LPC225/2015
ID intern unic:  362668
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 225
din  10.12.2015
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 17
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se completează în final cu textul „şi a oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat”.
    2. La articolul 6 alineatul (23), litera b) se completează în final cu textul „ , oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat”.
    3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Accesul la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi organele subordonate lor, pentru autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, organele procuraturii, organele fiscale şi cele ce ţin cadastre specializate este gratuit. Cheltuielile activităţii operaţionale pentru furnizarea pe suport de hîrtie a informaţiei din cadastru către autorităţile menţionate, cu excepţia autorităţilor publice locale, se achită de către aceste autorităţi din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute în devizele de cheltuieli ale acestor autorităţi sau din alte surse prevăzute de legislaţie. Cheltuielile legate de furnizarea informaţiei către autorităţile administraţiei publice locale se achită din mijloacele bugetului local.”
    Art. II. – La  articolul 96 alineatul (2) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, textul „se transferă în contul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat” se substituie cu textul „se încasează în conformitate cu Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat”.
    Art. III. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11 se completează cu litera o) cu următorul cuprins:
    „o) deciziile coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat.”
    2. La articolul 15, alineatul (2) se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
    „h) de încasarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat.”
    Art. IV. –  Anexa la Legea nr. 393-XVI din 8 decembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 18–20, art. 61), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La punctul 2.8.2 alineatul (6), după cuvintele „organele procuraturii,” se introduc cuvintele „oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat,”.
    2. La punctul 2.8.3 alineatul (2), după cuvintele „organele procuraturii,” se introduc cuvintele „oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat,”.
    Art. V. – Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14:
    alineatul (2) se completează cu literele d1) şi d2) cu următorul cuprins:
    „d1) reprezentarea intereselor statului în procesele ce țin de contestarea deciziei privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat;
    d2) solicitarea intentării procedurii de executare silită a deciziei privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat;”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Coordonatorii oficiilor teritoriale au dreptul să solicite şi să primească gratuit, în regim online, din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor posesoare de registre de stat informaţia necesară pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat. Condiţiile de accesare a informaţiei menţionate vor fi stabilite prin acordurile încheiate între oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional şi posesorul registrului de stat, conform legislaţiei cu privire la registre şi protecţia datelor cu caracter personal. Coordonatorii oficiilor teritoriale pot solicita eliberarea informaţiei din registrele de stat şi pe suport de hîrtie. În acest caz, posesorul de registru de stat va putea încasa plata pentru eliberarea informaţiei în condiţiile stabilite de lege.”
    2. La articolul 23 alineatul (3), după cuvintele „asistenţă juridică calificată,” se introduc cuvintele „fapt despre care nu a fost informat oficiul teritorial,”, iar în final alineatul se completează cu cuvintele „garantate de stat, suportate din momentul îmbunătăţirii situaţiei financiare a acesteia”.
    3. Legea se completează cu articolul 231 cu următorul cuprins:
    „Articolul 231. Modalitatea de recuperare a cheltuielilor
                             pentru acordarea asistenţei juridice garantate
                             de stat
    (1) În cazurile prevăzute la art. 22 şi art. 23 alin. (2) şi (3), coordonatorul oficiului teritorial emite o decizie privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat, care se expediază persoanei vizate în termen de 3 zile de la data emiterii, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau orice alt mijloc care permite confirmarea primirii acesteia.
    (2) În decurs de 30 de zile de la data indicată în avizul de primire sau în confirmarea transmiterii deciziei emise de coordonatorul oficiului teritorial, persoana vizată poate:
    a) recunoaşte datoria şi achita benevol suma solicitată în contul oficiului teritorial;
    b) adresa o cerere oficiului teritorial privind revocarea, în tot sau în parte, a deciziei privind recuperarea cheltuielilor pentru  acordarea asistenței juridice garantate de stat.
    (3) În cazul recunoașterii datoriei, persona vizată în decizie trebuie să prezinte oficiului teritorial dovada achitării sumei pînă la expirarea termenului indicat la alin. (2). În cazul respingerii cererii prevăzute la alin. (2) lit. b) sau în cazul lipsei răspunsului oficiului teritorial,  persoana vizată poate contesta decizia emisă de coordonator în instanța de contencios administrativ.
    (4) Decizia coordonatorului oficiului teritorial devine executorie:
    a) la expirarea termenului stabilit la alin. (2), dacă nu a fost depusă cererea privind revocarea deciziei coordonatorului oficiului teritorial sau nu a fost prezentată dovada achitării sumei indicate în decizie;
    b) la data rămînerii definitive și irevocabile a hotărîrii instanței de judecată, în măsura în care decizia privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat nu a fost anulată drept urmare a  contestării acesteia.
    (5) Decizia executorie a coordonatorului oficiului teritorial privind  recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat se execută silit după depunerea acesteia la executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile Codului de executare al Republicii Moldova. ”
    4. Articolul 25 se completează cu alineatele (31) şi (32) cu următorul cuprins:
    „(31) La depunerea cererii, persoana care solicită asistenţă juridică calificată trebuie să îşi dea consimţămîntul în scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, în scopul verificării veniturilor acesteia de către coordonatorii oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional.
    (32) La depunerea cererii, în cazurile prevăzute la art. 22 și art. 23 alin. (2) şi (3), persoanele care solicită asistenţă juridică calificată trebuie să își asume în scris obligația de restituire a cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat.”
    Art. VI. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 225. Chișinău, 10 decembrie 2015.