OIFPSM1108/2015
ID intern unic:  362451
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1108
din  07.12.2015
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere
prin scădere și luare la evidență
specială a obligației fiscale
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 2636
    MODIFICAT
   
OIFS10 din 11.01.19, MO24-28/25.01.19 art.221; în vigoare 11.01.19
   
OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860
   
OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310
   
OIFPS864 din 06.09.16, MO342/04.10.16 art.1629


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului Regulamentului, sintagmele „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „organ fiscal teritorial”, „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel;
    pe tot parcursul textului, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor cînd prezentul ordin prevede altfel prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860    În temeiul prevederilor art. 174, 190 alin.(4) și art. 206 din Codul fiscal privind asigurarea executării conforme a prevederilor legislaţiei fiscale în partea ce ţine de stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere și luarea acestora la evidenţă specială și ale art. 133 alin.(1) lit. c), 
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială  a obligației fiscale conform anexei 1 la prezentul ordin.
    2. Responsabilitatea asupra executării prevederilor Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare la evidenţă specială a obligaţiei fiscale revine şefilor subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat
    [Pct.2 în redacția OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    3. Direcția gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi altor organe de competență.
    4. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Din data aprobării prezentului ordin se abrogă Regulamentul 4/2 din 1 aprilie  2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 126 din 27.06.2003).

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                   Ion PRISĂCARU

    Nr. 1108. Chişinău, 7 decembrie 2015.

Anexă
la Ordinul IFPS
nr. 1108 din 07.12.2015

REGULAMENT
privind modul de stingere prin scădere și luare
la evidență specială
a obligației fiscale
I. Dispoziții generale
    1. Regulamentul privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială  a obligației fiscale  (în continuare – Regulament) este elaborat în corespundere cu prevederile art.174 și art.206 din titlul V al Codului fiscal și are efect asupra obligațiilor fiscale reglementate de Codul fiscal și alte acte normative, conform cărora administrarea (evidența) este pusă pe seama subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat şi serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale.
    2. Evidența specială a obligațiilor fiscale constituie parte componentă a evidenței generale a obligațiilor fiscale. Sumele luate la evidență specială se restabilesc în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare.
    3. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:
    Persoană fizică – cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin, apatrid, întreprinzător individual, gospodărie țărănească (de fermieri), persoană ce practică activități (servicii) profesionale în formă organizatorico-juridică de persoană fizică;
    Persoană juridică – orice societate comercială, cooperativă, întreprindere, instituţie, fundaţie, asociaţie, inclusiv creată cu participarea unei persoane străine, şi alte organizaţii, cu excepţia subdiviziunilor organizaţiilor nominalizate ce nu dispun de patrimoniu autonom şi a formelor organizatorice cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei;
    Contribuabil – persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate;
    Obligaţie fiscală – obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă;
    Restanţă – sumă pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzii. Obligaţia fiscală care reprezintă obiectul concilierii al contractului încheiat conform art.180 din Codul fiscal devine restanţă după expirarea termenului modificat în conformitate cu contractul respectiv;
    Executare silită a obligaţiei fiscale – acţiuni întreprinse de subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat sau executor judecătoresc pentru perceperea forţată a restanţei;
    Document confirmativ – act administrativ, contract sau alt document legal, care îndreptățește acțiunea;
    Data scadenței – data la care are loc stingerea obligației fiscale prin scădere conform art. 178 alin. (4) din Codul fiscal.
    4. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere are loc în cazurile stabilite de art. 174 și 206 din Codul fiscal.
    5. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere și luarea la evidență specială  are loc în baza unei decizii a conducerii organului cu atribuţii de administrare fiscală, care administrează obligaţia fiscală respectivă. Decizia despre stingerea prin scădere a obligaţiilor fiscale (inclusiv a căror executare silită este imposibilă) şi luarea acestora la evidenţă specială (în continuare – Decizia privind luarea la evidență specială a obligației fiscale) se emite în baza documentelor confirmative de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, la care se află la evidență contribuabilul (pentru persoanele juridice – conform adresei juridice a întreprinderii de bază, pentru persoanele fizice – conform adresei de domiciliu, adresă juridică).
    6. Decizia subdiviziunii responsabile a Serviciului Fiscal de Stat privind luarea la evidență specială poate fi verificată, modificată sau anulată de către directorul (directorul adjunct al) Serviciului Fiscal de Stat”
    [Pct.6 în redacția OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    7. Înscrierile în Sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat privind stingerea prin scădere a contribuțiilor de asigurare socială aferente BASS,  pentru care pot fi aplicate măsuri de executare silită, se efectuează de către CNAS conform Regulamentului cu privire la schimbul de informații între CNAS și IFPS.
II. Documentele confirmative necesare pentru aprobarea
Deciziei despre stingerea prin scădere a obligaţiei fiscale
(inclusiv a cărei executare silită este imposibilă) şi luarea
ei la evidenţă specială
    8. Luarea la evidență specială a obligației fiscale stinse prin scădere conform art.174 alin.(1) din Codul fiscal se face în baza deciziei emise în temeiul unui act comun al autorităţii publice locale şi al subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, în care se indică:
    a) data întocmirii actului;
    b) funcţia, numele şi prenumele persoanelor care au întocmit actul;
    c) codul și denumirea unității administrativ-teritoriale ale administrației publice locale;
    d) codul fiscal, numele şi prenumele contribuabilului restanţier;
    e) mărimea restanţei la data întocmirii actului, specificată conform clasificaţiei bugetare şi tipului de plată (plăţi de bază, majorări de întîrziere, amenzi), apartenența bugetară;
    f) actul respectiv al instanței de judecată sau al executorului judecătoresc, potrivit căruia perceperea restanței este imposibilă conform rigorilor legale.
    9. Faptul că persoana fizică este declarată moartă sau dispărută fără veste sau lipsită de capacitate de exerciţiu, sau cu capacitate de exerciţiu redusă trebuie să fie confirmat prin hotărîrea emisă  de instanţa judecătorească și certificatul de deces.
    10. Faptul lichidării persoanei fără succesor de drepturi ce cad sub incidența prevederilor art. 206 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal se confirmă prin decizia/hotărîrea Camerei Înregistrării de Stat și în mod obligatoriu cu întocmirea de către inspectorul fiscal a unui act de carență, prin care se va confirma faptul lipsei de bunuri și succesori.
    11. În cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, drept document confirmativ va servi hotărîrea/încheierea instanţei de judecată competente sau hotărîrea Băncii Naționale a Moldovei (în cazul instituțiilor financiare), ce confirmă (dispune)  faptul că persoana se află în proces de lichidare (dizolvare) sau în procedură de insolvabilitate.
    [Pct.11 modificat prin OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
    12. În cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1) lit.c), drept document confirmativ servește încheierea instanței de judecată, ce suspendă executarea deciziei subdiviziunii Serviciului Fiscal de Statasupra cazului de încălcare fiscală sau de executare silită.
    13. În cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1) lit.d), drept document confirmativ va servi decizia instanței de judecată sau încheierea executorului judecătoresc, potrivit căreia perceperea restanței este imposibilăsau ordonanţa privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător. Totodată urmează de atenționat că pot fi stinse prin scădere și luate la evidență specială obligațiile fiscale în temeiul încheierilor executorilor judecătorești emise doar pe cazurile înaintate acestora de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat conform art. 11 din Codul de executare, sau în cazurile în care subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat au fost alăturate procedurii de executare la executorul judecătoresc conform art.197, art.229 din Codul fiscal,  art.92 și art. 101 din Codul de executare. În acest scop, vor fi luate la evidență specială doar obligațiile fiscale, administrarea (evidența)  cărora este pusă pe seama subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat şi serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor.
    [Pct.13 modificat prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    131. În cazurile aferente prevederilor art.206 alin.(1) lit.e), drept document confirmativ servește decizia subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat (art.271 alin.(1) lit.d)).
    [Pct.131 introdus prin OIFPS864 din 06.09.16, MO342/04.10.16 art.1629]
    14. În toate cazurile menționate mai sus acțiunile urmează a fi consemnate obligatoriu prin deciziile subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, fiind în mod obligatoriu indicat unul dintre motivele ce stau la baza luării spre evidență specială. În vederea excluderii calculării penalității, în decizie se va menționa data emiterii documentului confirmativ.
III. Procedura de aprobare a Deciziei privind
luarea la evidenţă specială

    15. În temeiul documentelor enumerate la capitolul II al prezentului Regulament, organul cu atribuții de administrare fiscală emite Decizia privind luarea la evidență specială. Modelul deciziei este prezentat în anexa nr.1 la Regulament. Decizia se emite pe foaia de titlu a organului cu atribuții de administrare fiscală.
    16. În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale, Decizia privind luarea la evidență specială  se adoptă de către consiliul local. Pentru informare, în termen de 5 zile lucrătoare din data emiterii, deciziei  în original se expediază la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în a cărui rază de deservire este consiliul local, pentru a fi înregistrată în Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială. Decizia se îndosariază în dosarul contribuabilului, fiind asigurată o copie și în dosarul contribuabilului restanțier. La decizie, în mod obligatoriu, se anexează documentele care confirmă imposibilitatea executării obligației fiscale.
    17. Numerotarea deciziilor privind luarea la evidență specială emise (adoptate) de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat sau serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale se va face conform numerației cronologice din Registrele evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială, duse de către organele cu atribuții de administrare fiscală, conform anexei nr.2 la Regulament. Evidența deciziilor în registru se va duce pe fiecare an separat.
    171. Anterior emiterii deciziei privind luarea la evidență specială a obligațiilor fiscale, inspectorul fiscal va examina obligatoriu soldul debitor și creditor pentru fiecare clasificație economică din contul curent generalizat al contribuabilului, în vederea aplicării prevederilor art. 173, 175 și 179 din Codul fiscal.
    [Pct.171 introdus prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    18. În Decizia privind luarea la evidență specială se va include suma obligațiilor fiscale aferente luării la evidență specială specificate în documentele confirmative, după caz:
    - în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.a) – suma restanțelor persoanei lichidate la data emiterii hotărîrii în acest sens de către Camera Înregistrării de Stat şi în mod obligatoriu actul de carență întocmit de către inspectorul fiscal despre lipsa bunurilor pasibile a fi urmărite cu consemnarea faptului de inexistență a succesorilor;
    - în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.b) – suma restanțelor contribuabilului, înregistrate în Sistemul de evidență al SFS la data emiterii deciziei/hotărîrii instanței de judecată;
    - în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.c)  – suma restanțelor specificate în decizia suspendată, nestinsă la data adoptării deciziei de suspendare a instanței judecătorești;
   - în cazul aplicării art. 206 alin. (1) lit. d):
    - suma restanței indicate în actul instanței de judecată sau al executorului judecătoresc potrivit căruia perceperea restanței este imposibilă, inclusiv a majorării de întârziere (penalității) calculate conform SI al SFS la data emiterii actului. În cazul neindicării sumei în actele menționate – suma specificată în hotărârea/hotărârile privind executarea silită emise de către SFS, inclusiv suma  majorării de întârziere (penalitatea) calculată aferent sumelor specificate în hotărârea/hotărârile privind executarea silită la data emiterii actului instanței de judecată sau al executorului judecătoresc;
    - suma restanței indicate în ordonanța privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător, inclusiv a majorării de întârziere  (penalității) calculate conform SI al SFS la data emiterii ordonanței;
    - în cazul aplicării art.174 alin.(1) – suma restanțelor specificate în actul comun al autorităţii administrației publice locale şi al subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat la data adoptării  acestuia (în mărimea întregii obligații fiscale – dacă contribuabilul nu a lăsat (nu dispune de) bunuri – sau în mărimea părții nestinse din obligația fiscală – dacă averea lăsată de acesta (averea existentă) este insuficientă);
    - în cazul aplicării art.206 alin.(1) lit.e)  – suma restanțelor specificate în decizia contestată, nestinsă la data adoptării deciziei subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat.
    [Pct.18 modificat prin OIFS10 din 11.01.19, MO24-28/25.01.19 art.221; în vigoare 11.01.19]
    [Pct.18 modificat prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    [Pct.18 modificat prin OIFPS864 din 06.09.16, MO342/04.10.16 art.1629]
    19. În cazul în care faţă de contribuabil este intentată procedura de insolvabilitate, în Decizia privind luarea la evidenţă specială se vor include sumele aferente perioadei de până la data intentării procedurii de insolvabilitate (atât creanţele validate, cât şi cele contestate), inclusiv calculate ulterior (doar pentru perioada de până la data intentării procedurii de insolvabilitate)
    [Pct.19 în redacția OIFS10 din 11.01.19, MO24-28/25.01.19 art.221; în vigoare 11.01.19]
    20. Sumele obligațiilor fiscale, specificate în Decizia privind luarea la evidență specială, vor cuprinde inclusiv și sumele obligațiilor fiscale înregistrate pe subdiviziunile amplasate în afara locului de evidență a întreprinderii de bază.
    201. La transferul contribuabilului în altă rază de deservire, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în termenul stabilit de art. 161 alin. (6) din Codul fiscal, va asigura transmiterea deciziilor privind stingerea prin scădere a obligațiilor fiscale și luarea la evidență specială și deciziilor privind restabilirea sumelor stinse prin scădere a obligațiilor fiscale și luate la evidență specială, către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza de deservire a căruia a trecut contribuabilul. Totodată, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care a transmis deciziile și subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care a recepționat deciziile, la încheierea trimestrului de gestiune vor efectua modificări în Raportul privind sumele obligațiilor fiscale luate la evidență specială conform deciziilor emise de către IFS (anexa nr. 5 la Regulament), cu mențiunea în subsolul raportului despre transferul contribuabilului.
    [Pct.201 modificat prin OIFS10 din 11.01.19, MO24-28/25.01.19 art.221; în vigoare 11.01.19]
     [Pct.201 introdus prin OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
    21. Majorările de întîrziere, calculate pentru perioada între data actului instanței judecătorești/executorilor judecătorești și data emiterii deciziei de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, vor  fi recalculate de către Sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat.
    22. Obligaţiile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat, pasibile stingerii prin scădere, cad sub incidența prezentului Regulament, ţinîndu-se cont de următoarele particularităţi:
    a) Decizia privind luarea la evidență specială a obligațiilor aferente BASS, în conformitate cu prevederile  art.174 și art.206 din Codul fiscal, se emite de către conducerea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat de la locul de evidentă corespunzător razei de deservire a contribuabilului în temeiul documentelor confirmative specificate  la capitolul II al prezentului Regulament;
    b) Decizia se emite în două exemplare. Primul exemplar al deciziei se va înregistra în Registrul evidenței speciale și se va îndosaria conform prevederilor pct.17 al prezentului Regulament. Al doilea exemplar se va remite în adresa organului teritorial al Casei Naţionale de Asigurări Sociale în termen de 3 zile lucrătoare din data emiterii deciziei, în scopul asigurării reflectării deciziei în Sistemul de evidenţă al Casei Naționale de Asigurări Sociale și al Serviciului Fiscal de Stat.
     [Pct.22 lit.b) în redacția OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
IV. Perioada aflării obligațiilor la evidență specială
    23. Perioada aflării obligațiilor fiscale la evidență specială constituie:
    a) pentru cazurile aferente art.174 alin.(1) lit. a) și b) – perioada se determină în conformitate cu prevederile art.1544 din Codul civil;
    b) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.a) – din data emiterii hotărîrii de către Camera Înregistrării de Stat pînă la stabilirea prin actul de carență despre lipsa bunurilor pasibile a fi urmărite cu consemnarea faptului de inexistență a succesorilor;
    c) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.b) – din data emiterii deciziei/hotărîrii instanței de judecată şi pînă la definitivarea procesului, indiferent de faptul dacă perioada depășește termenul de 6 ani, ținînd cont de prevederile art. 265 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal;
    - d) pentru cazurile aferente art. 206 alin. (1) lit. c) – din data emiterii actului și până la expirarea valabilității acestuia;
    [Pct.23 lit.d) în redacția OIFS10 din 11.01.19, MO24-28/25.01.19 art.221; în vigoare 11.01.19]
    e) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.d) – din data emiterii actului instanței de judecată/al executorului judecătoresc sau data emiterii ordonanţei privind intentarea cauzei penale pe faptul pseudoactivităţii de întreprinzător pe perioada termenului de prescripție prevăzut la art. 265 din Codul fiscal
    [Pct.23 lit.e) în redacția OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    f) pentru cazurile aferente art.206 alin.(1) lit.e) – din data emiterii deciziei subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat privind suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat, pînă la emiterea deciziei aferente controlului repetat.
    [Pct.23 lit.f) introdusă prin OIFPS864 din 06.09.16, MO342/04.10.16 art.1629]
    24. Dacă nu este prevăzut altfel, evidenţa specială este dusă pînă la expirarea termenului de prescripție prevăzut la art.265 din Codul fiscal.
V. Ținerea Registrului evidenţei deciziilor despre stingerea prin
scădere a obligațiilor fiscale (inclusiv a cărei executare silită
este imposibilă) și luarea acestora la evidență specială

    25. Evidenţa specială a obligaţiilor fiscale, a căror executare silită se consideră imposibilă, se duce în mod manual în Registrul evidenţei deciziilor despre stingerea prin scădere a (inclusiv a căror executare silită este imposibilă) și luare la evidență specială a obligaţiei fiscale (în continuare — Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială), al cărui formular este stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament (pînă la implementarea Registrului  evidenței speciale analogic în Sistemul informațional al SFS).
    26. Înscrierile din  Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială vor corespunde înscrierilor din deciziile privind luarea la evidență specială.
    261. Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat responsabilă de emiterea deciziilor despre stingere prin scădere a obligațiilor fiscale și luarea la evidență specială va asigura ținerea registrului de evidența a deciziilor, conform modului stabilit în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
    [Pct.261 introdus prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    27. Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială trebuie să fie şnuruit, iar filele numerotate. Numărul filelor se indică pe ultima pagină şi se autentifică de şeful subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat sau persoana responsabilă din cadrul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale prin aplicarea semnelor de control: semnătura şi ştampila. Înlocuirea filelor din  Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială prin extragerea și/sau încleierea unor file noi este strict interzisă.
    28. În Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială contribuabilii se vor înregistra pe rînd separat, numerotați în ordine cronologică.
    29. Înscrierea în Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială se va efectua nu mai tîrziu de ziua lucrătoare următoare zilei emiterii Deciziei privind luarea la evidență specială de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.
    30. Obligațiile fiscale, luate la evidență specială, urmează a fi restabilite cu emiterea unei decizii suplimentare conform anexei nr. 1A în două exemplare:
    [Pct.30 modificat prin OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
    a) la expirarea termenelor, prevăzute  la capitolul IV al prezentului Regulament;
    b) la apariția circumstanțelor de stingere prin metodele specificate la art.171, 172 și 175 din Codul fiscal.
    31. Pentru cazul specificat la pct.30 lit. a), obligațiile fiscale se vor restabili în suma integrală, cu care au fost luate în evidență specială.
    32. Pentru cazul, specificat la pct.30 lit. b), obligațiile fiscale se vor restabili în cuantumul sumei stinse.
    33. În scopul reflectării restabilirii din evidența specială a obligațiilor fiscale, se va întocmi documentul fiscal de uz intern, conform modalității descrise la capitolul VI al Regulamentului.
    34. În Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială de către persoana responsabilă se vor efectua înscrierile de rigoare analogic pct.28 și 29:
    - la înscrierea la zi – privind sumele restabilite integral sau parțial, corespunzător înscrierilor efectuate inițial în Registrul evidenței deciziilor privind luarea la evidență specială,  cu indicarea sumelor cu semn opus, precum și cu specificarea motivului legal al restabilirii în rubrica „Mențiuni” (cu indicarea numelui, prenumelui, funcţiei persoanei și  datei);
    - la înscrierea inițială – mențiunea despre restabilirea integrală sau parțială în rubrica „Mențiuni” cu indicarea obligatorie a datei restabilirii.
    35. În cazurile în care, conform art.186 alin.(5) din Codul fiscal, instanţa judecătorească a emis o decizie de anulare a declarării persoanei fizice moartă sau dispărută fără veste ori o decizie de recunoaştere a capacităţii depline de exerciţiu, obligaţiile  fiscale stinse prin scădere se vor restabili  fără aplicarea majorărilor de întîrziere şi amenzilor pentru perioada cuprinsă între momentul declarării persoanei fizice moartă sau dispărută fără veste, sau lipsită de capacitate de exerciţiu, sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă şi data emiterii deciziei respective.
    36. În cazurile menţionate la pct.35 al Regulamentului, sumele luate la evidenţa specială se restabilesc cu data emiterii deciziei respective de către instanța judecătorească.
    37. În cazul restabilirii sumelor aferente BASS din evidenţa specială, un exemplar de decizie se va remite în adresa structurii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale în termen de 3 zile lucrătoare din data emiterii acesteia, în scopul asigurării reflectării în Sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi al Serviciului Fiscal de Stat.
     [Pct.37 în redacția OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
VI. Organizarea evidenței obligațiilor fiscale luate la
evidență specială în Sistemul informațional al SFS

    38. Înscrierile privind stingerea obligațiilor fiscale prin scădere cu luarea acestora la evidență specială se vor efectua prin utilizarea documentului fiscal intern SCAD din SIA „Documente fiscale interne”, emis în scopul reflectării deciziei privind luarea/restabilirea la/de la evidență specială.
     [Pct.38 în redacția OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
    381. Subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat, la completarea documentului fiscal intern SCAD, va include şi sumele obligaţiilor fiscale înregistrate pe subdiviziunile amplasate în afara locului de evidenţă a întreprinderii de bază
    [Pct.381 în redacția OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
     [Pct.381 introdus prin OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
    39. Înscrierile în conturile contribuabililor privind stingerea obligaţiilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în corespundere cu informaţia prezentată în mod electronic de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    40. La perfectarea documentului fiscal intern SCAD se va indica unul din motivele legale, specificate în tabelul din anexa nr.4 la prezentul Regulament.
    [Pct.40 modificat prin OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
   
401. În cazul în care anterior a fost emisă decizie de luare la evidență specială în baza încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive (cu perfectarea formularului intern SCAD), la data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate, sumele se vor restabili în scopul asigurării calculării majorărilor de întîrziere în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada dintre data încheierii instanței de judecată pe marginea cererii introductive și data emiterii hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate. Ulterior sumele vor fi luate la evidența specială în baza art. 206 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal cu data hotărârii instanței de judecată.
    [Pct.401 modificat prin OIFS10 din 11.01.19, MO24-28/25.01.19 art.221; în vigoare 11.01.19]
    [Pct.401 introdus prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    41. În scopul restabilirii integrale a sumelor luate la evidență specială, la perfectarea documentului fiscal intern SCAD se va bifa una din rubricile:
    - restabilire integrală cu anulare;
    - restabilire integrală fără anulare, fără specificarea sumelor obligațiilor în tabelul documentului.
    [Pct.41 modificat prin OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
    42. În scopul restabilirii parțiale a sumelor luate la evidență specială, la perfectarea documentului fiscal intern SCAD se va bifa una din rubricile:
    - restabilire parțială cu anulare;
    - restabilire parțială fără anulare.   
    În acest caz tabelul documentului se va completa cu sumele care urmează a fi restabilite.
    [Pct.42 modificat prin OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
    43. Dată a restabilirii sumelor luate la evidență specială se va considera:
    a) data expirării termenelor prevăzute la capitolul IV al prezentului Regulament;
    b) data apariției circumstanțelor de stingere prin metodele specificate la art.171, 172 și 175 din Codul fiscal.
     [Pct.43 în redacția OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
VII. Dispoziţii finale
    44. În cazul restabilirii sumelor care anterior au fost luate la evidență specială în baza documentului fiscal intern DFISC, acestea se vor restabili prin intermediul aceluiași document din SIA Documente fiscale interne.
    [Pct.44 în redacția OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]
    45. Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat selectează din sistemul de evidenţă informaţia privind stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere, utilizînd ca criteriu de selectare codul motivului legal
    [Pct.45 în redacția OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    46. În conformitate cu prevederile art.174 alin.(6) din Codul fiscal, subdiviziunile responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat, trimestrial, către data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune vor prezenta directorului (directorului adjunct al) Serviciului Fiscal de Stat o informaţie privind suma obligaţiilor fiscale luate la evidenţă specială, conform modului stabilit în anexa nr.5 la prezentul Regulament
    [Pct.46 în redacția OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    [Pct.46 modificat prin OIFPS864 din 06.09.16, MO342/04.10.16 art.1629]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFS10 din 11.01.19, MO24-28/25.01.19 art.221; în vigoare 11.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS864 din 06.09.16, MO342/04.10.16 art.1629]

    anexa nr.1a
    [Anexa nr.1a modificată prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    [Anexa nr.3 în redacția OIFPS1411 din 22.12.16, MO50-59/17.02.17 art.310]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFS10 din 11.01.19, MO24-28/25.01.19 art.221; în vigoare 11.01.19]
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS864 din 06.09.16, MO342/04.10.16 art.1629]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OIFPS345 din 03.03.17, MO144-148/05.05.17 art.860]