HGO290/2016
ID intern unic:  363771
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 290
din  14.03.2016
pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de organizare şi efectuare a controlului treziei
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 325
    În conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38,  art. 208), cu modificările și completările ulterioare, art. 49 lit. i) din Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.247-248, art.568), art.3 și 9 din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.6), precum şi în scopul prevenirii şi evitării conducerii mijloacelor de transport de către conducătorii de vehicule în stare de ebrietate, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi efectuare a controlului treziei (se anexează).
    2. Operatorii de transport rutier/întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport rutier vor asigura efectuarea controlului treziei în modul stabilit de Regulamentul sus-menționat.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Instituţiei Publice Agenţia Naţională Transport Auto.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                               Ruxanda Glavan
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                Iurie Chirinciuc
    Ministrul afacerilor interne                                Alexandru Jizdan

    Nr. 290. Chişinău, 14 martie  2016.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 290
din 14 martie 2016

REGULAMENT
cu privire la modul de organizare şi efectuare
a controlului treziei
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind modul de organizare şi efectuare a controlului treziei (în continuare – Regulament) este elaborat în temeiul Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legii nr.713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, art. 49 lit. i) din Codul transporturilor rutiere nr.150 din 17 iulie 2014, art.3 și 9 din Legea nr.131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier, precum şi în scopul prevenirii şi evitării conducerii mijloacelor de transport de către conducătorii de vehicule în stare de ebrietate.
    2. Obiectul şi scopul prezentului Regulament este reglementarea modului de organizare şi efectuare a controlului treziei de către operatorii de transport rutier/întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport rutier.
    3. Controlul treziei constituie un complex de acţiuni şi procedee cu caracter medical, efectuate în scopul prevenirii şi evitării conducerii mijloacelor de transport de către conducătorii de vehicule în stare de ebrietate sau cu probleme de sănătate.
II. Modul de organizare şi efectuare a controlului treziei
    4. Controlul treziei se efectuează în mod obligatoriu în toate unităţile (persoane juridice), indiferent de forma juridică de organizare, care deţin mijloace de transport de călători şi/sau de mărfuri periculoase şi explozive, nu mai rar de o dată la 12 ore de muncă, cu excepţia conducătorilor auto care activează pe rutele internaţionale, aceştia fiind supuşi controlului medical cu cel mult 3 ore pînă la plecarea în cursă.
    În celelalte unităţi care deţin mijloace de transport, efectuarea controlului treziei este recomandabilă şi ţine de decizia conducătorului unităţii (persoanei juridice).
    5. Înainte de a începe operaţiunea de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi, conducătorul auto va fi supus controlului medical. Foaia de parcurs este valabilă cel mult 36 de ore de la ora efectuării controlului medical, cu excepţia operaţiunii de transport rutier în trafic  internaţional, pentru care valabilitatea foii de parcurs acoperă cursa tur-retur.
    6. Controlul treziei este asigurat de inspectorul controlului treziei, care posedă studii medii și a fost instruit în conformitate cu Programul de instruire a inspectorilor controlului treziei, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Inspectorul controlului treziei poate cumula şi alte funcţii de muncă.
    7. Instruirea inspectorului controlului treziei se efectuează o dată la 5 ani de către IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, la solicitarea personală a inspectorului sau la solicitarea operatorilor de transport rutier/întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport rutier, în bază de contract.
    8. Instituţiile medico-sanitare asigură efectuarea controlului treziei prin intermediul unei persoane responsabile, desemnate prin ordinul conducătorului din rîndul lucrătorilor medicali, fiind instruită de către medicul narcolog din teritoriu.
III. Procedura de efectuare a controlului treziei
    9. Inspectorul efectuează controlul treziei şi decide, în baza rezultatului examinării efectuate, dacă persoana poate fi admisă în trafic.
    10. În cadrul examinării, inspectorul întreprinde următoarele acţiuni:
    1) culege anamneza (acuze, durata somnului, perioada de odihnă predecesoare activităţii profesionale, consum de alcool, droguri, substanţe psihotrope şi medicamente cu efecte similare acestora etc.);
    2) efectuează examinarea şi aprecierea indicatorilor psihofuncţionali ai organismului (măsurarea temperaturii corpului, pulsului, tensiunii arteriale etc.);
    3) exclude sau confirmă consumul de alcool, droguri, substanţe psihotrope şi medicamente cu efecte similare acestora prin una dintre metodele disponibile pentru determinarea alcoolului sau a altor substanţe psihotrope;
    4) consemnează în Registrul de evidenţă a controlului treziei, conform modelului din anexa nr.3 la prezentul Regulament, fiecare examinare efectuată;
    5) face inscripţia corespunzătoare în foaia de parcurs:
    a) admis;
    b) neadmis.
    Registrul de evidenţă a controlului treziei se coase, se numerotează şi se sigilează cu ştampila rotundă a operatorului de transport rutier/întreprinderii care efectuează operaţiuni de transport rutier.
    11. La îndeplinirea atribuţiilor de serviciu nu sînt admişi conducătorii de vehicule:
    1) care se află sub influenţa alcoolului, drogurilor, substanţelor psihotrope şi a medicamentelor cu efecte similare acestora;
    2) care manifestă dereglări de sănătate ce le diminuează capacitatea de muncă.
    12. În cazul în care persoana supusă controlului treziei nu este de acord cu decizia inspectorului controlului treziei, aceasta este în drept, în termen de 2 ore, să se adreseze la instituţia medico-sanitară din teritoriu pentru examinare medicală şi confirmarea sau excluderea stării de ebrietate şi a naturii ei şi/sau a altor probleme de sănătate. În cazul în care persoanei supuse controlului nu i se confirmă concluzia stabilită de inspectorul controlului treziei, aceasta va putea înainta pretenţii către angajator.
    13. Operatorii de transport rutier/întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport rutier:
    1) asigură, la locul amplasării bazei tehnico-materiale a întreprinderii, dispozitivele medicale stipulate în anexa nr.2 la prezentul Regulament;
    2) ţine Registrul de evidenţă a controlului treziei, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    14. Ministerele şi/sau alte autorităţi publice competente vor aduce actele lor în concordanţă cu prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3