OMFC203/2015
ID intern unic:  362494
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 203
din  18.12.2015
cu privire la modificarea Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.47 din 31.03.2010
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 2641     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    Întru executarea prevederilor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, cu modificarea și completarea ulterioară) şi prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17.03.1998 “Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.30-33, art.288, cu modificarea și completarea ulterioară),
ORDON:
    Instrucțiunea privind modul de completare a facturii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.47 din 31.03.2010 se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Punctul 5 se completează la final cu următorul text:
    „La imprimarea facturilor generate în SIA „e-Factura”, precum și la imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale de către subiecții ce dispun de acest drept, indicarea numărului de ordine a exemplarului nu este obligatorie.
    În anexele la facturile imprimate de sine stătător de către subiecții ce dispun de acest drept, indicarea seriei și numărului anexei nu se efectuează.”
    2. Punctul 6, după cuvintele „anexelor la factură” se completează cu textul „imprimate în mod centralizat”.
    3. Punctul 7 al Instrucțiunii privind modul de completare a facturii, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.47 din 31.03.2010 se expune în următoarea redacție:
    ”7. Entităților care dispun de un sistem de imprimare automatizat li se permite imprimarea de sine stătătoare a facturilor și anexelor la acestea pe hîrtie specială cu însemne de protecție pentru documentarea livrărilor sale. Semnele de protecție se stabilesc de către agentul economic conform necesităților și posibilităților proprii.
    Acordarea dreptului la tipărirea de sine stătătoare a facturilor și anexelor la acestea se asigură prin acordarea automatizată a seriei și diapazonului de numere de facturi în baza solicitării agentului economic depusă în intermediul sistemului informatic „Comanda on-line”.
    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura implementarea unui serviciu electronic de comandă și acordare automatizată a seriei și diapazonului de numere de facturi.”
    4. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu 01.01.2016.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                 Anatol ARAPU

    Nr. 203. Chişinău, 18 decembrie 2015.