) să fie liber de orice defect ce i-ar putea afecta calitatea de material de înmulţire şi plantare legumicol;
    3) să prezinte vigoare şi dimensiuni ţinînd seama de utilitatea lor ca material de înmulţire şi plantare legumicol;
    4) în cazul seminţelor, să aibă capacitatea germinativă a varietăţii respective;
    5) să corespundă, dacă sînt comercializate cu referinţă la un soi, prevederilor pct. 34 din prezentele Cerinţe;
    6) în cazul în care s-a constatat, cu ocazia post controalelor efectuate în cîmp, că seminţele dintr-un soi nu respectă suficient condiţiile menţionate pentru identitatea sau puritatea soiului, se iau măsuri astfel încît comercializarea seminţelor respective să poată fi, total sau parţial, şi eventual, pentru o perioadă determinată, interzisă;
    7) măsurile luate în sensul subpct. 6) sînt anulate din momentul stabilirii cu suficientă certitudine că seminţele destinate comercializării vor respecta, în anii care urmează, condiţiile referitoare la identitatea şi puritatea soiului.
    34. Materialul de înmulţire şi plantare legumicol se comercializează cu trimitere la un soi în cazul în care soiul respectiv este:
    1) protejat legal printr-un drept asupra soiului în conformitate cu dispoziţiile privind protecţia soiurilor noi, prevăzute de Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante;
    2) înregistrat oficial în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova;
    3) larg cunoscut.
    35. În cazul în care materialul de înmulţire şi plantare legumicol este comercializat cu trimitere mai degrabă la un grup de plante, decît la un soi de plante, menţionat la pct. 34, furnizorul indică grupul de plante, astfel încît să se evite orice confuzie cu o denumire de soi.
    36. Pentru orice material de înmulţire şi plantare legumicol, ce prezintă semne sau simptome vizibile ale prezenţei unor dăunători şi/sau patogeni, urmează a fi luate măsurile respective, conform art.19 alin.(5) al Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară.
    37. După comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, furnizorii sînt obligaţi să păstreze registrele vînzărilor sau cumpărărilor pe durata unui an.
    38. Totuşi, furnizorii, a căror activitate se limitează la simpla distribuire a materialului de înmulţire şi plantare legumicol, produs şi ambalat în afara întreprinderii lor sînt obligaţi doar să ţină o evidenţă scrisă sau în orice altă formă durabilă a operaţiunilor de cumpărare şi de vînzare şi/sau de livrare a acestor produse.
VI. Cerinţe de comercializare a seminţelor de legume
    39. Seminţele de cicoare industrială pot fi comercializate numai în cazul în care au fost certificate ca seminţe de categorie bază sau seminţe de categoria certificate.
    40. Seminţele din alte genuri şi specii de legume decît cele enumerate la pct. 39 nu pot fi comercializate decît în cazul în care sînt certificate ca seminţe de categorie bază, seminţe de categorie certificate sau seminţe de categorie standard.
    41. Prin derogare de la pct. 39 şi 40 ale prezentelor Cerinţe, pot fi comercializate seminţele din generaţiile anterioare seminţelor de categoria bază şi seminţele brute, comercializate în scopul transformării, cu condiţia ca identitatea lor să fie garantată.
    42. Prin derogare de la pct. 39 şi 40 ale prezentelor Cerinţe, în conformitate cu Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013, se permite:
    1) certificarea şi comercializarea seminţelor de categoria bază care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr.3 la prezentele Cerinţe cu privire la facultatea germinativă;
    2) în cazul menţionat în subpct. 1) al prezentului punct, se iau toate măsurile necesare pentru ca furnizorul să garanteze o facultate germinativă cunoscută, care va fi indicată pentru comercializare pe o etichetă specială conţinînd numele, adresa lui şi numărul de referinţă al lotului.
    43. Fără a aduce atingere prevederilor pct. 41 al prezentelor Cerinţe, în conformitate cu Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013, producătorii autohtoni pot  comercializa:
    1) cantităţi mici de seminţe, în scopuri ştiinţifice sau de selecţie;
    2) cantităţi corespunzătoare de seminţe destinate altor scopuri, teste sau experimente, în măsura în care ele aparţin varietăţilor pentru care a fost depusă cererea de înscriere în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova.
    44. La solicitarea menţinătorului, descrierea componentelor genealogice (formelor parentale, genitorilor) poate să rămînă confidenţială.
    45. În cursul examinării seminţelor în scopul certificării şi al postcontrolului, eşantioanele se prelevează din loturi omogene.
    46. Greutatea maximă a lotului şi greutatea minimă a unui eşantion sînt stipulate în anexa nr. 4 la prezentele Cerinţe.
    47. Seminţele de categorie bază, certificate şi standard nu pot fi comercializate decît în loturi omogene şi în ambalaje închise.
    48. Ambalajele seminţelor de categorie bază şi ale seminţelor de categorie  certificate, în măsura în care seminţele din ultima categorie nu se prezintă sub formă de amestec de seminţe în ambalaje mici, sînt închise astfel încît să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta prevăzută în subpct. 1), 2), 3) şi 4) pct. 52 din prezentele Cerinţe sau ambalajul să nu prezinte urme ale încercării de a fi deschise.
    49. În vederea asigurării închiderii, sistemul de închidere trebuie să prevadă fie încorporarea etichetei, conform subpct.1), 2), 3) şi 4) ale pct. 52 din prezentele Cerinţe, în acesta, fie aplicarea unui sigiliu.
    Măsurile prevăzute în prezentul punct sînt opţionale în cazul unui sistem de închidere de unică folosinţă.
    50. În cazul ambalajelor închise oficial, o nouă închidere nu se poate realiza decît în mod oficial.
    În acest caz, pe eticheta de închidere, prevăzută în subpct. 1), 2), 3) şi 4) pct. 52 din prezentele Cerinţe, se menţionează data ultimei închideri şi serviciul care a efectuat închiderea respectivă.
    51. Ambalajele pentru seminţele de categorie standard şi ambalajele mici pentru seminţele de categorie certificate trebuie închise astfel încît să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca marcajul sau ambalajul să nu prezinte urme de manipulare.
    Cu excepţia ambalajelor mici, ambalajele trebuie să fie sigilate sau prevăzute cu un sistem de închidere echivalent de către autorul etichetării, iar ambalajele mici pentru categoria seminţe certificate nu se deschid şi închid din nou de mai multe ori decît sub control oficial.
    52. Ambalajele pentru seminţele de categorie bază şi seminţele de categorie certificate, în cazul în care acestea  nu se prezintă sub formă de ambalaje mici:
    1) să fie prevăzute cu o etichetă exterioară intactă, vizibilă şi lizibilă, conformă condiţiilor stabilite în secţiunea I a anexei nr.5 la prezentele Cerinţe şi ale cărei menţiuni sînt expuse în limba de stat. Culoarea etichetei este:
    a) albă – pentru seminţele de categorie bază;
    b) albastră – pentru seminţele de categorie certificate.
    În cazul în care eticheta este prevăzută cu un orificiu, fixarea sa este asigurată de un sigiliu.
    Pentru ambalajele transparente, eticheta poate fi introdusă în interior, cu condiţia să fie lizibilă;
    2) dacă în cazul prevăzut în pct. 42 seminţele categoria bază nu îndeplinesc condiţiile stabilite în anexa nr. 3 la prezentele Cerinţe, cu privire la facultatea germinativă, acest lucru se menţionează pe etichetă;
    3) se permite utilizarea etichetelor adezive oficiale;
    4) să includă un prospect de culoarea etichetei, în care sînt înscrise  menţiunile privind eticheta, specificate în secţiunea 1 pct. 1 subpct. 4)-7) anexa nr. 5 la prezentele Cerinţe.
    Prospectul este astfel constituit încît să nu poată fi confundat cu eticheta prevăzută în subpct 1), 2) şi 3) ale prezentului punct.
    Dacă informaţiile respective sînt înscrise pe ambalaj şi nu pot fi şterse sau dacă s-a folosit fie o etichetă adezivă, fie o etichetă fabricată dintr-un material indeşirabil, prospectul nu mai este obligatoriu.
    53. Ambalajele pentru seminţele de categorie standard şi ambalajele mici pentru seminţele din categoria certificate sînt prevăzute, în conformitate cu menţiunile din anexa nr. 5 la prezentele Cerinţe, cu o etichetă a furnizorului, cu un înscris imprimat sau cu o ştampilă conţinînd informaţii scrise în limba de stat. Culoarea etichetei este :
    1) albastră – pentru  seminţele de categorie certificate;
    2) galben închis – pentru seminţele de categorie standard .
    Cu excepţia ambalajelor mici pentru seminţe de categorie standard, informaţiile impuse de prezentul alineat, inclusiv cele menţionate la pct. 53 din prezentele Cerinţe, se disting în mod clar de orice altă informaţie care apare pe etichetă sau pe ambalaj.
    54. În conformitate cu prevederile Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 se va asigura controlul identităţii seminţelor în cazul ambalajelor mici, în urma fracţionării loturilor de seminţe.
În acest scop, ambalajele mici, fracţionate pe teritoriul ţării, trebuie să fie închise în mod oficial.
    55. Ambalajele seminţelor de categorie bază, certificate sau standard pot purta şi o etichetă a furnizorului, care poate fi o etichetă distinctă de eticheta oficială sau sub formă de informaţie a furnizorului, imprimată pe ambalajul propriu-zis.
    56. În cazul seminţelor ce aparţin unei varietăţi care a fost modificată genetic, orice etichetă sau document, ce însoţeşte lotul, conform prevederilor prezentelor Cerinţe, trebuie să indice în mod clar că varietatea este modificată genetic.
    57. Orice tratament chimic, aplicat seminţelor de categorie bază, certificate şi standard trebuie să fie menţionat fie pe eticheta oficială, fie pe eticheta furnizorului, precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia.
    58. Seminţele din generaţiile de selecţie anterioare seminţelor de categoria bază pot fi comercializate în următoarele condiţii:    
    1) să fie controlate conform cerinţelor ce se aplică certificării seminţelor de categoria bază din Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013;
    2) să fie ambalate conform prevederilor prezentei Cerinţe;
    3) să fie etichetate cu  următoarele indicaţii:
    a) autoritatea de certificare şi ţara producătoare sau sigla lor distinctă;
    b) numărul de referinţă al lotului;
    c) luna şi anul sigilării sau  luna şi anul ultimei prelevări oficiale de eşantioane în vederea certificării;
    d) specia, indicată cel puţin cu denumirea botanică, care poate figura sub forma abreviată şi fără numele autorilor, cu caractere latine;
    e) varietatea, indicată cel puţin cu caractere latine;
    f) menţiunea „seminţe prebază”;
    g) eticheta de culoare albă, cu o dungă de culoare violet pe diagonală;
    h) numărul unic de identitate.
    59. Este necesar ca seminţele de legume să provină direct:
    a) din seminţe de categorie bază sau din seminţe certificate;
    b) dintr-o ţară unde cerinţele pentru seminţele de legume sînt cel puţin echivalente cu prevederile prezentelor Cerinţe;
    c) din seminţe de categorie certificate de reproduceri anterioare din seminţe de categorie bază. Conform  Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 vor fi certificate ca seminţe de categoria bază, în cazul în care  s-au respectat condiţiile menţionate pentru această categorie.
    60. Seminţele de legume, ce urmează a fi certificate conform prevederilor pct.59 din prezentele Cerinţe:
    1) sînt ambalate şi etichetate cu ajutorul unei etichete oficiale în conformitate cu prevederile pct. 1 şi 2 din anexa nr.6 la prezentele Cerinţe;
    2) sînt însoţite de un document oficial în conformitate cu prevederile pct. 3 al anexei nr.6 la prezentele Cerinţe;
    3) se indică clar pe etichetă sau în documentul ce însoţeşte lotul, dacă varietatea este modificată genetic.
    61. Prevederile subpct. 1) pct. 60 din prezentele Cerinţe, referitoare la ambalare şi etichetare, pot să nu fie aplicate, dacă autorităţile responsabile de inspecţia în cîmp, care întocmesc documentele necesare în vederea certificării, pentru seminţele care nu sînt definitiv certificate, precum şi cele de certificare, sînt aceleaşi, sau în cazul în care acestea sînt de acord cu exonerarea respectivă.
    62. La importul seminţelor de legume, acestea trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite conform Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013.
    63. Pentru depăşirea tuturor dificultăţilor temporare de aprovizionare generală cu seminţe  de categoria bază, certificate sau standard pe piaţa internă:
    1) autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare măsuri, pentru o perioadă determinată, referitor la importul şi comercializarea, în cantităţile necesare pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare cu seminţele unei categorii supuse unor cerinţe mai puţin stricte sau cu seminţele unui soi ce nu figurează în Catalogul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova;
    2) eticheta oficială pentru categoria de seminţe aparţinînd unui soi care nu figurează în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova va fi identică cu cea prevăzută pentru categoria similară ale oricrui alt soi înscris în Catalog;
    3) eticheta oficială este de culoare maro, pentru seminţele din soiuri ce nu figurează în Catalogul soiurilor de plante;
    4) eticheta indică, în toate cazurile, că seminţele respective sînt dintr-o categorie cu cerinţe mai puţin stricte.
    64. La comercializarea unor cantităţii mai mari de 2 kg de seminţe, provenite din import, pe etichetă trebuie să fie indicate:
    1) specia;
    2) varietatea;
    3) categoria;
    4) ţara producătoare şi serviciul de control oficial;
    5) ţara expeditoare;
    6) importatorul;
    7) cantitatea de seminţe.
VII. Cerinţe faţă de comercializarea răsadurilor
şi a materialului săditor legumicol
    65. Răsadurile şi materialul săditor legumicol nu poate fi comercializat decît de către furnizori autorizaţi şi cu condiţia ca aceştia să respecte cerinţele formulate în anexa nr. 7 la prezentele Cerinţe.
    66. Pe parcursul perioadei de creştere, precum şi la scoaterea sau prelevarea altoiurilor de pe materialul parental, răsadurile şi materialul săditor legumicol sînt păstrate în loturi separate.
    67. În cazul în care răsadurile şi materialul săditor legumicol de origini diferite este pus împreună sau amestecat la ambalare, depozitare, transport sau livrare, furnizorul consemnează în evidenţa sa următoarele date:
    1) conţinutul lotului;
    2) originea diferitelor elemente din care este alcătuit.
    68. Fără a aduce atingere pct. 67, răsadurile şi materialul săditor legumicol este comercializat doar în loturi suficient de omogene şi dacă se consideră că respectă dispoziţiile prezentelor Cerinţe, fiind, totodată, însoţit de un document emis de către furnizor în conformitate cu condiţiile specificate în fişa menţionată în anexa nr.7 la prezentele Cerinţe.
    69. Dacă acest document conţine o constatare oficială, aceasta trebuie să se distingă în mod clar de celelalte secţiuni ale documentului.
    70. Cerinţele referitoare la operaţiunile de etichetare şi/sau de sigilare şi de ambalare a  răsadurilor şi materialului săditor legumicol sînt precizate în anexa nr. 7 la prezentele Cerinţe.
    71. În cazul în care răsadurile şi materialul săditor legumicol este pus de către un detailist la dispoziţia unui consumator final neprofesionist, cerinţele referitoare la etichetare pot fi reduse la informaţii adecvate privind produsul.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7