OMFA180/2015
ID intern unic:  361999
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 180
din  12.10.2015
cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor
la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanţelor în anul 2016
Publicat : 04.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 324-329     art Nr : 2283     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    Abrogat prin OMF158 din 23.12.16, MO478-490/30.12.16 art.2226; în vigoare 01.01.17


    MODIFICAT
   
OMF98 din 19.07.16, MO232-244/29.07.16 art.1224
    OMF87 din 22.06.16, MO184-192/01.07.16 art.1113
    RMO184 din 01.07.16, MO184-192/01.07.16 pag.255
    OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16
    OMF214 din 28.12.15, MO370-376/31.12.15 art.2729; în vigoare 31.12.15


    NOTĂ:
    Pe parcursul textului și în anexele nr.1, nr.5 și nr.6 sintagma ”Beneficiar: Ministerul Finanţelor” se substituie cu sintagma ”Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat” prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16    Întru asigurarea achitării și evidenței plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2016,
ORDON:
    1. Se aprobă Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016, conform anexei.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.177 din 18 decembrie 2014 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                               Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 180. Chişinău, 12 octombrie 2015.


Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 180 din 12 octombrie 2015

MODUL
de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016
1. DISPOZIŢII GENERALE
    1.1. Conform Clasificaţiei bugetare noi, aprobată prin Ordinul ministerului finanţelor nr. 190 din 31 decembrie 2014, începînd cu 1 ianuarie 2016 se aplică Clasificația economică nouă.
    1.2. Conform Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 138 din 24 iulie 2014, începînd cu 1 ianuarie 2016 transferurile naţionale în folosul bugetului public național vor fi efectuate cu utilizarea codurilor IBAN.
    1.3. Pentru asigurarea controlului corectitudinii încasărilor la bugetul public naţional se utilizează Registrul codurilor IBAN. Ministerul Finanţelor generează codurile IBAN aferente încasărilor la bugetul public național, în caz de necesitate Ministerul Finanţelor actualizează Registrul codurilor IBAN.
    1.4. Registrul codurilor IBAN conţine codurile IBAN de încasări ale bugetului de stat, bugetelor locale (nivelul I si nivelul II), bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    1.5. Registrul codurilor IBAN se transmite de către Ministerul Finanţelor: Băncii Naţionale a Moldovei şi băncilor comerciale și altor prestatori de servicii de plată, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, care ulterior urmează a fi transmis organelor subordonate pentru călăuză în activitate.
    1.6. Plătitorii/contribuabilii au posibilitatea de a afla codurile IBAN pe pagina web al Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md, prin selectarea codului Clasificației economice, raionul în care se află contribuabilul și a codului statistic al localităţii contribuabilului conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale (CUATM).
    1.7. Obligațiile fiscale aferente subdiviziunilor se achită corespunzător sediului acestora, indicînd în documentele de plată codul fiscal al plătitorului, urmat prin bară “/” de codul subdiviziunii.
    1.8. Contribuabilii dislocaţi/domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova şi care, conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.178 din 29 martie 2012 “Privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcţiilor de administrare fiscală din subordinea IFS municipiul Chişinău şi IFS UTA Găgăuzia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.70-71), sînt deserviţi de IFS municipiul Chişinău, Direcţia de administrare fiscală Ciocana, achită plăţile aferente bugetului public naţional în modul general stabilit, la codul IBAN ce conține codul statistic al localităţii – 0140”.
    1.9. La achitarea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor la plăţi de bază şi/sau majorări de întîrziere (penalităţi), la bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele locale, la perfectarea documentului de plată destinat transferului bugetar, contribuabilul/instituția financiară la rubrica “Destinaţia plăţii” urmează să indice după caz:
    - sintagma „/P102/” cu indicarea sumei în cazul achitării plăților de bază;
    - sintagma „/M102/” cu indicarea sumei în cazul achitării majorărilor de întîrziere (penalităților);
    - sintagma „/A102/” cu indicarea sumei în cazul achitării amenzilor/sancțiunilor.
    Exemplu: „Pentru achitarea obligației fiscale în sumă de 100,00 lei, inclusiv majorarea de întîrziere 20,00 lei, destinația plății va începe cu următorul text: „/P102/80,00/M102/20,00”, după care va urma indicarea nemijlocită a scopului plății.”
    1.10. Încasarea impozitelor și taxelor de stat se efectuează la bugetul de stat, cu defalcarea ulterioară a cotei părți a bugetelor locale, conform Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.
    1.11. Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată sînt plătitorii/contribuabilii.
    1.12. Responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sînt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
    1.13. Pentru a asigura corectitudinea încasării plăţilor la bugetul public naţional, băncile comerciale și prestatorii de servicii de plată asigură controlul corectitudinii întocmirii documentelor de plată în conformitate cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi legislaţia în vigoare.
    1.14. Băncile comerciale și prestatorii de servicii de plată asigură controlul corespunderii codurilor IBAN, indicate în documentele de plată, cu Registrul codurilor IBAN.
    1.15. Băncile comerciale și prestatorii de servicii de plată asigură controlul codurilor fiscale şi denumirilor plătitorilor cu datele despre contribuabil, plasate pe pagina web www.fisc.md la rubrica “Informaţii publice”, în cazurile cînd codul fiscal nu poate fi identificat.
    1.16. Băncile comerciale și prestatorii de servicii de plată sînt obligate să remită plătitorului documentele de plată fără executare, în cazurile cînd la primirea documentelor de plată se depistează greşeli în datele bancare (codurile IBAN, codul fiscal al plătitiorului/beneficiarului, denumirea plătitorului/beneficiarului).
    1.17. Sumele achitate incorect sînt înregistrate la “Venituri neidentificate” ale bugetelor respective, care ulterior se restituie plătitorilor.
    1.18. În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, ci doar operaţiuni interne în sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.
2. Structura codului IBAN
    2.1. Structura codului IBAN de tip „G” utilizat pentru veniturile generale:


MDXXTR

G AAA EEEEEE LLLL 0000


    ”MD” – codul Republicii Moldova (cod litere);

    ”XX” – codul de control, care se formează conform Anexei nr.4 la Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013 “Regulamentul cu privire la Transferul de credit” (cod numeric);
    ”TR” – identificatorul băncii, „TR” pentru TREZMD2X (cod litere);
    ”G” – cod ce descifrează tipul de structură a contului trezorerial incorporat în IBAN (cod litere);
    ”AAA” – cod ce descifrează informația despre contul de plăți (cod litere);
    ”EEEEEE” – cod ce descifrează codul clasificației economice – în continuare „cod ECO” (cod numeric);
    ”LLLL” – cod ce descifrează codul localității conform CUATM (cod numeric);
    ”0000” – ”zerouri” (4 semne).
    [Pct.2 .2 exclus prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16]
3. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL DE STAT
    3.1. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului de stat se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.1, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor;
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor –
    Trezoreria de Stat;
    3.2. Contribuabilii, cu excepţia celor înregistraţi în UTA Găgăuzia, achită integral la bugetul de stat impozitul pe venitul persoanelor fizice (cod ECO 111110, 111121, 111130) și impozitul pe venitul persoanelor juridice (cod ECO 111210, 111220, 111230, 111240). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 1.7.
    3.3. Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cod ECO 111130) se virează în funcţie de locul amplasării (localitatea) imobilului.
    3.4. Persoanele fizice achită accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova (cod ECO 114261) – cod IBAN: MD52TRGAAA11426101000000.
    3.5. Taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie (cod ECO 114425) se va vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde are loc construcţia.
    3.6. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat (cod ECO 114521) achitată pentru licenţele eliberate conform art.8 al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se va vira la buget în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, cu excepţia licenţelor eliberate de administraţia UTA Găgăuzia.
    [Pct.3.6 în redacția OMF214 din 28.12.15, MO370-376/31.12.15 art.2729; în vigoare 31.12.15]
    3.7. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (cod ECO 114525), în limita în care aceasta nu formează bugetul autorităţii publice Agenţia Naţională Transporturi Auto, se va vira de către Agenţie la codul IBAN: MD28TRGAAA11452501000000.
    3.8. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (cod ECO 114633) se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – proprietar de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
    3.9. Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul de stat (cod ECO 141531) se va vira în funcţie de localitatea amplasării terenului.
    3.10. Taxa de stat (cod ECO 142220) se va vira în funcţie de localitatea dislocării organului care percepe taxa în cauză.
    3.11. Mijloace încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol (cod ECO 142243) se vor vira de către contribuabili în funcţie de localitatea unde este amplasat terenul.
    3.12. Plata de risc (cod ECO 142247), achitată conform art.29 alin.(2) al Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat se va transfera la codul IBAN: MD21TRGAAA14224701000000.
    3.13. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare (cod ECO 143210) se vor vira la codul IBAN: MD04TRGAAA14321001000000.
    3.14. Amenzile aplicate de Inspectoratul naţional de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video (cod ECO 143230) instalate din contul surselor bugetului de stat se vor vira la codul IBAN: MD11TRGAAA14323001000000.
    3.15. Amenzile aplicate de Poliţia de Frontieră (cod ECO 143350) se vor vira la codul IBAN: MD53TRGAAA14335001000000.
    3.16. Amenzile aplicate de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (cod ECO 143460) se vor vira de către toţi contribuabilii la codul IBAN: MD43TRGAAA14346001000000.
    3.17. Informația referitor la codul IBAN pentru veniturile colectate sînt oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare respective, iar plățile se virează conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: conform codurilor IBAN oferite de către autorităţile/instituţiile bugetare;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.
    [Pct.3.17 introdus prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16]
   
3.18. Plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole (cod ECO 114640) achitată în Fondul Viei şi Vinului se virează la bugetul de stat la codul IBAN: MD80TRPAAA114640A00920AA.
   
[Pct.3.18 introdus prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16]
   
3.19. Plăţile în Fondul republican de susţinere socială a populaţiei se virează după cum urmează: plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă (cod ECO 142241) la codul IBAN: MD64TRPAAA142241A00998AA, iar plata suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului (cod ECO 142242) la codul IBAN: MD26TRPAAA142242A00998AA.
    [Pct.3.19 introdus prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16]
4. ACHITAREA DREPTURILOR
DE EXPORT-IMPORT ŞI A ALTOR PLĂŢI
ADMINISTRATE DE ORGANELE VAMALE

    4.1. Persoanele juridice şi persoanele fizice, participanţi la activitatea economică externă achită obligaţiile vamale în avans (taxa pe valoarea adăugată, accize, taxe vamale, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale) la Drepturile de export-import achitate în avans (cod ECO 518300) cu indicarea următorului cod IBAN: MD77TRPAAA518300A01344AA. Termenele şi modul de achitare a drepturilor de export-import sînt prevăzute în art.124 şi 125 al Codului vamal al Republicii Moldova.
    4.2. Prin derogare de la prevederile punctului 4.1. se virează la bugetul de stat următoarele taxe:
    a) Plata-garanţie de la drepturile de export-import (cod ECO 518200), codul IBAN: MD94TRPAAA518200A01344AA.   
    b) Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (cod ECO 114631), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, codul IBAN: MD21TRGAAA11463101300000;
    c) Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise (cod ECO 114632), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, codul IBAN: MD65TRGAAA11463201300000;
    d) Vinieta (cod ECO 114638), percepute de către organele vamale la punctele de trecere a frontierei de stat, codul IBAN: MD38TRGAAA11463801300000;
    e) Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate de către organele Serviciului Vamal pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat (cod ECO 143112), codul IBAN: MD42TRGAAA14311201300000.
    [Pct.4.2 lit.e) în redacția OMF214 din 28.12.15, MO370-376/31.12.15 art.2729; în vigoare 31.12.15]
   
4.3. Plățile pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Național prin intermediul Serviciului Vamal (cod ECO 114532), se virează la bugetul de stat la codul IBAN: MD20TRPAAA114532A00421AA.
    [Pct.4.3 introdus prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16]
5. ÎNCASĂRILE LA BUGETELE LOCALE
    5.1. Plăţile ce constituie încasări ale bugetelor locale se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.2, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.3)
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    5.2. Impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale şi alte plăţi, conform Titlului VI “Impozitul pe bunurile imobiliare”, Titlului VII “Taxele locale” şi Titlului VIII “Taxele pentru resursele naturale” al Codului fiscal, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi altor acte legislative şi normative, se vor vira integral la bugetele locale respective.
    5.3. Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare (cod ECO 111130) se va vira în funcţie de locul amplasării (localitatea) imobilului.
    5.4. Contribuabilii, înregistraţi în Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia, vor vira integral la bugetul central al UTA Găgăuzia impozitul pe venitul persoanelor fizice (cod ECO 111110, 111121, 111130) și impozitul pe venitul persoanelor juridice (cod ECO 111210, 111220, 111230, 111240). În cazul achitării obligaţiilor fiscale pe subdiviziuni, contribuabilul urmează a se conduce de prevederile punctului 1.7.
    5.5. Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul UTA Găgăuzia (cod ECO 114110) şi accizele la mărfurile supuse accizelor (cod: 114211, 114213, 114215, 114221, 114241, 114261, 114271), se va vira de contribuabilii înregistraţi în Inspectoratul Fiscal de Stat pe UTA Găgăuzia integral la bugetul central al UTA Găgăuzia.
    5.6. Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II (cod ECO 114526) achitată pentru licenţele eliberate de administraţia UTA Găgăuzia, se va vira în dependenţă de localitatea posesorului de licenţă, la bugetul central al UTA Găgăuzia.
    [Pct.5.6 în redacția OMF214 din 28.12.15, MO370-376/31.12.15 art.2729; în vigoare 31.12.15]
    5.7. Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II și de nivelul I (cod ECO 141532 și 141533) se va vira în funcţie de localitatea amplasării terenului.
    5.8. Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul II și de nivelul I (cod ECO 142214 și 142215) se va vira în funcţie de localitatea dislocării obiectului pentru care a fost eliberat certificatul sau adeverinţa.
    5.9. Amenzile (sancţiunile contravenţionale potrivit legislaţiei) aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier (cod ECO 143220), se vor vira respectiv la contul bugetelor raionale, bugetul municipal Chişinău, bugetul municipal Bălţi şi bugetul central al UTA Găgăuzia, conform codurilor IBAN specificate în Anexa nr.4.
    5.10. Amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul II (cod ECO 143241) în cazul procurării, instalării şi deservirii acestora din contul mijloacelor proprii ale bugetelor de nivelul II sau cu participarea parteneriatului public-privat se vor vira la contul bugetelor raionale, bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, și bugetul central al UTA Găgăuzia, conform codurilor IBAN specificate în Anexa nr.4.
    5.11. Amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul I (cod ECO 143242) în cazul procurării, instalării şi deservirii acestora din contul mijloacelor proprii ale bugetelor de nivelul I sau cu participarea parteneriatului public-privat se vor vira la contul bugetelor locale de nivelul I conform Registrului codurilor IBAN.
6. ÎNCASĂRILE LA BUGETUL
ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

    6.1. Plăţile ce constituie încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAS), se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.5, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor;
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.
    6.2. Amenzi şi sancţiuni contraventionale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat (cod ECO 143150), stabilite conform art.263(2), 294, 2941 și 349(2) al Codului contravențional aferente proceselor-verbale înaintate de CNAS către instanțele judecătorești, se virează în funcţie de localitatea dislocării instanței judecătorești.
    6.3. Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat (cod ECO 143430) sînt aplicate de organele abilitate cu funcţii de control aferente corectitudinii calculării şi virării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
7. ÎNCASĂRILE LA FONDURILE
ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

    7.1. Plăţile ce constituie încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM), se transferă conform clasificației economice specificate în Anexa nr.6, conform următoarelor date bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor;
    Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
8. STINGEREA OBLIGAŢIILOR BUGETULUI PUBLIC NAŢIONAL
PRIN COMPENSARE,
TRECEREA PLĂŢILOR DE LA UN TIP DE
PLATĂ
LA ALTUL ŞI RESTITUIREA PLĂŢILOR LA CONTURILE
CURENTE ALE CONTRIBUABILILOR

    8.1. Pentru stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile curente ale contribuabililor, demersurile privind corectarea sau restituirea plăţilor vor fi îndreptate nemijlocit administratorilor de venit, respectiv organelor fiscale teritoriale/specializate, Serviciului Vamal, caselor teritoriale de asigurări sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi instituţiilor bugetare.
    8.2. Controlul şi responsabilitatea pentru corectitudinea de stingere a obligaţiei fiscale/vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la contul contribuabilului, se atribuie: Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, CNAS, CNAM şi instituţiilor bugetare.
    8.3. Documentele de plată privind stingerea obligaţiilor aferente bugetului public naţional prin compensare, trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul şi restituirea plăţilor la conturile contribuabililor se vor prezenta de către administratorii de venit Ministerului Finanţelor şi trezoreriilor teritoriale, pînă la data de 24 decembrie a anului curent.
    Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat
    8.4. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către organele Serviciului Fiscal de Stat se vor efectua în conformitate cu prevederile art.175 şi art.176 ale Codului fiscal.
    Plăţile administrate de către Serviciul Vamal
    8.5. Stingerea obligaţiilor vamale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor a plăţilor administrate de către Serviciul Vamal, se vor efectua în conformitate cu prevederile art.128, şi respectiv, art.130 al Codului vamal.
    Plăţile administrate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale
    8.6. La stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare, precum şi restituirea mijloacelor la conturile contribuabililor în partea ce ţine de contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, se vor aplica suplimentar şi prevederile Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale.
    8.7. Plăţile administrate de CNAS, achitate incorect sau în plus, se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la casele teritoriale de asigurări sociale respective.
    8.8. În cazul stingerii de către contribuabili a datoriilor istorice faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, în documentele de plată, în mod obligatoriu, se indică perioada pentru care se achită plata respectivă.
    Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină
    8.9. Plăţile administrate de CNAM (cu excepţia codurilor ECO 122100 şi 143322 care se administrează de către SFS), achitate incorect sau în plus, se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor, în baza cererilor contribuabililor depuse la CNAM.
    Plăţile colectate de către autorităţile/instituţiile bugetare
    8.10. Plăţile colectate de către autorităţile/instituţiile bugetare, achitate în plus sau incorect, se restituie în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori nemijlocit la autorităţile/instituţiile bugetare, cu anexarea documentelor justificative.
    Plăți administrate de către Agenția Proprietății Publice
    8.11. Mijloacele din realizarea clădirilor (inclusiv complexelor patrimoniale unice, obiectelor nefinalizate, bunurilor imobile și mobile, complexelor de bunuri) (cod ECO 311210), mijloacele din realizarea terenurilor (cod ECO 371210) și mijloacele din vînzarea pachetului de acțiuni în rezultatul privatizării (cod ECO 415210), încasate la bugetul de stat, se vor restitui de Ministerul Finanțelor (Direcția generală Trezoreria de Stat) în baza borderoului documentelor de plată completat de Agenția Proprietății Publice cu informații ce ține de competența sa, conform solicitării depuse de beneficiar la Agenția Proprietății Publice, cu anexarea documentelor justificative. Borderoul prezentat de Agenția Proprietății Publice se va transmite Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru informare.
    Mijloacele enumerate mai sus, încasate la bugetul local, se vor restitui  de către autoritățile publice locale, la bugetele cărora au fost încasate.
    [Pct.8.11 în redacția OMF98 din 19.07.16, MO232-244/29.07.16 art.1224]
    [Pct.8.11 introdus prin OMF87 din 22.06.16, MO184-192/01.07.16 art.1113]
9. REGLEMENTĂRI PRIVIND TRANSFERUL
DE CREDIT ŞI EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN NUMERAR
    9.1. Contribuabilii vor onora obligaţiile faţă de bugetele respective, utilizînd documentele de plată, perfectate conform cerinţelor şi prevederilor:
    a. Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale, aprobat prin Hotarîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 138 din 24 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.217-222/1094 din 01.08.2014).
    b. Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.120-123/441 din 04.08.2006).
    9.2. Băncile şi alţi prestatori de servicii de plată, participanţi la Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice (MPay), vor asigura achitarea plăţilor/serviciilor publice, integrate cu MPay, în conformitate cu prevederile contractelor (acordurilor) încheiate cu Centrul de Guvernare Electronică (E-Government).
10. DISPOZIŢII FINALE
    10.1. Prevederile prezentului ordin se aduc la cunoştinţa tuturor contribuabililor, prin intermediul organelor abilitate cu dreptul de colectare şi administrare a veniturilor bugetului public naţional.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF214 din 28.12.15, MO370-376/31.12.15 art.2729; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF214 din 28.12.15, MO370-376/31.12.15 art.2729; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OMF79 din 08.06.16, MO163-168/17.06.16 art.1044; în vigoare 17.06.16]
    [Anexa nr.6 modificată prin OMF214 din 28.12.15, MO370-376/31.12.15 art.2729; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.7

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 introdusă prin RMO184 din 01.07.16, MO184-192/01.07.16 pag.255]