*HGO134/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  360989
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 134
din  10.02.2009
cu privire la importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr
Publicat : 24.02.2009 în Monitorul Oficial Nr. 41-44     art Nr : 183     Data intrarii in vigoare : 11.03.2009
În conformitate cu prevederile Legii nr. 218-XV din 1 iunie 2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.59-61, art.397), Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.119-120, art.838), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul asigurării stabilităţii pieţei interne, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr (se anexează).
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Republica Moldova, va elabora şi prezenta Serviciului Vamal lista laboratoarelor acreditate în ţările UE pentru efectuarea încercărilor originii zahărului pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri. Lista nominalizată va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Igor DODON, prim-viceprim-ministru, ministru al economiei şi comerţului.

    PRIM-MINISTRU                                                      Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                              Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Anatolie Gorodenco

    Nr. 134. Chişinău, 10 februarie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.134
din 10 februarie 2009

REGULAMENTUL
cu privire la importul în regim preferenţial
a unor tipuri de zahăr
I. Obiectul şi domeniul de aplicare
    1. Regulamentul cu privire la importul în regim preferenţial a unor tipuri de zahăr (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului (O.M.C.), la care Republica Moldova este parte, prevederile acordurilor de comerţ liber, semnate de Republica Moldova cu ţările nemembre ale O.M.C., Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe nr.1031-XIV din 8 iunie 2000 şi stabileşte procedura de reglementare a importului unor tipuri de zahăr în regim preferenţial printr-un sistem de autorizaţii neautomate de import preferenţial (în continuare – autorizaţie de import). Modelul-tip al autorizaţiei de import este prezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    2. Prezentul Regulament instituie cadrul normativ de activitate a tuturor persoanelor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care vor desfăşura activităţi de import a zahărului şi produselor zaharoase originare din ţările-nemembre ale O.M.C., cu care Republica Moldova are semnate acorduri de comerţ liber.
    3. Prezentul Regulament se aplică faţă de următoarele poziţii tarifare (în continuare − zahăr şi produse zaharoase), clasificate potrivit Nomenclatorului Mărfurilor al Republicii Moldova în vigoare, şi anume:
    1701.91.000     - - Cu adaosuri de substanţe aromatizante
                                    sau colorante
    1701.99.100     - - - Zahăr alb
    1701.99.900     - - - Altele
    ex.1702 alte zaharuri şi siropuri de zahăr.
II. Dispoziţii generale
    4. Cantităţile de zahăr şi produse zaharoase şi perioada importului în regim preferenţial sînt stabilite, trimestrial, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Republica Moldova, reieşind din volumul de producţie al întreprinderilor autohtone, consumul pieţei interne şi potenţialul de export.
    5. Administrarea şi gestionarea sistemului de reglementare a importului de zahăr şi produse zaharoase în regim preferenţial în Republica Moldova se realizează în baza autorizaţiei de import, eliberate de Ministerul Economiei şi Comerţului.
III. Modul de eliberare a autorizaţiilor de import
    6. Plasarea mărfurilor specificate la pct.3 al prezentului Regulament în regim vamal de import preferenţial are loc doar după prezentarea autorităţilor vamale a autorizaţiei de import, a certificatului de origine preferenţială a mărfurilor şi a raportului de stabilire a ţării de producere, eliberat de laboratoarele acreditate din ţările UE.
    7. Certificatul de origine preferenţial este emis de autoritatea desemnată şi notificată din ţările de export, semnat de persoanele împuternicite, cu aplicarea ştampilei.
    8. În vederea eliberării fiecărei autorizaţii de import de zahăr şi produse zaharoase agenţii economici importatori vor prezenta următoarele documente:
    a) cererea completată prin mijloace automatizate de imprimare a importatorului pentru autorizaţie de import;
    b) declaraţia dactilografiată a importatorului, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
    c) copia (autentificată cu ştampila în original a solicitantului autorizaţiei) contractului de vînzare-cumpărare sau a contractului de livrare a zahărului şi produselor zaharoase;
    d) copia autentificată cu ştampila în original a solicitantului autorizaţiei) actului de constituire a întreprinderii;
    e) copia (autentificată cu ştampila în original a solicitantului autorizaţiei) certificatului de origine preferenţial prevăzut la punctul 7 al prezentului Regulament;
    f) copia raportului de expertiză de stabilire a ţării de producere, prevăzut la punctul 6 al prezentului Regulament.
    Eliberarea autorizaţiilor de import se efectuează de fiecare dată, în baza cererilor, la prezentarea actelor menţionate la lit. a), b), c), e) şi f) din prezentul punct.
    Ministerul Economiei şi Comerţului nu va elibera autorizaţia de import în cazul în care valoarea mărfii după achitarea tuturor plaţilor, impozitelor şi taxelor, inclusiv TVA, va fi mai joasă cu cel puţin 20% decît preţurile medii trimestriale stabilite pe piaţa internă, prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coordonare cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Republica Moldova.
    9. Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor prezentate în documentele menţionate la punctul 8 al prezentului Regulament revine exclusiv importatorilor.
    10. Documentele prevăzute la punctul 8 al prezentului Regulament se depun la Ministerul Economiei şi Comerţului.
    11. Cererile pentru autorizaţii de import preferenţial de zahăr şi produse zaharoase completate greşit, incomplete sau cu rectificări nu vor fi examinate la eliberarea autorizaţiilor de import şi vor fi restituite agenţilor economici importatori.
    12. Eliberarea autorizaţiilor de import se va face în ordinea recepţionării cererilor, în baza principiului „primul venit – primul servit”, cu luarea în considerare a cantităţilor specificate în certificatele de origine preferenţiale, cu limitarea cantităţilor oferite de pînă la 100% din cantităţile disponibile, stabilite conform capitolului II al prezentului Regulament.
    13. Autorizaţiile de import se eliberează pentru fiecare tranzacţie comercială. În cazul în care agenţii economici importatori au în derulare contracte de import cu mai mulţi parteneri externi din diferite ţări, se pot elibera simultan mai multe autorizaţii de import, cu condiţia respectării prevederilor punctelor 11 şi 12 ale prezentului Regulament.
    În cazul în care se prezintă la import un certificat de origine preferenţială care include cîteva tipuri de zahăr, se eliberează o singură autorizaţie de import.
    14. Agenţii economici care fac dovada utilizării autorizaţiei de import prin prezentarea copiei declaraţiei vamale de import pot beneficia de noi autorizaţii, în limitele cantităţilor disponibile.
    15. Agenţii economici care nu probează efectuarea, în condiţii normale ale contractului, livrării a minimum 90% din cantitatea acordată pe o autorizaţie de import nu vor beneficia de alte autorizaţii.
    16. Autorizaţiile de import se eliberează, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, şi sînt valabile pentru o perioadă de 30 de zile din momentul eliberării.
    17. Ridicarea autorizaţiilor de import de la Ministerul Economiei şi Comerţului se va efectua numai de persoanele împuternicite, în modul stabilit de agenţii economici importatori.
    18. În situaţii excepţionale, la cererea justificată a agenţilor economici, autorizaţiile de import pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 30 de zile. În acest sens, agentul economic importator va prezenta o cerere în formă scrisă, însoţită de documentele probatoare din care să rezulte caracterul justificat al solicitării de prelungire.
    19. La cererea justificată a agenţilor economici, însoţită de documente probatoare, Ministerul Economiei şi Comerţului poate înlocui autorizaţia de import.
    20. Autorizaţiile de import eliberate sînt netransmisibile, acestea fiind utilizate doar de către responsabilii financiari.
    21. În cazul în care, din motive obiective, autorizaţia de import nu poate fi utilizată în perioada de valabilitate, ea trebuie restituită în termen de maximum 10 zile din data expirării valabilităţii, prin solicitare scrisă, cu anexarea autorizaţiei în original, prin depunerea la Ministerul Economiei şi Comerţului sau expediată prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Ministerului Economiei şi Comerţului.
    Nerestituirea la timp de către agenţii economici a autorizaţiilor de import neutilizate conduce automat la retragerea dreptului de a beneficia de regimul preferenţial instituit în conformitate cu prezentul Regulament.
    22. Cantităţile rămase, aferente autorizaţiilor de import neutilizate sau parţial utilizate, vor fi redistribuite agenţilor economici interesaţi, conform procedurilor stabilite.
IV. Evidenţa şi controlul efectuării importului
    23. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Republica Moldova, va prezenta Ministerului Economiei şi Comerţului, pînă la data de 5 a fiecărui început de trimestru, informaţii statistice privind producerea, stocurile existente şi necesităţile pieţei interne de zahăr şi produse zaharoase, precum şi estimările necesităţilor de import în regim preferenţial de zahăr şi produse zaharoase.
    24. Serviciul Vamal nu va autoriza plasarea zahărului şi produselor zaharoase în regim vamal de import preferenţial în lipsa autorizaţiei de import, eliberate de către Ministerul Economiei şi Comerţului.
    25. Serviciul Vamal va ţine evidenţa importului de zahăr şi produse zaharoase în regim preferenţial şi va prezenta Ministerului Economiei şi Comerţului, pînă la data de 5 a fiecărei luni, datele operative despre importurile respective.

    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire
la importul în regim preferenţial
a unor tipuri de zahăr

CODUL DE ÎNREGISTRARE A ÎNTREPRINDERII _______________
DECLARAŢIA IMPORTATORULUI
    1. Declar pe propria răspundere că în activitatea societăţii pentru care solicit autorizaţia de import este inclus şi importul de produse alimentare, precum şi faptul că zahărul rafinat importat în regim preferenţial este produs din sfeclă de zahăr şi nu conţine adaosuri de zahăr din trestie.
    2. Îmi asum răspunderea ca, în termen de 10 zile de la data utilizării autorizaţiei de import (vămuirii mărfii), să prezint Ministerului Economiei şi Comerţului copia declaraţiilor vamale de import, atestînd utilizarea acesteia.
    3. În cazul în care nu am utilizat autorizaţia de import în termenul de valabilitate înscris, mă angajez ca, în termen de 10 zile de la expirarea acesteia, să o returnez Ministerului Economiei şi Comerţului, pentru a evita blocarea cantităţilor stabilite.
    ______________________________________________________
       (denumirea firmei, ştampila, numele, prenumele şi semnătura exportatorului)