HGO195/2016
ID intern unic:  363571
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 195
din  26.02.2016
cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului
de lege pentru modificarea Legii privind alocațiile sociale
de stat pentru unele  categorii de cetățeni nr. 499-XIV din
14 iulie 1999
Publicat : 04.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 49-54     art Nr : 225
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni nr. 499-XIV din 14 iulie 1999.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                      Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                      Vladimir Cebotari

    Nr. 195. Chişinău, 26 februarie 2016.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 195
din 26 februarie 2016

AVIZ
asupra proiectului de lege pentru modificarea
Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele
categorii de cetățeni nr. 499-XIV din 14 iulie 1999

    Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni nr. 499-XIV din 1999, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr.367 din 8 octombrie 2015) de către un grup de deputați din Parlament, şi informează următoarele.
    Pornind de la nota informativă la proiectul de lege menţionat, normele propuse au drept scop sporirea gradului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilități care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru obținerea dreptului la pensie.
    Conform prevederilor proiectului de lege, se propune majorarea cuantumului prestației sociale, care constituie un anumit procent din cuantumul pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii, și anume:
    - persoanelor cu dizabilități severe, accentuate și medii – 50%;
    - persoanelor cu dizabilități severe, accentuate și medii din copilărie – 100%;
    - copiilor cu dizabilități severe, accentuate și medii cu vîrsta de pînă la 18 ani – 100%.
    În acest context, menționăm că la 1 aprilie 2014 au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, operate prin Legea nr.30 din  13 martie 2014. Prin aceste modificări s-au ajustat cuantumurile alocațiilor sociale de stat și alocațiilor pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere la mărimea unui parametru de referință/indicator și prevede ancorarea cuantumului acestora ca procent din mărimea pensiei minime pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii sau din mărimea pensiei minime pentru limită de vîrstă.
    Astfel, începînd cu 1 aprilie 2014 au fost majorate alocațiile sociale de stat în medie cu circa 75 de lei, iar începînd cu 1 aprilie 2015 au fost indexate cu 7,95%, astfel în perioada anilor 2011-2015 alocațiile sociale de stat au fost majorate:
    - cu circa 63,0 lei pentru persoanele cu dizabilități (de la 99,0 lei – mărimea medie pînă la 162,0 lei – mărimea medie);
    - cu circa 162,0 lei pentru persoanele cu dizabilități din copilărie și pentru copiii cu dizabilități (de la 270,0 lei – mărimea medie pînă la 432,0 lei – mărimea medie).
    Totodată, începînd cu 1 aprilie 2014 alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere a fost majorată cu  98,75 lei (de la 500 de lei  la 598,75 lei), iar în anul 2015 a fost indexată cu 7,95% și constituie 646,35 lei.
    Suplimentar, în scopul susținerii familiilor social vulnerabile în contextul creșterii prețurilor la resursele energetice (energia electrică și gaze naturale), au fost propuse modificări ale legislației, pentru a influența direct asupra bunăstării acestora.
    Așadar, prin Legea nr.200 din 20 noiembrie 2015 au fost operate modificări şi completări la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015, care prevede modificarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru:
    ⇒ majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat de stat de la 765 de lei pînă la 900 lei, începînd cu 1 octombrie 2015 – 84,6 mil.lei;
    ⇒ majorarea mărimii ajutorului pentru perioada rece a anului de la 250 de lei la 315 lei, începînd cu 1 noiembrie 2015 – 8,0 mil.lei.
    Conform calculelor economico-financiare efectuate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, prezentul proiect de lege necesită alocări de mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat în sumă de 67 529,5 mii lei în anul 2016,  72 745,4 mii lei în anul 2017 și 78 158,7 mii lei în anul 2018.
    În condiţiile constrîngerilor bugetare existente şi cele pe termen mediu dictate de conjunctura economico-financiară regională şi internă nefavorabilă, este imposibilă asumarea de către Guvern a unor măsuri noi, mijloacele financiare disponibile ale bugetului de stat fiind direcţionate exclusiv la onorarea angajamentelor deja asumate, din care cauză proiectul dat nu poate fi susţinut.
    Potrivit articolului 131 alineatul (6) din Constituția Republicii Moldova, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare.