LPC232/2015
ID intern unic:  362676
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 232
din  10.12.2015
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 23
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, punctul 3 se completează în final cu subalineatul:
    „efectuarea activității particulare de pază la obiectivele de depozitare și păstrare a armelor, munițiilor, materialelor explozibile ce aparțin autorităților publice, la obiectivele de depozitare și păstrare a substanțelor toxice, radioactive și periculoase, precum și a substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor (cu excepția instituțiilor medicale și a farmaciilor private); efectuarea activității particulare de pază la Banca Națională a Moldovei.” 
    Art. II. – Legea nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv şi de pază (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200–203, art. 769), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) colectarea (încasarea) valorilor importante, precum și transportul, paza și însoțirea încărcăturilor/valorilor importante, a bunurilor personale;”.
    2. Articolul 8:         
    la alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) să prezinte organului teritorial de poliție dare de seamă statistică. În cazul activității particulare de pază, aceasta va fi prezentată conform  anexei nr. 1 pct. 6;”
    la alineatul (2), cuvintele „prin hotărîre de Guvern” se substituie cu cuvintele „conform anexei nr. 2”.
    3. Articolul 11:
    litera b) se abrogă;
    la litera g), cuvintele „și de pază” se exclud.
    4. Legea se completează cu articolele 181 şi 182 cu următorul cuprins:
    „Articolul 181. Condiţiile de licenţiere a activității
                             particulare de detectiv
    Este în drept să obțină licență și să desfășoare activitate particulară de detectiv persoana care îndeplinește următoarele condiţii:
    a) a împlinit vîrsta de 21 de ani;
    b) este cetăţean al Republicii Moldova;
    c) are studii superioare juridice sau a  activat cel puțin 3 ani în cadrul instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, securităţii şi ordinii publice;
    d) nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru;
    e) nu a fost condamnată pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, conform unei sentinţe judecătoreşti definitive;
    f) dispune, cu drept de proprietate sau alt drept de folosință, de spațiu cu destinație nelocativă, dotat cu seifuri pentru păstrarea registrelor, documentelor de lucru, materialelor, dovezilor/probelor scriptice sau electronice și de orice altă natură, neinterzise de lege, acumulate în rezultatul serviciilor prestate.
    Articolul 182. Documentele suplimentare ce se anexează
                            la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei
                            pentru activitatea particulară de detectiv
    Suplimentar la documentele prevăzute la art. 10 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei pentru activitatea particulară de detectiv se anexează:
    a) copia contractului de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată;
    b) copia buletinului de identitate;
    c) copia diplomei de studii juridice sau a carnetului de muncă, după caz;
    d) copiile certificatelor medicale despre sănătatea psihică a solicitantului, precum și despre absenţa dependenţei de substanţe narcotice şi alcool la acesta;
    e) certificatul de cazier judiciar.”
    5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 20. Temeiurile de retragere sau suspendare
                           a licenței pentru activitatea particulară
                           de detectiv
    Drept temei pentru retragerea sau suspendarea licenţei servesc:
    a) condamnarea pentru infracţiune săvîrşită cu intenţie;
    b) certificarea despre luarea la evidență la medicul narcolog sau psihiatru în modul stabilit de lege;
    c) necomunicarea către organele de drept a datelor şi a informaţiilor devenite cunoscute privind pregătirea sau săvîrşirea de infracţiuni;
    d) întreprinderea acţiunilor ce țin de activitatea specială de investigaţii conform actelor legislative și normative în domeniu;
    e) prezentarea detectivului particular drept lucrător al organelor de drept;
    f) culegerea datelor despre convingerile politice, religioase, despre viaţa privată sau a datelor familiale fără acordul expres scris al persoanelor;
    g) instigarea la acţiuni ilicite;
    h) recurgerea la acţiuni care atentează la drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor fizice, inclusiv ale celor cu funcţie de răspundere;
    i) întreprinderea de acţiuni care atentează la viaţa, sănătatea, onoarea, demnitatea şi averea persoanelor fizice;
    j) falsificarea materialelor ori crearea situaţiilor artificiale pentru a obţine profit sau a induce în eroare clientul;
    k) divulgarea informaţiei culese, folosirea acesteia împotriva intereselor clientului său, în scop de profit sau în interesul unor terţi;
    l)  pierderea cetățeniei Republicii Moldova;
    m) prestarea serviciilor de detectiv fără încheierea cu clientul a contractului în scris;
    n) punerea sub învinuire, pînă la pronunţarea sentinţei definitive;
    o) alte cazuri prevăzute la art. 21 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.” 
    6. Articolul 22:
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepţia vînzării-cumpărării utilajului necesar pentru desfășurarea activităţii particulare de pază”;
    la alineatul (4), textul „fondatorii ei, precum și”  se exclude.
    7. Legea se completează cu articolele 221 şi 222 cu următorul cuprins:
    „Articolul 221. Condiţiile de licenţiere a activității
                             particulare de pază
    (1) Condiţiile de licenţiere a activității particulare de pază sînt următoarele:
    a) dispunerea, cu drept de proprietate sau alt drept de folosință, de spaţiu cu destinaţie nelocativă,  dotat cu mobilier de birou şi echipament de telecomunicații;
    b) dispunerea de bunuri cu caracter special, care includ uniformă (de culoare verde, cu ecuson pe mîneca stîngă cu denumirea şi sigla organizaţiei, inscripţia „pază particulară” fiind aplicată în partea dreaptă a pieptului), autovehicule cu însemnele distinctive ale organizaţiei de pază, mijloace de intervenţie şi de apărare individuală şi, după caz, arme de foc şi mijloace speciale de telecomunicaţii;
    c) încadrarea în activitatea particulară de pază doar a persoanelor care:
    – au împlinit vîrsta de 18 ani;
    – sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
    – au cel puțin studii gimnaziale; 
    – nu se află la evidenţă la medicul narcolog sau psihiatru;
    – nu au fost sancţionate pentru  contravenţii ce atentează la ordinea publică şi la securitatea publică;
    – nu au fost condamnate pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, conform unei hotărîri judecătoreşti definitive;
    – sînt absolvenți de cursuri de calificare la instituțiile de învățămînt acreditate conform legii sau își  asumă responsabilitatea ca, în decurs de 3 luni de la data angajării, să frecventeze și să absolvească astfel de cursuri;
    d) comercializarea, instalarea sau folosirea mijloacelor de alarmare împotriva efracţiei, a componentelor acestora doar cu certificate de calitate conform standardului naţional sau internaţional şi cu precizarea clasei de siguranţă conform normelor europene în care se încadrează;
    e) înfiinţarea şi exploatarea dispeceratelor de pază centralizate cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Interne şi documentele ce atestă proprietatea dispeceratelor, cu dovada dispunerii de programe licenţiate pentru funcţionarea acestora;
    f) folosirea în mod autorizat a accesoriilor de echipament, însemnelor şi uniformelor de modelul celor utilizate și acceptate pentru organele de drept, a armelor de foc şi animalelor de serviciu, precum și a cătuşelor, cagulelor și măştilor de protecţie a feţei;
    g) neadmiterea implicării de către conducătorii organizaţiilor particulare de pază a personalului propriu în acţiuni de forţă, în executări silite, recuperări de mijloace băneşti, în litigii individuale şi conflicte colective de muncă sau în opunere acţiunilor de restabilire a ordinii de drept ale autorităţilor publice competente;
    h) respectarea condiţiilor de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei de foc, prevăzute în cap. IV.
    (2) Condiţii de licenţiere a activității particulare de pază sînt şi cerinţele prevăzute la art. 22 alin. (2).
    Articolul 222. Documentele suplimentare ce se anexează
                            la declaraţia de eliberare/ prelungire a licenţei
                            pentru activitatea particulară de pază
    Suplimentar la documentele prevăzute la art. 10 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, la declarația de eliberare/prelungire a licenței pentru activitatea particulară de pază se anexează:
    a) copia contractului de locaţiune a imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată;
    b) pentru conducătorii organizaţiilor particulare de pază (inclusiv persoanele care asigură conducerea operativă a activităţilor de pază sau care îndeplinesc funcţii de administrator, director executiv sau alte funcţii similare):
    – copia buletinului de identitate;
    – copia diplomei de studii superioare;
    – copia certificatului de absolvire a cursurilor de calificare sau copia carnetului de muncă ce confirmă activitatea de cel puţin 3 ani în organizaţii specializate de pază ori declarația prin care își  asumă responsabilitatea ca, în decurs de 3 luni de la data angajării, să frecventeze și să absolvească cursuri de calificare la instituțiile de învățămînt acreditate;
    c) pentru specialiştii în domeniul proiectării, instalării şi întreţinerii  sistemelor de alarmare împotriva efracției, a componentelor acestora (în cazul în care se preconizează prestarea serviciilor respective):
    – copia diplomei de studii medii sau superioare de specialist în calculatoare, automatică și informatică sau electronică;
    d) lista serviciilor de pază pe care solicitantul de licenţă preconizează să le presteze;
    e) modelul siglei organizaţiei, aprobat de Ministerul Afacerilor Interne;
    f) modelul legitimaţiei.”
    8. La articolul 23, alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Activitatea particulară de pază nu poate fi practicată la obiectivele de depozitare și păstrare a armelor, munițiilor, materialelor explozibile ce aparțin autorităților publice, la obiectivele de depozitare și păstrare a substanțelor toxice, radioactive și periculoase, a substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor (cu excepția instituțiilor medicale și a farmaciilor private), precum și la Banca Națională a Moldovei.”
    9. La articolul 24 alineatul (3), cuvintele „în regulament, aprobat prin lege” se substituie cu cuvintele „conform anexei nr. 3”.
    10. La articolul 25, alineatul (5) se abrogă.
    11. La articolul 26 alineatul (3), cuvintele „se stabilesc de Guvern” se substituie cu cuvintele „sînt prevăzute în regulamentul-tip din anexa nr. 2 cap. VI”.
    12. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 27. Temeiurile de retragere sau suspendare
                           a licenţei pentru activitatea particulară
                           de pază
    (1) Pe lîngă temeiurile prevăzute la art. 21 alin. (2) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, licenţa pentru activitatea particulară de pază se retrage şi în cazurile de încălcare a condiţiilor de licenţiere prevăzute la art. 221 al prezentei legi.
    (2) Licenţa pentru activitatea particulară de pază este suspendată în condiţiile şi temeiurile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum și în caz de:
    a) înfiinţare a dispeceratului de pază centralizat şi exploatare a componentelor lui în lipsa titlului de proprietate asupra acestuia;
    b) utilizare a programelor licenţiate pentru funcţionarea dispeceratului de pază centralizat în lipsa autorizării proprietarului de programe;
    c) neasigurare a completării documentelor specifice necesare pentru executarea şi evidenţa serviciilor de pază.”
    13. Legea se completează cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 cu următorul cuprins:
    5. Registrul de evidenţă a serviciului la postul de pază fizică
    Registrul de evidenţă a serviciului la postul de pază fizică va conţine pe fiecare pagină un raport de următorul model:
    6. Date statistice lunare privind rezultatele obţinute, în comun cu organele de poliţie, în combaterea infracţionalităţii şi menţinerea ordinii publice

    anexa nr.1

Anexa nr. 2

REGULAMENTUL-TIP
al activităţii particulare de pază
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    1.  Prezentul regulament stabileşte modul şi domeniul de activitate a organizaţiilor particulare de pază, obligaţiile conducătorului şi ale personalului acestor organizaţii, condiţiile de pază la transportul unor valori importante, normele metodologice, tehnice de proiectare şi realizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, modelele de arme şi mijloacele speciale admise pentru dotarea personalului organizaţiei, precum şi modalitatea păstrării acestora.
    2.  Sarcinile de bază ale organizaţiei particulare de pază sînt: prestarea, în bază de contract, a serviciilor particulare de pază; asigurarea respectării drepturilor şi a intereselor legitime ale clienţilor; asigurarea protecţiei sociale a angajaţilor; contribuirea la respectarea intereselor statului şi la menţinerea ordinii publice.
Capitolul II
ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI PARTICULARE  DE PAZĂ
    3. Organizaţia particulară de pază are statut de persoană juridică de drept privat cu scop lucrativ, practică activitatea sa în bază de autofinanţare, are cont de decontare şi alte conturi, poate să încheie în numele său contracte, să dobîndească drepturi patrimoniale şi drepturi personale nepatrimoniale, poartă răspundere și poate să fie reclamant şi pîrît în procesul de judecată, dispune de ştampilă cu denumirea sa în limba de stat, cu indicarea sediului, şi este înfiinţată pe un timp nelimitat. 
    4. Organizarea sistemului de pază al organizaţiei particulare de pază se bazează pe regimul de trecere şi control, sistemul de pază continuă, sistemul de reacţionare operativă şi sistemul de radiocomunicaţii.
    5.  Organizarea regimului de trecere şi control presupune respectarea obligatorie a următoarelor restricţii:
    a) intrarea pe teritoriul obiectivului păzit, cu coordonarea administraţiei, se efectuează numai în baza permiselor temporare sau permanente;
    b) în timpul vizitării obiectivului de către persoane fizice, gardianul cere prezentarea permisului pentru intrarea pe teritoriul obiectivului păzit, iar în cazul lipsei acestuia – nu permite intrarea persoanelor, anunţînd imediat şeful pazei;
    c) în cazul vizitării obiectivului păzit de către persoane străine, se află scopul vizitei, se raportează şefului pazei sau şefului de schimb al pazei şi se aşteaptă sosirea lor pentru luarea deciziei corespunzătoare;
    d) accesul pe teritoriul obiectivului păzit, precum şi ieşirea de pe teritoriu se efectuează doar cu prezentarea permisului de intrare-ieşire;
    e) se efectuează controlul unităţii de transport cu scopul de a curma scoaterea de pe teritoriul obiectivului păzit a bunurilor care nu sînt indicate în documentele prezentate;
    f) la ieşirea persoanelor fizice şi a unităţilor de transport de pe teritoriul obiectivului păzit se retrag permisele în cazul în care le-a expirat termenul de valabilitate sau în cazul în care persoanele vizate şi-au pierdut dreptul de a le folosi;
    g) se efectuează controlul (permanent sau selectiv) al unităţilor de transport la intrarea pe teritoriul obiectivului păzit în vederea asigurării regimului de securitate şi excluderii potenţialelor provocări, atentate etc.
    6. Organizarea sistemului de pază continuă are următoarele caracteristici specifice:
    a) serviciul de pază se axează pe principiul desfăşurării lucrului pe schimburi;
    b) temei pentru a intra în serviciu este programul de muncă de 12 ore, în care se indică componenţa continuă a serviciului, inclusiv şeful turei, gardianul de serviciu, colaboratorul operativ, numărul de posturi şi componenţa nominală a angajaţilor de pază la posturi;
    c) înainte de intrare în tură, angajaţii pazei primesc instrucţiuni în conformitate cu obligaţiile de serviciu, precum şi instrucţiuni în privinţa faptelor ce au avut loc în lipsa acestora la obiectiv, în ultimele 24 de ore, în privința specificului fiecărui post de pază, a măsurilor de securitate antiincendiară, precum şi privitor la mijloacele existente de stingere a incendiilor şi metodele de utilizare a acestora;
    d) în activitatea sa, serviciul de pază se conduce de instrucţiunile aprobate de beneficiar.
    7. Organizarea sistemului de reacţionare operativă presupune existenţa grupei  mobile, care:
    a) se constituie din şeful turei şi colaboratorul operativ;
    b) acordă, neîntîrziat, ajutor personalului de pază internă şi externă în ceea ce ţine de menţinerea ordinii interne la obiectivul păzit;
    c) împreună cu personalul de pază externă, efectuează primirea obiectivelor date sub pază, controlează eficacitatea lacătelor, existenţa sigiliilor, iar în cazul lipsei acestora sau al sigilării necorespunzătoare, nu primește obiectivul sub pază pînă la înlăturarea neajunsurilor;
    d) reprimă toate tentativele de pătrundere frauduloasă pe teritoriul obiectivului păzit, efectuează controlul vizual al teritoriului, inclusiv al celui aferent obiectivului păzit;
    e) efectuează controlul în raza teritoriului obiectivului păzit şi raportează cu regularitate despre schimbările produse pe acesta;
    f) întreprinde măsuri de preîntîmpinare a situaţiilor criminogene pe teritoriul obiectivului păzit.
    8. Organizarea sistemului de radiocomunicaţii include staţii radio portative care funcţionează în baza permisului tehnic, eliberat de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în modul stabilit. Pentru comunicare, angajaţii reţelei radio folosesc culegerea de expresii convenţionale.
    Sistemul de comunicaţii electronice constă dintr-un anumit număr de aparate telefonice şi numere de telefon distincte, care pot aparţine organizaţiei particulare de pază atît cu drept de proprietate, cît şi cu drept de posesie şi folosinţă.
    Organizaţia particulară de pază nu are dreptul să comercializeze sau să transmită unei alte persoane fizice sau juridice frecvenţa radio asignată. Se interzice exploatarea staţiilor de radiocomunicaţii care nu corespund normelor de emisie, parametrilor tehnici specificaţi în permisul tehnic sau care provoacă perturbaţii în funcţionarea altor staţii şi reţele de radiocomunicaţii.
Capitolul III
OBLIGAŢIILE CONDUCĂTORULUI ŞI PERSONALULUI
ORGANIZAŢIEI  PARTICULARE DE PAZĂ

    9. Conducătorul organizaţiei particulare de pază are următoarele obligații:
    a) răspunde de organizarea şi funcţionarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice titlu, aceste obiective;
    b) analizează temeinic necesităţile stricte de pază şi stabileşte efectivele necesare în funcție de importanţa, mărimea şi vulnerabilitatea obiectivelor respective, specificul producţiei şi locul aflării acestora;
    c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selectarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice şi profesionale necesare acestei activităţi;
    d) întreprinde  măsuri de instruire specifică a personalului de pază şi verifică modul în care acesta îşi execută atribuţiile de serviciu;
    e) asigură executarea amenajărilor şi a instalaţiilor necesare desfăşurării serviciului de pază, precum şi introducerea, întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, a sistemelor de pază şi de alarmare împotriva efracţiei;
    f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă de culoare verde şi însemnele distinctive și, după caz, cu armament şi mijloace speciale, în condiţiile legii;
    g) întocmeşte, în comun cu beneficiarul, planuri în vederea organizării şi efectuării pazei, prin care se stabilesc numărul de posturi şi amplasarea lor, componenţa numerică a personalului de pază, amenajările, instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, măsurile de asigurare a transportului valorilor importante;
    h) asigură spaţiile şi amenajările necesare pentru păstrarea în deplină siguranţă a armamentului şi muniţiilor aferente destinate serviciului de pază; întreprinde măsuri pentru păstrarea şi utilizarea corectă a armamentului, mijloacelor speciale şi de transport, verifică periodic prezenţa şi starea tehnică a lor, cu întocmirea anuală a actului de inventariere;
    i) stabileşte reguli privind accesul la obiectivul păzit şi circulaţia în interiorul acestuia;
    j) stabileşte responsabilităţi pentru şefii compartimentelor de muncă în ceea ce priveşte paza şi siguranţa utilajelor şi instalaţiilor;
    k) respectă legislaţia muncii, îndeosebi privind condiţiile de securitate a muncii, stabilirea duratei normale a timpului de muncă şi salarizarea muncii;
    l) asigură conlucrarea cu organele de drept, prin acordarea ajutorului, în limitele competenţei, la prevenirea, contracararea şi descoperirea infracţiunilor;
    m) informează, în modul stabilit, organele teritoriale de poliţie privitor la activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute, în comun cu organele de poliţie, în combaterea infracţionalităţii şi menţinerea ordinii publice.
    10. Personalul de pază particulară (gardianul), în timpul exercitării serviciului de pază, este obligat:
    a) să cunoască şi să îndeplinească atribuţiile ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate;
    b) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii obiectivului păzit;
    c) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile primite sub pază şi să asigure integritatea acestora;
    d) să permită acces la obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
    e) să efectueze controlul, la intrarea şi ieşirea din incinta obiectivului supus pazei, al persoanelor, mijloacelor de transport, materialelor şi altor bunuri;
    f) să nu permită accesul pe teritoriul obiectivului păzit al persoanelor suspecte și al celor aflate în stare de ebrietate;
    g) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvîrşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele regulamentelor interne, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luînd măsuri pentru conservarea sau paza lor și întocmind procesul-verbal respectiv;
    h) să informeze imediat conducerea organizaţiei şi pe şeful ierarhic despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate;
    i) să informeze organele competente în caz de accidente produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, de combustibil sau de substanţe chimice, la reţele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sînt de natură să producă pagube, precum şi să ia imediat primele măsuri după constatare;
    j) în caz de incendii, să întreprindă măsuri urgente de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să informeze serviciul de pompieri, poliţia, conducerea organizaţiei şi să întreprindă măsuri de stingere a focului pînă la sosirea organelor competente;
    k) să folosească mijloacele tehnice de semnalizare antiincendiară şi de pază şi mijloacele de comunicaţie;
    l) să întreprindă măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor şi a valorilor în caz de calamităţi naturale sau catastrofe tehnogene şi să informeze administraţia obiectivului;
    m) să permită acces liber la obiectivul păzit colaboratorilor de poliţie care verifică obiectivul în scop de serviciu şi să informeze despre aceasta conducerea organizaţiei particulare de pază;
    n) să contacteze poliţia în legătură cu orice faptă care poate prejudicia patrimoniul obiectivului păzit şi să acorde concurs la îndeplinirea misiunilor ce-i revin poliţiei pentru reţinerea infractorilor;
    o) să păstreze secretul de stat şi alte informaţii cu accesibilitate limitată, dacă prin atribuţiile de serviciu are acces la asemenea date şi informaţii;
    p) să poarte în timpul serviciului armamentul cu care este dotat şi să aplice arma numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege;
    q) să poarte uniforma de culoare verde şi însemnele distinctive ale organizaţiei numai în timpul serviciului;
    r) să aibă asupra sa legitimaţia de serviciu de modelul stabilit.
    11.  Personalul de pază particulară (gardianul), în exercitarea serviciului de pază a obiectivului, este supus următoarelor restricții:
    a) să nu părăsească postul încredinţat fără a preda serviciul;
    b) să nu permită accesul la obiectiv persoanelor străine, gardienilor liberi de la serviciu fără permisiunea administraţiei obiectivului;
    c) să nu admită dormitul la post sau distragerea în alt mod de la serviciu, primirea de la alte persoane sau însuşirea obiectelor care nu se referă la serviciu;
    d) să nu poarte uniforma de serviciu în afara zonei amplasării obiectivului păzit;
    e) să nu întreprindă acţiuni ce contravin  serviciului şi obligaţiilor funcţionale.
Capitolul IV
ACHIZIŢIONAREA, EVIDENŢA, PĂSTRAREA ŞI 
UTILIZAREA ARMELOR DE FOC
ŞI  MIJLOACELOR
SPECIALE,
APLICAREA FORŢEI FIZICE
    12. Organizaţia particulară de pază îşi desfăşoară activitatea în bază de licenţă şi dispune de dreptul de proprietate asupra armelor de foc şi mijloacelor speciale.
În cadrul organizaţiei particulare de pază, armele de foc şi mijloacele speciale se eliberează contra semnătură în baza procedurii de înregistrare într-un registru special de evidenţă a armelor de foc, care se păstrează la persoana responsabilă, numită prin ordinul conducătorului organizaţiei particulare de pază.
    Armele de foc şi mijloacele speciale pot fi eliberate doar angajaţilor care deţin permis de port-armă și doar pentru perioada efectuării serviciului.
    Angajaţii organizaţiei particulare de pază care au dreptul la port-armă, anterior eliberării armei de foc, sînt instruiți de către superiorul său, precum și în cadrul organelor afacerilor interne, despre modul de folosire, situaţiile şi împrejurările speciale în care au dreptul de a aplica arma de foc, despre condiţiile de păstrare şi  eliberare a acesteia, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Achiziţionarea, păstrarea, purtarea, transportul, utilizarea armelor de foc, muniţiilor aferente şi mijloacelor speciale de către organizaţia particulară de pază se efectuează conform legislaţiei în vigoare privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă.
    Pentru asigurarea  pazei şi securităţii obiectivelor sau valorilor importante, organizaţia particulară de pază poate folosi atît armele din dotare, cît şi mijloacele speciale proprii, şi anume: 
    a) baloane cu gaz; 
    b) bastoane speciale de cauciuc sau plastic;
    c) căşti de protecţie;
    d) veste şi scurte antiglonţ.
    13. Utilarea tehnică a încăperii destinate pentru păstrarea armelor de foc se efectuează conform cerinţelor stipulate în legislaţia privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă.
    14. Organizaţia particulară de pază poate deţine în posesie arme de diferite categorii, modelele date fiind reglementate de legislaţia privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă.
    Persoanele care practică activitate particulară de pază sînt obligate să urmeze anual o pregătire specială privind aplicarea armei de foc în modul stabilit de angajator şi, în funcţie de rezultatul tragerilor practice în tiruri autorizate, vor fi atestate pentru acţiuni în condiţii care cer aplicarea armei de foc. Instrucţiunile privind aplicarea armelor de foc se desfăşoară zilnic înainte de încadrare în serviciu.
    Dacă se constată incapacitatea unor angajaţi pentru astfel de acţiuni sau alte încălcări prevăzute de legislaţia privind regimul armelor și al munițiilor cu destinaţie civilă, organizației particulare de pază  i se interzice deţinerea, păstrarea şi folosirea armelor de foc.
    15. Personalul de pază particulară, la aplicarea forţei fizice, a  mijloacelor speciale sau a armei de foc, are următoarele obligații:
    a) să avertizeze că intenţionează a face uz de ele, acordînd timp suficient pentru îndeplinirea cerinţelor sale, cu excepţia cazurilor cînd tergiversarea  aplicării  forţei fizice, a mijloacelor speciale sau a armei de foc pune în pericol direct viaţa şi sănătatea personalului, viaţa şi sănătatea altor persoane sau poate conduce la alte urmări grave;
    b)  să întreprindă măsuri, în funcţie de caracterul şi gradul de pericol al infracţiunii şi al persoanei care a comis-o, precum şi de forţa rezistenţei opuse, ca prejudiciul adus la înlăturarea pericolului să fie minim;
    c)  să acorde primul  ajutor medical persoanelor cărora li s-au pricinuit leziuni corporale şi să comunice de urgenţă despre acest fapt organelor de ocrotire a sănătăţii şi organelor afacerilor interne;
    d)  să comunice organelor de drept despre toate cazurile de rănire sau de deces, precum şi despre aplicarea armelor de foc.
    16.   Mijloacele speciale se aplică în următoarele cazuri:
    a)  la respingerea atacului nemijlocit asupra persoanelor, inclusiv asupra lucrătorilor organizaţiei de pază;
    b) la reţinere, în caz de evadare a persoanelor surprinse în flagrant delict ce atentează la viața, sănătatea sau bunurile persoanelor.
    În restul cazurilor se aplică prevederile Legii privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc.
Capitolul V
CONDIŢIILE DE PAZĂ A TRANSPORTULUI
UNOR VALORI IMPORTANTE
    17. Colectarea (încasarea) valorilor importante, transportul, paza și însoțirea încărcăturilor/valorilor importante, constînd în sume de bani, titluri de credit, cecuri ori alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, valori științifice, tehnice, de cultură și artă, precum și în alte valori materiale care fac parte din circuitul bancar, se efectuează de către organizațiile particulare de pază cu mijloace de transport anume destinate, în conformitate cu hotărîrile și dispozițiile în domeniu ale Băncii Naționale a Moldovei și cu alte acte legislative și normative în vigoare.
    Este interzisă paza de către organizaţiile particulare de pază a transportului mărfurilor strategice specificate în Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice.
    18. Efectivele necesare pentru paza bunurilor şi valorilor importante se stabilesc, de comun acord, de către conducătorul organizaţiei particulare de pază şi beneficiari prin planul de pază şi prin contract, conform reglementărilor legale în vigoare, ținîndu-se cont de cuantumul, importanţa bunurilor, situaţia operativă, mijloacele de transport folosite, durata transportului și condiţiile meteo. Indiferent de natura transportului, paza acestuia se asigură cel puţin cu o persoană înarmată.
    19. Pentru efectivele care însoţesc paza transportului bunurilor şi valorilor importante, beneficiarii asigură, după caz, condiţii corespunzătoare pentru executarea serviciului, și anume:
    a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă pentru transportul pe calea ferată;
    b) autovehicule blindate pentru transportul valorilor;
    c) autovehicule semiblindate sau special amenajate pentru însoţirea transportului auto;
    d) compartimente special amenajate sau rezervate pentru transporturile navale sau aeriene.
    20. Autovehiculele destinate transportului bunurilor şi valorilor importante se certifică potrivit legii, se amenajează în mod corespunzător, se dotează cu dispozitive tehnice de pază şi alarmă, care asigură securitatea deplină a persoanelor însoţitoare şi a valorilor transportate, şi se echipează cu tehnică de transmisiuni radio pe frecvenţele aprobate conform legii.
    21. Pe durata transporturilor valorilor în afara localităţilor sau cînd situaţia din zonă o impune, conducătorul organizaţiei particulare de pază asigură cel puţin un echipaj de însoţire pentru paza şi protecţia valorilor importante.
    22. În scopul asigurării integrităţii valorilor importante în timpul transportului acestora se stabilesc următoarele:
    a) personalul organizaţiei particulare de pază pentru transportul valorilor importante cu mijloacele de transport auto, feroviar, naval, aerian, în limitele teritoriului Republicii Moldova, se numeşte din rîndul celor mai bine pregătiţi angajaţi, numărul lor fiind stabilit în raport cu importanţa, mărimea şi vulnerabilitatea valorilor respective;
    b) personalul implicat la transportare este asigurat cu uniformă, mijloace speciale, staţii de radio şi armament conform normelor în vigoare;
    c) temei pentru însoţirea valorilor proprietarului îl constituie contractul bilateral, încheiat între proprietar şi organizaţia particulară de pază; la încheierea contractului pentru însoţirea încărcăturii proprietarului, conducătorul organizaţiei particulare de pază verifică corectitudinea întocmirii documentelor pentru transportul valorilor, apartenenţa acestora, dreptul proprietarului de a se ocupa de transportul valorilor în cauză, iar la proprietarii mijloacelor de transport înmatriculate în alte state – permisul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) conducătorul organizației particulare de pază întreprinde măsuri stabilite de lege pentru neadmiterea transportului valorilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova.
    23. Organizarea serviciului de transport al valorilor se pune în sarcina conducătorului organizaţiei particulare de pază, care:
    a) este responsabil de formarea echipelor pentru  transportul valorilor;
    b) elaborează itinerarele pentru transportarea valorilor cu transportul auto, feroviar, naval şi aerian, luînd în considerare punctele de staționare sau parcare, cu informarea organelor afacerilor interne, organelor de comandă ale transporturilor pe calea ferată, pe apă şi aeriene din staţii, porturi, oraşe şi alte localităţi; apreciază particularităţile păstrării armamentului, documentelor de serviciu la punctele de primire-predare la pază (de la pază) a valorilor;
    c) determină ordinea susţinerii legăturii cu destinatarul valorilor (expeditorul valorilor), particularităţile de primire-predare a acestora;
    d) organizează instruirea echipei de însoţire în conformitate cu prezentul regulament.
    24. În timpul instruirii echipei de însoţire a transportului valorilor importante, membrilor acesteia li se aduc la cunoştinţă următoarele:
    a) modalitatea deplasării tur-retur a echipei pentru primirea-predarea valorilor;
    b) modul de întocmire a documentaţiei respective la primirea-predarea valorilor;
    c) tipul transportului, cantitatea şi particularităţile bunurilor;
    d) acţiunile echipei la depistarea încălcării integrităţii bunurilor şi a mijlocului de transport;
    e) modalitatea de folosire a mijloacelor şi a semnalelor de legătură între efectivul echipei;
    f) modalitatea de folosire, aplicare şi păstrare a armamentului şi muniţiilor aferente;
    g) măsurile de respectare a regulilor tehnicii securităţii pe parcursul însoţirii transportului valorilor.
    25. Pentru însoţirea transportului valorilor importante, conducătorul organizaţiei particulare de pază detaşează echipe formate din cel puţin doi angajaţi, care vor avea asupra lor următoarele documente:
    a) ordinul cu privire la numirea echipei pentru transportul valorilor;
    b) documentele de detaşare şi de călătorie;
    c) actele de identitate şi legitimaţiile de serviciu;
    d) copia contractului de transport al valorilor încheiat cu proprietarul.
    26. Echipa de însoţire a transportului valorilor poartă răspundere pentru păstrarea lor, integritatea ambalajului, zăvoarelor, lacătelor, sigiliilor şi a plombelor aplicate pe ele. Echipa nu poartă răspundere pentru starea bunurilor şi valorilor care se găsesc în containere şi ambalaje dacă starea acestora nu se datorează culpei în acţiunile sau inacţiunile echipei în cauză.
    27. Autovehiculele care aparţin organizaţiei particulare de pază nu dispun de regim prioritar de circulaţie, iar folosirea de girofaruri şi semnalizatoare sonore speciale pe ele este interzisă. Pe portierele din faţă ale autovehiculelor se inscripţionează în limba de stat denumirea organizaţiei particulare de pază, sigla şi numărul ei de telefon.
Capitolul VI
CONDIŢIILE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR
DE PROIECTARE, INSTALARE ŞI ÎNTREŢINERE A
SISTEMELOR DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACŢIEI
    28. Organizaţia particulară de pază poate presta serviciile de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, a componentelor acestora, precum şi de exploatare a dispeceratelor de pază centralizate, numai după includerea acestor servicii în lista indicată în anexa la licenţă.
    29.  Primirea, examinarea şi aprobarea documentaţiei de proiectare se efectuează în modul următor:
    a) documentația de proiectare pentru montarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, în două exemplare, se transmite de către organizaţia particulară de pază subdiviziunii specializate de poliție, abilitată cu controlul şi supravegherea activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază, sau inspectoratului teritorial de poliție, cu excepția sectorului locativ;
    b) după aprobare, unul dintre exemplarele documentaţiei de proiectare rămîne în posesia subdiviziunii specializate;
    c) pentru întocmirea actului de inspectare se creează o comisie în a cărei componenţă se includ reprezentanţii beneficiarului şi organizaţiei de proiectare;
    d) termenul de valabilitate a actului de inspectare este de un an; acesta poate fi prelungit pentru o perioadă similară de către comisia cu aceeaşi componenţă;
    e) în procesul de montare a instalaţiilor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei nu se admit abateri de la proiectul aprobat.
    30. Pentru aprobarea documentaţiei de proiectare, concomitent cu proiectul lucrărilor de montare a sistemului de alarmare împotriva efracţiei, proiectantul prezintă organului abilitat cu controlul şi supravegherea activităţii organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază următorul set de documente şi materiale:
    a) copia licenţei pentru acordarea serviciilor de proiectare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
    b) cererea solicitantului privind dotarea obiectivului cu mijloacele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
    c) contractul pentru efectuarea lucrărilor de proiectare şi montare a instalaţiilor sistemelor de alarmare împotriva efracţiei.
Capitolul VII
 REGULILE PRIVIND PORTUL UNIFORMEI,
DESCRIEREA EI ŞI A ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE
    31. Personalul organizației particulare de pază are dreptul la uniformă de serviciu de culoare verde şi însemne distinctive inscripţionate cu denumirea şi sigla organizaţiei.
    32. Uniforma de serviciu şi însemnele distinctive se acordă personalului de pază particulară şi şefilor subdiviziunilor de pază de către administraţia organizaţiei particulare de pază.
    33. Descrierea uniformei personalului de pază particulară, a însemnelor distinctive și a părţilor componente, durata de utilizare, precum şi regulile privind portul uniformei se aprobă prin ordin intern de către conducătorul organizaţiei particulare de pază.
    34. Personalul de pază particulară şi şeful subdiviziunii de pază cu drept de port al uniformei de serviciu şi însemnelor distinctive sînt obligaţi să le poarte numai în timpul serviciului.
    35. Personalul care beneficiază de uniformă de serviciu şi însemne distinctive este obligat să le poarte îngrijit, să le întreţină corespunzător şi să respecte cu stricteţe regulile privind portul acestora.
    36. Uniforma de serviciu va fi ajustată pe talia purtătorului, fiind interzisă purtarea împreună cu alte articole de îmbrăcăminte sau încălţăminte.
    37. Personalul de pază particulară care a fost încadrat în alte funcţii, cel căruia i s-a desfăcut contractul de muncă sau cel care a fost pensionat nu mai are dreptul să poarte uniforma şi însemnele distinctive ale organizaţiei particulare de pază.
    38. Trecerea la portul uniformei de vară sau de iarnă se efectuează în modul stabilit de administraţia organizaţiei particulare de pază, în funcție de sarcinile executate şi locul de dislocare.
    39. Se interzice portul uniformei şi însemnelor distinctive care nu corespund modelelor stabilite, precum și modificarea acestora.
    40.  În alte cazuri, în funcție de  specificul obiectivului păzit (în cadrul oficiilor) și la cerința beneficiarului, personalul de pază are dreptul de a purta costum civil de tip clasic.

Anexa nr. 3

REGULAMENT
privind condiţiile de pregătire, perfecţionare şi atestare a
personalului organizaţiilor particulare de pază şi de eliberare

acestuia a certificatelor de atestare
    1. Prezentul regulament stabileşte condiţiile de pregătire, perfecţionare şi atestare a personalului organizaţiilor particulare de pază şi de eliberare acestuia a certificatelor de atestare de forma stabilită.
    2. Personalul cu atribuţii de pază este format din gardieni (paznici), gardieni care execută paza de corp (garda de corp), portari, controlori de acces, operatori (supraveghetori), însoţitori de bunuri şi valori sau din alte persoane stabilite ori desemnate de conducerea unităţii să asigure instruirea, controlul şi coordonarea activităţii de pază.
    3. Pregătirea, perfecţionarea şi atestarea personalului organizaţiilor particulare de pază se efectuează, în bază de contract, de către instituţiile de învăţămînt licenţiate şi acreditate în modul stabilit de lege.
    4. Pregătirea se efectuează în scopul instruirii, formării cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare pentru a desfăşura  activitatea de pază.
    5. Cursurile de calificare se finalizează cu eliberarea unui certificat de atestare de modelul aprobat de către Ministerul Educaţiei, în care va fi indicată calificarea corespunzătoare.
    6. Perfecţionarea personalului de pază presupune aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea aptitudinilor practice. Sînt admise la perfecționare persoanele care au activat în cadrul organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază cel puţin 3 ani, precum şi angajaţii atestaţi în rezervă ai structurilor statale prevăzute în pct. 7  dacă de la încetarea raporturilor de muncă au trecut nu mai puţin de 5 ani.
    7. Fac excepţie de la obligaţia de a obţine certificatul de atestare prevăzut la pct. 5 persoanele care prezintă dovada că au activat ca angajaţi atestaţi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Poliției de Frontieră, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Centrului Național Anticorupție şi Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei, care nu au fost concediaţi pe motiv de constatare a faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmată prin hotărîre a comisiei de atestare.
    8. Persoanele care au activat ca angajaţi atestaţi în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi au încetat să-şi îndeplinească obligaţiile în serviciul public, iar pe parcursul ultimului an de muncă aveau atribuţii directe de supraveghere sau control al organizaţiilor particulare de detectiv şi de pază, nu sînt în drept să se angajeze timp de un an în structurile de administrare, de revizie sau de control ale acestor organizații.
    9. Cursurile de calificare se desfăşoară în baza unei tematici specifice, prevăzută de programul de studii aprobat de Ministerul Educaţiei, şi se finalizează prin examinarea şi atestarea absolvenţilor de o comisie desemnată de către rectorul instituţiei de învățămînt, din care face parte şi un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.
    10. Înscrierea la cursurile de calificare se efectuează în baza cererii candidatului, a documentelor care atestă că nu cade sub incidenţa restricţiilor prevăzute de prezenta lege.
    11. Plata pentru cursurile de calificare se suportă de către candidat şi, după caz, de către angajator.
    12. Cel puţin semestrial, sub supravegherea efectivelor de poliţie competente, se vor organiza trageri de antrenament cu personalul de pază care deţine permise de port-armă pentru armele aflate în dotarea organizaţiilor particulare de pază.
    13. Costul muniţiilor consumate în cadrul tragerilor de antrenament se suportă de către angajator.
    14. Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi atestarea gărzii de corp se efectuează după frecventarea cursurilor de calificare, cu durata minimă de 240 de ore, contra plată.
    15. Perfecţionarea personalului de pază presupune dezvoltarea aptitudinilor practice, care se va efectua în cadrul cursurilor de reciclare, cu durata minimă de 120 de ore, contra plată.”
    Art. III. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 232. Chișinău, 10 decembrie 2015.