LPC201/2015
ID intern unic:  362129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 201
din  20.11.2015
pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12 aprilie 2015
Publicat : 08.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 330-331     art Nr : 631
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr. 73 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102–104, art. 174), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, cifrele „13478315,4”, „13566472,8” şi „88157,7” se substituie, respectiv, cu cifrele „13619651,3”, „13670598,1” şi „50946,8”.
    2. Legea se completează cu articolul 81 cu următorul cuprins:
    „ Art. 81. – (1) Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani constituie 30% din baza de calcul stabilită la art. 7 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 440 de lei pentru fiecare copil.
    (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, acordată persoanelor neasigurate, constituie 440 de lei.”
    3. Anexele nr. 1 și nr. 2 se substituie cu anexele nr. 1 și nr. 2 la prezenta lege.
    Art. II. – Prevederile pct. 2 din art. I se aplică începînd cu 1 octombrie 2015.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 201. Chișinău, 20 noiembrie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2