*HGС705/1995 Versiunea originala
ID intern unic:  361804
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 705
din  20.10.1995
privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod,
casare şi defrişare a plantaţiilor perene
Publicat : 28.12.1995 în Monitorul Oficial Nr. 73     art Nr : 600
    În scopul stabilirii modului de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi desfrişare a plantaţiilor perene conform prevederilor Legii viei şi vinului,
    Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Se aprobă regulamentele anexate:
    cu privire la modul de recepţionare şi înregistrare la venituri a planataţiilor perene în primul an de vegetaţie;
    cu privire la modul de evidenţă a grupurilor de vîrstă şi a intrării pe rod a plantaţiilor perene;
    cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene.
    2. Modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene, adoptat prin prezenta hotărîre, este obligatoriu pentru toţi deţinătorii de terenuri din Republica Moldova, independent de forma de proprietate asupra pămîntului.
    3. Se abrogă Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 355 din 15 septembrie 1981 "Cu privire la modul de recepţionare, intrare pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene în colhozurile şi gospodăriile de stat din R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S.M., 1981, nr. 10, art. 89).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI

    Chişinău, 20 octombrie 1995.
    Nr. 705.

Contrasemnată:
Ministrul Agriculturii
şi Alimentaţiei V.Gorincioi

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.705
din 20 octombrie 1995

REGULAMENT
cu privire la modul de recepţionare şi înregistrare la venituri a
plantaţiilor perene în primul an de vegetaţie
    1. Plantaţiile perene (livezile, viile, culturile bacifere, plantaţiile de altoi, portaltoi şi de dud), sădite în primăvara curentă şi în toamna anului trecut, se consideră plantaţiile perene în primul an de vegetaţie.
    Plantaţiile perene sădite în toamna curentă se consideră, pînă la sfîrşitul anului, plantaţii perene de toamnă.
    2. Recepţionarea şi înregistrarea la venituri a plantaţiile perene în primul an de vegetaţie se efectuează de o comisie desemnată de organul administraţiei publice locale cu participarea la lucrările ei a reprezentanţilor deţinătorilor de terenuri şi a persoanelor care preiau sub răspunderea lor materială plantaţiile perene tinere înregistrate la venituri.
    3. Comisia de recepţie se desemnează din timp, însă cu cel puţin o lună pînă la data recepţionării plantaţiilor. Recepţionarea şi înregistrarea la venituri a plantaţiile perene în primul an de vegetaţie se efectuează de către comisie în lunile iunie-august, cînd procentul de prindere a materialului săditor poate fi stabilit cu exactitate.
    În cazurile excepţionale, dezvoltarea slabă a pomilor, butucilor şi arbuştilor ca rezultat al vătămării lor grave de calamităţile naturale în perioada de vegetaţie, recepţionarea şi înregistrarea la venituri a plantaţiilor perene în primul an de vegetaţie se amînă pentru anul următor, fiind considerate în primul an de vegetaţie, dacă există documentele respective, eliberate de Centrul Hidrometeorologic şi dacă nu s-a luat vreo decizie privind inoportunitatea restabilirii lor.
    4. Plantaţiile perene în primul an de vegetaţie pot fi recepţionate de comisie şi înregistrate la venituri de către contabilitatea gospodăriei, în cazurile cînd procesul de prindere şi de dezvoltare normală a pomilor, butucilor şi arbuştilor de soiurile pomologice şi ampelografice respective constituie cel puţin 90 la sută faţă de prevederile proiectului de plantare.
    În cazul cînd procentul de prindere a plantelor se situează sub limita indicată din alte motive decît cele prevăzute la punctul 3 al prezentului Regulament, comisia stabileşte cauzele ce au determinat această scădere, identifică persoanele vinovate de aceasta şi formulează propuneri privind oportunitatea casării sau restabilirii plantaţiilor perene în primul an de vegetaţie prin completarea golurilor.
    5. Responsabilitatea pentru calitatea proiectelor de plantare, soluţionarea chestiunilor de proiectare, ce pot apărea în procesul plantării şi dezvoltării plantaţiilor perene, o poartă instituţiile de proiectare. Deţinătorul de terenuri poartă răspundere pentru respectarea parametrilor tehnologici şi a schemei de plantare, a sistemului de formare a pomilor şi butucilor, măsurilor antierozionale, pentru executarea oportună pe plantaţiile tinere perene a tuturor lucrărilor agrotehnice, prevăzute în proiect.
    6. Sancţionarea disciplinară sau materială a persoanelor vinovate de încălcarea măsurilor agrotehnice se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
    7. Recepţionarea şi înregistrarea la venituri a plantaţiilor perene în primul an de vegetaţie se legalizează printr-un act de modelul indicat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament, care se întocmeşte în 4 exemplare, se aprobă de către organul administraţiei publice locale şi se prezintă deţinătorului de terenuri, primăriei, organului agricol raional, sucursalei băncii, care a creditat înfiinţarea şi îngrijirea lotului respectiv cu plantaţii perene.
    8. Datele cu privire la plantaţiile perene în primul an de vegetaţie înregistrate la venituri conform actului de recepţionare, se înscriu în registrul de evidenţă a plantaţiilor perene al deţinătorului de terenuri.
    Deţinătorul de terenuri poartă răspundere pentru ţinerea registrului de evidenţă şi pentru autenticitatea informaţiilor conţinute în el.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.705
din 20 octombrie 1995

REGULAMENT
cu privire la modul de evidenţă a grupurilor de vîrstă şi a
intrării pe rod a plantaţiilor perene
I. Evidenţa grupului de vîrstă ale plantaţiilor perene
    1. Plantaţiile perene pînă la vîrsta (perioada de vegetaţie premărgătoare), indicată în anexa nr. 1 la prezentul regulament, se consideră plantaţii tinere, cărora li se stabilesc grupe de vîrstă în funcţie de perioada de vegetaţie prin care trece.
    2. Trecerea plantaţiilor perene din grupa de vîrstă inferioară în cea superioară se efectuează la finele perioadei de vegetaţie, potrivit situaţiei la 1 ianuarie a anului următor perioadei de vegetaţie.
    Drept temei pentru trecerea plantaţiilor perene tinere în grupa de vîrstă superioară serveşte actul, întocmit în luna decembrie a anului de gestiune de către comisia desemnată de organul administraţiei publice locale. În fiecare grupă de vărstă plantaţiile perene tinere se pot afla numai un an (o perioadă de vegetaţie).
    3. Plantaţiile perene de grupă de vîrstă premergătoare anului de punere pe rod, indicat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament, se consideră intrate pe rod şi se preconizează obţinerea unei recolte de cel puţin 40 la sută din recolta plantaţiilor pe rod ale speciei, soiului şi grupei pomologice şi ampelografice corespunzătoare, în funcţie de combinaţia soiurilor de portaltoi. Evidenţa recoltei, obţinute de pe plantaţiile perene din grupa intrată pe rod, se ţine separat.
    4. Trecerea plantaţiilor prerene tinere din grupa de vîrstă superioară în cea inferioară este, de regulă, interzisă.
    Cu titlu de excepţie, în caz de vătămare gravă sau compromitere a peste 50 la sută din partea aeriană a pomilor, butucilor şi arbuştilor de pe plantaţiile perene tinere şi pe rod în urma calamităţilor naturale se permite, cu consimţămîntul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei de comun acord cu Departamentul Statisticii, trecerea lor pe termen de 1-2 ani în grupa de reconstrucţie sau de restabilire, dacă restabilirea lor este oportună din punct de vedere economic şi dacă există documentele respective eliberate de Centrul Hidrometeorologic.
    5. Trecerea plantaţiilor perene în grupa de reconstrucţie sau de restabilire se face într-un act întocmit de comisia desemnată de organul agricol raional şi aprobat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament. Termenul intrării pe rod şi termenul de exploatare a plantaţiilor perene de rod se reduc, respectiv, cu perioada stabilită pentru reconstrucţia sau restabilirea plantaţiilor perene.
II. Termenele şi modul punerii pe rod a
plantaţiilor perene
    6. Termenele intrării depline pe rod a plantaţiilor perene se stabilesc în funcţie de speciile, soiurile pomologice şi ampelografice, de portaltoiuri şi de timpul coloanei, conform anexei nr, 1.
    7. Masivele cu plantaţii perene înfiinţate, care pot fi puse pe rod conform proiectului de plantare, sînt prezentate spre verificare comisiei de recepţie de către deţinătorul acestor terenuri.
    8. Punerea pe rod a sectoarelor mici de plantaţii perene (cu suprafaţa de pînă la 100 ha) se efectuează de către comisia de recepţie, desemnată de organul administraţiei publice locale. Terenurile plantaţiilor perene ale întreprinderilor intergospodăreşti sînt recepţionate de comisia de stat de recepţie, desemnată în modul stabilit de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
    Din componenţa comisiei fac parte reprezentanţi ai beneficiului, ai instituţiilor de proiectare, organelor de stat de supraveghere sanitară, de folosire şi protecţie a resurselor de apă, ai băncilor finanţatoare, inginerul cadastral, agronomul principal al direcţiei raionale a complexului agroindustial, antreprenorul ş.a.
    9. Numirea comisiei de recepţie se face din timp în funcţie de profilul gospodăriei, însă cu cel puţin trei luni pînă la data punerii plantaţiilor pe rod.
    10. Punerea pe rod a plantaţiilor perene se legalizează printr-un act de modelul indicat în anexa nr. 3 la prezentul Regulament, care se întocmeşte în 5 exemplare şi se prezintă, cîte un exemplar, gospodăriei, deţinătorului de terenuri, organului agricol raional sau primăriei municipiului, sucursalei băncii financiare şi proiectantului.
    11. Actul de punere pe rod a plantaţiilor perene se examinează şi se aprobă de către organele care au desemnat comisia de recepţie în termen de cel mult o lună din data prezentării lui.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr.705
din 20 octombrie 1995

REGULAMENT
cu privire la modul de casare şi defrişare a plantaţiilor perene
    1. Casarea şi defrişarea plantaţiilor perene, ce fac parte din fondurile fixe de producţie ale gospodăriilor şi deţinătorilor de terenuri, se efectuează în conformitate cu prezentul Regulament.
    2. Casarea şi defrişarea plantaţiilor perene, indiferent de vîrsta lor, poate fi efectuată în cazurile cînd:
    gradul de rărire este foarte înalt (peste 50 la sută), repararea sau restabilirea lor fiind imposibilă;
    peste 50 la sută din pomi, arbuşti şi butuci sînt vătămaţi de boli bacteriologice, virusologice şi de alte boli;
    s-au produs calamităţi naturale (îngheţuri, grindină, alunicări de teren, înmlăştinire etc.);
    exploatarea lor ulterioară a devenit iraţională din punct de vedere economic în cazul amortizării depline a plantaţiilor perene, în funcţie de particularităţile biologice, compoziţia speciilor, soiurilor şi combinaţiile soiurilor de portaltoi;
    în cîmpurile asolamentelor şi în masivele plantaţiilor perene sînt amplasate în dezordine loturi mici ce urmează să fie reconstruite;
    unele specii şi soiuri sînt amplasate pe loturi ce nu corespund cerinţelor agrotehnice şi economice, precum şi în cazurile perimării morale a plantaţiilor;
    expiră termenul destinaţiei speciale stabilit pentru plantaţiile experimentale, dacă folosirea lor ulterioară devine ineficientă din punct de vedere economic pentru deţinătorul de terenuri;
    sînt amplasate pe terenurile repartizate în modul stabilit pentru construcţie sau pentru alte necesităţi.
    3. Termenele de amortizare a plantaţiilor perene (din momentul intrării lor depline pe rod) se stabilesc în conformitate cu normele în vigoare privind cotele de amortizare a fondurilor fixe ale economiei naţionale a republicii. În corespundere cu termenele de exploatare a plantaţiilor perene se stabilesc cotele de amortizare.
    4. Determinarea inutilizabilităţii plantaţiilor perene se efectuează de către o comisie desemnată de organul agricol raional sau de primăria municipiului cu participarea specialiştilor de la comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor şi a reprezentanţilor deţinătorilor de terenuri.
    5. Comisia:
    inspectează plantaţiile perene propuse casării, apreciază starea şi utilizabilitatea lor ulterioară;
    stabileşte cauzele care au condiţionat casarea plantaţiilor perene şi, după caz, a persoanelor vinovate;
    determină posibilitatea folosirii pomilor, butucilor, arbuştilor şi a altor materiale săditoare aflate pe loturile ce urmează să fie casate şi efectuează evaluarea acestora pornind de la oportunitatea folosirii lor. Pomii, butaşii şi arbuştii, consideraţi de comisie utilizabili în calitate de material săditor, se înregistrează la venituri la preţurile de desfacere în vigoare a materialului săditor, crescut în gospodăriile pepinieristice din Republica Moldova;
    întocmeşte actul de casare a plantaţiilor perene şi îl prezintă organului administraţiei publice locale spre aprobare, iar organului agricol raional, municipal - spre coordonare.
    6. Actul, de forma stabilită, se întocmeşte în 4 exemplare şi se prezintă deţinătorului de terenuri, organului agricol raional (primăriei municipiului) şi sucursalei băncii finanţatoare.
    7. Actele centralizatoare privind casarea plantaţiilor perene se aprobă, pentru toţi deţinătorii de terenuri, prin decizia comitetului executiv raional, primăriei municipale, se coordonează cu Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător şi pînă la 1 august se prezintă Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei în scopul elaborării unui proiect de hotărîre a Guvernului.
    8. Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei elaborează proiectul de hotărîre a Guvernului Republicii Moldova cu privire la casarea plantaţiilor perene pînă la întocmirea bilanţei funciare cu modificarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole pe raioane.
    9. Defrişarea plantaţiilor perene, considerate inutilizabile, se efectuează numai după adoptarea hotărîrii Guvernului Republicii Moldova privind scoaterea lor de la balanţa fondurilor fixe.
    Defrişarea plantaţiilor perene casate se efectuează în termen de cel mult 6 luni din ziua adoptării hotărîrii, dar nu mai tîrziu de luna aprilie a anului următor după adoptarea hotărîrii.
    În cazul nedefrişării plantaţiilor perene casate în termenele stabilite, ele se înregistrează din nou la balanţa fondurilor fixe.
    10. Actul defrişării plantaţiilor perene de modelul indicat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament se întocmeşte în 3 exemplare şi se prezintă cîte un exemplar deţinătorului de terenuri, comitetului executiv raional şi primăriei municipiului.
    11. Pagubele ocazionate de lichidarea plantaţiilor perene amortizate parţial şi defrişate se acoperă din contul venitului rămas la dispoziţia gospodăriei, deţinătorului de terenuri după achitarea plăţilor la buget, cu excepţia suprafeţelor plantaţiilor perene casate şi defrişate din cauza compromiterii lor de calamităţile naturale.
    12. Pentru plantaţiile perene amortizate parţial, care sînt scoase din uz din cauza afectării lor de calamităţi naturale, pagubele nu se stabilesc. Valoarea reziduală de bilanţ a acestor plantaţii perene se trece la pierderi prin reducerea fondului     indivizibil (statutar).

    anexa nr.1

    anexa nr.2