HGC869/2015
ID intern unic:  362482
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 869
din  21.12.2015
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 381
din 13 aprilie 2006

Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 974
    În scopul realizării prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35-38, art. 148), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la anexa nr.1, tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:
 
 
„Funcția

Cuantumul salariului lunar de la 1 septembrie 2015, lei

Profesor, învățător și cadrele didactice din învățămîntul preșcolar:

 
 cu studii superioare
2720
 cu studii medii de specialitate
2470

Metodist și alte cadre didactice din instituțiile de învățămînt preuniversitar:

 
 cu studii superioare
2470
 cu studii medii de specialitate
2225

Instructor, maistru-instructor, metodist în învățămîntul secundar profesional și mediu de specialitate:

 
 cu studii superioare
2470
 cu studii medii de specialitate
2225

Pedagog social în cămine și internate

 
 cu studii superioare
2225
 cu studii medii de specialitate
 1980”;
 
    2) la anexa nr. 2, tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Funcția

Cuantumul salariului lunar de la 1 septembrie 2015, lei

Rector
4945

Profesor universitar

3710

Conferențiar universitar

3340

Lector superior universitar

3090

Lector universitar, asistent universitar

2720”;
 
    3) la anexa nr. 5, tabelul nr. 1 va avea următorul cuprins:
„Funcția
Cuantumul salariului lunar
de la 1 septembrie 2015, lei

Profesor-antrenor de sport:

 
      cu studii superioare de profil sportiv
2470

      cu studii medii de specialitate de profil sportiv

2225”.
 
    2. Se stabilește că noile cuantumuri ale salariilor lunare ale cadrelor didactice și ale corpului profesoral din învățămînt se aplică începînd cu 1 septembrie 2015.
    3. Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                               Gheorghe BREGA
    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                          Mircea Buga
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 869. Chişinău, 21 decembrie 2015.