LPO18/2016
ID intern unic:  363995
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 18
din  04.03.2016
privind moratoriul asupra controlului de stat
Publicat : 01.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 79-89     art Nr : 150
    În scopul creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, al optimizării legislative şi instituţionale a controalelor asupra activităţii persoanelor fizice și juridice care desfășoară activitate de întreprinzător și al creării premiselor pentru evaluarea costurilor aferente efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Moratoriul asupra controlului de stat
    (1) Se instituie moratoriu, pentru o perioadă de 3 luni, asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfășurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător, de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, ale Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital, ale Legii nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.
    (2) În partea ce ține de controlul vamal, moratoriul se aplică doar asupra controalelor ulterioare, efectuate de către organele vamale în temeiul Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000.
    (3) Moratoriul asupra posturilor fiscale care se creează de către organele fiscale se aplică pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii moratoriului în
condițiile art. 5.
    (4) Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat:
    a) în cadrul urmăririi penale;
    b) de Banca Națională a Moldovei;
    c) de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;
    d) de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în privința persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare;
    e) de către organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară și în scopul verificării autenticității actelor ce confirmă stagiul de cotizare și venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei;
    f) la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licențelor, autorizațiilor, certificatelor și a altor acte permisive și/sau privind constatarea unor fapte;
    g) la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora în baza Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informațiilor veridice despre încălcarea legislației;
    h) în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanțelor statului, în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activitate de întreprinzător;
    i) în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor și altor plăți de la bugetul public național;
    j) în domeniul supravegherii de stat a sănătății publice;
    k) în domeniul respectării normelor antiincendiare.
    (5) Prezenta lege nu se aplică în cazurile de constatare la fața locului a faptului producerii unor accidente și a circumstanțelor în care s-au produs acestea.
    Articolul 2. Efectuarea excepțională a controlului de stat
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1), în cazurile în care există un pericol iminent pentru viața și sănătatea populației, pentru securitatea economică a statului și pentru mediu, organul abilitat cu funcții de control adresează Ministerului Economiei un demers privind inițierea controlului de stat la fața locului, în care se indică:
    a) datele de identificare a persoanei care urmează a fi supusă controlului de stat la fața locului;
    b) motivele iniţierii controlului de stat la fața locului;
    c) obiectul, scopul și metoda controlului de stat la fața locului;
    d) durata efectuării controlului de stat la fața locului;
    e) data efectuării ultimului control de stat la fața locului;
    f) genul de activitate desfăşurat de persoana controlată;
    g) cauzele și motivele care fac imposibilă efectuarea controlului de stat prin solicitarea directă de la persoana care urmează a fi controlată a documentaţiei şi a altor informaţii prin intermediul serviciilor poştale sau prin sistemul de poştă electronică, sau prin telefon/fax, inclusiv a informațiilor pe care, conform legii, persoana care desfășoară activitate de întreprinzător nu este obligată să le ofere periodic;
    h) perioada de activitate supusă controlului.
    (2) Ministerul Economiei analizează demersul privind inițierea controlului de stat la fața locului și se expune prin decizie, în aceeași zi, asupra necesității efectuării acestuia. Regulamentul privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului se aprobă de către Guvern şi se publică pe pagina web oficială a acestuia.
    (3) Controlul de stat la fața locului nu se efectuează dacă situațiile prevăzute la alin. (1) pot fi remediate în afara acestuia sau dacă Ministerul Economiei a respins demersul privind inițierea controlului de stat la fața locului.
    (4) Controlul de stat la fața locului se desfășoară în conformitate cu procedura stabilită de lege pentru controalele inopinate, cu respectarea restricțiilor prevăzute de prezenta lege și decizia Ministerului Economiei.
    Articolul 3.  Înterdicția de ridicare a bunurilor,
                        documentelor și a dispozitivelor
                        de stocare a datelor
    (1) Organului abilitat cu funcții de control i se interzice, în procesul realizării controlului de stat la fața locului prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c)–j) și art. 2, să ridice bunuri, documente sau dispozitive de stocare a datelor. Organul abilitat cu funcții de control este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente și dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.
    (2) În cazul în care este imposibilă efectuarea copiilor, a înregistrărilor foto sau video de pe documente și dispozitive de stocare a datelor ori persoana care desfășoară activitate de întreprinzător nu permite efectuarea acestor acțiuni, organul abilitat cu funcții de control le ridică, cu indicarea în procesul-verbal întocmit a elementelor de individualizare a fiecărui document sau dispozitiv. Obiectele ridicate se restituie de către organul abilitat cu funcții de control în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare din momentul ridicării acestora.
    Articolul 4. Neadmiterea afectării activității persoanei
                       supuse controlului
    (1) În procesul realizării controlului prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c)–j) și art. 2, organului abilitat cu funcții de control i se interzice să aplice sechestru sau sigilii pe bunuri, încăperi sau oricare alte obiecte ori să întreprindă alte măsuri ce ar duce la suspendarea completă sau parţială a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor în care continuarea activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii sau sănătăţii oamenilor.
    (2) Se interzice efectuarea perchezițiilor la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător în cadrul procedurilor de constatare a contravențiilor prevăzute la  art. 542, 55–58, 741, 77, 80, 801, 81–84, 86, 90, 911, 94–972, 98–103, 108–115, 119, 121–124, 131, 133, 134, 142, 144, 146–156, 159, 160, 166, 169, 170, 177, 184–186, 188, 191–197, 207, 214, 221, 246–252,  2661, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 282, 284–286, 2931, 2932, 295, 299, 344 și 345 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008, dacă subiectul contravenției este persoana fizică sau juridică care desfășoară activitate de întreprinzător.
    (3) Se interzice ridicarea bunurilor, a documentelor sau a dispozitivelor de stocare a datelor în cazul constatării contravențiilor specificate la alin. (2). Organul autorizat cu efectuarea percheziției este în drept să facă copii, înregistrări foto sau video de pe documente și dispozitive de stocare a datelor, să inspecteze, să măsoare bunuri sau să preleveze mostre din acestea.
    Articolul 5. Prelungirea moratoriului asupra controlului
                       de stat
    (1) Pînă la expirarea termenului stabilit la art. 1 alin. (1), Guvernul este în drept să decidă privitor la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, în cazul în care aceasta este posibilă, fără a pune în pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, ordinea publică, acumularea veniturilor la bugetul public național și executarea obligaţiilor ce rezultă din tratatele internaţionale.
    (2) Prelungirea moratoriului asupra controlului de stat se dispune pentru o perioadă de cel mult 3 luni.
    Articolul 6. Măsuri de protecție
    (1) În cazul efectuării unui control de stat contrar prevederilor prezentei legi, precum şi în cazurile nerespectării termenului pentru moratoriu, lipsei deciziei Ministerului Economiei, ridicării neîntemeiate a bunurilor, documentelor sau dispozitivelor de stocare a datelor, aplicării sechestrului sau sigiliilor pe bunuri ori încăperi, persoanele afectate sînt în drept să apeleze la poliție pentru stoparea acțiunilor ilicite, inclusiv pentru evacuarea din incintă a persoanelor care efectuează controlul.
    (2) Pentru încălcarea prevederilor prezentului articol, persoanele responsabile, inclusiv colaboratorii organului abilitat cu funcții de control, poartă răspundere penală, contravențională și disciplinară, după caz.
    Articolul 7. Dispoziții finale
    (1) Controlul de stat la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător, inițiat în domeniile indicate la art. 1 alin. (1), încetează la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu întocmirea actului de constatare în termen de 5 zile lucrătoare.
    (2) Rezultatele controlului de stat finalizat sau încetat la data intrării în vigoare a prezentei legi se examinează în modul stabilit de legislație.
    (3) La cererea agentului economic, controlul de stat inițiat pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi poate fi finalizat pentru toată perioada de activitate supusă controlului, stabilită inițial.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 18. Chișinău, 4 martie 2016.