HGC885/2015
ID intern unic:  362585
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 885
din  28.12.2015
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea
și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară” și a
standardelor minime de calitate
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 987
    În scopul  implementării  prevederilor  Legii asistenței  sociale nr. 547-XV  din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.249), cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 155-159, art.508), cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 541), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă comunitară”, conform anexei nr. 1;
    Standardele minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară”, conform anexei nr. 2.
    2. Se recomandă Fondatorului serviciului social „Casă comunitară” să elaboreaze și să aprobe propriul regulament de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru.
    3. În cazul prestatorilor de servicii cu statut de instituție publică cheltuielile se vor efectua în limita mijloacelor prevăzute în bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și din alte surse, conform legislației în vigoare, iar în cazul prestatorilor de servicii cu statut de instituție privată cheltuielile se vor efectua din mijloacele financiare ale acestora.
    4.  Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 8 octombrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a standardelor minime de calitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 202-205, art. 1030).
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                             Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Mircea Buga
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

    Nr. 885. Chişinău, 28 decembrie  2015.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 885
din 28 decembrie 2015

REGULAMENTUL-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social
„Casă comunitară”
Capitolul  I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Casă comunitară” (în continuare – Regulament) reglementează modul de activitate a Serviciului social „Casă comunitară”.
    2. Serviciul social „Casă comunitară” se instituie prin decizia consiliului raional/municipal din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv prin hotărîrea Adunării Populare a Găgăuziei, precum și de către asociaţiile obşteşti, fundaţiile, instituţiile private fără scop lucrativ cu domeniul de activitate în sfera socială (în continuare – Fondator).
    3. Serviciul social „Casă comunitară”  (în continuare – Serviciul) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament, standardele minime de calitate ale Serviciului şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    4. Serviciul este organizat:
    1) ca instituţie publică sau privată fără scop lucrativ, care are statut de persoană juridică, dispune de conturi deservite de sistemul trezorerial sau bancar, deschise în unităţile administrativ-teritoriale unde a fost instituit;
    2) ca serviciu instituit în subordinea structurii teritoriale de asistență socială.
    5. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    1) Serviciul social „Casă comunitară” – Serviciu social specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi severe, care necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în comunitate;
    2) beneficiari ai Serviciului – persoane cu dizabilităţi severe, care necesită protecţie, îngrijire şi suport specializat continuu în raport cu vîrsta şi dezvoltarea lor şi care întrunesc condițiile de eligibilitate stabilite la pct. 34 al prezentului Regulament.
    3) prestator de serviciu (în continuare – Prestator) – instituţie publică sau privată fără scop lucrativ „Casă comunitară” sau structură teritorială de asistență socială (în cazul în care Serviciul nu are statut de persoană juridică);
    4) standarde minime de calitate pentru serviciul social „Casă comunitară” – norme obligatorii ale căror aplicare garantează asigurarea unui nivel minim de calitate în procesul de prestare a serviciilor în domeniu (în continuare – standarde minime de calitate);
    5) Manualul operaţional al Serviciului – ghid care conţine proceduri, instrumente de lucru şi modele de documente şi are menirea să ajute specialiştii în domeniu şi prestatorul de serviciu să implementeze eficient Serviciul; manualul este elaborat şi aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    6. Serviciul este organizat separat pentru beneficiari copii și adulți.
    7. Într-o locuinţă pot fi plasaţi în acelaşi timp de la patru pînă la şase beneficiari, conform standardelor minime de calitate ale Serviciului.
    8. La atingerea de către beneficiar a vîrstei de 18 ani Fondatorul, în comun cu Prestatorul, contribuie la transferarea acestuia într-un Serviciu unde sînt plasaţi adulţi sau în alt serviciu social specializat, corespunzător necesităţilor sale.
    9. Perioada plasamentului beneficiarului în Serviciu se stabileşte de Comisia multidisciplinară, în funcţie de necesităţile de îngrijire şi suport special ale acestuia. Revizuirea plasamentului se realizează de către Comisia multidisciplinară, la solicitarea Prestatorului.
Capitolul II
Principiile de organizare, scopul
și obiectivele Serviciului
    10. Serviciul este creat şi implementat în conformitate cu următoarele principii:
    1)  respectul demnităţii şi integrităţii personale;
    2)  planificarea Serviciului centrat pe persoană;
    3) participarea beneficiarului în procesul de planificare şi prestare a Serviciului;
    4) abordarea multidisciplinară în procesul de îngrijire şi incluziune socială;
    5) abordarea individualizată a beneficiarului în funcție de nevoile identificate;
    6) promovarea rolurilor sociale valorizate şi a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilităţi;
    7)  incluziunea comunitară şi reintegrarea familială;
    8)  durabilitatea şi continuitatea Serviciului;
    9)  parteneriatul public - privat în dezvoltarea Serviciului;
    10) transparenţa şi deschiderea spre comunitate a Serviciului.
    11. Scopul Serviciului este îngrijirea permanentă, dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor în vederea asigurării acestora cu un mod de viaţă pe cît este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a facilita creşterea capacităţii lor de a se (re)integra în familie şi societate.
    12. Obiectivele Serviciului sînt:
    1) cazarea, asigurarea condiţiilor minime de trai şi a condiţiilor igienico-sanitare necesare beneficiarilor Serviciului;
    2) protecţia, supravegherea, asistenţa medicală, îngrijirea şi suportul permanent al beneficiarilor;
    3) dezvoltarea abilităţilor de autoservire şi de autonomie, şi a climatului favorabil dezvoltării personalităţii beneficiarilor Serviciului;
    4)  asigurarea accesului beneficiarilor la serviciile din comunitate;
    5) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
    6) menținerea contactului cu familia și facilitarea (re)integrării în familia biologică / extinsă.
Capitolul III
Atribuțiile şi drepturile Prestatorului
    13. Pornind de la modul de organizare şi funcţionare a Serviciului, Prestatorul are următoarele atribuții:
    1) prestează Serviciul,  în conformitate cu standardele minime de calitate ale acestuia  și prevederile  legislaţiei în vigoare;
    2) utilizează procedura privind admiterea, plasamentul și încetarea plasamentului beneficiarului în Serviciu, în baza dispoziției autorității tutelare teritoriale sau în baza deciziei Comisiei multidisciplinare și în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și a standardelor minime de calitate;
    3) înregistrează domiciliul beneficiarului în locuinţa unde este amplasat Serviciul pe perioada aflării în serviciul respectiv;
    4) elaborează planul individualizat de asistență a beneficiarului Serviciului și monitorizează implementarea lui;
    5) asigură beneficiarilor Serviciului protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor lor;
    6) asigură participarea beneficiarilor Serviciului în luarea deciziilor;
    7) asigură cazarea, securitatea şi îngrijirea persoanei cu dizabilități plasate în Serviciu;
    8) asigură beneficiarii Serviciului cu produse alimentare, medicamente și materiale de pansament, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare și materiale educaționale;
    9) colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei publice locale şi alţi prestatori de servicii sociale pentru (re)integrarea beneficiarului Serviciului în familia biologică, extinsă sau substitutivă ori în alt serviciu social, corespunzător necesităţilor şi gradului de autonomie;
    10) asigură accesul beneficiarului la serviciile de bază din comunitate;
    11) asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la serviciile oferite în cadrul Serviciului;
    12) asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarului Serviciului;
    13) asigură Serviciul cu personal în condiţiile standardelor minime de calitate, în funcţie de numărul de beneficiari plasaţi în Serviciu și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare din domeniul muncii și salarizării;
    14) suportă cheltuielile pentru întreţinerea şi deservirea locuinței în care este prestat Serviciul;
    15) asigură promovarea Serviciului la nivel de comunitate;
    16) elaborează planuri și rapoarte de activitate și financiare ale Serviciului;
    17) întreprinde măsuri privind identificarea surselor financiare suplimentare pentru funcționarea Serviciului;
    18) asigură calitatea și durabilitatea Serviciului;
    19) asigură dotarea spaţiilor Serviciului cu inventar şi  utilaj necesar, conform standardelor minime de calitate ale Serviciului;
    20) asigură monitorizarea și evaluarea Serviciului;
    21) elaborează  regulamentul intern al Serviciului.
    14. Prestatorul de serviciu este în drept:
    1) să colaboreze cu profesionişti şi să stabilească parteneriate cu autorităţile publice centrale și locale, asociaţiile obşteşti, instituţiile, organizaţiile şi agenţii economici, în scopul realizării obiectivelor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    2) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii documente, materiale şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
    3) să primească asistența financiară de la organizaţiile internaţionale, donatorii interni şi externi şi să o folosească în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia;
    4) să exercite orice alte drepturi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul IV
Organizarea şi funcţionarea Serviciului
Secţiunea 1
Personalul implicat în prestarea Serviciului
    15. Prestarea serviciului este efectuată de personalul angajat al Serviciului.
    16. Personalul angajat al Serviciului este format din directorul Casei, lucrători sociali, bucătar și, după caz, asistent medical și alt personal specializat din comunitate (psihopedagog, logoped, kinetoterapeut etc.), în conformitate cu planul individualizat de asistenţă a beneficiarului şi standardele minime de calitate ale Serviciului.
    17. Directorul Casei efectuează conducerea acesteia. În activitatea sa, directorul casei se conduce de actele normative şi legislative în vigoare, dispoziţiile autorităţilor publice centrale şi locale, de prezentul Regulament şi standardele minime de calitate ale Serviciului. Directorul casei poate reprezenta interesele beneficiarului.
    Directorul Casei este responsabil de:
    1) funcţionarea Casei în concordanţă cu standardele minime de calitate ale Serviciului;
    2) planificarea, implementarea și monitorizarea activităților și resurselor din cadrul Serviciului (managementul Casei);
    3) utilizarea resurselor financiare în baza standardelor minime de calitate, a normativelor de cost și a normelor naturale pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale;
    4) angajarea şi concedierea personalului Serviciului  în conformitate cu legislaţia;
    5) elaborarea fișelor de post pentru specialiștii angajați, după caz, în funcție de necesitățile identificate ale beneficiarului;
    6) organizarea activităţii personalului din Serviciu, conform fişelor postului;
    7) evaluarea anuală a performanțelor personalului din Serviciu;
    8) facilitarea şi sprijinirea comunicării beneficiarilor Serviciului cu rudele şi alte persoane apropiate lui, dacă aceasta nu contravine intereselor beneficiarului;
    9) asigurarea accesului beneficiarului la serviciile de bază din comunitate și incluziunea socială a acestuia;
    10) corespunderea condiţiilor de trai ale beneficiarului cu standardele minime de calitate ale Serviciului;
    11) implicarea beneficiarului în luarea deciziilor care-l privesc;
    12) asigurarea calității serviciilor prestate beneficiarului;
    13) asigurarea implementării planului individualizat de asistență de către personalul Serviciului;
    14) evaluarea anuală a plasamentului beneficiarului, respectînd prevederile din Secțiunea a 6-a  a prezentului Regulament;
    15) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a Serviciului și beneficiarilor;
    16) stabilirea de parteneriate cu alți prestatori de servicii, donatori, autoritățile publice locale, alți actori comunitari;
    17) elaborarea planului anual și raportului anual de activitate a Serviciului, ținînd cont de recomandările din rapoartele de monitorizare întocmite de persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială;
    18) raportarea către Fondator cu privire la activitatea casei şi situaţia beneficiarilor plasaţi;
    19)  sprijinul și asistența beneficiarului în Serviciu;
    20) acordarea de suport beneficiarilor în utilizarea eficientă a indemnizației lunare pentru gestionare individuală (bani de buzunar);
    21) raportarea periodică Fondatorului despre utilizarea indemnizațiilor lunare  pentru gestionare individuală de către beneficiari (bani de buzunar).
    18. Directorul Casei are studii în unul din domeniile: asistență socială, psihologie, psihopedagogie și poate cumula funcțiile personalului specializat (psihopedagog, logoped, kinetoterapeut etc.), activînd conform fișelor de post respective și în conformitate cu planul individualizat de asistenţă a beneficiarilor.
    19. Lucrătorul social supraveghează și acordă îngrijire și suport continuu beneficiarilor Serviciului în conformitate cu planul individualizat de asistență. Serviciul are angajate cîteva unități de lucrător social, care activează în ture. Lucrătorul social este responsabil de:
    1) îngrijirea personală şi securitatea beneficiarilor Serviciului;
    2) asistenţa beneficiarului pentru a accesa şi valorifica resursele şi facilităţile comunităţii;
    3) sprijinul şi asistenţa pentru rezolvarea unor situaţii de criză ale beneficiarilor;
    4) sprijinul şi asistenţa beneficiarului pentru desfăşurarea activităţilor de timp liber, conform potenţialului şi preferinţelor proprii;
    5) cooperarea, după caz, cu alţi specialişti în îngrijirea şi suportul special al beneficiarului;
    6) coordonarea activităţii sale cu directorul Casei, în scopul luării deciziilor cu privire la intervenţiile asupra cazului beneficiarului;
    7) raportarea către directorul Casei a oricăror schimbări în situaţia beneficiarului, ce ar putea afecta îngrijirea şi suportul acestuia.
    20. Bucătarul activează în conformitate cu fișa de post și este responsabil de:
    1) întocmirea meniului zilnic, în funcţie de specificul regimului de alimentaţie și preferințele alimentare ale beneficiarilor;
    2) pregătirea bucatelor în conformitate cu meniul zilnic;
    3) implicarea beneficiarilor în procesul de pregătire a bucatelor şi curăţare a spaţiului din bucătărie, în cazul în care aceasta nu pune în pericol viaţa şi securitatea lor;
    4) păstrarea în condiţii sanitare adecvate a produselor alimentare, ustensilelor şi echipamentului de bucătărie.
    21.  Asistentul medical este responsabil de:
    1) elaborarea şi implementarea planului individualizat de asistență al beneficiarilor;
    2) administrarea medicamentelor, după caz, conform prescripţiilor medicului de familie sau a altor medici specialişti;
    3) realizarea activităților de kinetoterapie și reabilitarea fizică a beneficiarilor;
    4) asistenţa medicală a beneficiarilor, conform planului individualizat de asistenţă;
    5) monitorizarea şi evaluarea progresului cu privire la sănătatea beneficiarilor;
    6) facilitarea accesului beneficiarilor la servicii medicale;
    7) colaborarea cu medicul de familie în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a beneficiarului.
    22. Personalul specializat al Serviciului angajat, după caz, activează conform fișelor de post și planului  individualizat de asistenţă a beneficiarilor.
    23. Pentru asigurarea activităţii Serviciului, Prestatorul angajează personalul acestuia (directorul Casei, lucrători sociali și bucătarul), în conformitate cu standardele minime de calitate ale Serviciului și prevederile legislației în vigoare din domeniul muncii și salarizării, în baza contractului individual de muncă sau, după caz, a contractului de prestări servicii (asistentul medical și alt personal specializat din comunitate).
    24. În cazul îmbolnăvirii personalului Serviciului, Prestatorul numeşte temporar în funcţie altă persoană.
    25. Structura şi statele de personal ale Serviciului sînt aprobate de Fondator, în conformitate cu scopul şi obiectivele acestuia, precum şi cu prevederile legislaţiei.
    26. Prestatorul promovează, facilitează şi asigură programe de formare profesională iniţială şi continuă a personalului din Serviciu.
    27. Programele de formare profesională sînt organizate în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei pentru dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului implicat în prestarea Serviciului.
    28. Personalul Serviciului are obligaţia de a avea o atitudine atentă în relaţiile cu beneficiarul şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa postului.
    29. Asistenţa medicală este asigurată de instituțiile medico-sanitare publice din teritoriu unde este prestat Serviciul și alte instituții medico-sanitare publice, după caz, conform prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat de Guvern.
Secțiunea a 2-a
Admiterea și plasamentul beneficiarului în Serviciu
    30. Persoana cu dizabilități sau reprezentantul legal al acesteia depune o cerere la structura teritorială de asistență socială în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reședința acesteia, prin care solicită plasarea în Serviciu.
    31.  La cerere se anexează:
    1) copia de pe actele de identitate ale persoanei cu dizabilități;
    2) copia de pe certificatul privind gradul de dizabilitate și capacitate de muncă al persoanei cu dizabilități.
    32. După înregistrarea cererii, structura teritorială de asistență socială examinează documentele specificate la pct. 31 și solicită asistentului social comunitar sau serviciului de unde vine beneficiarul următoarele acte:
    1) raportul de evaluare iniţială a persoanei cu dizabilități;
    2) raportul de evaluare complexă a persoanei cu dizabilități;
    3) extrasul / copia de pe cartela medicală a persoanei cu dizabilități.
    33. În cazul copiilor, structura teritorială de asistență socială emite, în termen de 30 zile, dispoziția de plasament în baza avizului pozitiv al Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate. În cazul adulților, structura teritorială de asistență socială transmite Comisiei multidisciplinare pentru examinare dosarul solicitantului, care conține documentele indicate la    pct. 31 - 32. Comisia multidisciplinară examinează dosarul solicitantului în termen de cel mult 30 zile și decide admiterea în Serviciu.
    34. Admiterea în Serviciu este posibilă în cazul în care sînt întrunite următoarele condiții:
    1) solicitantul posedă un grad sever de dizabilitate și necesită îngrijire permanentă;
    2) starea de sănătate a solicitantului nu pune în pericol integritatea celorlalţi beneficiari ai Serviciului;
    3) solicitantul  nu poate fi plasat în familia biologică / extinsă sau într-un alt serviciu de protecţie socială pentru asigurarea îngrijirii permanente necesare acestuia;
    4) plasamentul în Serviciu este măsura de protecţie cea mai potrivită pentru solicitant, ţinîndu-se cont de toate circumstanţele cazului şi prevederile prezentului Regulament;
    5) raportul de evaluare complexă a solicitantului a atestat concordanţa necesităţilor sale individuale de asistenţă şi suport cu specificul Serviciului.
    35. În procesul de examinare a eligibilității beneficiarului pentru Serviciu, Prestatorul decide:
    1) plasamentul planificat al solicitantului în Serviciu;
    2) plasamentul de urgență al solicitantului, cu scopul finalizării unor proceduri suplimentare de investigaţie;
    3) refuzul plasamentului solicitantului în Serviciu, în cazul în care acesta nu întrunește cel puțin una din condițiile specificate la pct.34 din prezentul Regulament.
    36. În baza deciziei de plasament în Serviciu, fiecare beneficiar are dreptul la o perioadă de probă, care nu depășește 60 zile calendaristice, pentru a se stabili compatibilitatea acestuia cu ceilalți beneficiari plasați în Serviciu.
    37. La finele perioadei de probă, persoana responsabilă din cadrul Serviciului elaborează și prezintă structurii teritoriale de asistență socială un raport cu privire la situația beneficiarului în Serviciu pe parcursul perioadei de probă.
    38. În cazul în care rezultatele perioadei de probă sînt nereuşite, structura teritorială de asistență socială prezintă raportul Comisiei multidisciplinare pentru reexaminarea cazului în vederea plasării persoanei cu dizabilități într-un alt Serviciu sau referirii acesteia către un alt tip de serviciu social.
    39. În termen de 3 zile lucrătoare Prestatorul comunică în scris solicitantului decizia Comisiei multidisciplinare.
    40. Odată cu plasarea beneficiarului în Serviciu în condiţiile prezentului Regulament, persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială introduce în registrul de evidenţă a plasamentelor următoarele informaţii:
    1) datele de identitate ale beneficiarului plasat în Serviciu;
    2) perioada plasamentului.
    41. Persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială întocmește dosarul personal al beneficiarului, la care anexează dispoziția autorității tutelare teritoriale sau decizia Comisiei multidisciplinare privind admiterea în Serviciu, conform anexei la prezentul Regulament. Originalul dosarului se transmite Prestatorului.
    42. Prestatorul semnează un acord de plasament cu beneficiarul, conform gradului de dezvoltare și înțelegere al acestuia, ori cu reprezentantul legal al beneficiarului.
    43. Acordul de plasament prevede:
    1) perioada plasamentului;
    2) responsabilităţile părților;
    3) cauzele care pot determina suspendarea ori încetarea plasamentului;
    4) obligaţia Prestatorului de a informa în scris beneficiarul sau persoana de suport a acestuia cu privire la motivele suspendării sau încetării plasamentului.
    44. Beneficiarul poate fi plasat de urgenţă în Serviciu pentru o perioadă de 72 de ore, atunci cînd viaţa şi integritatea lui este în pericol. Termenul de 72 de ore poate fi extins pentru perioada de evaluare a persoanei cu dizabilități.
    45. Plasamentul de urgenţă se efectuează prin decizia șefului structurii teritoriale de asistență socială și cu acordul Prestatorului, care informează Comisia multidisciplinară despre necesitatea evaluării eligibilității persoanei cu dizabilități pentru plasarea în Serviciu și solicită examinarea dosarului pînă la expirarea plasamentului de urgență.
Secţiunea a 3-a
Drepturile şi obligaţiile beneficiarului plasat
în Serviciu
    46.  Beneficiarul Serviciului are dreptul:
    1) să fie informat asupra drepturilor şi obligaţiilor sale;
    2) să fie consultat cu privire la toate deciziile care-l privesc;
    3) să-şi exprime liber opţiunile şi să i se respecte opinia;
    4) să locuiască într-un mediu fizic accesibil şi sigur, conform necesităţilor sale de viaţă şi asistenţă şi cît mai apropiat de mediul familial;  
    5) să acceseze toate spaţiile şi echipamentele comune din locuinţă;
    6) să fie asistat şi sprijinit de personalul Serviciului în dezvoltarea lui, în conformitate cu particularităţile de vîrstă şi individuale, precum şi la dobîndirea de către acesta a deprinderilor necesare creşterii autonomiei sale;
    7) să beneficieze de educaţie, ţinînd cont de opinia şi capacităţile acestuia;
    8) să i se asigure dreptul la asistență medicală;
    9) să i se asigure dreptul de a participa la viaţa culturală, activităţi recreative, timp liber şi sport;
    10) să primească vizitatori în locuinţa unde locuieşte, să comunice şi să aibă întrevederi private cu membrii familiei, ori alte persoane apropiate acestuia;
    11) să i se asigure accesul la serviciile de bază din comunitate  (de educație, sănătate etc.);
    12) să fie sprijinit de personalul Serviciului pentru a se integra social;
    13) să i se păstreze şi utilizeze datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;
    14) să fie protejat împotriva tuturor formelor de exploatare, violenţă şi abuz;
    15) să i se respecte dreptul la intimitate;
    16) să beneficieze de indemnizația lunară pentru gestionare individuală (bani de buzunar).
    47. Beneficiarul Serviciului are următoarele obligaţii:
    1) să comunice directorului casei despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului de a fi plasat în Serviciu;
    2) să se prezinte şi să participe la şedinţele pentru întocmirea şi revizuirea planului individualizat de asistenţă;
    3) să colaboreze cu personalul Serviciului şi alți specialişti, activitatea cărora are ca scop recuperarea, reabilitarea, educaţia şi integrarea socială a beneficiarului;
    4) să informeze personalul Serviciului despre utilizarea indemnizației lunare  pentru gestionare individuală (bani de buzunar);
    5) să respecte termenele acordului de plasament semnat cu Prestatorul;
    6) să respecte cerințele de securitate antiincendiară.
Secţiunea a 4-a
Elaborarea, implementarea și revizuirea
planului individualizat de asistenţă al beneficiarului
    48. Persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială va coordona elaborarea și revizuirea planului individualizat de asistenţă al beneficiarului în conformitate cu prevederile managementului de caz și va monitoriza implementarea acestuia.
    49. Planul individualizat de asistență este elaborat cu participarea directă a beneficiarului, persoanei de suport, personalului Serviciului și a altor specialiști, după caz.
    50. Planul individualizat de asistență al beneficiarului se anexează la dosarul personal al acestuia.
    51. Personalul Serviciului implementează planul individualizat de asistenţă.
Secţiunea a 5-a
Monitorizarea plasamentului beneficiarului
    52. Monitorizarea plasamentului se realizează de către persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială, numit de către șeful acesteia.
    53. Persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială monitorizează plasamentul beneficiarului prin vizite la Serviciu, în conformitate cu planul individualizat de asistenţă.
    54. Persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială efectuează un minim de vizite obligatorii în locuinţă:
    1) lunar, pe parcursul primelor şase luni de la plasament;
    2) o dată la 3 luni după expirarea primelor șase luni de plasament.
    55. La fiecare vizită de monitorizare, persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială:
    1) se asigură că are o întrevedere individuală cu beneficiarul;
    2) întocmeşte un raport de monitorizare cu privire la vizită, care este anexat la dosarul beneficiarului.
    56. Persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială întreprinde activităţi suplimentare de monitorizare, la solicitarea beneficiarului sau a persoanei de suport, după caz, precum și în cazuri de abatere, urgenţă sau a oricăror suspiciuni de abuz faţă de beneficiar.
Secţiunea a 6-a
Evaluarea plasamentului beneficiarului
    57. Directorul casei evaluează anual plasamentul beneficiarului în baza rezultatelor implementării planului individualizat de asistență și în baza rapoartelor de monitorizare a plasamentului întocmite de către persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială.
    58. Directorul Casei elaborează un raport anual de evaluare a plasamentului, care include atît rezultatele implementării planului individualizat de asistență al beneficiarului, cît și rezultatele incluziunii acestuia în Serviciu și în comunitate.
    59. Raportul anual de evaluare este prezentat structurii teritoriale de asistență socială care apreciază corespunderea plasamentului cu standardele minime de calitate ale Serviciului.
    60. În cazul în care raportul anual de evaluare a plasamentului prevede revizuirea cazului sau alte forme de servicii, structura teritorială de asistență socială prezintă cazul Comisiei multidisciplinare pentru reexaminare.
    61. Comisia multidisciplinară examinează rapoartele anuale de evaluare a plasamentului, precum şi orice altă informaţie relevantă şi decide asupra necesităţii suspendării sau încetării plasamentului.
Secţiunea a 7-a
Suspendarea şi încetarea plasamentului beneficiarului în Serviciu
    62. Suspendarea sau încetarea plasamentului în Serviciu se efectuează la cererea beneficiarului și/sau reprezentantului legal și Prestatorului cu avizul autorității tutelare teritoriale sau a deciziei Comisiei multidisciplinare, conform următoarelor criterii:
    1)  necesităţile specifice ale beneficiarului sau cerinţele acestuia nu corespund specificului Serviciului sau acesta este respins de către ceilalţi beneficiari;
    2) beneficiarul încalcă sistematic prevederile regulilor interne ale Serviciului;
    3) beneficiarul nu îndeplineşte cumulativ criteriile de admitere în Serviciu, stipulate la pct. 34  al prezentului Regulament;
    4) sînt circumstanţe care ar putea afecta integritatea fizică sau psihică a unuia dintre beneficiarii Serviciului;
    5) beneficiarul a fost reintegrat în familia lui biologică, extinsă sau substitutivă, sau plasat într-un alt Serviciu;
    6) decesul beneficiarului.
    63. Suspendarea sau încetarea plasamentului beneficiarului minor sau a adultului cu dizabilităţi  lipsit de capacitate de exercițiu se realizează cu informarea autorităţii tutelare locale unde va fi transferat beneficiarul.
    64. Suspendarea sau încetarea plasamentului se face cu respectarea standardelor minime de calitate ale Serviciului.
    65. Pregătirea ieşirii beneficiarului din Serviciu se efectuează de către personalul Serviciului, în colaborare cu familia în care urmează a fi reintegrat, Serviciul în care urmează a fi plasat, autoritatea publică locală și asistentul social din localitatea unde urmează a fi transferat, după caz.
Secţiunea a 8-a
Modul de finanţare a Serviciului
    66. Serviciul este finanţat din următoarele surse:
    1) în cazul prestatorilor de servicii cu statut de instituție publică, cheltuielile se vor efectua în limita mijloacelor prevăzute în bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și din alte surse, conform legislației în vigoare;
    2)  în cazul prestatorilor de servicii cu statut de instituție privată, cheltuielile se vor efectua din mijloacele financiare ale acestora.
    67. Obținerea veniturilor colectate se efectuează în baza acordului sau a contractului încheiat, după caz, cu autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi sau nivelul al doilea, ori cu asociațiile obștești.
    68. Cheltuielile pentru întreținerea beneficiarilor în cadrul Serviciului sînt stabilite conform normativelor de cheltuieli în bani pentru o persoană plasată în centrele de plasament temporar pentru persoanele în etate și persoanele cu dizabilități (adulte), și, respectiv, casele-internat pentru copii cu deficiențe mintale; centrele de plasament pentru copii cu dizabilități; centrele de plasament pentru copii în situație de risc, în cazul copiilor, aprobate prin anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale”.
Secțiunea a 9-a
Dispoziții finale
    69. În cazul în care beneficiarii sînt la întreținerea deplină a statului,  drepturile lor la prestații de asigurări sociale și asistență socială se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    70. Prestatorul informează structurile teritoriale de asigurări sociale și cele de asistență socială despre admiterea solicitantului în Serviciu, precum și despre sistarea plasamentului beneficiarului în Serviciu în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare.
    71. După caz, structurile teritoriale de asigurări sociale și cele de asistență socială încetează plata prestațiilor de asigurări sociale și de asistență socială din luna următoare celei de admitere în Serviciu a beneficiarului, cu condiția respectării prevederilor pct. 68 și, respectiv, reiau plata din luna următoare celei în care a fost sistată prestarea.
    72. Fondatorul prin decizie, stabilește cuantumul și modalitatea de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru gestionare individuală (bani de buzunar).
    73. Directorul poartă răspundere materială pentru integritatea și păstrarea bunurilor materiale si mijloacelor financiare transmise spre folosire și administrare, conform prevederilor legislației în vigoare.
    74. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează, conform prevederilor legislației în vigoare.
 
Anexă
la Regulamentul-cadru privind
organizarea şi funcţionarea
Serviciului social „Casă comunitară”

Dosarul personal al beneficiarului
    Dosarul personal al beneficiarului conţine următoarele informaţii şi documente:
    1) cererea în scris a persoanei cu dizabilități / persoanei de suport prin care acesta solicită plasarea în Serviciu;
    2) copia de pe actele de identitate ale beneficiarului;
    3) copia de pe certificatul privind gradul de dizabilitate și capacitate de muncă al beneficiarului;
    4) evaluarea iniţială a persoanei cu dizabilități;
    5) raportul de evaluare complexă a beneficiarului;
    6) extrasul/copia de pe cartela medicală a beneficiarului;
    7) dispoziția autorității tutelare teritoriale și decizia Comisiei multidisciplinare  cu privire la plasamentul beneficiarului în Serviciu;
    8) planul individualizat de asistenţă al beneficiarului;
    9) acordul de plasament încheiat între beneficiar/persoana de suport și Prestator;
    10)  rapoartele de evaluare anuală a plasamentului beneficiarului;
    11)  fișele/rapoartele de  monitorizare ale persoanei responsabile de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 885
din 28 decembrie 2015

STANDARDE MINIME
de calitate pentru serviciul social „Casă Comunitară”
Capitolul I
Accesarea serviciului și plasamentul beneficiarului
    Informare – standardul 1
    1. Prestatorul asigură informarea comunității despre scopul, obiectivele și specificul Serviciului.
    2. Rezultatul scontat: Membrii comunităţii cunosc şi înţeleg esenţa Serviciului.
    3. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul dispune de materiale informative actualizate privind specificul Serviciului, inclusiv într-un limbaj accesibil persoanelor cu dizabilități.
    2) Prestatorul informează comunitatea despre Serviciu, inclusiv într-un limbaj accesibil persoanelor cu dizabilități.
    3) Prestatorul asigură persoanelor cu dizabilităţi, reprezentanților legali ai acestora și membrilor familiilor lor posibilitatea să viziteze Serviciul pentru a cunoaşte condiţiile de locuit, personalul, modul de desfăşurare a activităţilor etc.
    4) Prestatorul organizează întîlniri cu alţi prestatori de servicii sociale, servicii de educaţie, sănătate etc., reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţii obşteşti, în vederea informării cu privire la activitatea Serviciului, beneficiile oferite, condițiile de funcţionare a Serviciului, beneficiarii din Serviciu etc. și în vederea identificării posibilităților de colaborare.
    5) În cazul plasamentului de urgenţă a unui beneficiar Prestatorul asigură informarea beneficiarului, în funcţie de nivelul său de înţelegere sau a reprezentantului legal, după caz, în termen de 48 ore de la plasament, asupra principalelor aspecte ale procesului de prestare a Serviciului.
    Admiterea și plasamentul în Serviciu – standardul 2
    4. Prestatorul garantează accesul egal la Serviciu pentru orice solicitant care satisface criteriile de eligibilitate.
    5. Rezultatul scontat: Orice solicitant eligibil beneficiază de Serviciu în corespundere cu necesitățile individuale.
    6. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul dispune și aplică o procedură clară de admitere în Serviciu.
    2) Prestatorul dispune  de criterii clare de eligibilitate a beneficiarilor.
    3) Mediul și condițiile de trai din cadrul Serviciului satisfac necesitățile individuale ale beneficiarilor.
    Planificarea serviciilor – standardul 3
    1. Prestatorul asigură o planificare individualizată a serviciilor pentru fiecare beneficiar.
    2. Rezultatul scontat: Fiecare beneficiar elaborează un plan individualizat de asistență (în continuare – PIA), în funcție de necesitățile sale de îngrijire și dezvoltare.
    3. Indicatori de realizare:
    1) PIA se elaborează în baza rezultatelor evaluării iniţiale / reevaluărilor cazului beneficiarului.
    2) La elaborarea PIA participă persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială, directorul casei, personalul Serviciului, alți specialiști, după caz, precum și beneficiarul, în funcție de nivelul de înțelegere al acestuia, membrii familiei beneficiarului.
    3) Procesul de elaborare a PIA implică analiza dosarului beneficiarului, analiza rezultatelor evaluărilor și a observațiilor asupra comportamentului beneficiarului plasat în casa comunitară și şedinţe de planificare ale specialiștilor în domeniu.
    4) PIA este elaborat în termen de 3 luni de la data plasării beneficiarului în Serviciu.
    5) PIA stabileşte obiectivele ce trebuie atinse în perioada plasamentului, factorii care determină vulnerabilitatea beneficiarului şi care trebuie înlăturaţi, acţiunile ce trebuie întreprinse şi în ce interval de timp, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada plasamentului, persoanele implicate în realizarea PIA, precum și planificarea condiţiilor în care se va efectua suspendarea şi încetarea plasamentului în Serviciu a beneficiarului.
    6) În cazul în care beneficiarul necesită şi alte servicii decît cele pe care le poate asigura Serviciul, acestea pot fi acordate de alţi prestatori de servicii sau instituţii din comunitate şi vor fi incluse în PIA.
    7) Directorul Casei și personalul Serviciului sînt responsabili de implementarea PIA a beneficiarului.
    8) Persoana responsabilă de serviciu revizuieşte PIA în caz de necesitate, dar nu mai rar de o dată la 12 luni, în baza reevaluării necesităţilor beneficiarului.
    9) Revizuirea PIA se realizează în ședințe, cu participarea persoanei responsabile de Serviciu, personalului Serviciului, altor specialiști, după caz, precum și cu beneficiarul, membrii familiei acestuia.
    10) Persoana responsabilă de Serviciu întocmește procesul-verbal al ședinței de revizuire, în care include concluzii și recomandări privind modificarea / completarea PIA.
    11) PIA este semnat de persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială, directorul casei şi beneficiarul, după caz.
    12)  PIA constituie baza acordului de plasament.
    Monitorizarea plasamentului – standardul 4
    4. Prestatorul dispune și aplică o procedură eficientă de monitorizare și evaluare a plasamentului beneficiarului.
    5. Rezultatul scontat: Plasamentul beneficiarilor este monitorizat cu regularitate.
    6. Indicatori de realizare:
    1) Plasamentul beneficiarului este monitorizat continuu de către persoana responsabilă de Serviciu, prin vizite la Serviciu, în conformitate cu planul individualizat de asistenţă.
    2) Persoana responsabilă de Serviciu efectuează un minim de vizite obligatorii în locuinţă:
    a) lunar, pe parcursul primelor şase luni de la plasament;
    b) o dată la 3 luni după expirarea primelor șase luni de plasament.
    3) În timpul vizitelor sînt colectate următoarele informaţii:
    a) starea sănătăţii, integritatea fizică şi psihică a beneficiarului;
    b) implementarea PIA;
    c) progresele înregistrate de beneficiar pe perioada plasamentului;
    d) opinia beneficiarului cu privire la plasament;
    e) condițiile de trai, alimentație, îngrijire și suport ale beneficiarului;
    f) participarea beneficiarului în procesul de luare a deciziilor care-l vizează;
    g) armonizarea traiului beneficiarului cu cel al celorlalţi beneficiari ai Casei;
    h) incluziunea beneficiarului în comunitate;
    i) satisfacerea cerinţelor beneficiarului stabilite în baza evaluării complexe a necesităţilor acestuia.
    4)  La fiecare vizită de monitorizare, persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială:
    a) se asigură că are o întrevedere individuală cu beneficiarul;
    b) întocmeşte un raport de monitorizare cu privire la vizită, care este anexat la dosarul beneficiarului.
    5) Raportul de monitorizare include constatările şi recomandările privind implementarea PIA, inclusiv necesitatea revizuirii acestuia şi oportunitatea continuării plasamentului.
    6) Persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială întreprinde vizite inopinate sau vizite suplimentare de monitorizare la solicitarea beneficiarului, precum și în cazuri de abatere, urgenţă sau a oricăror suspiciuni de abuz faţă de beneficiar.
    Evaluarea plasamentului – standardul 5 
    7. Prestatorul dispune și aplică o procedură eficientă de evaluare a plasamentului beneficiarului.
    8. Rezultatul scontat: Plasamentul beneficiarilor este evaluat cu regularitate.
    9. Indicatori de realizare:
    1) Directorul Casei evaluează anual plasamentul beneficiarului în baza rezultatelor implementării planului individualizat de asistență și în baza rapoartelor de monitorizare a plasamentului, întocmite de către persoana responsabilă de supervizarea Serviciului din cadrul structurii teritoriale de asistență socială.
    2) Directorul Casei elaborează un raport anual de evaluare a plasamentului, care include atît rezultatele implementării planului individualizat de asistență a beneficiarului, cît și rezultatele incluziunii acestuia în Serviciu și în comunitate.
    3) Raportul anual de evaluare este prezentat structurii teritoriale de asistență socială şi apreciază corespunderea plasamentului cu standardele minime de calitate ale Serviciului.
    4) În cazul în care raportul anual de evaluare a plasamentului prevede revizuirea cazului sau alte forme de servicii, prestatorul de serviciu prezintă cazul Comisiei pentru reexaminare.
    5) Comisia examinează rapoartele anuale de evaluare a plasamentului, precum şi orice altă informaţie relevantă şi decide asupra necesităţii continuării  sau încetării plasamentului.
    Suspendarea şi încetarea plasamentului – standardul 6
    10. Serviciul deţine şi aplică o procedură privind suspendarea şi încetarea plasamentului beneficiarului  care este plasat la moment în Serviciu.
    11. Rezultatul scontat: Suspendarea şi încetarea plasamentului se realizează în condiții de siguranță pentru beneficiar.
    12. Indicatori de realizare:
    1) Suspendarea sau încetarea plasamentului în Serviciu se efectuează la cererea beneficiarului și/sau Prestatorului, cu avizul autorității tutelare teritoriale sau a deciziei Comisiei multidisciplinare.
    2) Temeiurile de încetare a plasamentului sînt:
    a) necesităţile specifice ale beneficiarului sau cerinţele acestuia nu corespund specificului Serviciului sau acesta este respins de către ceilalţi beneficiari;
    b) beneficiarul încalcă sistematic prevederile regulilor interne ale Serviciului;
    c) beneficiarul nu îndeplineşte cumulativ criteriile de admitere în Serviciu, stipulate la pct. 34  din Regulament;
    d) sînt circumstanţe care ar putea afecta integritatea fizică sau psihică a unuia dintre beneficiarii Serviciului;
    e) beneficiarul a fost reintegrat în familia lui biologică, extinsă sau substitutivă, sau  transferat într-un alt Serviciu;
    f) decesul beneficiarului.
    3) Condiţiile de suspendare sau încetare a plasamentului sînt aduse la cunoştinţa beneficiarului într-un mod accesibil pentru acesta.
    4) În caz de deces al beneficiarului, directorul Casei şi prestatorul de serviciu îndeplinesc formalităţile necesare, cu respectarea, pe cît este posibil, a dorinţelor, tradiţiilor etnice, religioase şi culturale ale beneficiarului.
    5) Informaţia privind suspendarea sau încetarea plasamentului se arhivează în dosarul beneficiarului, în regim de confidenţialitate.
Capitolul II
Organizarea și administrarea Serviciului
Cadrul de organizare și funcționare
a Serviciului – standardul 7
    13. Prestatorul asigură un cadru de organizare și funcționare a Serviciului, respectînd normele legale în vigoare.
    14. Rezultatul scontat: Serviciul este organizat și funcționează în baza normelor legale în vigoare. 
    15. Indicatori de realizare:
    1) Serviciul este instituit de către un Fondator, în baza unei decizii de instituire.
    2) Fondatorul deține și aplică un Regulament de organizare și funcționare a Serviciului, în baza Regulamentului-cadru și în conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea realizării scopului și obiectivelor Serviciului.
    3) Serviciul dispune și aplică un Regulament intern al acestuia, care cuprinde procedurile aplicate în procesul de furnizare a serviciilor, drepturile și obligațiile personalului și beneficiarilor Serviciului.
    4) Personalul Serviciului cunoaște și se conduce în activitatea sa de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului și de Regulamentul intern al acestuia.
    Planificarea și dezvoltarea Serviciului – standardul 8
    16. Prestatorul asigură dezvoltarea planificată a Serviciului în corespundere cu schimbarea necesităţilor beneficiarilor, comunităţii, schimbările produse în politica de protecţie a persoanelor cu dizabilități, abordările strategice şi metodologice noi.
    17. Rezultatul scontat: Serviciul funcționează în baza unei planificări riguroase a activităților, cu respectarea normelor legale în vigoare și a standardelor minime de calitate.
    18. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul asigură includerea planificării și dezvoltării Serviciului în documentele strategice (strategii și planuri Strategice) elaborate și aprobate la nivelul autorităților publice locale.
    2) În baza documentelor strategice aprobate, Prestatorul elaborează și actualizează Planul anual de activitate a Serviciului.
    3) Planul anual de activitate prevede activităţi concrete pentru îmbunătăţirea calității Serviciului, termenele de realizare şi persoanele responsabile pentru realizarea activităților.
    4) La elaborarea / actualizarea Planului anual de activitate prestatorul de serviciu se conduce de raportul anual de evaluare a Serviciului, consultă directorul Casei și alt personal angajat, precum și beneficiarii Serviciului în funcție de gradul lor de înțelegere.
    Managementul Serviciului – standardul 9
    19. Managementul Serviciului este asigurat de către Prestator prin directorul Casei.
    20. Rezultatul scontat: Serviciul dispune de un sistem de management eficient, proceduri clare de planificare, procurare, gestionare a resurselor umane, financiare și materiale.
    21. Indicatori de realizare:
    1) Fondatorul aprobă bugetul Serviciului, iar Prestatorul este responsabil de implementarea corectă și în termen a acestuia. 
    2) Prestatorul este responsabil de încheierea și semnarea contractelor cu furnizorii de servicii și produse în scopul asigurării calității Serviciului.
    3) Directorul Casei evaluează sistematic nevoile beneficiarilor și necesitățile de menținere a serviciului și elaborează proiectul bugetului anual pe care îl prezintă Prestatorului.
    4) Directorul Casei este responsabil de gestionarea bunurilor Serviciului, purtînd răspundere materială pentru acestea.
    5) Directorul Casei este responsabil de asigurarea beneficiarilor Serviciului cu produse alimentare, medicamente și materiale de pansament, îmbrăcăminte, încălțăminte, produse igienico-sanitare, inclusiv materiale educaționale, conform normativelor în vigoare.
    6) Directorul Casei ține evidența și poartă răspundere pentru mijloacele financiare destinate achitării indemnizației lunare pentru gestionare individuală (bani de buzunar).
    7) Directorul Casei acordă suport beneficiarilor în utilizarea eficientă a indemnizației lunare pentru gestionare individuală (bani de buzunar).
    8) Directorul Casei raportează periodic Fondatorului despre utilizarea indemnizațiilor lunare pentru gestionare individuală de către beneficiari (bani de buzunar).
    Evaluarea Serviciului – standardul 10
    22. Fondatorul asigură evaluarea Serviciului în vederea îmbunătățirii rezultatelor activității acestuia.
    23. Rezultatul scontat: Prestatorul este evaluat sistematic și transparent, fiind asigurată calitatea acestuia.
    24. Indicatori de realizare:
    1) Evaluarea calităţii Serviciului este realizată de către Fondator.
    2) Prestatorul elaborează Raportul anual de activitate a Serviciului, pe care-l prezintă Fondatorului.
    3) La elaborarea Raportului anual de activitate a Serviciului, Prestatorul  se conduce de rapoartele trimestriale de activitate.
    4) Fondatorul asigură evaluarea Prestatorului și elaborează rapoarte de evaluare.
    Înregistrarea și arhivarea datelor
    Confidențialitatea datelor cu caracter personal – standardul 11
    25. Prestatorul realizează înregistrarea, arhivarea și utilizarea datelor, conform prevederilor legislației în vigoare și normelor metodologice interne.
    26. Rezultatul scontat: Înregistrarea, arhivarea și utilizarea datelor respectă normele legale în vigoare. Confidențialitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarului este asigurată în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    27. Indicatori de realizare:
    1) Înregistrarea și arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu normele legale în vigoare.
    2) Prestatorul aplică reguli interne cu privire la păstrarea confidenţialităţii informaţiei cu caracter personal.
    3) Prestatorul informează beneficiarul și membrii familiei acestuia, precum și personalul serviciului despre regulile de operare cu informaţiile cu caracter personal.
    4) Personalul Serviciului cunoaşte și respectă regulile de operare cu informaţiile cu caracter personal.
Capitolul III
Îngrijirea, suportul și dezvoltarea persoanei
cu dizabilități
    Abordarea individualizată – standardul 12
    28. Prestatorul asigură o abordare individualizată a beneficiarilor în procesul de prestare a Serviciului.
    29. Rezultatul scontat: Îngrijirea și suportul acordat în cadrul Serviciului corespund necesităților individuale ale beneficiarului.
    30. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul și personalul ajustează sistematic activitățile de îngrijire și suport, în funcție de particularitățile individuale de vîrsta, dezvoltare, culturale, etnice şi religioase ale beneficiarului, precum și în funcție de necesitățile identificate.
    2) Prestatorul adaptează rezonabil spațiile interioare și exterioare ale Serviciului, în funcție de necesitățile individuale ale beneficiarilor.
    Abordare multidisciplinară – standardul 13
    31. Prestatorul asigură o abordare multidisciplinară a beneficiarului în procesul de planificare și  prestare a Serviciului, implicînd specialiști corespunzători.
    32. Rezultatul scontat: Beneficiarilor li se acordă sprijin multidisciplinar, în funcţie de necesităţile de îngrijire și asistență identificate.
    33. Indicatori de realizare:
    1)  Persoana responsabilă de supervizarea Serviciului implică specialiștii relevanți din comunitate, precum și personalul Serviciului la elaborarea și implementarea planului individualizat de asistență a beneficiarului.
    2)  Sarcinile stabilite şi asumate de specialişti sînt înregistrate în planul individualizat de asistenţă.
    Implicarea beneficiarului – standardul 14
    34. Prestatorul asigură implicarea beneficiarilor la toate etapele prestării Serviciului.
    35. Rezultatul scontat: Implicarea beneficiarului contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor oferite.
    36. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul deține proceduri clare cu privire la exprimarea opiniei și participarea beneficiarului în luarea deciziilor care îl vizează la toate etapele de prestare a Serviciului.
    2) Prestatorul și personalul Serviciului implică beneficiarul în luarea deciziilor care îl vizează.
    3) Prestatorul și personalul încurajează şi sprijină beneficiarul să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul Serviciului, în conformitate cu planul individualizat de asistență si să-şi asume responsabilităţi conform gradului de dezvoltare şi maturitate.
    4) Prestatorul realizează cu regularitate discuţii individuale cu beneficiarul și personalul Serviciului în scopul îmbunătăţirii asistenței oferite în procesul de prestare a Serviciului.
    Identitatea persoanei cu dizabilități – standardul 15
    37. Prestatorul asigură respectarea și contribuie la formarea identității beneficiarului.
    38. Rezultatul scontat: Prestatorul Serviciului contribuie la formarea identităţii beneficiarului și dezvoltarea personalității acestuia.
    39. Indicatori de realizare:
    1) În procesul de prestare a Serviciului, personalul Serviciului manifestă respect pentru beneficiar, fără discriminare pe criterii de dizabilitate, vîrstă, apartenență etnică sau religioasă ale acestuia.
    2) Personalul Serviciului creează condiţii şi aplică metode care contribuie la formarea identității beneficiarului, autoaprecierii, încrederii şi respectului de sine.
    3) Personalul Serviciului ține cont de necesitățile, capacitățile, abilitățile, interesele și dorințele beneficiarului în procesul de prestare a Serviciului.
    4) Beneficiarul Serviciului este asistat și încurajat să înţeleagă patrimoniul său cultural, etnic şi religios.
    Respectarea dreptului la intimitate și viaţă privată – standardul 16
    40. Prestatorul asigură respectarea dreptului beneficiarilor la intimitate și viaţă privată.
    41. Rezultatul scontat: Beneficiarul Serviciului se bucură de intimitate și de dreptul la viață privată.
    42. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul informează personalul Serviciului și beneficiarul, în funcție de gradul său de înțelegere, cu privire la dreptul la intimitate și la viață privată a beneficiarului în procesul de prestare a serviciului.
    2) Personalul serviciului respectă dreptul la intimitate și la viață privată a beneficiarilor în procesul de prestare a serviciului.
    3) Beneficiarul dispune de spaţiu personal în cadrul Serviciului, într-un mod cît mai apropiat de mediul familial.
    4) Beneficiarul poate primi vizitatori în mod individual.
    Dezvoltarea și consolidarea relaţiilor cu membrii familiei și alte persoane importante pentru beneficiar – standardul 17
    43. Prestatorul asigură condiţii şi încurajează dezvoltarea și consolidarea relațiilor beneficiarului cu membrii familiei și alte persoane importante pentru acesta.
    44. Rezultatul scontat: Persoana cu dizabilități întreține relații bune cu membrii familiei și/sau cu alte persoane importante din viața sa.
    45. Indicatori de realizare:
    1) Planul individualizat de asistenţă conține măsuri menite pentru dezvoltarea și/sau consolidarea relațiilor beneficiarului cu membrii familiei și/sau alte persoane apropiate acestuia, în funcție de necesitățile identificate ale beneficiarului și dacă aceasta nu contravine interesului superior al  beneficiarului.
    2) Prestatorul informează personalul Serviciului despre importanța relațiilor beneficiarului cu membrii familiei și cu alte persoane importante pentru acesta, despre riscurile relaționării, precum și despre modalitățile de diminuare și înlăturare a problemelor de relaționare.
    3) Prestatorul încurajează și facilitează menţinerea relaţiilor personale ale beneficiarului cu familia, prietenii, vecinii, precum şi cu alte persoane faţă de care beneficiarul are dezvoltate legături de ataşament, dacă acest lucru nu contravine interesului lui.
    4) Personalul Serviciului asigură diferite modalităţi de relaționare: vizitarea beneficiarului de către alte persoane, vizite ale beneficiarului în afara Serviciului, convorbiri telefonice, comunicarea prin scrisori, comunicarea prin Internet.
    Sănătatea și mediul sănătos de viață – standardul 18
    46. Prestatorul asigură beneficiarilor servicii de îngrijire, supraveghere și menţinere a sănătăţii în concordanță cu specificul Serviciului și nevoile beneficiarilor.
    47. Rezultatul scontat: Beneficiarii primesc asistență adecvată pentru menținerea și/sau îmbunătățirea stării de sănătate.
    48. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul informează beneficiarii chiar de la admitere în Serviciu despre modalitățile de acordare a asistenței medicale în cadrul Serviciului.
    2) Personalul Serviciului supraveghează starea de sănătate și îngrijeşte permanent beneficiarul în conformitate cu prevederile Planului individualizat de asistență și în conformitate cu recomandările medicului de familie / medicilor specialiști.
    3) Fiecare beneficiar, în funcție de nevoile individuale beneficiază de: îngrijire personală și igienă, evaluări periodice și, în caz de necesitate, ale stării de sănătate, tratamente, nutriție și dietă, recuperare, educație pentru sănătate, acordarea primului ajutor medical etc.
    4) Prestatorul deţine informaţii privind resursele şi serviciile de sănătate din comunitate şi asigură sprijin beneficiarilor Serviciului în vederea accesării acestora pentru a-și menţine şi recupera sănătatea.
    5) Serviciile medicale suplimentare prevăzute în planul individualizat de asistență, care nu sînt accesibile gratuit în comunitate, sînt contractate, în limitele resurselor disponibile, de către Prestatorul în teritoriul căruia este plasat beneficiarul, la recomandarea medicului de familie.
    6) Asistența medicală din cadrul Serviciului monitorizează starea sănătății beneficiarului, în baza planului individualizat de asistență a acestuia.
    7) Prestatorul asigură beneficiarilor medicamente, obiecte de igienă personală şi condiţii igienico-sanitare adecvate, precum și echipament necesar menținerii / îmbunătățirii stării de sănătate a beneficiarului, conform prevederilor normelor legale.
    Educaţia – standardul 19
    49. Prestatorul asigură beneficiarilor acces la educaţie, în conformitate cu necesitățile și potențialul de dezvoltare al acestora.
    50. Rezultatul scontat: Beneficiarii Serviciului beneficiază de activități educaționale corespunzător necesităților și potențialului de dezvoltare al acestora.
    51. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul și personalul planifică și contribuie la realizarea activităților educaționale ale beneficiarilor în cadrul Serviciului.
    2) Planul individualizat de asistență prevede activități referitoare la satisfacerea necesităților educaţionale ale beneficiarului.
    3) Serviciul dispune de materiale educaționale necesare pentru dezvoltarea beneficiarilor, în funcție de necesitățile individuale ale acestora.
    4) Prestatorul deţine informaţii privind resursele şi serviciile de educație din comunitate şi asigură servicii de suport beneficiarilor Serviciului în vederea accesării acestora, după caz.
    Activități de recreere și de timp liber – standardul 20
    52. Prestatorul asigură beneficiarilor condiții adecvate pentru odihnă și recreere, contribuind la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială și emoțională a acestora.
    53. Rezultatul scontat: Beneficiarii Serviciului beneficiază de activități recreative corespunzător necesităților, potenţialului de dezvoltare și preferințelor acestora.
    54. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul și personalul planifică și contribuie la realizarea activităților recreative ale beneficiarilor în cadrul Serviciului.
    2) Planul individualizat de asistență prevede activități recreative ale beneficiarului.
    3) Serviciul dispune de materiale necesare pentru realizarea activităților recreative, care corespund potențialului de dezvoltare al beneficiarilor.
    4) Prestatorul deţine informaţii privind resursele de recreere și timp liber din comunitate şi asigură sprijin beneficiarilor Serviciului în vederea accesării acestora, după caz.
    5) Beneficiarii sînt implicați în organizarea sărbătorilor culturale și religioase, a zilelor de naștere, altor activități recreative și participă la acestea, în funcție de abilități și gradul de înțelegere.
    Relația personalului cu beneficiarii – standardul 21
    55. Serviciul deține și aplică o procedură privind relația personalului cu beneficiarii, conformă cu normele deontologice și cu legislația în vigoare.
    56. Rezultatul scontat: Beneficiarii Serviciului sînt tratați de personal cu onestitate și respect.
    57. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul (directorul Casei și personalul) cunoaște și respectă drepturile beneficiarilor.
    2) Prestatorul de serviciu (directorul Casei și personalul) cunoaște particularitățile individuale ale beneficiarilor și îi tratează cu respect, înțelegere și profesionalism.
    3) Prestatorul (directorul Casei și personalul) respectă demnitatea și intimitatea beneficiarului în procesul de prestare a Serviciului.
    4) Prestatorul asigură beneficiarului suport emoțional și un climat favorabil dezvoltării personalității lui.
Capitolul IV
Protecție și reclamații
    Protecţia beneficiarului împotriva abuzurilor și  neglijării –  standardul 22
    58. Prestatorul asigură protecția beneficiarilor împotriva oricărei forme de abuz, discriminare, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.
    59. Rezultatul scontat: Beneficiarii Serviciului sînt protejați împotriva oricărei forme de abuz, discriminare, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.
    60. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul dispune și aplică proceduri scrise privind protecția beneficiarilor împotriva oricărei forme de abuz, discriminare, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant.
    2) Prestatorul informează personalul şi beneficiarii din Serviciu despre procedurile de  prevenire, identificare, semnalare, evaluare şi soluţionare a suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz / neglijență asupra beneficiarilor.
    3) Personalul cunoaște și aplică, după caz, procedurile cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz / neglijență asupra beneficiarilor.
    4) Beneficiarul  cunoaște formele și semnele de abuz / neglijență și modalitățile de raportare a acestora.
    5) Prestatorul încurajează şi sprijină beneficiarul să sesizeze orice formă de abuz, neglijare sau exploatare din partea personalului, altor beneficiari sau altor persoane din afara Serviciului.
    6) Persoanele care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui beneficiar (personalul Serviciului, membrii familiei beneficiarului, membrii comunităţii) au obligaţia de a înştiinţa imediat directorul Casei, responsabilul de Serviciu şi prestatorul asupra situației identificate.
    7) Prestatorul întreprinde măsuri de protecție, conform normelor legale în vigoare, anunţînd, după caz, serviciul medical de urgenţă, poliţia, procuratura etc.
    8) Persoana suspectată sau acuzată de abuz sau neglijenţă este informată în scris despre:
    a) plîngerea făcută împotriva sa, cu excepția cazului în care acest fapt ar prejudicia procesul de investigare;
    b) desfăşurarea investigării şi rezultatul acesteia.
    9) În procesul de investigare, Prestatorul oferă personalului şi beneficiarilor Serviciului consultanţă şi sprijin oportun.
    10) În caz de necesitate, Prestatorul de serviciu facilitează accesul beneficiarului la servicii specializate de consiliere și reabilitare, în funcție de necesitățile acestuia.
    Prevenirea violenței asupra personalului – standardul 23
    61. Prestatorul asigură protecția personalului împotriva oricărei forme de violență din partea beneficiarilor.
    62. Rezultatul scontat: Personalul Serviciului este protejat împotriva eventualelor comportamente violente ale beneficiarilor.
    63. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul dispune de un mecanism de prevenire a violenţei asupra personalului Serviciului din partea beneficiarului.
    2) Prestatorul asigură informarea personalului cu privire la riscul comportamentelor violente din partea beneficiarilor, modalitățile de intervenție și răspuns la eventualele situații de criză din partea beneficiarului, precum și cu privire la tehnicile de securitate personală.
    3) Personalul are cunoștințe adecvate cu privire la particularitățile individuale de comportament ale beneficiarilor din Serviciu.
    4) Personalul manifestă un comportament adecvat, în conformitate cu normele deontologice, care nu provoacă violenţă din partea beneficiarului și cunoaște modalitățile de comunicare care pot preveni situațiile de violență din partea beneficiarilor.
    5) Situaţiile de violenţă care apar sînt comunicate persoanei responsabile de serviciu și Prestatorului, după caz, şi se examinează în cadrul şedinţelor de supervizare.
    6) În situații de violență asupra personalului, Serviciul anunță, după caz, serviciul medical de urgență și poliția.
    Depunerea şi examinarea plîngerilor – standardul 24
    64. Prestatorul asigură procedura de depunere și examinare a petițiilor cu privire la calitatea  serviciilor prestate, precum și cu privire la lezarea drepturilor lor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    65. Rezultatul scontat: Personalul și beneficiarii Serviciului cunosc procedurile privind depunerea și examinarea  petițiilor. Petițiile sînt soluționate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Reclamantul este informat despre progresul realizat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    66. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul deține și aplică o procedură de primire, înregistrare şi soluţionare a petițiilor cu privire la calitatea serviciilor prestate, precum și cu privire la lezarea drepturilor beneficiarilor și personalului Serviciului.
    2) Prestatorul asigură informarea beneficiarilor și personalului Serviciului despre dreptul acestora și procedura de a efectua petiții, precum și despre procedura de examinare și soluționare a lor.
    3) Prestatorul și personalul garantează că nu vor aplica repercusiuni petiționarului ca urmare a înregistrării ori soluţionării petițiilor.
    4) Prestatorul și directorul Casei  păstrează într-un registru special şi la dosarul beneficiarului evidența tuturor petițiilor și măsurilor luate pentru rezolvarea lor.
    Incidente deosebite – standardul 25
    67. Prestatorul asigură prevenirea și/sau notificarea incidentelor deosebite, survenite în procesul de prestare a serviciilor, care pot afecta bunăstarea și siguranța beneficiarilor.
    68. Rezultatul scontat: Actorii interesați sînt anunțați în cel mai scurt timp asupra incidentelor deosebite, care afectează bunăstarea și siguranța beneficiarilor.    
    69. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul deține și aplică o procedură de notificare a incidentelor deosebite, survenite în procesul de prestare a serviciilor, care afectează bunăstarea și siguranța beneficiarilor.
    2) Se notifică cel puțin următoarele incidente: decesul beneficiarului, inclusiv circumstanțele în care s-a produs; bolile infecțioase; vătămările grave și/sau accidentele; contravențiile și infracțiunile; orice acuzații privind comportamentul neadecvat al personalului;  absența nejustificată din serviciu; alimentarea necorespunzătoare a beneficiarilor;  orice alte evenimente care afectează siguranța beneficiarilor sau a personalului, care au avut loc în timpul prestării serviciilor.
    3) Notificările efectuate și măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate sînt consemnate în dosarul beneficiarului.
Capitolul V
Resurse umane
    Structura, calificarea și angajarea personalului – standardul 26
    70. Serviciul dispune de o structură şi de state de personal în concordanţă cu misiunea şi obiectivele sale.
    71. Rezultatul scontat: Beneficiarii sînt asistați de personal suficient și competent.   
    72. Indicatori de realizare:
    1) Structura de personal a Serviciului include următoarele funcții: directorul Casei, lucrători sociali, bucătar, și, după caz, asistent medical și alt personal specializat din comunitate (psihopedagog, logoped, kinetoterapeut etc.), în conformitate cu planul individualizat de asistenţă.
    2) Structura de personal este descrisă în organigrama Serviciului.
    3) Numărul total de persoane care lucrează zilnic în Serviciu trebuie să asigure un raport constant personal/beneficiar pentru 24 ore/zi, în decursul întregului an. Raportul constant personal/beneficiar pentru 24 ore este de minimum 1:1 și maximum 1,25:1, în funcție de numărul beneficiarilor și necesitățile de îngrijire și suport ale acestora. Ponderea personalului se revizuieşte periodic de prestatorul de serviciu pentru a răspunde necesităților beneficiarilor din Serviciu.
    4) Recrutarea, evaluarea și angajarea personalului este realizată prin concurs de către Prestatorul sau de către directorul Casei, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
    5) Pentru fiecare poziţie a personalului Serviciului există o fişă a postului, corelată cu scopul şi obiectivele Serviciului, în care sînt prevăzute rolul şi responsabilităţile angajatului, calificarea, experienţa, abilităţile profesionale, calităţile morale etc. Fișele postului pot fi revizuite periodic.
    6) Fiecare membru al personalului are calificarea și experienţa solicitate de fişa postului, certificate prin documente de formare profesională.
    7) Fiecare membru al personalului cunoaşte şi respectă prevederile fişei postului pe care îl ocupă.
    8) Personalul Serviciului activează în corespundere cu planul individualizat de asistență a beneficiarului și fișa postului.
    9) Prestatorul poate antrena voluntari în prestarea Serviciului, în condițiile legii.
    10) Pentru fiecare angajat al Serviciului există un dosar individual, care cuprinde documentele prevăzute la pct. 84 subpct. 1) lit.b) din prezentele Standarde.
    Formarea profesională a personalului – standardul 27
    73. Prestatorul asigură formarea profesională a personalului, pentru a dobîndi abilităţile şi cunoştinţele necesare, în scopul oferirii serviciilor de calitate şi sporirii nivelului lor de competenţe profesionale.
    74. Rezultatul scontat: Personalul Serviciului este pregătit corespunzător și are abilități de lucru și comunicare cu persoanele cu dizabilități.
    75. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul:
    a) planifică și organizează formarea profesională iniţială şi continuă a personalului Serviciului, în baza curriculumului unificat, aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi potrivit obiectivelor şi standardelor minime de calitate ale Serviciului;
    b) identifică oportunităţile de perfecţionare ale personalului Serviciului în vederea creşterii competenţelor profesionale ale acestora;
    c) elaborează periodic propuneri privind programele de instruire a asistenţilor sociali comunitari şi specialiştilor Serviciului, conform necesităţilor de instruire identificate, politicile, bunele practici şi cercetările în domeniu;
    d) ţine evidenţa instruirilor de care a beneficiat personalul Serviciului.
    2) Angajaţii Serviciului participă la cursuri de formare profesională inițială de 40 ore, și de formare profesională continuă de cel puțin 20 ore, pentru a dobîndi abilităţile şi cunoştinţele necesare, în scopul oferirii serviciilor de calitate şi sporirii nivelului lor de competenţe profesionale.
    Supervizarea personalului – standardul 28
    76. Prestatorul asigură supervizarea continuă a personalului, în vederea consolidării competențelor profesionale a acestuia, gestionării eficiente a sarcinilor și timpului de lucru.
    77. Rezultatul scontat: Personalul Serviciului este supervizat continuu, asigurînd servicii de calitate pentru beneficiari.
    78. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul realizează supervizarea profesională a personalului Serviciului, prin organizarea ședințelor de supervizare.
    2) Ședințele de supervizare se desfășoară individual și în echipă.
    3) Ședințele de supervizare sînt organizate, în caz de necesitate, dar nu mai rar decît o dată în lună.
    4) Ședințele de supervizare sînt organizate în vederea consolidării competențelor profesionale, gestionării eficiente a sarcinilor și timpului de lucru. În cadrul ședințelor de supervizare sînt discutate cazurile beneficiarilor plasați în Serviciu, problemele cu care se confruntă personalul în procesul de îngrijire și suport al beneficiarilor, identificate soluțiile pentru rezolvarea problemelor,  repartizate sarcinile și gestionată realizarea lor, are loc schimbul de experiență între personalul Serviciului, consolidarea spiritului de echipă, identificarea necesităților de instruire a personalului, consilierea stărilor emoționale pentru prevenirea arderii profesionale a personalului, alte aspecte ce țin de buna funcţionare a Serviciului.
    Evaluarea personalului – standardul 29
    79. Prestatorul asigură evaluarea continuă a competențelor profesionale ale personalului.
    80. Rezultatul scontat: Personalul serviciului este evaluat continuu, asigurînd servicii de calitate pentru beneficiari.    
    81. Indicatori de realizare:
    1) Evaluarea personalului se realizează anual.
    2) Fondatorul evaluează competențele directorului Casei. Competențele profesionale ale celuilalt personal sînt evaluate de Prestator. Evaluarea se bazează pe rezultatele activității personalului în prestarea serviciului și participării la cursuri de formare profesională.
    3) Rezultatele evaluării personalului sînt incluse în raportul anual de evaluare a personalului și sînt utilizate în procesul de identificare a necesităților de formare a acestuia.
    Documentele referitoare la resursele umane – standardul 30
    82. Prestatorul asigură întocmirea și păstrarea documentelor referitoare la resursele umane din cadrul Serviciului.
    83. Rezultatul scontat: Documentele referitoare la resursele umane ale Serviciului contribuie la eficientizarea obiectivelor asumate, a activităților desfășurate și a rezultatelor așteptate în cadrul Serviciului.
    84. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul deține următoarele documente cu privire la resursele umane:
    a) fișele de post ale personalului Serviciului;
    b) dosarele personale ale angajaților din Serviciu (fiecare dosar conține următoarele acte: contract de muncă, carnet de muncă, cartela medicală);
    c) rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale;
    d) alte documente, în caz de necesitate.
    2) Dosarele personale ale angajaților sînt păstrate în conformitate cu prevederile legale.
    3)Personalul Serviciului are acces la informația din dosarul său.
Capitolul VI
Condiții de locuit și baza tehnico-materială
    Condiții de locuit și baza tehnico-materială – standardul 31
    85. Prestatorul asigură beneficiarilor un mediu sigur, accesibil şi confortabil, asemănător celui familial.
    86. Rezultatul scontat: Beneficiarii Serviciului locuiesc într-un mediu asemănător celui familial, iar condițiile de locuit corespund necesităților lor individuale.
    87. Indicatori de realizare:
    1) Serviciul poate funcţiona într-o casă la sol sau într-un apartament la bloc.
    2) Locuința este amplasată în comunitate, astfel încît să permită accesul beneficiarului la toate resursele şi facilităţile acesteia.
    3) Spaţiile interioare şi cele exterioare ale Serviciului sînt adaptate rezonabil, în funcție de necesitățile beneficiarilor.
    4) Locuința dispune de dormitoare, cameră de zi, bucătărie şi spaţii igienico-sanitare, corespunzătoare numărului şi necesităţilor beneficiarilor.
    5) Fiecare beneficiar are un spaţiu locativ total de minimum 9 m2, iar în cazul beneficiarilor care utilizează permanent un scaun rulant – de 10 m2. Spaţiul locativ include dormitorul şi spaţiile comune din locuinţă.
    6) Într-o locuinţă pot fi plasaţi concomitent minimum 4 şi maximum 6 beneficiari, cu condiţia respectării spaţiului minim locativ pentru fiecare beneficiar.
    7) Beneficiarii Serviciului sînt plasați într-o locuinţă în baza consimţămîntului reciproc al acestora, în funcţie de nivelul de înţelegere, după evaluarea compatibilităţilor şi a riscurilor coabitării.
    8) Prestatorul asigură beneficiarul cu dreptul la intimitate şi spaţiu personal într-un mod cît mai apropiat de mediul familial.
    9) Prestatorul asigură spaţiile din locuinţă cu mobilier şi decor minim necesar, care să corespundă necesităţilor evaluate ale beneficiarilor, să prezinte siguranţă în utilizare şi să fie accesibile acestora.
    10)  Beneficiarul are dreptul să amenajeze spațiul personal și comun din locuință conform preferințelor. Beneficiarii îşi pot aduce în locuinţă obiecte personale pentru amenajarea spațiului.
    11)  Bucătăria şi spaţiile igienico-sanitare dispun de instalaţii şi echipamente minime necesare utilizării lor, conform destinaţiei.
    12) Serviciul asigură accesibilitate fizică beneficiarilor care utilizează permanent un scaun rulant și beneficiarilor cu dizabilități senzoriale, în conformitate cu normativele în construcții în vigoare.
    13) Beneficiarul are acces liber la spaţiile din locuinţă, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari.
    14) Locuinţa are un aparat de telefon în funcţiune, accesibil tuturor beneficiarilor.
    15) Locuința dispune de echipament antiincendiu. Personalul și beneficiarii sînt informați despre măsurile de protecție și acțiunile în caz de incendiu.
    16) Spaţiile din interiorul și exteriorul locuinţei sînt adecvat iluminate.
    17) Serviciul poate dispune de spaţii pentru activităţi de atelier, activități agricole, minifermă și altele.
    18) Locuința este menținută în curățenie. Responsabilitatea menţinerii curăţeniei şi igienei locuinței revine personalului Serviciului şi beneficiarilor, în funcţie de nivelul de înţelegere.
    19) Personalul angajat în Serviciu formulează recomandări beneficiarilor şi îi ajută în activităţile de autogospodărire.
    20) Personalul și beneficiarii Serviciului deţin cheia de la Casă şi au acces permanent la aceasta.