HGO242/2016
ID intern unic:  363672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 242
din  03.03.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Comitetului coordonator interdepartamental
pentru asigurarea interacţiunii dintre  Serviciul naţional unic
pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de
urgenţă
Publicat : 11.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 55-58     art Nr : 274
    În temeiul prevederilor art. 11 alin.(3) din Legea nr. 174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art.533), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul  naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă (se anexează).
    2. Comitetul coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă va asigura elaborarea, în termen de 6 luni din data convocării primei ședințe, a proiectelor regulamentelor de interacțiune dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina viceprim-ministrului, ministrul economiei.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Octavian Calmîc
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                        Vasile Botnari
    Ministrul sănătăţii                                                     Ruxanda  Glavan
    Ministrul afacerilor interne                                       Alexandru Jizdan

    Nr. 242. Chişinău, 3 martie 2016.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 242
din 3 martie 2016

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Comitetului coordonator
interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre
Serviciul
naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112
şi serviciile specializate
de urgenţă
    1. Comitetul coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă (în continuare – Comitet) este o structură interdepartamentală fără personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Guvernului și are drept sarcină de bază asigurarea interacţiunii și conlucrării eficiente interinstituţionale dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (în continuare – Serviciul 112) şi serviciile specializate de urgenţă (în continuare – SSU).
    2. În activitatea sa Comitetul asigură respectarea Constituţiei,  legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Guvernului și altor acte normative ale Republicii Moldova, precum și a tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte.
    3. Hotărîrile Comitetului în domeniul reglementării interacţiunii și conlucrării eficiente interinstituţionale dintre Serviciul 112 şi SSU sînt executorii pentru toți subiecții implicați.
    4. Activitatea Comitetului este susţinută de Consiliul de experţi  al Comitetului.
    5. Ca organism de lucru al Comitetului, Consiliul de experţi este compus din colaboratori ai Serviciului 112,  SSU şi din alţi specialişti ai instituţiilor  implicate, nominalizaţi prin ordinele respective ale fiecărui minister sau autoritate administrativă centrală şi numiţi de către Comitet.
    6. Consiliul de experţi este condus de secretarul Comitetului.
    7. Comitetul îndeplineşte următoarele sarcini de bază:
    a) este responsabil de coordonarea, monitorizarea şi analiza interacţiunii Serviciului 112 și SSU;
    b) este responsabil de elaborarea proiectelor de acte normative (regulamente, reglementări tehnice etc.) şi acordurilor interinstituționale privind interacţiunea Serviciului 112 cu SSU;
    c) exercită controlul  asupra  îndeplinirii hotărîrilor sale de către ministere şi autorităţile administrative centrale;
    d) coordonează la nivel naţional interacțiunea organismelor implicate în furnizarea serviciului de urgență 112;
    e) elaborează și monitorizează implementarea procedurilor de interacțiune eficientă dintre Serviciului 112 și SSU;
    f) examinează modul în care sînt executate obligaţiile privind asigurarea interacțiunii eficiente dintre Serviciul 112 și SSU, stabilite de legislaţia în vigoare, şi face recomandări privind soluţionarea deficienţelor;
    g) este informat (primeşte rapoarte) privind stadiul implementării măsurilor adoptate;
    h) solicită, în limita competenței, instituțiilor și structurilor implicate în furnizarea serviciului de urgență 112, rapoarte privind stadiul implementării măsurilor adoptate de Comitet;
    i) analizează periodic progresele înregistrate în atingerea obiectivelor stabilite prin documentele adoptate şi propune soluţii;
    j) elaborează propuneri privind  modalităţile operaţionale de reducere a numărului de apeluri abuzive şi a alertărilor false către Serviciul 112;
    k) examinează rezultatele implementării Regulamentului de interacțiune dintre Serviciul 112 și SSU.
    l) urmăreşte modul de aplicare a prevederilor regulamentelor și acordurilor interinstituționale de cooperare încheiate între Serviciul 112 şi SSU;
    m) decide privind participarea, în calitate de invitaţi la şedinţele Comitetului, a reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor publice, furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, societăţii civile;
    n) aprobă componenţa Consiliului de experți;
    o) face propuneri de modificare a Regulamentului Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul 112 şi serviciile specializate de urgenţă;
    p) elaborează normativele privind facilitarea accesului persoanelor cu dezabilități şi vorbitori de alte limbi la Serviciul 112;
    q) înaintează propuneri privind limbile (vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi de circulaţie internaţională) în care vor fi recepționate apelurile de urgență către numărul 112 pe teritoriul Republicii Moldova;
    r) elaborează Regulamentul Consiliului de experţi.
    8. Preşedintele Comitetului are următoarele atribuţii:
    a) convoacă şi conduce şedinţele Comitetului;
    b) aprobă proiectul ordinii de zi a şedinţelor Comitetului, lista documentelor ce urmează să fie transmise tuturor participanţilor la şedinţe, precum şi lista invitaţilor;
    c) semnează hotărîrile Comitetului, procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului, precum  şi corespondenţa acestuia.
    9. Activitățile de secretariat ce țin de activitatea Comitetului sînt asigurate de către directorul Serviciului 112 și constau din următoarele activităţi principale:
    a) asigurarea pregătirii şedinţelor Comitetului;
    b) asigurarea transmiterii invitaţiilor la şedinţele Comitetului;
    c) asigurarea pregătirii documentelor ce urmează a fi transmise participanţilor la şedinţe, inclusiv a listei invitaţilor şi a proiectului ordinii de zi a şedinţelor;
    d) asigurarea publicării pe pagina web a ordinii de zi a şedinţelor şi a proceselor-verbale ale acestora;
    e) asigurarea transmiterii membrilor Comitetului, pînă în preziua şedinţei, a informaţiilor relevante privind ordinea de zi a ședinței, în scopul asigurării cu cele mai recente informaţii privind subiectele incluse pe agendă;
    f) asigurarea întocmirii proceselor-verbale ale şedinţelor Comitetului, precum și asigurarea transmiterii acestora tuturor membrilor Comitetului, în termen de 10 zile din data şedinţei;
    g) monitorizarea implementării hotărîrilor Comitetului, precum şi asigurarea schimbului de informaţii între părţile implicate în realizarea prevederilor acestora;
    h) asigurarea ținerii registrului de evidenţă a hotărîrilor Comitetului;
    i) asigurarea executării activităţilor de registratură şi arhivare a documentelor destinate Comitetului.
    10. Comitetul îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor ordinare şi a şedinţelor extraordinare.
    11. Şedinţele ordinare au loc cel puțin o dată în semestru şi sînt convocate de către preşedintele Comitetului.
    12. Şedinţele extraordinare ale Comitetului se pot organiza la solicitarea preşedintelui sau a oricărui membru al Comitetului.
    13. Şedinţele Comitetului sînt prezidate de preşedintele Comitetului,  sau în cazul absenţei acestuia, de către un membru al Comitetului desemnat de președinte.
    14. Secretarul Comitetului este obligat să convoace şedinţa Consiliului de experţi pentru  pregătirea proiectelor agendelor de lucru şi hotărîrilor Comitetului.
    15. Convocarea şi transmiterea invitaţiilor membrilor la şedinţele ordinare ale Comitetului se face în scris de către Secretariat, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
    16. Convocarea şi transmiterea invitaţiilor membrilor la şedinţele extraordinare ale Comitetului se face cu cel puţin 1 zi lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei. În cazul urgenţelor majore membrii Comitetului sînt informaţi imediat prin toate mijloacele disponibile.
    17. Invitaţiile la şedinţele Comitetului cuprind, în mod obligatoriu, informația privind ziua, ora, locul desfăşurării şi proiectul ordinii de zi a ședinței.
    18. Ordinea de zi a şedinţelor Comitetului şi materialele care urmează să fie supuse dezbaterii se transmit prin e-mail participanţilor la ședințe cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţa ordinară, şi cu cel puţin 1 zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţa extraordinară.
    19. La începutul fiecărei şedinţe se aprobă ordinea de zi a şedinţei respective.
    20. La şedinţele Comitetului participă cu drept de vot doar membrii titulari ai Comitetului.
    21. La şedinţele Comitetului pot participa fără drept de vot reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice, furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, societăţii civile, invitaţi de preşedintele Comitetului.
    22. La cererea membrilor Comitetului, ordinea de zi poate fi completată şi cu alte subiecte decît cele comunicate iniţial, cu condiţia transmiterii documentelor respective în scris, secretarului Comitetului, cu 3 zile lucrătoare înainte de data şedinţei ordinare, şi cu 1 zi înainte de data şedinţei extraordinare. Decizia privind completarea ordinii de zi se supune la vot în cadrul Comitetului și se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.
    23. Şedinţele Comitetului se pot desfăşura numai în prezenţa majorității membrilor acestuia.
    24. În lipsa majorității membrilor Comitetului la ședința ordinară, aceasta se amînă, urmînd a fi convocată o nouă şedinţă, în termen de cel mult 5 zile.
    25.  În lipsa majorității membrilor Comitetului la ședința extraordinară, aceasta se amînă, urmînd a fi convocată în regim de urgență o nouă şedinţă în termen de cel mult o zi.
    26. În funcţie de subiectele supuse dezbaterii Comitetului, la şedinţe pot participa, în calitate de invitaţi, consultanţi  şi experţi ai instituţiilor reprezentate în Comitet, reprezentanți ai autorităţilor şi instituţiilor publice, reprezentanţi ai furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, precum și  ai societăţii civile.
    27. În cazul prezentării în cadrul ședințelor Comitetului a informaţiei atribuite la secret de stat sau comercial, participanţii la şedinţe sînt obligaţi să verifice dreptul celorlalți participanți la ședințe de a accesa această informație, precum și să asigure protecția secretului de stat sau comercial conform cerințelor legislației în vigoare.
    28. În vederea exercitării atribuţiilor ce îi revin, Comitetul emite hotărîri care se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia. În cazul în care nu este întrunit numărul necesar de voturi din cauza absenței membrilor Comitetului, hotărîrea nu se consideră adoptată, iar materialele şedinţei se restituie secretarului. În cadrul  următoarei şedinţe, în cazul în care iarăși nu este întrunit numărul necesar de voturi din cauza absenței membrilor Comitetului, hotărîrea în cauză se adoptă cu majoritate simplă din numărul membrilor prezenţi.
    29. Hotărîrile adoptate se comunică de drept de către secretariat membrilor Comitetului, instituţiilor şi structurilor menţionate în textul hotărîrilor, după semnarea acestora de către preşedinte.
    30. Preşedintele, secretarul și membrii Comitetului nu sînt remunerați pentru activitatea desfășurată în cadrul Comitetului, fiind salariați de la locul de muncă de bază.