*OMF43/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  363855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 43
din  24.03.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu
privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit
Publicat : 18.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 92-98     art Nr : 463     Data intrarii in vigoare : 18.04.2014
   Întru executarea prevederilor art. 27 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2012,  nr. 72-75, art. 230), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
   1. Se aprobă Regulamentul provizoriu privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit, conform anexei.
   2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

   MINISTRUL FINANŢELOR                                          Anatol ARAPU

   Nr. 43. Chişinău, 24 martie 2014.

Anexă
la ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 43 din 24.03. 2014

Regulamentul provizoriu privind controlul extern
al calității lucrărilor de audit
Secțiunea 1
Dispoziții generale
    1. Regulamentul provizoriu privind controlul extern al calității lucrărilor de audit (în continuare – Regulament) reglementează modul de efectuare a controlului extern al calității lucrărilor de audit.
    2. Obiectivul prezentului Regulament constă în stabilirea principiilor, modului de organizare și funcționare a sistemului de control extern al calității lucrărilor de audit (în continuare – control extern), drepturilor și obligațiilor societăților de audit, auditorilor întreprinzători individuali și a specialiștilor Serviciului de control și verificare (în continuare – Serviciul), tipurilor de controale și planificarea acestora, modului de organizare și documentare a rezultatelor controalelor externe.
    3. Autoritatea competentă pentru efectuarea controlului extern este Serviciul, care este un aparat permanent de lucru constituit în cadrul Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor (în continuare – Consiliul).
    4. Controlul extern se desfășoară la societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali, în vederea constatării existenței și a modului de aplicare a:
    a) politicilor și procedurilor de control al calității lucrărilor de audit aplicate la nivel de societate de audit, auditor întreprinzător individual;
    b) politicilor și procedurilor de control al calității lucrărilor de audit aplicate la nivel de misiune de audit.
    5. Serviciul efectuează controlul extern prevăzut la punctul 4 al prezentului Regulament și verifică modul în care societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali respectă prevederile Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16 martie 2007, Standardelor Internaționale de Audit, Codului etic al profesioniștilor contabili și altor acte normative aferente activității de audit.
    6. Controlul extern poate fi efectuat la sediul societății de audit, auditorului întreprinzător individual sau la sediul Serviciului.
Secțiunea a 2 - a
Drepturile și obligațiile societăților de audit, auditorilor
întreprinzători individuali și a specialiștilor Serviciului

    7. Societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali sînt în drept:
    a) să cunoască obiectivele controlului;
    b) să primească și să examineze proiectul actului de control întocmit de către specialiștii Serviciului implicați în procesul controlului extern;
    c) să prezinte comentariile și explicațiile sale specialiștilor Serviciului.
    8. Societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali sînt obligați:
    a) să prezinte specialiștilor Serviciului documentația solicitată pentru efectuarea controlului extern, explicații verbale și scrise referitoare la aspectele apărute pe parcursul controlului extern;
    b) să nu intervină în acțiunile specialiștilor Serviciului în scopul limitării aspectelor supuse controlului extern;
    c) să creeze specialiștilor Serviciului condiții pentru efectuarea controlului extern, prin asigurarea accesului acestora la dosarele de audit, documentația de audit, situațiile financiare, actele și documentele pe care le gestionează și cad sub incidența controlului extern;
    d) să semneze Actul de control, iar în cazurile în care nu sunt de acord cu faptele menționate, să prezinte în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, dezacordul cu menționarea obiecțiilor. Refuzul de a semna Actul de control nu suspendă acțiunile specialiștilor Serviciului privind încălcările depistate.
    9. Specialiștii Serviciului implicați în procesul controlului extern sunt în drept:
    a) să notifice Consiliul, în caz de neprezentare a documentației sau explicațiilor necesare de către societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali sau de intervenție a acestora în procesul desfășurării controlului extern;
    b) să solicite documentația pentru efectuarea controlului extern, explicații verbale și scrise referitoare la aspectele apărute pe parcursul controlului extern.
    10. Specialiștii Serviciului implicați în procesul controlului extern sînt obligați:
    a) să respecte și să se conducă de prevederile legislației în domeniu;
    b) să semneze cu societatea de audit, auditorul întreprinzător individual declarația de confidențialitate, conform anexei nr. 2 la Regulamentul Consiliului de supraveghere a activității de audit de pe lîngă Ministerul Finanțelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 ”Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit”, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art. 1493);
    c) să respecte conținutul programului de efectuare a controlului extern;
    d) să discute cu conducerea societății de audit, auditorului întreprinzător individual despre rezultatele controlului extern, pînă la emiterea actului de control;
    e) să definitiveze și să prezinte actul de control Consiliului în termen de 15 zile lucrătoare de la data finalizării controlului.
Secțiunea a 3-a
Tipurile de controale externe. Planificarea controalelor externe
    11. După modul de efectuare, controalele externe pot fi:
    a) planificate – controale efectuate în baza Planului semestrial de control extern, aprobat de președintele Consiliului;
    b) la solicitare – controale efectuate în baza solicitărilor referitoare la calitatea lucrărilor de audit parvenite la Consiliu;
    c) controale repetate – controale efectuate în vederea evaluării eficienței măsurilor de remediere și de sancționare aplicate în urma controlului extern.
    12. Activitatea de control extern al Serviciului se desfășoară în condițiile prevăzute în prezentul Regulament și în termenii stabiliți în Planul semestrial de control extern și se bazează pe următoarele principii:
    a) confidențialitate;
    b) independență și obiectivitate;
    c) legalitate și integritate;
    d) competență și responsabilitate;
    e) lipsă de afiliere din partea specialiștilor Serviciului la persoanele care activează în domeniul auditului.
    13. Informația privind societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali care urmează a fi supuși controlului se întocmește de către Serviciu în baza datelor din Registrul de stat al auditorilor, Registrul de stat al societăților de audit, auditorilor întreprinzători individuali, conform indicatorilor din situațiile financiare, Informațiile privind respectarea procedurilor de control al calității lucrărilor de audit, din Rapoartele privind transparența societăților de audit, auditorilor întreprinzători individuali, în cazul efectuării auditului la entitățile de interes public, prezentate de către societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali Consiliului pînă la data de 30 aprilie al anului ce urmează după anul gestionar conform art. 10 alin. (4) al Legii privind activitatea de audit nr. 61-XVI din 16 martie 2007, în baza deciziilor emise de către Consiliu privind sancțiunile și/sau măsurile de remediere aplicate auditorilor, societăților de audit, auditorilor întreprinzători individuali, precum și a solicitărilor parvenite referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de audit.
    14. Planul semestrial de control extern se elaborează de către Serviciu în baza propunerilor Consiliului ca urmare a examinării informației întocmite conform prevederilor punctului 13 al prezentului Regulament în baza abordării bazate pe risc și se aprobă de către președintele Consiliului pînă la data de 25 a ultimei luni a semestrului de gestiune pentru semestrul următor și se plasează pe pagina web oficială a Consiliului.
    15. Planul semestrial de control extern include:
    a) denumirea societății de audit, auditorului întreprinzător individual supus controlului extern;
    b) numărul misiunilor de audit supuse controlului;
    c) tipul controlului extern;
    d) perioada supusă controlului extern;
    e) perioada de exercitare a controlului extern.
    16. Societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali supuși controlului extern vor fi informați cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea controlului printr-o scrisoare a Consiliului, care va cuprinde tematica controlului, perioada supusă controlului și perioada de exercitare a controlului.
    17. Societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali supuși controlului extern, în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul primirii scrisorii de informare, vor comunica Consiliului disponibilitatea efectuării controlului în perioada propusă sau într-o altă perioadă care să nu depășească cu mai mult de două săptămîni perioada propusă.
    18. Consiliul va asigura cuprinderea societăților de audit, auditorilor întreprinzători individuali în planurile semestriale de control extern astfel, încît fiecare societate de audit, auditor întreprinzător individual să fie supus controlului extern cel puțin odată la 6 ani, iar cei care auditează situațiile financiare anuale ale entităților de interes public – cel puțin o dată la 3 ani.
    19. Consiliul poate dispune efectuarea controlului extern și la perioade mai mici decît cele menționate în punctul 18 al prezentului Regulament, în funcție de:
    a) rezultatele controalelor externe anterioare;
    b) alte circumstanțe (solicitări, reclamații referitoare la calitatea lucrărilor de audit parvenite la Consiliu).
Secțiunea a 4-a
Organizarea controalelor externe
    20. Controlul extern este organizat în baza Programului de efectuare a controlului extern (în continuare - Program), care conține o listă a domeniilor/procedurilor care urmează a fi verificate de către specialiștii Serviciului, conform anexei la prezentul Regulament.
    21. În cadrul efectuării controlului extern este necesar de evaluat eficiența sistemului de control intern atît la nivel de societate de audit, auditor întreprinzător individual, cît și la nivel de misiune de audit.
    22. Durata controlului extern se stabilește în funcție de volumul activității societății de audit, auditorului întreprinzător individual ce urmează a fi controlați și nu poate depăși 5 zile lucrătoare.
    23. Controlul extern se efectuează prin acumularea și sistematizarea unui set de informații, care să permită formularea unor concluzii temeinice privind caracterul adecvat al sistemului de control al calității implementat, conformitatea acestuia cu cerințele legislației în domeniu.
    24. În procesul controlului extern se vor verifica minimum 1 și maximum 5 dosare finale de audit, în dependență de numărul total al dosarelor de audit a societății de audit, a auditorului întreprinzător individual.
Secțiunea a 5-a
Documentarea rezultatelor controlului extern
    25. După finalizarea controlului extern, în termen de 5 zile lucrătoare, specialiștii Serviciului urmează să prezinte proiectul Actului de control și să discute cu conducerea societății de audit, auditorul întreprinzător individual despre rezultatele controlului efectuat.
    26. Varianta finală a actului de control se întocmește cu modificarea, după caz, de către specialiștii Serviciului a concluziilor și recomandărilor expuse în proiect, ținînd cont de comentariile și explicațiile argumentate înaintate de către conducerea societății de audit, auditorul întreprinzător individual în timpul discuțiilor purtate.
    27. Actul de control se întocmește de către specialiștii Serviciului, în două exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte, și se semnează de ambele părți (specialiștii Serviciului care au efectuat controlul extern și conducătorul societății de audit, auditorul întreprinzător individual).
    28. Actul de control va include în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) numele, prenumele specialiștilor Serviciului care au efectuat controlul;
    b) numărul și data legitimației în baza căreia s-a efectuat controlul;
    c) datele de identificare și de constituire a societății de audit sau a auditorului întreprinzător individual supus controlului;
    d) perioada supusă controlului și locul desfășurării controlului;
    e) numărul dosarelor misiunilor de audit verificate;
    f) numele, prenumele și datele de identificare a auditorilor, care au participat la misiunile de audit verificate;
    g) datele privind existența/inexistența sistemului de control intern al calității lucrărilor de audit;
    h) concluziile și recomandările specialiștilor Serviciului;
    i) data întocmirii Actului de control, semnăturile specialiștilor Serviciului care au efectuat controlul, precum și semnătura conducătorului societății de audit, auditorului întreprinzător individual.
    29. Actul de control și anexele acestuia va fi înregistrat și păstrat de Serviciu conform regulilor prevăzute de Organul de Stat pentru Supravegherea și Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.
    30. În urma aplicării procedurilor de control incluse în Program, pentru a evalua gradul de conformare a societății de audit, auditorului întreprinzător individual cu cerințele corespunzătoare, specialiștii Serviciului notează în dreptul fiecărei proceduri din listă mențiunile „Da” , „Preponderent Da” sau „Nu”, în funcție de modul în care societatea de audit, auditorul întreprinzător individual supus controlului îndeplinește obiectivele specifice procedurii concrete, cu indicarea comentariilor privind deficiențele constatate și cauzele pentru care unele obiective nu au fost realizate.
    31. Determinarea gradului de conformare se efectuează prin raportarea sumei numărului procedurilor cu mențiunea „Da” și a ½ din numărul procedurilor cu mențiunea „Preponderent Da” la numărul total de proceduri incluse în Program, conform procentajului cuprins între 0% și 100%.
    32. În funcție de procentajul stabilit conform regulilor prevăzute la punctele 30 și 31 ale prezentului Regulament, societatea de audit, auditorul întreprinzător individual controlat va fi încadrat într-o categorie, după cum urmează:
Procentaj
Pînă la 40% inclusiv
De la 40% la 70% inclusiv
De la 70% la 85% inclusiv
De la 85% la 100%
Categorie
D
C
B
A

    33. În funcție de categoria obținută și relevanța neconformităților constatate în urma controlului extern, indicate în Actul de control, Consiliul va adopta, decizia corespunzătoare.
    34. Decizia Consiliului va conține categoria atribuită cu aplicarea, după caz, a sancțiunilor disciplinare, diferențiate pentru fiecare categorie acordată, după cum urmează:
    a) pentru categoria „A”:
    - nu se vor aplica măsuri de sancționare, la necesitate, se va limita doar la recomandările menționate în Actul de control de către specialiștii Serviciului, care trebuie examinate și ca urmare, realizate unele măsuri corective;
    b) pentru categoria „B”:
    - participarea auditorilor care au luat parte la misiunile de audit verificate la cursuri suplimentare de instruire profesională de 20 ore;
    - prezentarea propunerilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii deciziei din partea societății de audit, auditorului întreprinzător individual privind modul de realizare a recomandărilor indicate în Actul de control, cu indicarea acțiunilor planificate și termenelor corespunzătoare de realizare în timp de un an;
    - raportarea acțiunilor realizate în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării anului în care au fost realizate acțiunile;
    c) pentru categoria „C”:
    - participarea conducătorului organului executiv și a auditorilor care au luat parte la misiunile de audit verificate la cursuri suplimentare de instruire profesională de 40 de ore;
    - prezentarea propunerilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii deciziei din partea societății de audit, auditorului întreprinzător individual privind modul de realizare a recomandărilor indicate în Actul de control, cu indicarea acțiunilor planificate și termenelor corespunzătoare de realizare în timp de un an;
    - aplicarea de sancțiuni disciplinare sub formă de avertisment auditorilor care au luat parte la misiunile de audit verificate/societății de audit, auditorului întreprinzător individual;
    - efectuarea unui control extern repetat peste o perioadă ce nu va depăși 3 ani, cu aplicarea măsurilor de sancționare prevăzute la categoria „D”, în cazul în care s-a stabilit aceiași categorie;
    d) pentru categoria „D”:
    - participarea conducătorului organului executiv și a auditorilor care au luat parte la misiunile de audit verificate la cursuri suplimentare de instruire profesională de 40 de ore;
    - prezentarea propunerilor în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii deciziei din partea societății de audit, auditorului întreprinzător individual privind modul de realizare a recomandărilor indicate în Actul de control, cu indicarea acțiunilor planificate și termenelor corespunzătoare de realizare în timp de un an;
    - aplicarea de sancțiuni disciplinare sub formă de avertisment auditorilor care au luat parte la misiunile de audit verificate/societății de audit, auditorului întreprinzător individual;
    - efectuarea unui control extern repetat peste o perioadă ce nu va depăși 2 ani și în cazul în care s-a stabilit aceiași categorie se va iniția procedura de retragere a licenței pentru desfășurarea activității de audit.
    35. Raportul anual de activitate al Consiliului, care se publică în modul stabilit pe pagina web oficială, va include informația generalizată din Actele de control, cu indicarea rezultatelor controalelor la general și categoriile pentru societățile de audit, auditorii întreprinzători individuali verificați, precum și deciziile Consiliului adoptate.

    anexa