OMEM1158/2015
ID intern unic:  362790
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 1158
din  04.12.2015
pentru aprobarea Regulamentului–cadru de organizare
și funcționare a Centrului de excelență
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 53
    MODIFICAT
    OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător prin OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1094 din 31 decembrie 2015
Ministru_________Vladimir Cebotari    În temeiul art. 69 alin.(2) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), ministrul educației emite următorul
ORDIN:
    1. Se aprobă Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență (se anexează).
    2. Se desemnează responsabilii de implementarea Regulamentului aprobat, directorii Centrelor de excelență.
    3. Direcția Învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate (dl Silviu Gîncu) va monitoriza procesul de implementare a Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Cristina BOAGHI, viceministru.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                      Corina FUSU

    Nr. 1158. Chişinău, 4 decembrie 2015.


Aprobat
prin Ordinul ministrului educației
nr.1158 din 4 decembrie 2015

REGULAMENT –CADRU
de organizare şi funcţionare a Centrului de excelență
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență (în continuare – Regulament) stabilește cadrul normativ privind organizarea și funcționarea Centrului de excelență.
    2. Centrul de excelență este instituția de învățămînt profesional tehnic, cu potenţial sporit, avînd atribuţii atît în domeniul organizării programelor combinate de formare profesională, cît şi în domeniul dezvoltării capacităţilor sistemului de învăţămînt profesional tehnic.
    3. Centrul de excelență este persoană juridică, cu structură proprie, ce dispune de fonduri mobile şi imobile cu drept de gestiune operativă internă, de personal didactic şi administrativ, de ştampilă şi antet propriu şi funcţionează în baza legislaţiei Republicii Moldova şi a prezentului Regulament.
    4. Activitatea Centrului de excelență este organizată şi se desfășoară în baza prevederilor Codului educației al Republicii Moldova, ale Hotărîrilor Guvernului, Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară, Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar pentru programele de formare profesională tehnică secundară, Regulamentului intern de activitate, elaborat şi aprobat în corespundere cu prevederile prezentului Regulament, Statutului şi altor regulamente interne etc.
    5. În vederea dezvoltării, coordonării și prestării serviciilor educaționale de calitate, școlile profesionale și colegiile pot fi arondate la Centrul de excelență.
    Arondarea poate fi multiplă, în funcție de domeniul de specializare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic.
    6. Instituția arondată (școala profesională/colegiul) are personalitate juridică proprie și conducere separată de conducerea Centrului de excelență.
    7. Arondarea școlilor profesionale și a colegiilor se realizează de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în baza specializării lor, beneficiare de serviciile Centrului de excelență, capacității Centrului de excelență, de a oferi servicii relevante și amplasării geografice.
Capitolul II
Misiunea, funcțiile şi Atribuţiile Centrului de excelență
    8. Misiunea Centrului de excelență este dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățămîntului profesional tehnic, orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional, național și sectorial, pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei.
    9. Centrul de excelență exercită următoarele funcții:
    1) de formare profesională a muncitorilor calificaţi, a maiştrilor, tehnicienilor şi altor categorii de specialişti în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor, aprobate de Guvern, precum şi cu nivelurile 3, 4 şi 5 ISCED;
    2) de asigurare didactică, curriculară şi metodologică a sistemului învățămîntului profesional pe segmentul de specializare propriu Centrului de excelență;
    3) de coordonare și ghidare a activității școlilor profesionale și a colegiilor arondate la Centrul de excelență;
    4) de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate și manageriale din instituțiile de învățămînt profesional tehnic în domeniul de specializare propriu Centrului de excelență;
    5) de certificare a competențelor profesionale, dobîndite în mediu formal, informal și nonformal; 
    6) de cooperare cu mediul economic în domeniul de specializare propriu Centrului de excelență;
    7) de ghidare în carieră și promovare a învățămîntului profesional tehnic.
    10. În vederea exercitării funcţiei de formare profesională a muncitorilor calificaţi, a maiştrilor, tehnicienilor şi altor categorii de specialişti în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor, cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor, aprobate de Guvern, precum şi cu nivelurile 3, 4 şi 5 ISCED, Centrului de excelenţă îi revin următoarele atribuţii:
    1) instruire în cadrul programelor educaționale de formare profesională inițială, prin intermediul cursurilor teoretice, seminariilor, activităţilor extraşcolare, activităților de formare de tip master-class, precum și prin forme de stagii de  practică, efectuate în laboratoare, cabinete, ateliere, întreprinderi, prin cercuri de creaţie tehnică, sportivă, artistică, care se desfăşoară în funcţie de obiectivele educaţionale prioritare, stabilite în planurile de învăţămînt, instrucțiunile metodice, ordinele și dispoziţiile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
    2) prestare de servicii educaționale pentru elevi, șomeri, agenți economici, membri ai diverselor comunități și altor grupuri cu necesități educaționale specifice prin programe de integrare profesională, în parteneriat cu organizații publice și private;
    3) recalificare a muncitorilor şi specialiştilor în diverse domenii de formare profesională;
    4) instruire în cadrul programelor educaționale de formare profesională prin sistem dual;
    5) identificare, elaborare și prestare a serviciilor educaționale în baza solicitării partenerilor educaționali;
    6) asigurare a condițiilor adecvate pentru desfășurarea stagiilor de practică pentru elevi, inclusiv pentru elevii din școlile profesionale/colegiile arondate;
    7) elaborare a şi implementarea programelor de parteneriat în scopul asigurării calității și relevanței serviciilor educaționale.
    11. În vederea exercitării funcţiei de asigurare didactică, curriculară şi metodologică a sistemului învățămîntului profesional, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:
    1) participare, în colaborare cu comitetele sectoriale, la procesul de elaborare a Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învățămîntul profesional tehnic, a curriculumului, Planurilor de învăţămînt, programelor stagiilor practice, manualelor, suporturilor de curs etc.;
    2) stimulare a participării active a agenților economici la identificarea, modificarea și evaluarea conținutului teoretic și practic al programelor de formare profesională;
    3) elaborarea și publicarea instrucțiunilor metodice în domeniul de specializare al Centrului de excelență;
    4) aplicare, în cadrul procesului educațional, a inovațiilor tehnologice și științifice aplicative referitoare la învățămîntul profesional tehnic; 
    5) dezvoltare a programelor proprii de cercetare didactică şi organizarea de conferinţe care au ca temă activităţile specifice Centrului de excelenţă.
    12. În vederea exercitării funcţiei de coordonare și ghidare a activității școlilor profesionale și a colegiilor arondate, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:
    1) ghidare strategică a școlilor profesionale și colegiilor arondate, oferirea de servicii educaționale, administrarea activității antreprenoriale și bazei tehnico-materiale;
    2) ghidare didactică și metodologică a școlilor profesionale și colegiilor arondate în vederea standardizării calității în prestarea serviciilor educaționale de formare profesională; elaborarea de proiecte, testarea de noi modele și implementarea de proiecte-pilot care ar stimula integrarea conținuturilor și serviciilor inovatoare în învăţămîntul profesional tehnic.
    13. În vederea exercitării funcţiei de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate și manageriale din instituțiile de învățămînt profesional tehnic, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:
    1) organizare a cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice de profil și maiștrilor-instructori din cadrul școlilor profesionale și colegiilor arondate în domeniul de specializare al Centrului de excelență; 
    2) organizare a cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice de specialitate/manageriale în administrarea instituțiilor și serviciilor educaționale, administrarea resurselor umane și alte subiecte manageriale;
    3) organizare a stagiilor de formare continuă pentru cadrele didactice de specialitate și maiștri-instructori din instituțiile de învățămînt profesional tehnic în cadrul altor instituții de formare continuă și întreprinderi;
    4) facilitare a mobilității cadrelor din instituțiile de învățămînt profesional tehnic spre Centrul de excelență, în scopul transferului de bune practici și capacități didactice și manageriale.
    14. În vederea exercitării funcţiei de certificare a competențelor profesionale, dobîndite în mediu formal, informal și nonformal, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:
    1) asigurare a condițiilor adecvate de prestare a serviciilor de certificare a competențelor dobîndite în context nonformal și informal;
    2) dezvoltare de parteneriate eficiente cu mediul economic, pentru a asigura participarea agenților economici la procesul de evaluare a calificării profesionale.
    15. În vederea exercitării funcţiei de cooperare cu mediul economic, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:
    1) identificare a agenților economici, potențialilor parteneri și facilitarea oportunităților de cooperare în vederea dezvoltării, modernizării, reconfigurării ofertei de servicii educaționale, conținutului și formei de pregătire profesională;
    2) colaborare cu ministerele de resort, sindicatele de ramură, patronatele și asociațiile profesionale pentru identificarea cerințelor, tendințelor de dezvoltare și necesarului de forță de muncă din economia națională, competențelor, calificărilor și serviciilor educaționale solicitate de mediul economic, susținute de noi oferte educaționale bazate pe cerere;
    3) facilitare a inserției elevilor, ucenicilor și cursanților în companiile publice și private pentru realizarea stagiilor de practică și angajării ulterioare în cîmpul muncii;
    4) dezvoltare a capacităților agenților economici în vederea formării profesionale continue și psihopedagogice a maiștrilor de instruire în producție, care participă la instruirea practică a elevilor, cursanților și ucenicilor în întreprinderi;
    5) colaborare cu instituțiile de învățămînt superior și instituțiile de cercetare publice și private, cu agenții economici, în vederea implementării și aplicării inovațiilor tehnologice;
    6) facilitare a încadrării specialiștilor din întreprinderi ca formatori în activități de instruire practică în instituțiile de învățămînt profesional tehnic.
    16. În vederea exercitării funcţiei de ghidare în carieră și promovare a învățămîntului profesional tehnic, Centrului de excelență îi revin următoarele atribuţii:
    1) servicii de orientare profesională pentru elevii din instituțiile de învățămînt general;
    2) oferire a serviciilor de ghidare în carieră pentru elevii din instituțiile de învăţămînt profesional tehnic;
    3) coordonare a activităților de ghidare și consiliere în carieră, inclusiv a activităților școlilor profesionale și colegiilor arondate;
    4) elaborare, prin colaborare cu agenți economici, comitete sectoriale, a materialelor informative de promovare a profesiilor și specialităților din învăţămîntul profesional tehnic;
    5) organizare și participare la evenimente publice de promovare a profesiilor și specialităților;
    6) sporire a atractivității profesiilor/specialităților și ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățămînt profesional tehnic prin diverse metode de mediatizare și promovare;
    7) monitorizare a angajării în cîmpul muncii și dezvoltării profesionale a absolvenților Centrului de excelență în domeniul său de specializare.
    17. Centrul de excelență este în drept să desfăşoare activităţi economice ce ţin de domeniul specific al acestuia.
Capitolul III
MANAGEMENTUL ȘI STRUCTURA
Centrului de excelență

     18. Centrul de excelență are structura proprie instituției de învățămînt profesional tehnic care, în afară de funcția educațională, realizează și funcțiile de consolidare a sectorului de învățămînt profesional tehnic în domeniul său de specializare.
    19. Centrul de excelență se va conforma structurii instituționale stabilite de Codul educației al Republicii Moldova, de Regulamentele elaborate și aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării/Ministerele de ramură, precum și de prezentul Regulament.
    20. Managementul Centrului de excelență este asigurat de către directorul Centrului de excelență în coordonare cu organele administrative și consultative.
    21. În Centrul de excelență funcționează următoarele organe administrative și consultative:
    a) Consiliul profesoral;
    b) Consiliul de administraţie;
    c) Consiliul metodico-științific.
Secțiunea 1
Consiliul profesoral
    22. Consiliul profesoral este organul colectiv de conducere al Centrului de excelență constituit din personalul didactic și este prezidat de directorul Centrului de excelență.
    23. Consiliul profesoral activează în baza și în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate și se întrunește obligatoriu cel puţin o dată în trimestru, precum şi la solicitarea directorului Centrului de excelență sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul de membri ai Consiliului profesoral.
    24. Cadrele didactice sînt obligate să participe la ședințele Consiliului profesoral.
    25. Ședințele Consiliului profesoral sînt deliberative, dacă la ele participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.
    26. Hotărîrile Consiliului profesoral se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi și sînt obligatorii pentru personalul didactic şi managerial al Centrului de excelență, precum și pentru beneficiarii primari ai educației.
    27. Directorul Centrului de excelență, în baza votului membrilor Consiliului, numește, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor Consiliului profesoral.
    28. În funcție de tematica dezbătută la ședințele Consiliului profesoral pot fi invitaţi părinți, elevi, parteneri
sociali etc.
    29. Procesele-verbale se înregistrează în Registrul proceselor-verbale al Consiliului profesoral. Registrul proceselor-verbale este un document oficial, cu număr de înregistrare și cu paginile numerotate.
    30. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:
    a) aprobă Statutul Centrului de excelenţă  şi Regulamentul intern de activitate;
    b) aprobă Planul strategic de dezvoltare al Centrului de excelență;
    c) aprobă raportul anual de activitate al Centrului de excelență;
    d) aprobă strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul Centrului de excelență;
    e) coordonează şi monitorizează activitatea educaţională din instituție şi determină acţiunile pentru perfecţionarea acestei activităţi;
    f) analizează periodic realizarea planurilor de activitate şi rezultatele activităţii educaţionale ale Centrului de excelenţă;
    g) contribuie la generalizarea şi promovarea experienței personalului didactic în scopul îmbunătățirii procesului de predare;
    h) examinează cererile cadrelor didactice privind formarea profesională continuă prin cursuri și stagii de formare, inclusiv studii de masterat și doctorat;
    i) evaluează activitatea didactică privind nivelul asigurării didactice a procesului educațional, rezultatele evaluării activității profesorilor şi maiștrilor-instructori, precum și cunoștințele, abilitățile şi competențele elevilor etc.
    31. Alte atribuții ale Consiliului profesoral decît cele specificate în Regulament pot fi stipulate în regulamente interne, avizate pozitiv de către Ministerul Educaţiei și aprobate de către Consiliul profesoral.
Secțiunea 2
Consiliul de administrație
    32. Consiliul de administrație este organul executiv de conducere al Centrului de excelență, cu rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ. Administrarea Centrului de excelență este efectuată de către Consiliul de administrație.
    33. Consiliul de administraţie este compus din directorul Centrului de excelență, directorii adjuncţi, contabilul-şef, şefii de secţii, şefii de catedre/comisii metodice, metodist, psiholog, şeful bibliotecii, preşedintele comitetului sindical, reprezentantul Consiliului elevilor, 1-2 reprezentanţi ai părinţilor şi 1-2 reprezentanţi ai agenţilor economici cu care colaborează Centrul de excelenţă. Consiliul de administrație este condus de către directorul Centrului de excelență.
    34. Consiliul de administrație activează în baza și în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate și se întrunește cel puţin o dată pe lună sau ori de cîte ori este nevoie, precum şi la solicitarea directorului Centrului de excelență sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul de membri ai Consiliului de administraţie.
    35. Hotărîrile Consiliului de administrație se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă de voturi. Deciziile luate de Consiliul de administrație sînt consemnate în procese- verbale și sînt obligatorii pentru personalul Centrului de excelență.
    36. Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului de administrație se înregistrează în Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administrație, care se păstrează în instituția de învățămînt profesional tehnic, se îndosariază şi se numerotează. Pe ultima pagină, directorul Centrului de excelență semnează pentru autentificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila.
    37. Ședințele Consiliul de administrație sînt deliberative, dacă la ele participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor.
    38. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:
    1) asigură aplicarea prevederilor cadrului normativ;
    2) aprobă anual bugetul Centrului de excelență;
    3) aprobă strategia de realizare și gestionare a veniturilor proprii, inclusiv a activităților de antreprenoriat, conform legislației;
    4) aprobă schema de încadrare, în conformitate cu Satele-tip ale Centrului de excelență;
    5) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul Centrului de excelență;
    6) aprobă platforma de dialog social cu partenerii educaționali;
    7) aprobă termenele de desfășurare a sesiunii și de lichidare a restanțelor;
    8) aprobă contractul cu taxă de studii pentru întregul ciclu de studii;
    9) avizează fișele de post ale personalului Centrului de excelență;
    10) avizează proiectele statelor-tip de personal în limitele resursele financiare disponibile;
    11) examinează aprobă lista de tarifiere, în conformitate cu legislația;
    12) examinează și aprobă raportul semestrial cu privire la activitatea economico-financiară a Centrului de excelență și îl prezintă fondatorului;
    13) examinează și coordonează propunerile de buget aferente comenzii de stat; monitorizează și evaluează periodic parcurgerea materiei de studii;
    14) monitorizează respectarea legislației de către personalul Centrului de excelență, inclusiv de elevi şi propune, după caz, sancțiuni, conform legislației;
    15) alte atribuții prevăzute de actele normative.
    [Pct.38 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    39. Alte atribuții ale Consiliului de administrație decît cele specificate în Regulament pot fi stipulate în regulamente interne, avizate pozitiv de către Ministerul Educaţiei și aprobate de către Consiliul profesoral.
Secțiunea 3
Consiliul metodico-științific
    40. Consiliul metodico-științific al Centrului de excelență are ca scop asigurarea calității, activității metodice şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice ale Centrului de excelență și după caz, a școlilor profesionale și a colegiilor arondate, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea activității metodice, elaborarea, testarea și implementarea de metode noi și inovatoare din practica internațională.
    41. Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodico-științific este aprobată de către Consiliul profesoral. Membri ai Consiliului metodico-științific pot fi: directorii adjuncți, şefii de catedre/comisiei metodice, după caz, șefii de secție, metodist, cadre didactice cu performanţe deosebite în activitate, cadre didactice cu grad științific. Componenţa numerică a Consiliului metodico-științific nu va depăşi 15 membri.
    42. Consiliul metodico-științific activează în baza și în conformitate cu prezentul Regulament, cu Regulamentul intern de activitate, se întrunește, de regulă, de 4 ori pe an la solicitarea directorului adjunct al Centrului de excelență sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul de membri ai Consiliului metodico-științific și este condus de către directorul adjunct.
    43. Ședințele Consiliului metodico-științific sînt deliberative, dacă la ele participă cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor. Hotărîrile Consiliului metodico-științific se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă de voturi. 
    44. Consiliul metodico-științific are următoarele atribuții:
    1) elaborează strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul Centrului de excelență;
    2) organizează şi monitorizează activitatea metodică în cadrul Centrului de excelență;
    3) analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în Centrul de excelență;
    4) aprobă lucrări metodice, ghiduri metodologice, materiale didactice, în conformitate cu curricula la meserie/specialitate pentru module/unitatea de curs, utilizate în procesul de formare profesională;
    5) oferă suport metodologic pentru aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii la nivelul Centrului de excelență pe următoarele aspecte:
    a) eficacitatea educațională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obține rezultatele așteptate ale învățării, asigurată prin conținutul programelor de formare profesională; organizarea activității metodice prin aplicarea inovațiilor didactice și tehnologice; utilizarea rațională a bazei tehnico- materiale care asigură buna desfășurare a procesului educațional.
    b) managementul calității, care se realizează prin: strategii și proceduri pentru asigurarea calității; proceduri privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de formare profesională și activităților desfășurate; proceduri obiective și transparente de evaluare a rezultatelor învățării; proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesoral; proceduri de evaluare periodică și participativă a programelor de studii; registrul electronic actualizat sistematic, cu date referitoare la asigurarea internă a calității; transparența informațiilor de interes public cu privire la programele de studii și, după caz, certificatele, diplomele și calificările oferite; funcționalitatea structurilor de asigurare a calității educației, conform metodologiilor și instrumentelor agenției naționale abilitate cu funcția de asigurare a calității învățămîntului profesional;
    c) capacitatea instituțională definită prin structurile instituționale, administrative, resursele financiare și materiale, resursele umane;
    6) elaborează anual un Raport de evaluare internă a Centrului de excelență privind calitatea serviciilor educaţionale oferite, care este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare pe site-ul Centrului de excelență şi pus la dispoziţia agenției abilitate cu evaluarea externă a învățămîntului profesional;
    7) cooperează cu agențiile naționale relevante în vederea participării la conceperea, pilotarea, aplicarea și actualizarea metodologiei și instrumentelor de asigurare a calității în învățămîntul profesional tehnic;
    8) realizează anual analize de investigare a opţiunilor candidaților, elevilor, absolvenţilor şi angajatorilor privind calitatea serviciilor de formare profesională;
    9) elaborează propriul registru electronic şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivelul Centrului de excelență.
    45. Alte atribuții ale Consiliului metodico-științific decît cele specificate în Regulament pot fi stipulate în regulamente interne și aprobate de către Consiliul profesoral.
Secțiunea 4
Directorul Centrului de excelență
    46. Centrul de excelență este condus de directorul Centrului de excelență. Funcţia de director al Centrului de excelență se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    47. Directorul Centrului de excelență are următoarele atribuții:
    1) reprezintă Centrul de excelență;
    2) elaborează şi implementează Planul de dezvoltare strategică a Centrului de excelență;
    3) elaborează și prezintă autorității bugetare fondatoare, propuneri de buget aferente comenzii de stat pentru formarea profesională, conform termenelor și cerințelor stabilite de aceasta, coordonate cu Consiliul de administrație;
    4) elaborează și prezintă spre aprobare Consiliului de administrație bugetul anual al Centrului de excelență;
    5) coordonează elaborarea și asigură prezentarea anual Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și, după caz, fondatorului până la 15 octombrie al anului respectiv, raportul de activitate și asigură publicarea acestuia pe pagina web a Instituției;
    6) coordonează şi poartă răspunderea pentru întreaga activitate educațională şi administrativă a Centrului de excelență;
    7) coordonează elaborarea şi asigură respectarea prevederilor Statutului și a Regulamentului intern de activitate;
    8) asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniului Instituției, în conformitate cu prevederile actelor normative;
    9) asigură realizarea prevederilor legislației;
    10) asigură transparența în activitatea Instituției prin plasarea pe pagina web a acesteia a raportului anual de activitate, în termen de 4 luni de la sfîrșitul fiecărui an de gestiune;
    11) asigură dezvoltarea personalului didactic și de conducere prin crearea condițiilor necesare pentru formare continuă, conferirea şi confirmarea gradelor didactice;
    12) asigură evidenţa şi păstrarea documentației Centrului de excelență;
    13) numește și eliberează din funcție personalul de conducere (directori adjuncți, șef de secție) și personalul didactic selectat prin concurs;
    14) numește și eliberează din funcție personalul didactic auxiliar;
    15) emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru executare de către personalul şi elevii Centrului de excelență;
    16) organizează și conduce activitatea Consiliului profesoral și a Consiliului de administrație al Centrului de excelență;
    17) organizează și desfășoară, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, concursul pentru angajarea personalului de conducere (directori adjuncți, șef de secție) și didactic;
    18) poartă răspundere disciplinară pentru angajamentele contractuale;
    19) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Centrului de excelență în conformitate cu bugetul aprobat;
    20) poartă răspundere personală pentru desfășurarea activităților de întreprinzător ale Centrului de excelență;
    21) propune spre examinare Consiliului de administrație obligaţiunile funcţionale ale personalului instituției şi exercită controlul permanent asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de către întregul personal;
    22) negociază și semnează Contractul colectiv de muncă și Contractele individuale de muncă;
    23) aprobă cheltuieli în limitele bugetului aprobat și în scopuri strict legate de activitatea Centrului de excelență;
    24) alte atribuții prevăzute de actele normative.
    [Pct.47 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    48. Directorul Centrului de excelență, conform legislaţiei în vigoare, are următoarele împuterniciri:
    a) emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;
    b) gestionează bunurile şi resursele materiale;
    c) încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procuri;
    d) are calitatea de executor secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului normativ în vigoare.
    49. Directorul Centrului de excelență răspunde de completarea calitativă și în termen a documentelor instituției, de păstrarea lor în bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.
    50. Directorul Centrului de excelență este în drept să delege unele atribuţii directorilor-adjuncţi, șefilor de secție, însă poartă răspundere subsidiară pentru realizarea atribuțiilor delegate.
    51. Funcţia de director adjunct se ocupă prin concurs public, organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    52. Numărul directorilor adjuncți se stabilește proporțional cu numărul de elevi din Centrul de excelență, prin hotărîre a Consiliului de administrație și aprobat de către fondator.
Secțiunea 5
Alte subdiviziuni
    53. Întru realizarea misiunii Centrului de excelență, pot fi instituite subdiviziuni, care organizează şi realizează funcțiile specifice Centrului de excelență.
    54. Pentru realizarea serviciilor de asigurare didactică, curriculară şi metodologică; de formare a cadrelor didactice și manageriale; de certificare a competențelor profesionale, achiziționate în mediu formal, informal și nonformal, subdiviziunile pot fi organizate sub formă de secții.
    55. Subdiviziunile instituite în cadrul Centrului de excelență, activează în temeiul regulamentelor interne, aprobate de către Consiliul profesoral.
    56. Structura Centrului de excelenţă și numărul de posturi pentru fiecare categorie de personal se stabilește prin statele de personal care se aprobă de către fondator.
Capitolul IV
Categoriile de personal
    57. Personalul Centrului de excelență se constituie din următoarele categorii:
    a) personal de conducere: directorul Centrului de excelență, directorii adjuncți, șefii de secție;
    b) personal didactic: cadre didactice (profesor, maistru-instructor) metodist, psiholog, psihopedagog, maestru de concert, conducător de cerc, dirijor de cor, dirijor de orchestră);
    c) personal didactic auxiliar: bibliotecar, laborant, pedagog social în căminele pentru elevi;
    d) personal nedidactic: personal administrativ gospodăresc, auxiliar și de deservire.
    58. Angajarea personalului didactic se face prin concurs, organizat în conformitate cu Regulamentul aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
    59. Drepturile și obligațiunile personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar, nedidactic sînt stabilite prin Statutul și Regulamentul intern de activitate ale Centrului de excelență și sînt confirmate prin fișele de post.
    60. Timpul de muncă, durata şi perioada concediului, norma didactică, salariul cadrului didactic se calculează şi se stabileşte în conformitate cu actele normative în vigoare.
Capitolul V
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
ȘI BAZA TEHNICO-MATERIALĂ
    61. Finanțarea Centrului de excelență se efectuează din:
    1) alocații din bugetul de stat conform Planului (Comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialități în instituțiile de învățămînt profesional tehnic, aprobat anual de Guvern;
    2) taxele de studii achitate de către persoanele fizice şi juridice interesate, inclusiv din străinătate, pentru studii, perfecţionare şi recalificare profesională, pe bază de contract;
    3) venituri obținute din activitatea de producere și/sau prestări servicii, desfășurată de subdiviziunile structurale (gospodăriile didactice şi auxiliare, loturile experimentale, atelierele, cantinele etc.), din realizarea literaturii didactice, ştiinţifice şi artistice, lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii;
    4) plăți pentru locațiunea încăperilor, construcţiilor, echipamentelor;
    5) donaţii, inclusiv cele provenite din colaborarea internaţională;
    6) alte surse legale.
    [Pct.61 în redacția OMECC232 din 13.03.19, MO22.03.19 art.530; în vigoare 22.04.19]
    62. Centrul de excelență poate beneficia de alte surse de venituri, provenite din  taxele de studii achitate de către persoane fizice sau juridice, din servicii de formare a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile pe domeniul de profil, din activitatea de producţie a subdiviziunilor structurale (gospodăriilor didactice şi auxiliare, loturilor experimentale, atelierelor, cantinelor etc.), de la stagiile de practică în producție a elevilor, din realizarea literaturii didactice, ştiinţifice şi artistice, lucrărilor metodice, manualelor, programelor de studii, darea în arendă a încăperilor, construcțiilor, echipamentelor, din donațiile şi veniturile provenite din colaborarea/cooperarea internațională, precum şi din donațiile de la persoanele fizice şi juridice, mijloacele alocate de agenții economici şi din alte surse.
    63. Veniturile obținute din resurse extrabugetare se gestionează şi se utilizează integral la nivelul Centrului de excelență, în conformitate cu legislația în vigoare.
    64. Baza tehnico-materială a Centrului de excelență este constituită din edificii, instalaţii inginereşti, biblioteci, laboratoare, ateliere, terenuri agricole, terenuri sportive, gospodării didactice, echipamente, mijloace de transport, utilaje şi altemijloace tehnico-materiale prevăzute de normativele în vigoare. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale se realizează din contul mijloacelor bugetare şi al mijloacelor extrabugetare ale Centrului de excelență.