HGM810/2015
ID intern unic:  361817
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 810
din  29.10.2015
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare
a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole
prin analiză senzorială
Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 904     Data intrarii in vigoare : 13.12.2015
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art. 193), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, în termen de 3 luni de la publicarea prezentei hotărîri:
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu Regulamentul privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială;
    va elabora şi va aproba actele normative necesare pentru aplicarea Regulamentului menţionat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
   [Pct.4 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                                   Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                             Ion Sulă

    Nr. 810. Chişinău, 29 octombrie 2015.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.810
din 29 octombrie 2015

REGULAMENT
privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice
ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţele şi condiţiile referitoare la organizarea evaluării caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole şi la autorizarea degustătorilor.
    2. Prevederile prezentului Regulament au drept scop determinarea modului de evaluare organoleptică a calităţii şi conformităţii produselor vitivinicole la diferite etape tehnologice de fabricare, la plasarea acestora pe piaţă pentru consumul uman direct, inclusiv de import, precum şi a celor destinate exportului cu şi fără utilizarea menţiunilor „brand de ţară”, „indicaţie geografică protejată”, „denumire de origine protejată” şi a mărcilor proprietate a statului, în raport cu cerinţele reglementărilor tehnice în vigoare.
    3. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    1) analiză senzorială (degustare) – examinare, în condiţii prescrise, a caracteristicilor organoleptice ale produsului vitivinicol cu ajutorul organelor de simţ (văzul, mirosul, gustul şi simţul tactil);
    2) evaluare a caracteristicilor organoleptice – apreciere cu organele de simţ a proprietăţilor produsului vitivinicol, exprimată prin indicatori calitativi (termeni descriptivi) şi cantitativi (punctaj);
    3) caracteristică organoleptică – proprietate a unui produs, perceptibilă cu organele de simţ, în condiţii prescrise;
    4) fluiditate – caracteristică de viscozitate a produsului, care se observă în momentul turnării produsului în pahare;
    5) calitate organoleptică – totalitatea trăsăturilor şi caracteristicilor unui produs vitivinicol (de aromă, buchet, gust) care îi conferă acestuia capacitatea de a satisface cerinţele exprimate sau implicite;
    6) efervescenţă – grad de perlare şi spumare cauzat de degajarea bioxidului de carbon din vinuri spumante, vinuri spumante de calitate, vinuri spumante de calitate de tip aromat, vinuri spumoase, vinuri petiante, vinuri perlante, vinuri noi aflate încă în fermentare şi, după caz, produse vitivinicole aromatizate;
    7) tipicitate – caracteristică (descriptor) care permite aprecierea corespunderii produsului degustat caracteristicelor tipice ale categoriei din care face parte;
    8) degustător – persoană implicată în aprecierea caracteristicilor organoleptice ale produsului;
    9) degustător autorizat – persoană instruită special, verificată din punctul de vedere al capacităţii senzoriale şi autorizată în modul stabilit de prezentul Regulament, care este capabilă să evalueze proprietăţile organoleptice ale produsului, în condiţii prescrise;
    10) comisie de degustare – grup de degustători care se întruneşte periodic în şedinţe pentru efectuarea în comun a evaluării organoleptice ale produselor.
II. EVALUAREA CARACTERISTICILOR ORGANOLEPTICE
ALE PRODUSELOR VITIVINICOLE
    4. Evaluarea caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole, la determinarea calităţii şi conformităţii acestora, se efectuează prin următoarele categorii de degustări:
    1) degustare tehnologică;
    2) degustare în scop de evaluare a conformităţii.
    5. Degustarea tehnologică se efectuează pe parcursul întregului proces tehnologic de fabricare a produsului vitivinicol, la fabricarea de noi tipuri de produse, la selectarea produselor destinate comercializării, în cazul prezentării la concursuri şi al soluţionării problemelor legate de aprecierea calităţii materiei prime şi a produsului finit, cu următoarele specificări:
    1) în cadrul unităţilor vinicole, degustarea tehnologică se realizează de către o comisie de degustare formată din specialiştii acestora şi aprobată prin ordinul conducătorului;
    2) în cadrul asociaţiilor producătorilor de produse vitivinicole cu denumire de origine protejată şi cu indicaţie geografică protejată din aria delimitată, degustarea tehnologică se efectuează de către o comisie de degustare formată din degustători autorizaţi din cadrul asociaţiilor respective şi din afara acestora și aprobată de către organele de conducere ale asociaţiilor.
    6. Degustarea în scop de evaluare a conformităţii se realizează în cazul evaluării conformităţii produselor vitivinicole destinate consumului uman direct, pentru a fi plasate pe piaţă (inclusiv de import şi pentru export), privind corespunderea acestora cerinţelor stabilite de reglementările tehnice în vigoare cu următoarele specificări:
    1) în cazul evaluării conformităţii prin certificare a produselor vitivinicole fără denumire de origine protejată, indicaţie geografică protejată şi brand de ţară, degustările se efectuează de către comisiile de degustare formate din degustători autorizaţi şi aprobate prin ordinul organismului de evaluare a conformităţii;
    2) în cazul declaraţiei de conformitate pe propria răspundere a produselor vitivinicole fără denumire de origine protejată, indicaţie geografică protejată şi brand de ţară, degustările se efectuează de către comisiile de degustare formate din specialiştii întreprinderii şi/sau degustători autorizaţi şi aprobate prin ordinul conducerii întreprinderii vinicole;
    3) în cazul evaluării conformităţii produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată, indicaţie geografică protejată şi brand de ţară, degustările se realizează de către comisiile de degustare formate din degustători autorizaţi, selectaţi prin rotaţie, conform unui Regulament pentru implementarea soft-lui privind evidenţa şi autorizarea degustătorilor, precum şi rotaţia acestora în cadrul comisiilor de degustare, elaborat şi aprobat de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (în continuare – Oficiu).
    7. Degustările tehnologice în cadrul unităţilor vitivinicole se desfăşoară, de regulă, în mod deschis, cu prezentarea unei informaţii succinte despre provenienţa probei, caracteristicile fizico-chimice ale produsului.
    8. Degustările tehnologice din cadrul asociaţiilor producătorilor de produse vitivinicole cu denumire de origine protejată şi cu indicaţie geografică protejată din aria delimitată, se pot desfăşura atît în mod deschis, cît şi în mod închis. La degustarea deschisă se prezintă informaţia succintă despre provenienţa probei, caracteristicile fizico-chimice ale produsului şi denumirea întreprinderii producătoare.
    9. Degustările în scop de evaluare a conformităţii specificate la punctul 6 subpunctele 1) şi 3) din prezentul Regulament se desfăşoară în mod închis, cu codificarea probelor, depersonalizînd ambalajul, ceea ce nu permite identificarea probei, fiind anunţate doar categoria produsului, anul de recoltare al strugurilor şi, după caz, denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată.
    10. Comisiile de degustare specificate la punctele 5 şi 6 din prezentul Regulament pot elabora şi aproba regulamente proprii de activitate, cu respectarea cerinţelor specificate în prezentul Regulament.
III. ACTIVITATEA COMISIILOR DE DEGUSTARE
    11. Comisiile de degustare menţionate în punctele 5 şi 6 din prezentul Regulament sînt formate dintr-un număr impar de degustători, dar nu mai puţin de 3 membri pentru degustarea tehnologică din cadrul unităţilor vitivinicole şi de 5 membri pentru degustările tehnologice din cadrul asociaţiilor producătorilor de produse vitivinicole cu denumire de origine protejată şi cu indicaţie geografică protejată din aria delimitată şi pentru degustările în scop de evaluare a conformităţii.
Componenţa comisiilor de degustare în scop de evaluare a conformităţii produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată, indicaţie geografică protejată şi brand de ţară nu trebuie să depăşească 11 membri.

    12. Comisiile de degustare se constituie din preşedinte, vicepreşedinte, după caz, secretar şi membri. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiilor respective se numesc de către entităţile fondatoare sau se aleg prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi.
    În cazul comisiilor de degustare în scop de evaluare a conformităţii produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată, indicaţie geografică protejată şi brand de ţară, preşedintele comisiei se alege în cadrul fiecărei şedinţe de degustare prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi.
    13. În componenţa comisiilor de degustare în scop de evaluare a conformităţii produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată, indicaţie geografică protejată şi brand de ţară se includ degustători autorizaţi din partea asociaţiilor respective (cel puţin 2 membri), Oficiului, organismului de certificare şi a autorităţii de reglementare în domeniul vitivinicol.
    14. Şedinţele comisiilor de degustare sînt conduse de preşedintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele comisiei (după caz). Responsabilitatea pentru activitatea comisiei de degustare şi exercitarea atribuţiilor acesteia o poartă preşedintele sau vicepreşedintele, după caz.
    15. Şedinţele comisiilor de degustare se desfăşoară, de preferinţă, în prima parte a zilei, între orele 1000 şi 1200, sau după-amiază, între orele 1500 şi 1700.
    16. Şedinţele comisiilor de degustare se convoacă de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedintele comisiei (după caz) în sediul entităţii fondatoare sau cu deplasare în teritoriu.
    17. Şedinţele comisiilor de degustare specificate la punctul 6 subpunctele 1) şi 2) din prezentul Regulament sînt considerate deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din numărul total de membri.
    18. Secretarul comisiei de degustare este responsabil de:
    1) invitarea membrilor la şedinţe;
    2) înregistrarea probelor prezentate;
    3) codificarea probelor, în cazul degustării închise;
    4) pregătirea probelor pentru şedinţa comisiei de degustare;
    5) pregătirea fişelor de degustare;
    6) asigurarea cu materiale şi documente, conform punctului 57 din prezentul Regulament;
    7) asigurarea logistică;
    8) generalizarea rezultatelor şi pregătirea procesului-verbal al degustaţiei;
    9) eliberarea extraselor din procesul verbal, la solicitare;
    10) arhivarea procesului verbal şi a documentelor care au stat la baza fiecărei probe.
    19. Calitatea de membru al comisiei de degustare încetează în următoarele cazuri:
    1) la cererea degustătorului;
    2) lipsa nemotivată la trei şedinţe consecutive;
    3) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    20. Condiţiile specificate la punctul 19 subpunctele 2) şi 3) din prezentul Regulament vor fi monitorizate de către secretarul comisiei, cu sesizarea conducerii, care a aprobat instituirea comisiei respective.
    21. Activitatea degustătorilor nu constituie o activitate economică (de întreprinzător) şi nu poate fi raportată la o astfel de activitate.
IV. MODUL DE AUTORIZARE A DEGUSTĂTORILOR
DE PRODUSE VITIVINICOLE
    22. Calitatea de degustător autorizat în domeniul produselor vitivinicole poate fi atribuită specialiştilor, cadrelor didactice şi de cercetare care au studii superioare sau medii de specialitate, de regulă în vinificaţie, au urmat cursuri de instruire primară şi continuă a degustătorilor şi au susţinut procedura de autorizare, conform prezentului capitol.
    23. Instruirea primară şi cea continuă a degustătorilor se realizează de către instituţiile de învăţămînt superior cu profil oenologic, conform unor programe de studii, aprobate de către autoritatea de reglementare în domeniul vitivinicol.
    24. Sînt scutite de obligaţia de a urma cursuri de instruire primară a degustătorilor persoanele care deţin un act ce adevereşte calitatea de degustător dobîndită în străinătate sau persoanele care au urmat, pînă la intrarea în vigoare a prezentului Regulament, cursurile de evaluare organoleptică organizate de către Universitatea Tehnică a Moldovei şi au obţinut certificat de expert degustător.
    25. Cursurile de instruire continuă a degustătorilor se organizează periodic, cel puţin odată la 5 ani, pentru persoanele care au urmat cursuri de instruire primară.
    26. Cursurile de instruire primară şi continuă a degustătorilor se organizează contra plată, cu durata de 60 şi, respectiv, 20 de ore academice. Costurile cursurilor nominalizate se stabilesc de către instituţia de învăţămînt, reieşind din costul unei ore academice la profilul respectiv la studiile cu frecvenţă obligatorie în anul precedent.
    27. Condiţiile de înscriere, de urmare şi absolvire a cursurilor de instruire primară şi celor de instruire continuă a degustătorilor sînt stabilite într-un regulament elaborat de către Oficiu, în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei, şi aprobat de autoritatea de reglementare in domeniul vitivinicol.
    28. Persoanelor care au absolvit cu succes cursurile de instruire primară sau cele de instruire continuă li se eliberează de către instituţia de învăţămînt un certificat de degustător şi, respectiv, un certificat de perfecţionare, conform modelelor aprobate de către Oficiu.
    29. Autorizarea degustătorilor se realizează de către Oficiu prin concurs. Concursul se organizează, la necesitate, de două ori pe an, în lunile iunie şi decembrie. Informaţia referitoare la concurs se publică pe pagina web a Oficiului cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului.
    30. Persoanele care doresc să participe la concursul pentru obţinerea calităţii de degustător autorizat vor depune la Oficiu, pe parcursul lunii precedente celei de organizare a concursului, următoarele acte:
    1) cererea, conform modelului stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    2) copia diplomei de studii superioare sau medii de specialitate;
    3) copia actelor ce confirmă studiile de degustător;
    4) copia certificatului de absolvire a cursurilor de instruire continuă;
    5) curriculum vitae.
    31. Concursul include evaluarea activităţii de degustător şi a experienţei acumulate, precum şi susţinerea unei testări tematice. Testarea va include proba scrisă şi proba practică.
    32. Probele concursului specificate în punctul 31 din prezentul Regulament vor fi organizate de către o comisie de concurs, instituită de către Oficiu, în număr de 5 persoane, reprezentanţi ai autorităţii de reglementare în domeniul vitivinicol, Oficiului, instituţiilor de învăţămînt şi cercetare de profil şi ai asociaţiilor producătorilor din sectorul vitivinicol. Activitatea comisiei de concurs va fi organizată conform unui regulament aprobat de Oficiu.
    33. Probele concursului vor fi apreciate cu puncte, după cum urmează:
    1) proba scrisă – 40 de puncte;
    2) proba practică – 60 de puncte.
    34. Pentru a susţine concursul de autorizare a degustătorilor, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 60% din punctajul fiecărei probe. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei de concurs, şi se publică pe pagina web a Oficiului.
    35. Oficiul, pe baza procesului-verbal, eliberează solicitantului certificatul de degustător autorizat de modelul stabilit de către Oficiu. Certificatul de degustător autorizat se eliberează cu titlu gratuit, pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestuia de către Oficiu pe un nou termen, la solicitarea degustătorului autorizat, cu condiţia urmării de către acesta a cursurilor de instruire continuă în ultimul an de expirare a termenului de valabilitate a certificatului respectiv.
    36. Degustătorii autorizaţi se înscriu, la momentul eliberării certificatului, în Registrul degustătorilor autorizaţi, al cărui model este elaborat, aprobat şi ţinut de către Oficiu. Registrul nominalizat se actualizează periodic şi se publică pe pagina web a Oficiului.
V. CONDIŢII PENTRU PRACTICAREA ACTIVITĂŢII
DE DEGUSTĂTOR AUTORIZAT
    37. Activitatea de degustător autorizat poate fi desfăşurată dacă persoana respectivă este în capacitatea deplină de exerciţiu.
    38. Degustătorul autorizat nu trebuie să consume alimente condimentate şi băuturi cu gust persistent cu cel puţin 12 ore înainte de degustare şi să nu fumeze cu cel puţin 2 ore înainte de degustare.
    39. Degustătorul autorizat urmează se efectueze degustarea produselor vitivinicole după cel puţin 1 oră şi cel mult 3 ore de la servirea mesei.
    40. În ziua desfăşurării degustării, degustătorul autorizat nu trebuie să folosească parfumuri, deodorante, produse cosmetice care emană mirosuri şi pot influenţa analiza senzorială.
    41. Degustătorul autorizat va efectua analiza senzorială în condiţii de linişte deplină, fără consultări reciproce.
    42. Degustătorul autorizat îşi poate desfăşura activitatea în mod individual, în asociaţii și în organizaţii interprofesionale din domeniul vitivinicol.
VI. CERINŢE TEHNICE FAŢĂ DE ÎNCĂPEREA DESTINATĂ
EFECTUĂRII DEGUSTĂRII ŞI FAŢĂ DE MOBILIER
    43. Încăperea destinată efectuării degustării produselor vitivinicole (în continuare – sală de degustare) trebuie să fie curată, lipsită de mirosuri, trepidaţii sau zgomote şi cu posibilităţi de aerisire. Pereţii încăperii trebuie să fie de culoare neutră, de preferinţă albă, bej-deschis sau gri-deschis, să nu îmbibe şi să nu emane mirosuri.
    44. Sala de degustare include, de regulă, încăperea pentru efectuarea evaluării caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole, camera pentru pregătirea probelor, oficiul şi încăperile auxiliare (depozit, vestiar, cameră de odihnă şi cameră de baie).
    45. Sala de degustare trebuie să fie iluminată natural, evitîndu-se razele solare directe. Se poate folosi şi lumina artificială la fiecare loc de examinare, astfel încît aceasta să permită aprecierea corectă a culorii.
    46. Temperatura şi umiditatea relativă a aerului în sala de degustare trebuie să fie constante, controlabile şi menţinute la un nivel optim. Temperatura se menţine la nivelul 18-22 ºC, iar umiditatea relativă a aerului – la nivelul de 70-75%.
    47. În sala de degustare se instalează, de regulă, cabine pentru fiecare degustător de același model, în scopul evitării discuţiilor dintre ei privind calitatea probelor.
    48. Suprafaţa recomandabilă a cabinei individuale este de circa 0,54 m2: lăţimea de 50-60 cm, lungimea de 80-90 cm și înălţimea de 75-80 cm. În cazul în care nu este posibilă montarea cabinelor, pot fi utilizate mese cu perete despărţitor sau mese aranjate în rînd una după alta, confecţionate din material uşor lavabil, de culoare albă sau acoperite cu o faţă de masă albă.
    49. Degustătorii trebuie să dispună de scaune comode, distanţate corespunzător şi instalate la o astfel de înălţime încît degustătorul să se simtă confortabil în timpul lucrului.
    50. Camera pentru pregătirea probelor, amplasată lîngă sala de degustare, trebuie să fie amenajată cu instalaţii de apă (caldă şi rece), utilaje şi echipamente pentru păstrarea, pregătirea şi prezentarea probelor, precum şi cu masă acoperită cu faianţă sau cu alt material uşor lavabil.
    51. Oficiul, dotat cu masă de lucru, dulap pentru documente, telefon/fax, calculator, scaune etc., este locul de lucru unde se perfectează toate actele legate de pregătirea materialelor pentru degustare, se generalizează rezultatele degustării şi se poartă discuţii cu producătorii.
VII. CERINŢE FAŢĂ DE VESELA ŞI MATERIALELE UTILIZATE
LA DEGUSTAREA PRODUSELOR VITIVINICOLE
    52. Materialele utilizate la degustare nu trebuie să aibă nici o influenţă asupra rezultatelor analizei senzoriale.
    53. Paharele utilizate la degustare trebuie să corespundă cerinţelor specificate în standardul naţional SM SR ISO 3591 „Analiza senzorială. Aparatură. Pahar pentru evaluarea vinului”.
    54. Vesela utilizată pentru degustare trebuie să fie confecţionată din materiale inerte şi de culoare deschisă.
    55. Recipientele pentru colectarea resturilor de probe trebuie să fie opace.
    56. În calitate de produse pentru împrospătarea simţului gustului, pot fi folosite apa potabilă sau distilată, ceaiul neîndulcit, pîinea, caşcavalul, merele.
    57. Pe suprafaţa de lucru a mesei fiecărui degustător se aşază următoarele materiale şi documente:
    1) pahare pentru degustarea probelor şi pentru apă;
    2) recipiente pentru colectarea resturilor de probe;
    3) vase (farfurii, tăvi) şi tacîmuri;
    4) şerveţele fără arome;
    5) produsele menţionate la punctul 56 din prezentul Regulament;
    6) fişa de degustare, conform modelelor specificate la punctul 77 din prezentul Regulament;
    7) lista descriptorilor şi punctajul utilizat la evaluarea organoleptică a produselor vitivinicole, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament;
    8) pix.
VIII. PREGĂTIREA ŞI PREZENTAREA PROBELOR DE
PRODUSE VITIVINICOLE PENTRU DEGUSTARE
    58. Pentru degustările specificate la punctul 6 subpunctele 1) şi 3) din prezentul Regulament, probele se prezintă din timp, însă nu cu mai mult de 10 zile înainte de şedinţa comisiei de degustare, însoţite de următoarele documente:
    1) cerere;
    2) actul de prelevare a probelor;
    3) raportul de încercări sau certificatul de calitate privind caracteristicile fizico-chimice, eliberate de către importator – pentru produsele importate, sau de către întreprinderea producătoare – pentru produsele autohtone.
    59. Cantitatea (volumul) unei probe de produs vitivinicol prezentat la degustare trebuie să reiasă din calculul de 30-50 cm3 per degustător, însă nu mai puţin de 2 butelii cu volumul de 750 cm3. Din mostrele prelevate, una se foloseşte la evaluarea caracteristicilor organoleptice, iar cealaltă se păstrează pentru o expertiză repetată, în cazul aprecierii defavorabile a primei mostre de către comisia de degustare.
    60. La degustarea închisă, probele se codifică în prealabil, după cum urmează:
    1) codificarea probelor se efectuează în ziua degustării de către secretarul comisiei de degustare, în mod confidenţial;
    2) fiecare mostră se codifică cu un număr din trei cifre în ordine crescîndă;
    3) probele codificate se înscriu de către secretarul comisiei de degustare într-un act de codificare, modelul căruia este expus în anexa nr. 3 la prezentul Regulament;
    4) actul de codificare este semnat de către secretarul comisiei de degustare, se sigilează în plic şi se transmite preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de degustare, după caz;
    5) prezenţa membrilor comisiei de degustare şi a altor persoane la codificarea probelor nu se admite;
    6) probele codificate se prezintă la degustare fără acces la informaţia despre producător şi produs, fiind introduse într-un ambalaj depersonalizat;
    7) degustătorilor li se aduce la cunoştinţă categoria produsului, conform punctului 65 din prezentul Regulament, anul de recoltare al strugurilor din care acesta a fost fabricat şi, după caz, denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată.
    61. La fiecare şedinţă a comisiei de degustare se prezintă spre examinare cel puţin 10 (de regulă) şi cel mult 50 de probe de produse cu concentraţia alcoolică pînă la 25 % vol. şi cel mult 30 de probe cu concentraţia alcoolică peste 25 % vol.
    62. La evaluarea organoleptică a mai multe categorii de produse vitivinicole, pentru degustarea următoarei categorii se face o pauză de minimum 10 minute, timp în care încăperea se aeriseşte.
    63. Probele cu defecte de închidere a ambalajelor, cu opalescenţă accentuată, cu sediment (după caz) sau cu diferite impurităţi nu sînt admise la degustările de evaluare a conformităţii.
    64. Produsele vitivinicole se prezintă la degustare pe categorii, în ordinea crescătoare, în funcţie de concentraţia în masă a zaharurilor, concentraţia alcoolică, presiunea dioxidului de carbon, vîrstă, aromă, extractul şi culoarea acestora. Ordinea de prezentare a probelor de produse vitivinicole la degustare se stabileşte înaintea şedinţei comisiei de degustare de către secretar.
    65. Degustarea produselor vitivinicole sub aspectul categoriilor se efectuează în următoarea succesiune:
    1) vinuri, vinuri din struguri stafidiţi, vinuri din struguri supracopţi albe;
    2) vinuri spumante, vinuri spumante de calitate, vinuri spumante de calitate de tip aromat, vinuri spumoase, vinuri petiante, vinuri perlante albe;
    3) vinuri, vinuri din struguri stafidiţi, vinuri din struguri supracopţi roze;
    4) vinuri spumante, vinuri spumante de calitate, vinuri spumante de calitate de tip aromat, vinuri spumoase, vinuri petiante, vinuri perlante roze;
    5) vinuri, vinuri din struguri stafidiţi, vinuri din struguri supracopţi roşii;
    6) vinuri spumante, vinuri spumante de calitate, vinuri spumante de calitate de tip aromat, vinuri spumoase, vinuri petiante, vinuri perlante roşii;
    7) vinuri licoroase;
    8) produse vitivinicole aromatizate;
    9) produse obţinute pe bază de vin.
    66. Temperatura probelor de produse vitivinicole prezentate la degustare urmează să se încadreze în limitele specificate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
IX. TEHNICA DEGUSTĂRII PRODUSELOR VITIVINICOLE
ŞI COMPLETAREA FIŞEI DE DEGUSTARE
    67. Pentru evaluarea caracteristicilor organoleptice, fiecărui degustător i se distribuie, în paharul de degustare, pînă la 50 cm3 din proba de produs vitivinicol prezentată la degustare.
    68. Degustarea include următoarele etape:
    1) aprecierea vizuală;
    2) aprecierea olfactivă;
    3) aprecierea gustativă.
    69. Aprecierea vizuală se efectuează cu ochii şi include perceperea ansamblului senzaţiilor vizuale emise de produsul vitivinicol, conform următoarelor caracteristici:
    1) limpiditatea;
    2) efervescenţa – pentru vinurile spumante, vinurile spumante de calitate, vinurile spumante de calitate de tip aromat, spumoase, petiante, perlante;
    3) aspectul, prezentat prin culoare, strălucire, fluiditate.
    70. Limpiditatea şi efervescenţa se observă prin interpunerea probei între o sursă de lumină difuză şi ochiul degustătorului.
    71. Aspectul produselor vitivinicole incolore se examinează în comparație cu cel al apei distilate.
    72. Culoarea este apreciată prin transparenţa spre o sursă de lumină sau pe un fond alb, iar intensitatea culorii şi nuanţa acesteia – la punctul de contact al suprafeţei probei cu peretele paharului înclinat.
    73. Aprecierea mirosului se efectuează cu receptorii olfactivi (nas), prin captarea substanţelor volatile şi odorante ale produsului, care condiţionează aroma şi buchetul produsului, după ce vinul a fost rotit de două sau trei ori pe pereţii paharului, precum şi după ce a fost deversat din acesta, conform următoarelor caracteristici:
    1) puritate/tipicitate;
    2) intensitate;
    3) calitate.
    74. Cantitatea de substanţe (molecule) odorante care se volatilizează depinde, în special, de temperatura probei şi de suprafaţa de evaporare.
    75. Examinarea gustativă se efectuează prin sorbirea unei cantităţi suficiente de produs şi plimbarea acestuia pe toată suprafaţa cavităţii bucale de cîteva ori, după care aceasta poate fi înghiţită sau deversată (scuipată), conform următoarelor caracteristici:
    1) puritate/tipicitate;
    2) intensitate;
    3) persistenţă;
    4) calitate.
    76. Impresia generală despre produs, numită armonie, este condiţionată de tipicitate, potenţial şi ipoteza evaluării calităţii acestuia în timp.
    77. Evaluarea caracteristicilor organoleptice ale probelor prezentate la degustările specificate la punctul 4 din prezentul Regulament se realizează în baza scării de 100 de puncte, conform baremelor din anexele nr. 5-7 la prezentul Regulament, cu utilizarea descriptorilor şi punctajului prevăzut pentru evaluarea organoleptică a produselor vitivinicole, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament, şi/sau prin caracteristici descriptive.
    În cazul degustărilor tehnologice, aprecierea poate fi efectuată şi pe o scară de 10 puncte, cu utilizarea modelelor fişelor de degustare din anexele nr. 5-7 la prezentul Regulament, valorile fiind micşorate de 10 ori.
    78. Degustarea în scopul evaluării conformităţii probelor de produse vitivinicole de import este similară degustării probelor de produse vitivinicole autohtone.
    79. Degustătorul primeşte o fişă de degustare pentru fiecare probă prezentată la degustare, în funcție de categoria produsului.
    80. Degustătorul apreciază fiecare caracteristică organoleptică a probei prezentate spre degustare şi completează fişa de degustare, acordînd puncte pentru proba respectivă. În cazul unei opinii separate, aceasta se expune în fişă.
La aprecierea probei cu calificativul „nesatisfăcător”, degustătorul va menţiona în fişa de degustare defectele vizuale, olfactive şi gustative, conform anexei nr. 8 la prezentul Regulament.
    81. După încheierea degustării tuturor probelor prezentate, fişele de degustare se semnează de către degustător şi se transmit secretarului comisiei. În finalul degustării se recomandă de a face un schimb de opinii privind calitatea probelor supuse degustării.
    82. Decodificarea probelor prezentate la degustarea închisă (deschiderea plicului cu actul de codificare) se efectuează de către preşedintele comisiei de degustare după finalizarea degustaţiei.
X. PRELUCRAREA REZULTATELOR DEGUSTĂRII
PRODUSELOR VITIVINICOLE
    83. Prelucrarea rezultatelor degustării se efectuează de către secretarul comisiei de degustare, în modul următor:
    1) se calculează media aritmetică a tuturor valorilor aprecierilor făcute de către degustători (punctajelor) pentru fiecare probă, rotunjidu-se rezultatul pînă la a doua zecimală;
    2) se exclud aprecierile degustătorilor care diferă de valoarea medie calculată cu peste 7 puncte în cazul aplicării scării de 100 puncte sau cu peste 0,7 puncte în cazul aplicării scării de 10 puncte;
    3) se calculează repetat, din numărul aprecierilor rămase, valoarea medie a acestora, rotunjindu-se rezultatul pînă la o zecimală, care şi reprezintă rezultatul final pentru proba analizată;
    4) se avizează pozitiv produsele vitivinicole care au fost evaluate cu un punctaj corespunzător calificativelor „excelent”, foarte bun”, „bun” şi „satisfăcător”, stabilit pentru aprecierea calităţii categoriilor de produse vitivinicole, în conformitate cu anexa nr. 9 la prezentul Regulament, după cum urmează:
    a) pentru produsele vitivinicole cu denumire de origine protejată – minimum 82,0 de puncte;
    b) pentru produsele vitivinicole cu indicaţie geografică protejată – minimum 78,0 de puncte;
    c) pentru produsele vitivinicole cu brand de ţară – minimum 72,0 puncte;
    5) se consideră neconforme produsele care au fost apreciate cu un punctaj „nesatisfăcător”, stabilit pentru aprecierea calităţii categoriilor de produse vitivinicole specificate în anexa nr. 9 la prezentul Regulament.
    84. O altă metodă de evaluare şi interpretare a rezultatelor este determinarea medianei, care reprezintă punctajul ce se găseşte în mijlocul şirurilor de punctaje individuale, în ordine crescătoare (descrescătoare).
    85. Rezultatele finale ale comisiei de degustare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei de degustare.
    86. În procesul-verbal al şedinţei comisiei se notează:
    1) data şi locul efectuării degustării;
    2) lista nominală a degustătorilor participanţi la şedinţă (numele, prenumele, funcţia);
    3) scopul degustării;
    4) lista probelor prezentate la degustare, cu indicarea denumirii produselor şi întreprinderii producătoare;
    5) media în puncte a probelor în baza rezultatelor degustării;
    6) caracteristica organoleptică a tipurilor noi de produse prin termeni descriptivi (după necesitate);
    7) obiecţiile principale şi propunerile făcute pe parcursul degustării;
    8) recomandările şi decizia comisiei de degustare;
    9) semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei de degustare.
    87. Despre rezultatele degustării produselor vitivinicole solicitanţii se anunţă de către secretarul comisiei, prin eliberarea extrasului din procesul-verbal, semnat de preşedintele şi secretarul comisiei de degustare.
    88. În cazul în care produsul este evaluat ca neconform (nesatisfăcător), agentul economic poate solicita repetat organismului de evaluare a conformităţii aprecierea organoleptică a probei. În cazul produselor cu denumire de origine protejată, indicaţie geografică protejată şi brand de ţară se instituie o nouă comisie de degustare.
XI. CHELTUIELILE PENTRU ORGANIZAREA EVALUĂRII
ORGANOLEPTICE A PRODUSELOR VITIVINICOLE
    89. Costurile aferente evaluării caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole de către comisiile pentru degustările în scop de evaluare a conformităţii sînt suportate de către solicitanţi şi se includ în componenţa cheltuielilor ce vor fi deduse.
    90. Tarifele pentru prestarea serviciilor de apreciere a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole la degustările în scop de evaluare a conformităţii se stabilesc de către organismele de certificare acreditate.
    91. La calcularea tarifelor se vor lua în considerare toate categoriile de cheltuieli (onorariile degustătorilor, de procurare a produselor şi materialelor, uzura mijloacelor fixe, cheltuielile de energie electrică, apă, cheltuielile administrative etc.) şi un nivel minim de rentabilitate pentru serviciile respective (cel mult 10 %).
    92. Tarifele pentru degustările în scop de evaluare a conformităţii produselor vitivinicole fără denumire de origine protejată, indicaţie geografică protejată şi brand de ţară nu vor depăşi pentru o probă 40 lei/degustător, pentru produsele cu IGP, DOP şi brand de ţară – 50 lei/degustător. Onorariile degustătorilor nu vor depăşi 7,5 şi, respectiv, 10,0 lei/probă.
    93. Prevederile prezentului Regulament pot fi aplicate şi de alte comisii de degustare – degustare de concurs, degustare de instruire, degustare demonstrativă.
    94. Comisiile de degustare menţionate la punctul 93 din prezentul Regulament pot elabora şi aproba regulamente proprii de activitate.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9