*RCCI23/1/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  363154
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
REGULAMENT Nr. 23/1
din  10.05.2010
cu privire la eliberarea carnetelor ATA pentru
admiterea temporară a mărfurilor
Publicat : 14.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 72-74     art Nr : 290a
APROBAT
prin Decizia Biroului executiv al  Camerei
de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova nr. 23/1 din 10.05.2010


I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat cu scopul implementării Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990, Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară nr. 253 din 05.12.2008, Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea asociaţiei emitente şi asociaţiei garante a titlurilor de admitere temporară (carnete ATA) nr. 495 din 14.08.2009 şi reglementează procedura de completare, autentificare şi emitere a carnetelor ATA pentru admiterea temporară a mărfurilor.
    2. În prezentul Regulament, următoarele noţiuni sînt utilizate cu sensul:
    a) carnet ATA – titlu de admitere temporară, folosit pentru admiterea temporară a mărfurilor, cu excepţia mijloacelor de transport;
    b) admitere temporară – regimul vamal care permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale;
    c) asociaţie garantă - o asociaţie agreată de autorităţile vamale în vederea garantării sumelor pe teritoriul acestei ţări şi afiliată la un lanţ de garanţie;
    d) asociaţie emitentă – o asociaţie agreată de autorităţile vamale pentru emiterea de titluri de admitere temporară şi afiliată direct sau indirect la un lanţ de garanţie;
    e) asociaţie emitentă corespondentă – o asociaţie emitentă stabilită într-o altă ţară - parte contractantă a Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990, şi afiliată la acelaşi lanţ de garanţie;
    f) drepturi de import - taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia;
    g) garanţie – document ce asigură achitarea obligaţiei vamale ce poate apărea în cazul nerespectării cerinţelor procedurii de admitere temporară cu aplicarea carnetului ATA;
    h)  solicitant al carnetului ATA – orice persoană fizică sau persoană juridică stabilită în Republica Moldova şi creată conform legislaţiei.
    3. Termenul de valabilitate al carnetului ATA este de un an din data eliberării acestuia. Autorităţile vamale ale ţării de destinaţie a mărfii pot reduce acest termen, la introducerea mărfii pe teritoriul ţării respective.
    4. Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (în continuare - CCI) este asociaţie emitentă şi asociaţie garantă afiliată la lanţul internaţional de garanţie gestionat de Camera Internaţională de Comerţ.
    5. CCI emite carnetele ATA pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu procedura stabilită de Convenţia privind admiterea temporară, semnată la Istanbul, la 26 iunie 1990, actele legislative şi normative ale Republicii Moldova şi prezentul Regulament.
II. Condiţiile aplicării carnetului ATA
    6. Mărfurile care cad sub incidenţa carnetului ATA la admiterea temporară şi exportul temporar al acestora în/din Republica Moldova sînt stipulate în următoarele anexe ale Convenţiei privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul, la 26 iunie 1990:
    a) Anexa B.1 - privind mărfurile destinate să fie prezentate sau utilizate la expoziţii, tîrguri, congrese sau manifestări similare;
    b) Anexa B.2 - privind echipamentul profesional;
    c) Anexa B.3 - privind containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi alte mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale;
    d) Anexa B.5 - privind mărfurile importate cu scop educativ, ştiinţific sau cultural;
    e) Anexa B.6 - privind efectele personale ale călătorilor şi bunurile importate în scop sportiv;
    f)  Anexa B.7 - privind materialul de propagandă turistică;
    g) Anexa B.9 - privind mărfurile importate în scop umanitar;
    h) Anexa D - privind animalele;
    i)  Anexa E - privind mărfurile importate cu suspendarea parţială a drepturilor şi taxelor de import.
    Anexele respective se aplică în conformitate cu rezervele formulate în Legea nr. 253/05.12.2008 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind admiterea temporară.
    7. Mărfurile exportate temporar sub acoperirea carnetului ATA urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
III. Cerinţele privind asigurarea carnetului ATA
    8. Solicitantul carnetului ATA este obligat să depună la CCI o garanţie care asigură achitarea drepturilor de import şi a celorlalte sume reclamate în cazul nerespectării condiţiilor de admitere temporară sau tranzitului vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul ţărilor respective.
    9. Garanţia poate fi constituită printr-un depozit bănesc sau printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă.
    10. Valoarea garanţiei se stabileşte la nivel de la 30% pînă la 110% din valoarea de piaţă a mărfurilor care constituie obiectul carnetului ATA, cu termenul de valabilitate de cel puţin 33 luni.
    11. CCI garantează Serviciului Vamal al Republicii Moldova plata sumei totale a drepturilor de import şi a celorlalte sume reclamate, în cazul nerespectării condiţiilor stabilite pentru admiterea temporară, introduse pe teritoriul vamal sub acoperirea carnetelor ATA eliberate de o asociaţie emitentă corespondentă. CCI este obligată, împreună şi solidar cu persoanele care datorează sumele menţionate mai sus, să plătească aceste sume.
IV. Procedura de eliberare a carnetului ATA
    12. Pentru a obţine carnetul ATA, solicitantul sau reprezentantul său legal se va informa în prealabil, iar CCI va asigura accesul la informaţiile (inclusiv prin publicarea pe pagina web a CCI - www.chamber.md) despre:
    a) posibilitatea acordării regimului de admitere temporară în ţara de destinaţie şi procedura tranzitării mărfurilor prin ţările terţe;
    b) eventualele restricţii la admitere temporară şi exportul temporar de mărfuri, precum şi tranzitul în ţările terţe;
    c) lista ţărilor care admit carnetul ATA, precum şi anexele din Convenţia privind admiterea temporară, acceptate de aceste ţări;
    d) lista asociaţiilor emitente şi garante.
    13. Temei pentru eliberarea carnetului ATA constituie cererea-declaraţie, completată de către solicitant sau de reprezentantul său legal în modul stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    14. La cererea-declaraţie se anexează următoarele documente:
    a) certificatul de înregistrare a întreprinderii (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);
    b) actul eliberat de persoana juridică - solicitant, ce confirmă mostrele ştampilelor acestuia, ale semnăturilor conducătorului, contabilului-şef şi ale reprezentantului său legal (în original);
    c) extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);
    d) actul de identitate al solicitantului sau al reprezentantului său legal (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);
    e) procura eliberată reprezentantului solicitantului, ce confirmă împuternicirile de a reprezenta interesele acestuia la CCI, precum şi de a semna şi a primi originalul carnetului ATA în numele şi pe responsabilitatea deplină a solicitantului, completat conform Anexei nr.2 la prezentul Regulament (în original);
    f) garanţia conform prevederilor capitolului III al prezentului Regulament (în original);
    g) angajamentul solicitantului carnetului ATA, completat conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament (în original);
    h) lista mărfurilor ce vor fi menţionate în carnetul ATA care va cuprinde: denumirea, cantitatea, greutatea şi valoarea de piaţă a acestora, în limba moldovenească (română) şi într-o limbă străină - în original (conform punctului 21 şi modelului din Anexa nr. 1.1 a prezentului Regulament);
    i) actul ce constituie temei pentru exportul temporar al mărfurilor (contract, invitaţie etc.) (în copie legalizată conform procedurii stabilite, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii solicitantului);
    j) acte ce confirmă denumirea, cantitatea, valoarea de piaţă, originea mărfii (facturi fiscale, acte de achiziţii, rapoarte de expertiză etc., după caz);
    k) contractul de prestare a serviciilor de către CCI, după caz (în original);
    l) dispoziţia de plată care confirmă achitarea serviciilor prestate de CCI (în original).
    15. Cererea – declaraţie şi anexele respective pot fi completate de către solicitant, utilizînd formularele-model ale documentelor în format electronic publicate pe pagina web a CCI - www.chamber.md. Formularele documentelor completate în format electronic, cu anexele necesare, se transmit prin intermediul poştei electronice în adresa CCI, la adresa  e-mail: ata@chamber.md.
    16. Persoana responsabilă pentru recepţionarea documentelor (inclusiv a celor în format electronic) din cadrul CCI verifică cererea-declaraţie şi documentele anexate şi comunică solicitantului decizia referitor la îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea carnetului ATA sau refuzul motivat.
    17. În cazul în care decizia privind eliberarea carnetului ATA este pozitivă, formularul carnetului ATA se completează de către solicitant sau, la cererea acestuia, de către CCI, conform prevederilor capitolului V din prezentul Regulament.
    18. La data indicată de către persoana responsabilă din cadrul CCI, solicitantul sau reprezentantul său legal se prezintă la CCI pentru eliberarea carnetul ATA.
V. Modul de completare a carnetului ATA
    19. Carnetul ATA este compus din 2 pagini de copertă de culoare verde şi file detaşabile de culoare galben, alb, albastru, în care se indică cantitatea şi valoarea mărfii, scopul importului temporar, ţara destinaţiei etc.
    Culorile filelor variază în dependenţă de tipul operaţiunii vamale:
    - galbene - se utilizează pentru operaţiunile de export şi reimport din/în ţara exportului temporar;
    - albe - import şi reexport în/din ţara importului temporar;
    - albastre - pentru tranzit.
    Filele constau din:
    a) cotoare - de export, de reimport, de tranzit, de import, de reexport (rămîn în carnetul ATA);
    b) volete detaşabile - de export, de reimport, de tranzit, de import, de reexport (sînt destinate autorităţilor vamale şi se detaşează din carnet).
    20. Blancheta carnetului ATA este tipărită în limba engleză şi în limba moldovenească (română).
    21. Carnetul ATA se completează în limbile engleză, franceză, moldovenească (română), rusă (după caz), se autentifică de către colaboratorul responsabil al CCI, se pune la dispoziţia solicitantului şi se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare din momentul depunerii cererii-declaraţie, documentelor solicitate şi efectuării plăţii pentru serviciile prestate.
    22. În cazul furtului, pierderii sau deteriorării carnetului ATA, la cererea scrisă a solicitantului, poate fi eliberat un carnet substitutiv pe un nou formular, cu acelaşi număr al carnetului eliberat anterior. Valabilitatea carnetului substitutiv expiră la aceeaşi dată cu cea a carnetului substituit.
    23. Carnetele pot fi anulate după autentificarea şi eliberarea acestora, în cazurile în care marfa nu a trecut frontiera de stat a Republicii Moldova, carnetul a fost autentificat şi eliberat cu încălcarea procedurii sau în baza datelor necomplete şi/sau neautentice şi în alte cazuri cînd există motive întemeiate.
    24. Spaţiul neutilizat din coloanele listei generale a carnetului trebuie să fie barat în aşa fel încît să se excludă posibilitatea utilizării ulterioare a acestuia, trasînd o linie sub ultimul rînd al mărfurilor enumerate.
    25. Toate casetele şi coloanele listei generale a voletelor carnetului, care corespund cu casetele şi coloanele listei generale a copertei acestuia, se completează identic.
    26. După eliberarea carnetului ATA, nu se admite modificarea şi completarea listei mărfurilor enumerate pe versoul copertei carnetului şi, dacă este cazul, pe filele suplimentare anexate la aceasta (lista generală).
    27. Carnetul ATA se completează în conformitate cu regulile expuse în anexa nr. 4 la prezentul Regulament, precum şi în corespundere cu actele normative ale Serviciului Vamal.
    28. După autentificarea carnetului ATA, colaboratorul CCI, împuternicit cu autentificarea şi eliberarea carnetului, va multiplica carnetul şi va completa Caseta I a copiei acestuia cu aplicarea semnăturii şi a ştampilei CCI. Ulterior, solicitantul sau reprezentantul său legal va completa Caseta J a copiei carnetului, cu aplicarea semnăturii, fapt ce va confirma eliberarea de către CCI a originalului carnetului autentificat şi preluarea acestuia de către solicitant.
    29. Filele carnetului ATA urmează a fi copertate.
VI. Evidenţa carnetelor ATA
    30. Evidenţa carnetelor ATA autentificate şi eliberate se efectuează de către CCI, într-un registru în format electronic. Conform evidenţei electronice, la finalul zilei de muncă, persoana responsabilă de la CCI va tipări darea de seamă privind carnetele eliberate.
    31. După autentificarea carnetului ATA, acesta se multiplică, anexîndu-se cererea-declaraţie, documentele prezentate de către titular şi urmează a fi păstrate în arhiva CCI nu mai puţin de 3 ani de la data emiterii acestuia.
VII. Obligaţiile titularului carnetului ATA
    32. Se interzice vînzarea mărfurilor însoţite de carnetul ATA. Mărfurile indicate în carnetul ATA trebuie să fie reexportate din ţară pînă la expirarea termenului de admitere temporară acordat de către autorităţile vamale ale ţării de import temporar. Termenul de reexport al mărfurilor importate temporar nu trebuie să depăşească termenul de valabilitate al carnetului ATA.
    33. Titularul carnetului este obligat să respecte reglementările privind utilizarea carnetului ATA şi să execute cerinţele autorităţilor vamale ale ţării de export temporar, tranzit şi admitere temporară. Acesta este responsabil să prezinte mărfurile şi actele necesare, inclusiv carnetul, autorităţilor vamale pentru a fi luate la evidenţă şi pentru efectuarea notificărilor respective cu scopul de a nu fi supus plăţii drepturilor şi taxelor de import.
    34. Titularul carnetului ATA, în interesul său, va urmări, permanent, corectitudinea completării de către autorităţile vamale a carnetului ATA, în întregime (şi, dacă este necesar, solicită acest lucru) la fiecare punct de control vamal.
    35. Titularul carnetului poartă răspundere faţă de asociaţia garantă pentru orice neregularităţi, care pot atrage consecinţe nefavorabile pentru CCI în calitate de garant.
    36. Atunci cînd mărfurile însoţite de carnetul ATA nu au fost reimportate din cauza că au fost distruse, pierdute, furate etc., în mod obligatoriu se achită drepturile de import prevăzute.
    37. În cazurile cînd carnetul a fost distrus, pierdut sau furat, titularul acestuia anunţă imediat organele de poliţie locale şi autorităţile vamale pentru a i se elibera confirmarea respectivă.
    38. Odată cu îndeplinirea operaţiunilor pentru care este destinat carnetul ATA sau în cazul expirării termenului de valabilitate, titularul acestuia restituie carnetul la CCI, pentru a fi verificat şi anulat.

    anexa nr.1

    anexa nr.1.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4