OME861/2015
ID intern unic:  363796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 861
din  07.09.2015
pentru aprobarea Codului de etică
al cadrului didactic
Publicat : 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-67     art Nr : 407
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1103 din 26 februarie 2016
Ministru_________Vladimir CEBOTARI


    În temeiul prevederilor art.135 alin.(7) din Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634) și în conformitate cu Hotărîrea Colegiului Ministerului Educației nr.3-6 din 9 iunie 2015,
ORDON:
    1. Se aprobă Codul de etică al cadrului didactic (se anexează).
    2. Prezentul ordin se publică pe pagina oficială a Ministerului Educației și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                               Corina FUSU

    Nr. 861. Chişinău, 7 septembrie  2015.


APROBAT
prin Ordinul ministrului educaţiei
nr. 861 din 7 septembrie 2015

ÎNREGISTRAT:
ministrul justiţiei al Republicii Moldova
______________ Vladimir CEBOTARI
nr. 1103 din 26 februarie 2016

CODUL DE ETICĂ AL CADRULUI DIDACTIC
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Sfera de reglementare
    1) Codul de etică al cadrului didactic (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza art. 135 alin. (6)-(8), din Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 din 24 octombrie 2014, art.634.
    2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul de învăţămînt general și profesional tehnic, public şi privat şi care, în conformitate cu prevederile Codului educaţiei, îndeplinesc funcţia de personal de conducere, personal didactic şi personal didactic auxiliar din cadrul instituţiilor de învăţămînt general şi profesional tehnic.
    3) Prezentul Cod nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
    2. Scopul şi obiectivele Codului
    1) Prezentul Cod are drept scop:
    a) stabilirea unor standarde și reguli de conduită pentru personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din învățămîntul general și profesional tehnic;
    b) creşterea prestigiului şi consolidarea autorității cadrelor de conducere, cadrelor didactice şi cadrelor didactice auxiliare;
    c) instituirea unor standarde unice de conduită a cadrelor didactice.
    2) Scopul urmărit de Cod poate fi realizat prin intermediul următoarelor obiective:
    a) autodisciplinarea persoanelor responsabile de instruire şi educaţie, prin asumarea conţinutului acestui Cod;
    b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi funcţiilor personalului din sistemul de învăţămînt general și profesional tehnic public şi privat, responsabil de instruire şi educaţie, în mod special ale persoanelor care îndeplinesc funcţia de cadre didactice;
    c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;
    d) reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul educaţional;
    e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea educaţională;
    f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul şcolar, inserabile şi în spaţiul social;
    g) sensibilizarea opiniei publice în scopul susţinerii valorilor educaţiei.
    3. Obiectul Codului
    1) Codul reglementează raporturile profesionale ale cadrelor didactice și funcţionează atît ca un contract moral între părinţi/alți reprezentanți legali, elevi, copii, comunitatea locală şi diferitele categorii de personal din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic responsabile de instruire şi educaţie, cît şi ca un sistem de standarde de conduită profesională, capabile să contribuie la coeziunea instituţională şi a grupurilor de persoane implicate în activitatea educaţională prin formarea şi menţinerea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie după reguli corecte.
    2) Orice persoană din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic public şi privat, responsabilă de instruire şi educaţie, este obligată să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului Cod.
II. PRINCIPII ȘI NORME DE CONDUITĂ
    4. Principii
    Personalul din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic public şi privat, responsabil de instruire şi educaţie, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele principii:
    a) devotament faţă de profesia de pedagog;
    b) profesionalism în relaţiile cu elevii, copiii şi părinţii/alți reprezentanți legali;
    c) respect și toleranță faţă de unicitatea şi diversitatea copiilor şi elevilor;
    d) colaborarea cu colegii, părinţii/alți reprezentanți ai copiilor şi elevilor;
    e) onestitatea şi integritatea;
    f) receptivitate la nevoile copiilor şi elevilor;
    g) răspundere în faţa conducerii instituţiilor de învățămînt, colectivelor pedagogice şi organelor reprezentative ale părinţilor/altor reprezentanți legali;
    h) eficienţă şi eficacitate.
    5. Obligativitatea de cunoaştere şi de aplicare a normelor de conduită
    În vederea asigurării unui învăţămînt de calitate, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:
    a) relaţiile cu elevii;
    b) relaţiile cu părinţii/ alți reprezentanți legali;
    c) relaţiile cu colegii;
    d) conduita managerială;
    e) relaţiile cu membrii comunităţilor locale.
    6. Norme de conduită în relaţiile cu elevii, copiii
    În relaţiile cu elevii, copiii cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare respectă şi aplică următoarele norme de conduită:
    1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor, copiilor prin:
    a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală, precum şi în cadrul celor organizate de instituția de învățămînt în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;
    b) neadmiterea tratamentelor şi pedepselor degradante, a discriminării sub orice formă şi aplicării niciunei forme de violenţă fizică sau psihică;
    c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, copil, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, copiilor;
    d) neadmiterea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
    e) neadmiterea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale.
    2) Protecţia datelor cu caracter personal ale elevilor.
    3) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de curriculumul naţional.
    4) Neadmiterea propagandei şovine, naţionaliste, politice, religioase, militariste în procesul educațional și implicării elevilor în acţiuni politice (mitinguri, demonstraţii, pichetări) de către persoanele responsabile de instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul instituţiilor de învățămînt general și profesional tehnic sau în afara acestora.
    5) Excluderea din relaţiile cu copiii și elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei incluzive.
    6) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
    7) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie sau acte conexe corupției cum ar fi:
    a) primirea sau solicitarea de la elevi, părinţi, asociaţiile părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje necuvenite (sume de bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinaţia declarată a acestora;
    b) iniţierea sau organizarea proceselor de colectare de la elevi, părinţi sau asociaţii ale părinţilor (orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și alte avantaje necuvenite;
    d) impunerea de manuale care nu sînt incluse în Schema de închiriere și/sau a materialelor didactice auxiliare;
    e) impunerea unor activităţi extracurriculare contra plată, cadouri sau altor favoruri;
    f) fraudarea evaluărilor de orice tip contra bani, alte foloase materiale sau avantaje necuvenite;
    g) traficul de influenţă şi favoritismul în procesele de instruire şi de evaluare;
    h) servicii educaționale cu plată oferite elevilor, copiilor cu care interacționează direct la clasă.
    7. Norme de conduită în relaţiile cu părinţii/alți reprezentanți legali ai copiilor
    În relaţia cu părinţii/alți reprezentanți legali ai copiilor, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare respectă şi aplică următoarele norme de conduită:
    1) Creşterea calităţii învățămîntului prin:
    a) acordarea de consultanţă părinţilor/altor reprezentanți legali în educarea copiilor şi susţinerea rolului parental;
    b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;
    c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/alți reprezentanți legali ai copiilor;
    d) informarea părinţilor/altor reprezentanți legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;
    e) informarea părinţilor/altor reprezentanți legali despre evoluţia activităţii şcolare, excluzînd tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
    f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;
    g) persoanele responsabile de instruire şi educaţie, în mod particular personalul didactic, nu impun, în relaţia cu părinţii/reprezentanții legali, dobîndirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;
    h) consilierea părinţilor/altor reprezentanți legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului superior al copilului.
    2) Protecţia datelor cu caracter personal ale părinţilor/ altor reprezentanți legali.
    3) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie sau acte conexe corupției cum ar fi:
    a) primirea sau solicitarea de la părinţi sau asociaţiile părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) a unor foloase materiale și/sau a altor avantaje necuvenite (sume de bani, cadouri sau servicii), indiferent de destinaţia declarată a acestora;
    b) iniţierea sau organizarea proceselor de colectare de la părinţi sau de la asociaţii părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) a unor sume de bani sau cadouri, de prestare a anumitor servicii indiferent de destinaţia declarată a acestora;
    c) iniţierea sau participarea la procesele de creare a asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților);
    d) implicarea în procesele decizionale ale asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților);
    e) iniţierea sau participarea la procesele de creare a fondurilor formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățămînt;
    f) încurajarea elevilor şi părinţilor să contribuie la activitatea fondurilor formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățămînt.
    8. Norme de conduită în relaţiile cu colegii
    În relaţiile cu colegii, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
    1) Consolidarea relaţiilor colegiale prin:
    a) relaţiile profesionale se vor baza pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială;
    b) dezvoltarea continuă a competențelor profesionale în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică; promovarea activității de mentorat prin care o persoană cu experienţă (mentorul) oferă sprijin, ajutor şi schimb de experienţă şi cunoştinţe unei alte persoane pentru a-i favoriza dezvoltarea profesională şi achiziţia de competenţe sau cunoştinţe;
    c) orice membru al personalului de conducere, personalului didactic şi al personalului didactic auxiliar va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;
    d) niciun membru al personalului de conducere, personalului didactic şi personalului didactic auxiliar nu va admite îngrădirea libertăţii de opinie, vizînd activitatea profesională;
    e) în cadrul şedinţelor, întrunirilor formale şi informale, festivităţilor organizate în instituţiile de învățămînt vor fi evitate discuţiile vizînd convingerile politice şi religioase.
    2) Creşterea prestigiului şi autorităţii personalului din învăţămînt, ceea ce presupune:
    a) orice cadru de conducere, cadru didactic sau cadru didactic auxiliar trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare (evaluările de personal, comisia de disciplină, comisia de etică etc.);
    b) încurajarea reacţiei publice (prin drept la replică, discurs public, întrunire etc.) atunci cînd o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea instituţiei de învăţămînt, sistemului de învățămînt general și profesional tehnic, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale.
    3) Excluderea factorilor care pot genera acte de corupţie sau acte conexe corupției, cum ar fi:
    a) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza doar criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale;
    b) întreaga activitate a persoanelor din sistemul de învățămînt, responsabile de instruire şi educaţie, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii educaţionale, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurînd astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învățămînt;
    c) excluderea fraudei intelectuale şi a plagiatului;
    d) între persoanele din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic responsabile de instruire şi educaţie se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sînt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;
    e) persoanele desemnate în comisiile de evaluare a rezultatelor învăţării, de jurizare a competiţiilor şi concursurilor şcolare, de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi de conducere, de angajare, promovare, certificare, atestare, de stimulare sau de sancţionare a personalului sînt obligate să declare conflictele de interese.
    9. Norme de conduită managerială
    1) Cadrele de conducere respectă şi aplică următoarele norme de conduită managerială:
    a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;
    b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;
    c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;
    d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;
    e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate conform legislaţiei în vigoare;
    f) interzicerea oricărei forme de constrîngere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;
    g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;
    h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei care a comis hărțuirea;
    i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.
    2) Protecţia datelor cu caracter personal ale elevilor, părinţilor/altor reprezentanți legali şi angajaţilor instituţiei de învățămînt.
    3) Desfăşurarea de activităţi anticorupţie, cum ar fi:
    a) identificarea şi sancţionarea angajaţilor care primesc sau solicită de la părinţi sau de la asociaţiile părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților) bani, cadouri sau servicii, indiferent de destinaţia declarată a acestora;
    b) identificarea şi sancţionarea angajaţilor care încurajează elevii şi părinţii să creeze fonduri formale sau informale ale claselor, grupelor, instituţiilor de învățămînt;
    c) neimplicarea în procesele decizionale ale asociaţiilor părintești (sau orice altă formă de organizare a părinților);
    d) identificarea, soluționarea situațiilor de conflict de interese şi sancţionarea angajaţilor care nu-şi declară conflictele de interese;
    e) luarea la evidenţă contabilă a tuturor bunurilor materiale, primite cu titlu de donaţie de la persoanele fizice sau juridice.
    10. Norme de conduită în relaţiile cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţilor locale
    În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, cadrele de conducere, cadrele didactice şi cadrele didactice auxiliare vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:
    a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţilor locale vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
    b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile neguvernamentale ce au ca obiect de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
    c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile publice în protejarea drepturilor copilului, atunci cînd interesul/nevoia de protecţie a copilului impune acest lucru;
    d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;
    e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile neguvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios, partizanat politic, precum și alte acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.
    11. Activităţi interzise în exercitarea activităților didactice
    În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extra-şcolare), cadrelor de conducere, cadrelor didactice, cadrele non-didactice şi cadrelor didactice auxiliare le sînt interzise:
    a) introducerea, consumul de substanţe psihotrope sau alcool sau prezența sub influența acestora;
    b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;
    c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale ale instituției de învățămînt în vederea obţinerii de beneficii financiare personale;
    d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei tehnico-materiale ale instituției de învățămînt;
    e) distribuirea materialelor pornografice;
    f) utilizarea de materiale informative dăunătoare copilului;
    g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol securitatea vieții și sănătății elevilor/copiilor sau a altor persoane aflate în incinta instituţiei de învățămînt;
    h) organizarea de activităţi extracurriculare şi extra-şcolare neplanificate, ce nu au fost coordonate cu conducerea instituţiei şi, în cazurile prevăzute de actele normative, cu organele ierarhic superioare de conducere a învăţămîntului.
III. CONSILIILE DE ETICĂ
    12. Cadrul instituţional al Consiliilor de etică
    1) În învățămîntul general se creează următoarele Consilii de etică:
    a) Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt;
    b) Consiliul de etică al organului local de specialitate în domeniul învățămîntului al administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi al UTA Găgăuzia;
    c) Consiliul de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional.
    2) În învățămîntul profesional tehnic se creează Consiliul de etică al instituției de învățămînt.
    3) Președintele și secretarul Consiliului de etică vor fi aleși la prima ședință a acestuia.
    4) Suportul logistic necesar pentru activitatea Consiliilor de etică este asigurat de către instituţiile în care ele sînt create.
    13. Competenţele Consiliilor de etică
    1) Consiliile de etică au următoarele competenţe:
    a) examinează petiţiile, sesizările şi cererile depuse şi constată încălcări sau neîncălcări ale prevederilor prezentului Cod;
    b) desfăşoară anchete;
    c) înaintează conducătorilor instituţiilor de învățămînt, conducătorilor organelor locale de specialitate în domeniul învățămîntului, conducătorului Inspectoratului Naţional Şcolar propuneri privind sancţionarea angajaţilor din învățămînt care au admis încălcări ale prezentului Cod, deciziile fiind luate de către organul căruia i se atribuie dreptul de angajare;
    d) elaborează recomandări privind aplicarea prevederilor prezentului Cod;
    e) promovează exemplele de bune practici în atingerea scopului prezentului Cod.
    14. Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt
    1) Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt este format prin ordinul directorului instituției pentru un termen de doi ani și este alcătuit din 5 membri:
    a) un cadru de conducere, delegat de Consiliul de administrație;
    b) două cadre didactice, alese de Consiliul profesoral;
    c) un reprezentant al sindicatului din instituție;
    d) un părinte, ales de către adunarea generală a părinţilor instituţiei de învățămînt.
    15. Consiliul de etică al organului local de specialitate în domeniul învățămîntului
    1) Consiliul de etică al organului local de specialitate în domeniul învățămîntului este format din 7 membri:
    a) conducătorul sau adjunctul conducătorului organului local de specialitate în domeniul învățămîntului;
    b) un funcționar al Direcției de învățămînt;
    c) doi directori desemnați de către Consiliul de administrație al Direcției de învățămînt
    d) trei cadre didactice delegate de organizaţiile teritoriale ale sindicatelor din domeniul învățămîntului.
    16. Consiliul de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional
    1) Consiliul de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional este format din 7 membri:
    a) conducătorul sau adjunctul conducătorului Inspectoratului Şcolar Naţional;
    b) un funcționar al Inspectoratului Școlar Național
    c) un funcționar din cadrul Ministerului Educaţiei;
    d) două cadre didactice sau cadre didactice auxiliare, delegate de sindicatele din domeniul învățămîntului;
    e) doi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul educaţiei, vizibile la nivel naţional.
    17. Şedinţele Consiliilor de etică
    1) Şedinţele Consiliului de etică sînt confidențiale.
    2) Ședințele Consiliului de etică sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din membrii acestuia. Deciziile Consiliului de etică se aprobă prin majoritatea simplă a voturilor membrilor acestuia. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
IV. RĂSPUNDEREA PRIVIND NERESPECTAREA
PREVEDERILOR CODULUI

    18. Dreptul de a sesiza Consiliile de etică
    1) Orice persoană, participantă/implicată în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional general și profesional tehnic, care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unei/unor persoane din sistemul de învățămînt general și profesional tehnic public sau privat, responsabile de instruire şi educaţie, are dreptul de a sesiza Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt.
    2) Consiliul de etică al organului local de specialitate în domeniul învățămîntului este sesizat în caz de dezacord cu decizia Consiliul de etică al instituţiei de învățămînt, precum și în cazurile în care sesizarea se referă la cadrele de conducere ale instituțiilor de învățămînt.
    3) Consiliul de etică al Inspectoratului Şcolar Naţional coordonează și monitorizează aplicarea uniformă a normelor de conduită morală și profesională în activitatea instituțiilor de învățămînt general.
    19. Răspunderea în cazul încălcărilor prevederilor Codului
    În cazul încălcării prevederilor Codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor efectuate de Consiliul de etică, acesta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv:
    a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă;
    b) atenţionarea colegială în cadrul Consiliului de etică şi informarea conducerii instituţiei de învățămînt pentru luarea în considerare a neconformării persoanei respective cu prevederile Codului;
    c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pentru o perioadă decisă de către conducerea instituţiei de învăţămînt;
    d) în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune conducerii instituţiei de învățămînt sancţionarea disciplinară a persoanei în cauză;
    e) în cazul unor încălcări contravenţionale sau penale, Consiliul de etică informează, după caz, conducerea instituţiei de învăţămînt, a organului local de specialitate sau a Inspectoratului Şcolar Naţional și se notifică instituţiile statului abilitate cu realizarea cercetării contravenţionale sau penale.