LPC180/2015
ID intern unic:  361663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 180
din  22.10.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 546
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 24 punctul 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, poziția „Centrul Naţional Anticorupţie” se exclude.
    Art. II. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209–211, art. 683), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) efectuarea analizei operaţionale şi strategice a actelor de corupţie, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, a informaţiei privind studiile analitice ale fenomenului corupţiei.”
    2. Articolul 6 se completează cu literele m) şi n) cu următorul cuprins:
    „m) să prelucreze date cu caracter personal, inclusiv în scop de analiză informaţională şi strategică, în conformitate cu legislaţia; 
    n) să creeze şi să administreze registre instituţionale, sisteme informaţionale şi baze de date în limita competenţelor sale.”
    3. La articolul 7:
    la alineatul (3), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”;
    alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 8. Numirea şi eliberarea din funcţie
                         a directorului Centrului
    (1) Centrul este condus de un director. Directorul Centrului (denumit în continuare director) este numit în funcţie de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat.
    (2) Funcţia de director este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie.
    (3) Candidatul la funcţia de director este selectat pe bază de concurs organizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului, cu atragerea în calitate de observatori a reprezentanţilor societăţii civile sau a reprezentanţilor mediului academic.
    (4) Candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;
    b) are capacitate deplină de exerciţiu;
    c) are studii superioare juridice;
    d) are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
    e) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
    f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
    g) nu are antecedente penale;
    h) cunoaşte limba de stat;
    i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.
    (5) La data numirii în funcţie, directorul depune în faţa Parlamentului următorul jurămînt:
    „Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova, să îndeplinesc conştiincios obligaţiile ce îmi revin, să apăr ordinea de drept, drepturile şi libertăţile omului, interesele generale ale societăţii şi ale cetăţenilor Republicii Moldova de a trăi şi de a se dezvolta într-un mediu liber de corupţie.”
    (6) Directorul este inamovibil pe perioada exercitării mandatului.
    (7) Mandatul directorului încetează în caz de:
    a) demisie;
    b) incompatibilitate;
    c) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
    d) imposibilitate a exercitării mai mult de 4 luni consecutiv a atribuţiilor ce îi revin în legătură cu starea sănătăţii, constatată prin examen medical;
    e) atingere a plafonului de vîrstă;
    f) pronunţare a unei sentinţe definitive de condamnare;
    g) nedepunere a declaraţiei de interese personale şi a declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate în modul şi în termenele prevăzute de lege;
    h) emitere/adoptare a unui act administrativ sau încheiere a unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    i) deces;
    j) revocare.
    (8) Temeiurile prevăzute la alin. (7) lit. a)–i) se constată în şedinţă plenară a Parlamentului, în baza raportului Comisiei juridice, numiri şi imunităţi, prin adoptarea unei hotărîri prin care se ia act de apariţia cauzei ce determină încetarea mandatului.
    (9) Revocarea din funcţie a directorului ca urmare a necorespunderii cu cerinţele de numire în funcţie sau a obţinerii unui rezultat negativ la testarea integrităţii profesionale în condiţiile prevăzute la art. 14 se adoptă de Parlament cu votul majorității deputaţilor aleşi, la iniţiativa a cel puţin 20 de deputaţi.
    (10) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de Parlament la propunerea directorului pe perioada mandatului directorului. Selectarea candidaţilor la funcţia de director adjunct se face în bază de concurs organizat de către director, în procesul de evaluare fiind atraşi reprezentanţi ai societăţii civile sau ai mediului academic. Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să întrunească criteriile prevăzute la alin. (4). Activitatea directorului adjunct încetează în condiţiile alin. (7), (8) şi (9). Revocarea din funcţie a directorului adjunct se adoptă de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi din iniţiativa directorului.”
    5. La articolul 9:
    titlul articolului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Atribuţiile directorului şi ale adjuncţilor lui”;
    alineatul unic devine alineatul (1), în care:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) participă la şedinţele Guvernului şi ale Parlamentului, în baza invitaţiei sau la cerere, atunci cînd examinarea unor probleme prezintă interes pentru Centru;”
    la litera d), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”;
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) elaborează proiectul bugetului Centrului pentru anul următor şi îl înaintează Parlamentului spre aprobare;”
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Adjuncții directorului se subordonează nemijlocit directorului şi organizează activitatea în cadrul Centrului în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite. În lipsa directorului, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către adjunctul desemnat prin ordinul directorului.”
    6. La articolul 10 alineatul (3), literele a) şi f) se completează în final cu textul „ , avizat de Comisia juridică, numiri şi imunităţi şi de comisia de profil”.
    7. La articolul 12:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „Colaboratorul Centrului este funcţionar public cu statut special.”
    la alineatul (2), după cuvîntul „activează” se introduce textul „persoane cu funcţii de demnitate publică, supuse reglementărilor Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,”.
    8. La articolul 13 alineatul (1), cuvintele „economice sau juridice” se substituie cu cuvintele „economice, juridice sau alte studii superioare conform specificului de activitate al subdiviziunii în care urmează să activeze”.
    9. La articolul 15 alineatul (1) litera b), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    10. La articolul 17 alineatul (2), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    11. La articolul 18 alineatul (3), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    12. La articolul 20 alineatul (4), cuvîntul „Guvern” se substituie cu cuvîntul „Parlament”.
    13. Legea se completează cu articolele 441  şi 442 cu următorul cuprins:
    „Articolul 441. Controlul parlamentar asupra
                             activităţii Centrului
    (1) Controlul parlamentar asupra activităţii Centrului este exercitat de către Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică şi Comisia juridică, numiri şi imunităţi.
    (2) Centrul prezintă anual, pînă la data de 31 martie, raportul privind desfăşurarea activităţii sale. La solicitarea deputaţilor, directorul poate fi audiat pe marginea raportului de activitate al Centrului în şedinţă plenară a Parlamentului.
    (3) Deputaţii pot solicita audierea directorului în şedinţă plenară a Parlamentului, la şedinţele comisiilor permanente, ale comisiilor speciale sau ale comisiilor de anchetă pe marginea chestiunilor ce ţin de activitatea Centrului, altele decît cele menţionate la alin. (2). Directorul este în drept să refuze participarea sa la şedinţele respective dacă oferirea informaţiilor solicitate lezează interesul urmăririi penale, principiile legalităţii, prezumţiei nevinovăţiei, protecţiei datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea urmăririi penale.
    Articolul 442. Controlul activităţii Centrului de către
                            societatea civilă
    (1) Activitatea Centrului este supusă controlului din partea societăţii civile în baza legislaţiei ce reglementează transparenţa în procesul decizional, accesul la informaţie şi activitatea asociaţiilor obşteşti. Controlul suplimentar al activităţii Centrului din partea societăţii civile are loc în baza prezentei legi, prin intermediul Consiliului Civil, care:
    a) participă cu drept de vot în Colegiul Centrului;
    b) participă cu drept de vot în Colegiul disciplinar al Centrului;
    c) analizează rapoartele de activitate ale Centrului;
    d) monitorizează şedinţele de judecată pe dosarele instrumentate de Centru şi procesele de judecată intentate de foşti angajaţi ai Centrului, eliberaţi prin deciziile Colegiului disciplinar al Centrului;
    e) examinează plîngerile cetăţenilor împotriva angajaţilor Centrului.
    (2) Consiliul Civil este format din trei membri. Calitatea de membru al Consiliului Civil o poate avea doar asociaţia obştească. Societatea civilă deleagă doi membri și Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului, în urma unui concurs public, deleagă un membru al Consiliului Civil pentru o perioadă de 3 ani.
    (3) Asociaţiile obşteşti care participă la concursul pentru selectarea membrilor Consiliului Civil trebuie să-şi desfăşoare activităţile statutare în unul sau în cîteva dintre următoarele domenii: justiţie, drepturile omului, transparenţă, integritate în sectorul public, prevenire şi combatere a corupţiei, participare civică.
    (4) Consiliul Civil este în drept:
    a) să adopte şi să modifice regulamentul său de activitate;
    b) să creeze şi să administreze propria pagină web;
    c) să comunice public rapoartele de monitorizare şi alte informaţii de interes public, constatate în urma desfăşurării activităţii sale, cu respectarea prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, privind informaţiile atribuite la secret de stat şi cele atribuite la categoria de informaţie oficială cu accesibilitate limitată;
    d) să propună recomandări de îmbunătăţire a activităţii Centrului;
    e) să propună subiecte pentru a fi discutate la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Colegiului Centrului;
    f) să transmită subdiviziunii de securitate internă sau procuraturii plîngerile adresate de cetăţeni împotriva angajaţilor Centrului;
    g) să efectueze sondaje de opinie cu privire la fenomenul corupţiei şi la percepţia societăţii faţă de activitatea Centrului;
    h) să atragă fonduri din surse neinterzise de lege în vederea realizării activităţilor sale;
    i) să solicite Centrului informaţii privind activitatea sa, în conformitate cu legislaţia;
    j) să întreprindă alte activităţi ce ţin nemijlocit de monitorizarea activităţii Centrului.
    (5) Persoanele care reprezintă membrii Consiliului Civil în cadrul Colegiului Centrului şi al Colegiului disciplinar al Centrului trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
    a) să aibă studii superioare;
    b) să nu deţină o funcţie publică;
    c) să nu fi fost angajați ai Centrului pe parcursul ultimilor 2 ani;
    d) să nu fie membri ai vreunui partid politic şi/sau să nu fi făcut agitaţie pentru vreun concurent electoral în ultimii 2 ani;
    e) să nu aibă antecedente penale nestinse;
    f) să nu aibă calitatea procesuală de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal instrumentat de către Centru în ultimii 3 ani.
    (6) Dacă, ulterior, se constată că persoana desemnată să reprezinte membrul Consiliului Civil în cadrul Colegiului Centrului şi al Colegiului disciplinar al Centrului nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (5), aceasta este înlocuită, în termen de 10 zile, cu un alt reprezentant, din iniţiativa membrului Consiliului Civil care l-a desemnat, în baza propunerii motivate a Centrului sau a unui alt membru al Consiliului Civil.
    (7) Calitatea de membru al Consiliului Civil se revocă de către entitatea care l-a selectat în conformitate cu prevederile alin. (2) dacă:
    a) asociaţia obştească se desfiinţează;
    b) asociaţia obştească refuză expres să fie membru al Consiliului Civil înainte de expirarea termenului pentru care a fost desemnată în această calitate;
    c) asociaţia obştească nu asigură desfăşurarea nici a uneia dintre activităţile prevăzute la alin. (1) mai mult de un an.
    (8) În cazurile prevăzute la alin. (7) lit. a) şi b), entitatea care a desemnat asociaţia obştească în calitate de membru al Consiliului Civil selectează, în termen de 3 luni, un nou membru al Consiliului Civil în urma desfăşurării concursului public prevăzut la alin. (2) şi (3).
    (9) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. c), entitatea care a selectat asociaţia obştească în calitate de membru al Consiliului Civil îi revocă această calitate şi îi comunică în scris decizia de revocare. Revocarea poate avea loc din iniţiativa entităţii, la propunerea motivată a Centrului sau a unui alt membru al Consiliului Civil. În termen de 3 luni de la comunicarea revocării, entitatea selectează un nou membru al Consiliului Civil în urma desfăşurării concursului public prevăzut la alin. (2) şi (3).”
    Art. III. – În anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, după poziţia „Director, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate” se introduce poziţia:
    „Director, director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie”.
    Art. IV. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, directorul Centrului şi adjuncţii săi îşi continuă mandatul pînă la expirarea acestuia.
    (2) În termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, directorul Centrului va prezenta Parlamentului spre aprobare Codul de conduită al angajatului Centrului, structura şi efectivul-limită ale Centrului, reşedinţa şi raza de activitate ale aparatului central şi ale subdiviziunilor teritoriale ale sale, precum și numărul acestora.
    (3) În termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, Comisia juridică, numiri şi imunități a Parlamentului și societatea civilă vor organiza concursurile necesare în vederea selectării asociaţiilor obşteşti care vor intra în componenţa Consiliului Civil privind asigurarea monitorizării activităţii Centrului Naţional Anticorupţie.
    (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, membrii actuali ai Consiliului Civil îşi exercită mandatul pînă la numirea noilor membri, în urma desfăşurării concursului, în conformitate cu prevederile legale în acest sens.
    (5) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 180. Chișinău, 22 octombrie 2015.