*HGO267/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  361636
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 267
din  08.04.2014
pentru aprobarea Reglementării tehnice privind
aparatele de cîntărit neautomate
Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 296     Data intrarii in vigoare : 18.04.2015
   În conformitate cu Legea nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 46-47, art. 136), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate (se anexează).
   2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   3. Ministerul Economiei, pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora lista standardelor conexe şi planul de implementare a Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate.
   4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

   PRIM-MINISTRU                                                               Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Viceprim-ministru,  
   ministrul economiei                                                              Valeriu Lazăr

   Nr. 267. Chişinău, 8 aprilie 2014.


Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 267
din 8 aprilie 2014

REGLEMENTAREA TEHNICĂ
privind aparatele de cîntărit neautomate
    Prezenta Reglementare tehnică transpune Directiva Consiliului 2009/23/CE privind aparatele de cîntărit neautomate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L122 din 16 mai 2009.
I.  DOMENIUL DE APLICARE
    1. Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit neautomate (în continuare – Reglementare tehnică), stabileşte cerinţele referitoare la aparatele de cîntărit neautomate, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune.
    2. Dispoziţiile prezentei Reglementări tehnice sînt aplicabile aparatelor de cîntărit neautomate utilizate sau destinate a fi utilizate în următoarele domenii (activităţi):
    a) determinarea masei pentru tranzacţiile comerciale;
    b) determinarea masei pentru calcularea unei taxe de trecere, a unui tarif, a unei taxe, a unei prime, a unei penalităţi, a unei remuneraţii, a unei indemnizaţii sau a unui tip similar de redevenţă;
    c) determinarea masei pentru aplicarea unor  prevederi ale actelor legislative, sau a unor regulamente, sau pentru expertize judiciare;
    d) determinarea masei în practica medicală în ceea ce priveşte cîntărirea pacienţilor în scopuri de monitorizare, diagnostic şi tratamente medicale;
    e) determinarea masei pentru prepararea medicamentelor în farmacii, pe bază de reţetă şi determinarea maselor pentru analizele efectuate în laboratoare medicale şi farmaceutice;
    f) determinarea preţului în funcţie de masă pentru comercializarea directă către populaţie şi fabricarea preambalatelor.
II. DISPOZIŢII GENERALE
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează terminologia definită în Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995, Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, precum şi următoarele noţiuni:
    aparat de cîntărit – mijloc de măsurare utilizat pentru a determina masa unui corp utilizînd acţiunea forţei gravitaţionale asupra acelui corp. În afară de aceasta, aparatele de cîntărit neautomate pot servi la determinarea altor mărimi, cantităţi, parametri sau caracteristici ale masei;
    aparat de cântărit neautomat – aparat de cîntărire care necesită intervenţia unui operator în timpul cîntăririi;
    organism notificat – organism de evaluare a conformităţii desemnat pentru activitate în domeniul reglementat de către autoritatea de reglementare, despre care au fost înştiinţate oficial Comisia Europeană şi participanţii la activitatea de evaluare a conformităţii;
    organism recunoscut – organism de evaluare a conformităţii acreditat care realizează procedurile de evaluare a conformităţii conform prevederilor reglementărilor tehnice confirmate de către autoritatea de reglementare;
    marcă de conformitate SM – marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu toate cerinţele stabilite în reglementările tehnice aplicabile care prevăd aplicarea respectivei mărci pe produs.
    4. Aparatele de cîntărit neautomate menţionate la pct. 1 şi 2 ale prezentei Reglementări tehnice pot fi introduse pe piaţă numai dacă îndeplinesc cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică.
   Aparatele de cîntărit neautomate utilizate în aplicaţiile prevăzute la punctul 2 al prezentei Reglementări tehnice pot fi puse în funcţiune numai dacă îndeplinesc cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute la capitolul IV, şi poartă marca de conformitate SM, aplicată conform prevederilor pct. 12 al prezentei Reglementări tehnice.
    5. Se consideră că aparatele de cîntărit neautomate sînt conforme cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică dacă sînt conforme cu standardele, aprobate prin ordinul ministrului economiei, conexe la prezenta Reglementare tehnică şi care acoperă cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1.
    6. Lista standardelor conexe, care adoptă standardele europene armonizate, se aprobă şi se actualizează prin ordinul ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Această listă se actualizează ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată în an.
    7. Organismele de evaluare a conformităţii îşi vor desfăşura activitatea  conform cerinţelor standardelor de referinţă aplicabile, aprobate prin ordinul ministrului economiei.
    8. Criteriile minime pentru recunoaşterea organismelor de evaluare a conformităţii  sînt  stabilite în anexa nr. 5 la prezenta Reglementare tehnică.
III. EVALUAREA CONFORMITĂŢII
    9. Evaluarea conformităţii aparatelor de cîntărit neautomate cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta Reglementare tehnică se realizează la alegerea producătorului sau a reprezentantului său autorizat, prin una dintre următoarele proceduri:
    1) examinarea de tip/examinarea de tip CE, urmată de declaraţia de conformitate (garantarea calităţii producţiei), sau de verificarea, prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    Examinarea de tip/examinarea de tip CE nu este obligatorie pentru aparatele de cîntărit neautomate care nu utilizează dispozitive electronice şi al căror dispozitiv de măsurare a sarcinii nu foloseşte un arc pentru echilibrarea sarcinii;
    2) verificarea unităţii de produs, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    10. Documentele şi corespondenţa privind procedurile prevăzute la punctul 9 al prezentei Reglementări tehnice trebuie să fie elaborate în limba de stat sau într-o limbă acceptată de către organismul competent care evaluează conformitatea.
    În cazul în care aparatelor de cîntărit neautomate le sînt aplicabile şi alte reglementări tehnice care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea mărcii de conformitate SM, aplicarea marcajului în cauză indică asupra faptului că aparatele de cîntărit neautomate sînt în egală măsură conforme cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.
    În cazul în care una sau mai multe reglementări tehnice care se aplică aparatelor de cîntărit neautomate permit producătorului ca, pe parcursul unei perioade de tranziţie, să aleagă o anumită variantă de aplicare a acestor reglementări tehnice, marca de conformitate SM va indica conformitatea doar cu reglementările tehnice aplicate de producător. În această situaţie trebuie să fie date detalii privind reglementările tehnice aplicate, în documentele, notele sau instrucţiunile care sînt cerute de reglementările respective şi care însoţesc aparatele de cîntărit neautomate.
    11. Procedurile prevăzute la pct. 9 al prezentei Reglementări tehnice  se efectuează de organismele de evaluare a conformităţii acreditate şi recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare.
IV. MARCA DE CONFORMITATE SM
ŞI INSCRIPŢIILE
   12. Pentru aparatele de cîntărit neautomate ale căror conformitate a fost stabilită, marca de conformitate SM, precum şi celelalte date suplimentare, aşa cum sînt prevăzute în anexa nr.4 la prezenta Reglementare tehnică, trebuie să fie aplicate la loc vizibil, într-o formă uşor lizibilă şi de neşters, în conformitate cu prezenta Reglementare tehnică.
    Pentru toate celelalte aparate de cîntărit neautomate, inscripţionările prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică trebuie aplicate astfel încît să fie bine vizibile, uşor lizibile şi de neşters.
    Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparatele de cîntărit neautomate, cu condiţia ca marca de conformitate SM să rămînă vizibilă şi lizibilă.
   13. În cazul în care un aparat de cîntărit neautomat, utilizat în aplicaţiile prevăzute la punctul 2 include sau este conectat la dispozitive care nu sînt supuse evaluării conformităţii, potrivit prevederilor pct. 9 şi 10 din prezenta Reglementare tehnică fiecare dintre aceste dispozitive va purta un simbol care să îi restricţioneze utilizarea, conform anexei nr. 4. Simbolul respectiv trebuie aplicat pe aceste dispozitive într-o formă clar vizibilă şi de neşters.
    14. Marca de conformitate SM se aplică alături de marcajul de conformitate CE de către producător şi/sau reprezentantul autorizat al acestuia, în situaţia în care evaluarea conformităţii aparatelor de cîntărit neautomate  destinate pieţei naţionale se realizează prin procedura de recunoaştere care prevede existenţa unui certificat de examinare CE de tip valabil, cu toate completările şi amendamentele, după caz, emis de organismele notificate în Uniunea Europeană, urmată de verificarea CE a produsului.
    Se admite introducerea pe piaţă prin procedura de recunoaştere a aparatelor de cîntărit neautomate fabricate în statele-membre ale UE, care sînt conforme cerinţelor stabilite în prezenta Reglementare tehnică, în baza unei declaraţii de conformitate emise pe propria responsabilitate a producătorului şi/sau reprezentantului autorizat al producătorului în temeiul documentaţiei tehnice a producătorului, tradusă în limba de stat şi confirmată prin specimenul de ştampilă al reprezentantului autorizat.
    Documentaţia tehnică a producătorului ce susţine o declaraţie de conformitate a reprezentantului autorizat al producătorului trebuie să includă informaţiile (să conţină documentele), conform anexei nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.
    Declaraţia de conformitate a producătorului sau reprezentantului autorizat al producătorului va cuprinde informaţia prevăzută la art. 19 alin. (6) din Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii.
    Producătorul sau reprezentantul autorizat al producătorului înregistrează declaraţia de conformitate emisă pe propria responsabilitate la organismele recunoscute/notificate care au obiectul domeniului de acreditare a aparatelor  de cîntărit neautomate.
    Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor de cîntărit neautomate marcate cu marca de conformitate SM împreună cu marcajul de conformitate CE, urmate de eticheta cu fond verde cu litera majusculă ”M” nu poate fi restricţionată.
    Răspunderea producătorului sau reprezentantului autorizat al producătorului privind aparatele de cîntărit neautomate introduse pe piaţă cu marcaj CE este aceeaşi cu cea prevăzută de prezenta Reglementare tehnică pentru aparatele cu marca de conformitate SM.
V. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI
    15. Supravegherea privind corespunderea aparatelor de cîntărit neautomate  cerinţelor esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice se efectuează de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor .
    Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor are obligaţia să informeze în scris Ministerul Economiei despre acţiunile acesteia care au condus la retragerea de pe piaţă, interzicerea ori restricţionarea punerii în funcţiune şi/sau introducerii pe piaţă a aparatelor de cîntărit neautomate care poartă marca de conformitate SM, indicînd motivele atunci cînd neconformitatea se datorează:
   a) neîndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, caz în care aparatele de cîntărit neautomate nu corespund standardelor conexe cînd s-a declarat conformitatea cu acestea;
   b) aplicării incorecte a standardelor conexe;
   c) deficienţelor standardelor conexe.

   anexa nr. 1

   anexa nr. 2

   anexa nr. 3

   anexa nr. 4

   anexa nr. 5