HGC285/2016
ID intern unic:  363767
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 285
din  12.03.2016
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor
neutilizate
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 321
    În temeiul Art.II al Legii nr.204 din 12 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.186, art.607), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din 29 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.460), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe parcursul întregului text, sintagma „instituţii publice” se substituie cu sintagma „autoritate/instituţie publică la autogestiune”, iar sintagma „instituţii bugetare” se substituie cu sintagma „autoritate/instituţie bugetară”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) la punctul 1, sintagma „a mijloacelor circulante, utilajelor, unităţilor de transport, altor fonduri fixe” se substituie cu sintagma „a mijloacelor fixe şi altor active, cu excepţia terenurilor”;
    3) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Mijloacele financiare obţinute din locaţiunea activelor neutilizate (cu excepţia autorităţilor/instituţiilor bugetare) după acoperirea cheltuielilor aferente locaţiunii lor, sînt folosite la plata restanţelor întreprinderii faţă de bugetul public naţional şi a restanţelor la plata salariilor. Mijloacele financiare rămase după efectuarea acestor plăţi se investesc în dezvoltarea întreprinderii, la decizia consiliului ei.”;
    4) punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Întreprinderile autogestionare includ veniturile şi cheltuielile ce ţin de închirierea bunurilor în rezultatul financiar total, care se reflectă în situaţia de profit şi pierdere şi se impozitează în modul stabilit de legislaţie.”;
    5) punctul 7:
    cuvintele „transmiterea încăperilor în folosinţă se efectuează” se substituie cu cuvintele „încăperile se transmit prin contract de comodat”;
    cuvintele „cărora le aparţin” se substituie cu cuvintele „care deţin în administrare/gestiune.”;
    6) la punctul 8, primul alineat se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:
    „În acordul eliberat de autoritatea abilitată se va indica obiectul (denumirea bunului), locaţiunea căruia se acceptă, termenul contractului, suprafaţa bunurilor imobile, destinaţia utilizării acestora şi mărimea chiriei anuale.”;
    7) se completează cu punctul 121 cu următorul cuprins:
    „121. Termenul contractului de locaţiune a bunurilor imobile ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public din cadrul parcului industrial nu poate depăşi termenul-limită pentru care a fost acordat titlul de parc industrial.”;
    8) punctul 15 se abrogă.
    9) la punctul 16 primul alineat va avea următorul cuprins:
    „16. Autoritatea abilitată, în cazul acceptării încheierii contractului de locaţiune cu solicitantul locaţiunii, selectat anterior de întreprindere prin negocieri directe, concomitent cu eliberarea acordului de dare în locaţiune, va înregistra proiectele contractelor respective de locaţiune într-un registru.  Registrul se ţine în formă electronică sau manuală. Cîte o copie de pe proiectele contractelor se anexează la copia de pe acord, iar pe prima pagină a proiectului contractului de locaţiune sau a proiectului modificărilor acestuia se va indica numărul şi data de înregistrare a acestuia şi se va aplica ştampila autorităţii.”;
    10) punctul 19:
    cuvintele „valoarea iniţială de bilanţ, uzura contabilă” se substituie cu cuvintele „costul de intrare, valoarea contabilă, uzura/amortizarea”;
    se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „După încetarea termenului contractului de locaţiune, locatarul este obligat să asigure restituirea bunului/bunurilor, prin întocmirea actului de primire-predare”;
    11) la punctul 20 alineatul doi, cuvintele „va fi inclus reprezentantul autorităţii abilitate (reprezentantul statului în societatea comercială sau membrul consiliului de administraţie din partea acestei autorităţi)” se substituie cu cuvintele „va fi inclus reprezentantul propus de autoritatea abilitată”;
    12) la punctul 22 litera b), cuvintele „proiectul sau clauzele obligatorii ale contractului de locaţiune” se exclud;
    13) anexa la Regulament:
    1) la punctul 2.1., cuvintele „costul de bilanţ” se substituie cu cuvintele „valoarea contabilă”, iar cuvintele „fonduri fixe” se substituie cu cuvintele „mijloace fixe”;
    2) punctul 3.1. va avea următorul cuprins:
    „3.1. Pentru perioada valabilităţii contractului, cuantumul chiriei se stabileşte în mărime de ______lei, conform calculului care este parte integrantă a Contractului de locaţiune. Cuantumul chiriei nu include taxa pe valoarea adăugată.”;
    3) se completează cu punctul 3.5. cu următorul cuprins:
    „3.5. În cazul modificării valorii coeficienţilor stabiliţi de Legea bugetului pentru determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică, locatorul este în drept să modifice plata pentru chirie prin întocmirea acordului adiţional.”;
    4) la punctul 6.1., cuvîntul „înregistrarea” se substituie cu cuvîntul „aprobarea”.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                             Octavian Calmîc

    Nr. 285. Chişinău, 12 martie  2016.