HGM7/2016
ID intern unic:  362785
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 7
din  20.01.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia
copilului aflat în dificultate
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 19
    MODIFICAT
    HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249


    În temeiul prevederilor alineatului (1) al articolului 12 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.167-172, art.534), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate (se anexează).
    2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi Adunării Populare a Găgăuziei să aprobe propriile regulamente privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat.
    3. Mijloacele financiare necesare pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor în cauză vor fi alocate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective, din bugetul Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi din alte surse prevăzute de lege.
    4. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia vor prezenta, pînă la data de 1 februarie a anului în curs, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informaţia privind activitatea Comisiei nominalizate, conform modelului aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.4 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va acorda suportul metodologic necesar autorităţilor administraţiei publice locale şi Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia în procesul de implementare a prevederilor Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.
    [Pct.5 modificat prin HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    6. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.1177 din 31 octombrie 2007 „Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.178-179, art.1248).
    Punctul 18 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 130 din 22 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.30-31, art.177).

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                         Gheorghe BREGA

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                     Mircea Buga
    Ministrul educaţiei                                                  Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                 Anatol Arapu
    Ministrul sănătăţii                                                   Ruxanda  Glavan

    Nr. 7. Chişinău, 20 ianuarie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.7
din  20 ianuarie 2016

REGULAMENT-CADRU
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei
pentru protecţia copilului aflat în dificultate
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisie) este un organ abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial privind depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie, precum și a măsurilor de protecţie a copilului separat de părinți.
    2. Comisia se instituie în cadrul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea/Comitetului Executiv al Găgăuziei și se subordonează Consiliului raional/municipal/Comitetului Executiv al Găgăuziei.
    [Pct.2 în redacția HG1131 din 20.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1249]
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile principale utilizate au următoarele semnificaţii:
    1) autoritate tutelară locală – primarii de sate (comune) şi de oraşe;
    2) autoritate tutelară teritorială – secţia/direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a consiliilor raionale/mun. Bălţi/, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din municipiul Chişinău şi Departamentul de sănătate şi asistenţă socială a Comitetului Executiv al Găgăuziei;
    3) plasament planificat – plasamentul copilului într-un serviciu social, pentru o perioadă determinată de timp, conform prevederilor planului individual de asistenţă;
    4) manager de caz – specialistul din cadrul structurii teritoriale de asistenţă socială, responsabil de coordonarea procesului de implementare a planului individualizat de asistenţă, precum şi de elaborarea şi implementarea planului individualizat de servicii pentru copil;
    5) interesul superior al copilului – asigurarea condiţiilor adecvate pentru creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copilului, ţinînd cont de particularităţile individuale ale personalităţii lui şi de situaţia concretă în care acesta se află.
    4. În activitatea sa, Comisia se conduce de prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, Constituţiei Republicii Moldova, Codului familiei  nr.1316-XIV din 26 octombrie 2000, Legii nr.338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți şi de alte acte normative ce ţin de protecţia drepturilor copilului, precum şi de prezentul Regulament.
II. OBIECTIVELE, ATRIBUŢIILE COMISIEI
ŞI PRINCIPIILE DE ACTIVITATE
    5. Comisia are următoarele obiective:
    1) asigurarea faptului că familiile cu copii în situație de risc primesc suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului în familie;
    2) asigurarea faptului că separarea copilului va fi dispusă de autoritatea tutelară teritorială numai în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată că menţinerea copilului alături de părinţi nu este posibilă sau contravine interesului superior al acestuia;
    3) asigurarea faptului că în cazul copilului separat de părinți, autoritatea tutelară teritorială va dispune plasamentul copilului, ţinînd cont de prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă faţă de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial faţă de serviciile de tip rezidenţial.
    6. Pentru realizarea obiectivelor trasate, Comisia exercită următoarele atribuţii:
    1) examinarea cazurilor copiilor, menținerea cărora în familia biologică este condiționată de întreprinderea, într-un termen limitat, de către părinte/părinți, autorităţi, instituţii, specialişti a unor măsuri complexe de suport pentru depășirea situaţiilor, care pot conduce la separarea copilului de părinți;
    2) examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat al acestora în serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă;
    3) examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului;
    4) examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării plasamentului copilului în Serviciul asistență parentală profesionistă și Serviciul casă de copii de tip familial și eliberarea avizului privind încetarea plasamentului;
    5) eliberarea avizului privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii;
    6) examinarea propunerilor privind aprobarea solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator și eliberarea avizului;
    7) examinarea raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist și eliberarea avizului privind reaprobarea asistenţilor parentali profesionişti și evaluarea anuală a performanței părinților-educatori;
    8) examinarea raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial;
    9) prezentarea rapoartelor semestriale Consiliului raional/municipal/ Adunării Populare a Găgăuziei, care să conțină informații privind necesitatea dezvoltării sau extinderii serviciilor sociale.
    7. Activitatea Comisiei se realizează în baza următoarelor principii:
    1) respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;
    2) respectarea dreptului copilului de a creşte şi de a fi educat în familie;
    3) respectarea dreptului prioritar al părinţilor de a-şi educa copiii conform propriilor convingeri şi responsabilitatea primară a părinţilor pentru creşterea, educarea şi protecţia copiilor lor;
    4) respectarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, în funcţie de vîrsta şi gradul său de maturitate;
    5) respectarea demnității copilului;
    6) abordarea individualizată a copilului;
    7) abordarea nondiscriminatorie;
    8) abordarea multidisciplinară a cazului;
    9) asigurarea protecţiei împotriva violenţei, neglijării şi exploatării copilului;
    10) parteneriatul cu părinţii/alt reprezentant legal al copilului în luarea deciziei;
    11) asigurarea continuităţii în creşterea şi educarea copilului, ţinînd cont de identitatea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;
    12) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
    13) asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal.
III. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI
    8. Instituirea şi componenţa Comisiei se aprobă prin decizia Consiliului raional/municipal şi Adunării Populare a Găgăuziei.
    9. Comisia este formată din 9 membri, inclusiv secretarul Comisiei, avînd următoarea componenţă:
    1)vicepreşedintele consiliului raional, viceprimarul mun. Chişinău/Bălţi, vicepreşedintele Comitetului Executiv al Găgăuziei, responsabilii de domeniul social;
    2) un consilier raional/municipal;
    3) trei specialiști de profil (psiholog, medic, pedagog, alți specialiști);
    4) doi membri delegaţi de către organizaţiile neguvernamentale locale, iar în cazul în care nu există astfel de organizaţii în raion/municipiu, aceştia vor fi înlocuiţi cu alţi doi membri ai societăţii civile;
    5) doi reprezentanți ai autorităților administrației publice locale de nivelul întîi.
    10. Cu excepţia vicepreședintelui Consiliului raional, viceprimarul mun. Chişinău/Bălţi, vicepreşedintele Comitetului Executiv al Găgăuziei, responsabili de domeniul social, membrii Comisiei sînt persoane cu experienţă de cel puţin 3 ani de lucru cu copiii sau în activităţi legate de copii. Membrii societăţii civile sînt persoane cu competenţe în domeniul asistenţei sociale.
    11. Preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei se aleg anual de către membrii Comisiei cu drept de vot.
    12. Secretarul Comisiei este angajatul cu atribuții în domeniul protecției copilului din cadrul structurii teritoriale asistență socială/Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului Chișinău, Departamentului de sănătate şi asistenţă socială a Comitetului Executiv al Găgăuziei, care este membru cu funcție permanentă și nu are drept de vot.
    13. Preşedintele Comisiei poartă răspundere pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    14. Secretarul Comisiei:
    1) asigură respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Comisiei;
    2) comunică tuturor membrilor Comisiei şi persoanelor interesate data, locul şi ora desfăşurării şedinţelor, precum şi ordinea de zi;
    3) asigură întocmirea documentelor privind activitatea Comisiei;
    4) îndeplineşte alte sarcini pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii Comisiei.
    15. Comisia se întruneşte în ședințe ordinare lunar şi în caz de necesitate, astfel încît să fie asigurată respectarea termenelor de realizare a activităților și luare a deciziilor privind protecția copilului și funcționarea serviciilor de protecție a copilului.
    16. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea participă mai mult de jumătate din numărul membrilor ei.
    17. Şedinţa Comisiei este condusă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui  de către vicepreşedinte. În cazul absenţei secretarului, se va alege o persoană din cadrul membrilor Comisiei, care va suplini atribuţiile secretarului în timpul şedinţei.
    18. Şedinţele Comisiei se convoacă de către preşedintele Comisiei la solicitarea autorității tutelare teritoriale în scopul realizării atribuțiilor Comisiei menționate în pct. 6 subpct. 1) – 8) din prezentul Regulament.
    19. Informarea despre convocarea şedinţei se face în scris şi cuprinde, în mod obligatoriu, ordinea de zi, precum şi materialele care vor fi puse în discuţie.
    20. Şedinţa Comisiei se convoacă nu mai tîrziu de 5 zile calendaristice din momentul informării membrilor.
    21. La ședințele Comisiei pot fi invitate următoarele persoane:
    1) cu referire la pct. 6 subpct. 1)-5) copilul, părinții/îngrijitorul, reprezentantul autorității tutelare teritoriale/locale, managerul de caz, asistentul social comunitar, asistentul social responsabil de Serviciul asistență parentală profesionistă, managerul Serviciului social sprijin pentru familiile cu copii;
    2) cu referire la pct. 6 subpct. 6)-7) prestatorul Serviciului de asistență parentală profesionistă, prestatorul Serviciului casă de copii de tip familial, managerul Serviciului asistență parentală profesionistă, managerul Serviciului casă de copii de tip familial, solicitanții la funcția de asistent parental profesionist, solicitanții la funcția de părinte-educator, asistentul social responsabil de Serviciul asistență parentală profesionistă, asistenţii parentali profesionişti şi părinţii-educatori.
    22. Participarea la ședințele Comisiei a reprezentantului autorității tutelare teritoriale este obligatorie.
    23. Participarea părinților/altui reprezentant legal al copilului și a copilului la ședințele Comisiei este necesară, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului.
    24. La solicitarea președintelui Comisiei și/sau a membrilor Comisiei la ședinţe pot fi invitate și alte persoane și specialiști relevanți, precum şi copii şi tineri – membri ai grupurilor consultative (în cazul ședințelor de la pct. 6 subpct. 8)-9).
    25. Invitarea la ședințele Comisiei a altor persoane sau specialiști se face prin înștiințare în formă scrisă, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.
    26. Confirmările de primire a înştiinţărilor se înscriu într-un registru de către secretarul Comisiei.
    27. Ședinţele Comisiei nu sînt publice.
    28. Şedinţele Comisiei se ţin în spaţii special amenajate, pentru a asigura confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu caracter personal.
    29. Secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei a consiliilor raionale/mun. Bălţi/, Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din municipiul Chişinău şi Departamentul de sănătate şi asistenţă socială a Comitetului Executiv al Găgăuziei vor organiza pentru membrii Comisiei cursuri de instruire inițială și continuă.
IV. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR
COMISIEI

    30. Pentru examinarea cazurilor copiilor, menținerea cărora în familia biologică este condiționată de întreprinderea, într-un termen limitat, de către părinte/părinți, autorităţi, instituţii, specialişti a unor măsuri complexe de suport  pentru depășirea situaţiilor, care pot conduce la separarea copilului de părinți, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
    1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;
    2) prezentarea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului, a dificultăților în implementarea acestuia, inclusiv a factorilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinți, precum și a măsurilor/acțiunilor care se propun a fi întreprinse de către părinți, autorități, instituții, specialiști pentru a menține copilul în familie;
    3) audierea reprezentanților autorităților/instituțiilor, precum și a altor persoane relevante pentru examinarea cazului;
    4) consultarea copilului, părinților și prezentarea măsurilor/acțiunilor care urmează a fi întreprinse de către aceștia pentru a menține copilul în familie, stabilirea termenelor de realizare a măsurilor/acțiunilor;
    5) eliberarea avizului Comisiei privind menținerea copilului în familie cu oferirea suportului necesar sau a avizului privind necesitatea demarării procedurilor legale pentru separarea copilului de părinți, în funcție de rezultatele examinării cazului.
    31. Pentru examinarea cazurilor de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial și plasamentul planificat al acestora în Serviciul de tutelă/curatelă sau servicii de tip familial în cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
    1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;
    2) prezentarea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului, menţionarea opiniei copilului cu privire la forma de îngrijire propusă, ca parte obligatorie a raportului;
    3) prezentarea de către autoritatea tutelară teritorială a motivelor și argumentelor conform cărora reintegrarea copilului în familia biologică nu este posibilă sau este contrară interesului copilului și a propunerilor de plasament în îngrijire alternativă a copilului;
    4) audierea reprezentanților autorităților, instituțiilor și altor persoane relevante pentru examinarea cazului;
    5) eliberarea avizului Comisiei privind plasamentul planificat al copilului.
    32. Pentru examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
    1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;
    2) prezentarea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului și dificultăților în implementarea acestuia, menţionarea opiniei copilului cu privire la forma de îngrijire propusă, ca parte obligatorie a raportului. În cazul plasamentului copilului în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă prezentarea de către asistentul social responsabil de Serviciu a raportului de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul;
    3) prezentarea de către managerul de caz sau primar a avizului autorității tutelare locale cu privire la plasamentul planificat al copilului;
    4) prezentarea de către autoritatea tutelară teritorială a motivelor și argumentelor conform cărora menținerea copilului cu părinții este contrară interesului copilului și a propunerilor privind serviciul de plasament al copilului;
    5) consultarea copilului, părinţilor/persoanei în grija căreia se află copilul, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului;
    6) audierea reprezentanților autorităților, instituțiilor, precum și a altor persoane relevante pentru examinarea cazului;
    7) eliberarea avizului Comisiei privind plasamentul planificat al copilului sau, după caz, menținerea copilului în familie sau în serviciul de îngrijire alternativă  actual.
    33. Pentru examinarea propunerilor privind oportunitatea încetării plasamentului și eliberarea avizului privind încetarea plasamentului, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
    1) prezentarea de către secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului şi ale persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;
    2) prezentarea de către  managerul de caz a raportului privind oportunitatea încetării plasamentului bazat pe evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului, menţionarea opiniei copilului cu privire la reintegrare în familie sau plasarea într-o formă de îngrijire propusă, ca parte obligatorie a raportului;
    3) audierea reprezentanților autorităţii tutelare teritoriale în cazul reintegrării în familia biologică sau extinsă, autorităților, instituțiilor și altor persoane relevante pentru examinarea cazului;
    4) consultarea copilului, părinţilor/persoanei în grija căreia se va află copilul, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului;
    5) eliberarea avizului Comisiei privind oportunitatea încetării plasamentului.
    34. Pentru eliberarea avizului privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
    1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa acesteia;
    2) prezentarea de către  asistentul social comunitar  a raportului privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei, care include informaţia referitor la necesitățile copilului și familiei, planul individual de asistenţă și a propunerilor privind mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc.
    3) eliberarea avizului Comisiei privind mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc.
    35. Pentru examinarea propunerilor de aprobare a solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
    1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;
    2) prezentarea de către prestatorul de serviciu a raportului de evaluare a solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator, cu indicarea tipului/tipurilor de plasament şi recomandarea vîrstelor minime şi maxime ale copiilor care pot fi plasaţi în familia asistentului parental profesionist sau părintelui-educator;
    3) audierea solicitanților la funcţia de asistent parental profesionist și părinte-educator;
    4) eliberarea avizului Comisiei privind aprobarea solicitantului, cu indicarea tipului/tipurilor de plasament şi recomandarea vîrstelor minime şi maxime ale copiilor care pot fi plasaţi în familia asistentului parental profesionist/părintelui-educator.
    36. Pentru examinarea raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist și eliberarea avizului privind reaprobarea asistenţilor parentali profesionişti și evaluarea anuală a performanței părinților-educatori, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
    1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;
    2) prezentarea de către asistentul social responsabil de Serviciu a raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist/părintelui-educator;
    3) audierea asistentului parental profesionist/părintelui-educator;
    4) eliberarea avizului Comisiei privind reaprobarea asistentului parental profesionist şi a părintelui educator, cu indicarea:
    a) persoana corespunde cerinţelor, termenele şi condiţiile aprobării nefiind schimbate;
    b) persoana corespunde cerinţelor, termenele şi condiţiile aprobării urmînd să fie revizuite în conformitate cu concluziile şi recomandările evaluării;
    c) persoana nu corespunde cerinţelor şi nu este reaprobată, cu indicarea motivelor.
    37. Pentru examinarea raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial, ședințele se desfășoară cu respectarea următoarelor etape:
    1) prezentarea de către secretarul Comisiei a persoanelor prezente la şedinţa Comisiei;
    2) prezentarea de către managerul Serviciului de asistență parentală profesionistă și managerul Serviciului casă de copii de tip familial a raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial;
    3) expunerea membrilor Comisiei asupra raportului și planului anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă și Serviciului casă de copii de tip familial.
    38. Comisia va elibera avizul privind plasamentul planificat al copilului, ţinînd cont de prioritatea plasamentului sub tutelă/curatelă în familia extinsă faţă de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea plasamentului în serviciile de tip familial faţă de serviciile de tip rezidenţial.
    39. În cazul în care Comisia consideră că evaluarea cazului nu a fost calitativă, familia nu a beneficiat de suportul necesar pentru a preveni separarea copilului de părinți sau plasamentul în afara familiei nu este în interesul superior al copilului va recomanda reevaluarea cazului copilului şi revizuirea planului individual de asistenţă.
    40. În ședințele de examinare a cazurilor privind plasamentul planificat al copilului Comisia se va expune asupra:
    1) serviciului de plasament, reieșind din necesitățile acestuia chiar dacă serviciul în cauză nu este instituit în unitatea administrativ-teritorială respectivă sau nu există locuri disponibile în serviciul respectiv;
    2) serviciului de plasament cel mai oportun pentru copil, disponibil de facto, pe care îl va recomanda autorității tutelare teritoriale.
    41. În avizul Comisiei privind plasamentul planificat vor fi menționate atît serviciul de plasament cel mai oportun pentru copil, dar care nu este instituit sau nu este disponibil, cît și serviciul de plasament cel mai oportun pentru copil, disponibil de facto, pe care îl recomandă autorității tutelare teritoriale.
    42. Avizul de plasament al copilului este emis de Comisie în baza analizei raportului de evaluare complexă a situaţiei copilului şi a familiei, a planului individual de asistență a copilului și dificultăților în implementarea acestuia. În cazul plasamentului copilului în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă avizul este emis de Comisie în baza raportului de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul.
    43. Avizul Comisiei se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.
    44. Fiecare membru al Comisiei are dreptul să-şi expună opinia separată, care este consemnată în procesul-verbal al ședinței.
    45. Avizul Comisiei este semnat de toți membrii participanţi la şedinţă.
    46. Avizul Comisiei se prezintă autorității tutelare teritoriale în termen de o zi lucrătoare.
    47. Autoritatea tutelară teritorială în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării avizului Comisiei transmite copia acestuia, după caz, părinţilor copilului, autorităților/instituțiilor relevante.
    48. Autoritatea tutelară teritorială informează copilul despre avizul Comisiei, ținînd cont de interesul superior al copilului, vîrsta şi gradul de maturitate al acestuia.
    49. Avizul Comisiei se înscrie de către secretarul Comisiei într-un registru de evidenţă.
    50. Procesul-verbal al ședinței Comisiei este întocmit de secretar, semnat de preşedintele Comisiei și transmis autorității tutelare teritoriale.