HGC803/2015
ID intern unic:  361754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 803
din  29.10.2015
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.724 din 26 iunie 2006
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 895
    În temeiul art. 68 şi 125 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, art. 79 alin. (4) lit. c) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.724 din 26 iunie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-lll, art.795), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în titlul hotărîrii şi pe tot parcursul textului, sintagma „mijloacele speciale” se substituie cu sintagma „veniturile colectate”, la cazul gramatical corespunzător;
    anexa nr. 1:
    1) în coloana 4, sintagma „Tariful, lei” se substituie cu sintagma „Note/Tarif lei”;
    2) punctul 1 va avea următorul cuprins:
„1.


Pregătirea  studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor

Pregătirea, pe bază de contract, a studenţilor (ciclul I), cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi

Persoană/ an studii
Conform taxei
de studii aprobată de Consiliul de dezvoltare strategică instituţională

Pregătirea, pe bază de contract, a masteranzilor (ciclul II), cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi

Persoană/ an studii
Conform taxei
de studii aprobată de Consiliul de dezvoltare strategică instituţională

Pregătirea, pe bază de contract, a cadrelor ştiinţifice prin doctorat (ciclul III), cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi

Persoană/ an studii
Conform taxei
de studii aprobată de Consiliul de dezvoltare strategică instituţională

Pregătirea, pe bază de contract, a cadrelor ştiinţifice prin postdoctorat, cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi

Persoană/ an studii
Conform taxei
de studii aprobată de Consiliul de dezvoltare strategică instituţionalăAlte servicii


Acordarea serviciilor de consultanţă studenţilor (ciclul I, II, III)
Persoană/oră
Preţ contractual
Examinarea repetată a studenţilor (ciclul I, II, III)
Persoană/oră
Preţ contractual

Susţinerea tezei de doctor
persoană
Preţ contractual”;
    3)  punctul 2 va avea următorul cuprins:
„2.

Pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, inclusiv prin cursuri de scurtă durată

Instruirea la cursuri de pregătire pentru admitere la instituţiile de învăţămînt superior,  cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi

Persoană

Preţ contractual,

dar nu mai mic

decît preţul real

Instruirea la cursuri de specializare în managementul cercetării
Persoană

Preţ contractual,

dar nu mai mic

decît preţul real

Cursuri de limbă engleză

Persoană/ trimestru

Preţ contractual,

 dar nu mai mic

decît preţul real

Instruirea la cursuri de perfecţionare a inginerilor şi specialiştilor

Persoană

Preţ contractual,

dar nu mai mic

decît preţul real”;
    4) la punctul 4, titlul va avea următorul cuprins:

„4.

Executarea lucrărilor speciale prin contract de către laboratoarele şi alte subdiviziuni structurale ale instituţiilor subordonate”;

    după poziţia „Efectuarea cercetărilor, investigaţiilor conform contractelor” se completează cu următoarele poziţii:

„Izolarea şi cuantificarea proteinelor

Probă

Preţ contractual

Electroforeza proteinelor în gel de poliacrilamidă

Probă

Preţ contractual

Elaborarea primerilor pentru analize PCR

Secvenţă

Preţ contractual

Crearea, analiza şi vizualizarea reţelelor de gene, metabolice

Analiză

Preţ contractual

Analiza bioinformatică a secvenţelor (ADN/ARN/EST/proteine)

Analiză

Preţ contractual

Izolarea şi purificarea ADN-ului
Probă
Preţ contractual
Izolarea şi purificarea ARN-ului
Probă

Preţ contractual

Electroforeza acizilor nucleici
Probă

Preţ contractual

Reacţia de polimerizare în lanţ (PCR)

Probă

Preţ contractual

Real-Time PCR

Probă

Preţ contractual”;

    5)  Punctul 13 va avea următorul cuprins:
„13.

Chiria blocurilor locative

Chiria şi servicii comunale: 

Persoană

50% din volumul cheltuielilor reale

doctoranzi, postdoctoranzi
 

bugetari, colaboratori ai organizaţiei, alte categorii de locatari

Volumul cheltuielilor reale

Chiria pentru cetăţenii străini şi apatrizi

Preţ contractual

Chiria pentru cazare în cămine a studenţilor (ciclul I, II, III)

Preţ contractual, conform Hotărîrii Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2007”


    PRIM-MINISTRU                                                        Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Stephane Christophe Bridе
    Ministrul finanţelor                                                       Anatol Arapu
    Ministrul educaţiei                                                        Corina Fusu

    Nr. 803. Chişinău, 29 octombrie 2015.