HGO403/2016
ID intern unic:  364230
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 403
din  06.04.2016
pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020
privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control
al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 464
    În temeiul art. 9 şi 50 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, și în scopul implementării Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.82 din 12 aprilie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126-129, art.412),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Planul naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, conform anexei nr.1;
    Componenţa nominală a Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile, conform anexei nr.2;
    Regulamentul Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile, conform anexei nr.3.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile publice deţinute a unor membri ai Consiliului, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă o altă hotărîre de Guvern.
    3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor asigura, în limitele competenţelor atribuite, realizarea prezentei hotărîri şi a acţiunilor incluse în Planul naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020;
    vor raporta anual, pînă la 31 martie, Ministerului Sănătăţii despre executarea Planului naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020.
    4. Ministerul Sănătăţii va prezenta Guvernului și Consiliului național de coordonare, pînă la 15 aprilie anual, raportul cu privire realizarea acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020  și îl va publica pe pagina web.
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale:
    să elaboreze şi să aprobe, în termen de două luni, planurile locale de acţiuni pentru realizarea Planului naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020;
    să examineze anual realizarea planurilor locale de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020 şi să întreprindă măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute.
    6. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului public naţional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei. Costurile estimative ale acțiunilor vor fi ajustate pe perioada implementării Planului, reieșind din volumele de alocații disponibile componentelor bugetului public național.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                             Octavian Calmîc
    Ministrul sănătăţii                                                Ruxanda Glavan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Stela Grigoraş
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                        Eduard Grama
    Ministrul educaţiei                                               Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu

    Nr. 403. Chişinău, 6 aprilie 2016.


    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.403
din 6 aprilie 2016

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional de coordonare a activităţilor
de prevenire şi control al bolilor netransmisibile
    BREGA Gheorghe             - viceprim-ministru, preşedinte al
                                                Consiliului
    GLAVAN Ruxanda           - ministru al sănătăţii, vicepreşedinte
                                                al Consiliului
    ŞALARU Ion                     - vicedirector  al Centrului Naţional
                                                de Sănătate Publică, secretar al
                                                Consiliului
    SERBULENCO Aliona      - viceministru al sănătăţii, medic-şef
                                                 sanitar de stat
    OLARU Nicolae                 - viceministru al agriculturii şi industriei
                                                 alimentare
    CĂRĂUȘ Maria                  - viceministru al finanţelor
    CERNEI Elena                    - viceministru al educaţiei
    SPÎNU Andrei                     - viceministru al tineretului şi sportului
    TARLEV Vitalie                   - viceministru al tehnologiei informaţiei
                                                   şi comunicaţiilor
    ZOLOTCOV Anatolie         - viceministru al dezvoltării regionale
                                                  şi construcţiilor
    DUMBRĂVEANU Viorica  - viceministru al muncii, protecţiei sociale
                                                  şi familiei
    TIGHINEANU Ion             - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe
                                                  a Moldovei
    ȚURCAN Ion                     - viceministru al afacerilor interne
    GROSU-AXENTI Diana     - vicedirector general al Companiei
                                                  Naţionale de Asigurări în Medicină
    IONESII Inga                      - director al Direcţiei generale politici
                                                 comerciale, Ministerul Economiei
    ABABII Ion                         - rector al Universităţii de Stat de
                                                  Medicină şi Farmacie „Nicolae
                                                  Testemiţanu”
    SOLTAN Viorel                   - director al Centrului pentru Politici
                                                   și Analize în Sănătate
    CIOBANU Angela               - coordonator național, Biroul Organizației
                                                   Mondiale a Sănătății în Moldova
    CIOCAN Dinu                     - membru al Consiliului Coordonator al
                                                   Audiovizualului

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.403
din 6 aprilie 2016

REGULAMENTUL
Consiliului naţional de coordonare a activităţilor
de prevenire
şi control al bolilor netransmisibile
I. Dispoziţii generale
    1. Consiliul naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile (în continuare – Consiliu) este creat în calitate de organ consultativ pe lîngă Prim-ministru, fără statut de persoană juridică, pentru coordonarea tuturor proceselor necesare organizării eficiente a activităților de prevenire şi control al bolilor netransmisibile în Republica Moldova.
    2. Consiliul este constituit din reprezentanţi ai autorităților publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic şi ai partenerilor naţionali şi internaţionali şi funcţionează pe baze obşteşti, reflectînd priorităţile şi angajamentul asumat de Republica Moldova în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile.
    3. Misiunea Consiliului este de a eficientiza comunicarea şi colaborarea intersectorială în implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, precum şi a programelor naționale și planurilor de acţiuni în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile, şi în stabilirea unui mecanism de monitorizare eficientă a activităţilor în acest domeniu.
    4. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului Regulament.
II. Atribuţiile de bază ale Consiliului
    5. Consiliul exercită următoarele atribuţii:
    1) coordonează implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020, programelor naționale și planurilor de acţiuni în domeniul prevenirii bolilor netransmisibile şi promovării modului sănătos de viaţă, precum şi monitorizarea şi evaluarea eficienţei acestora;
    2) asigură participarea părţilor interesate în procesul de monitorizare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile în Republica Moldova şi contribuie la stabilirea legăturilor durabile între toţi factorii-cheie de decizie;
    3) promovează parteneriatul intersectorial între instituţiile de stat, internaţionale şi neguvernamentale pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile şi asigură dialogul reciproc între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din Republica Moldova şi de peste hotare;
    4) coordonează procesul de elaborare şi de ajustare a legislaţiei naționale  în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile la legislaţia comunitară, precum şi procesul de implementare a legislaţiei şi a politicilor publice în domeniu;
    5) facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile prioritare și factorilor de risc ce le determină, şi promovării modului sănătos de viaţă, coordonînd punerea în aplicare a acestora.
III. Atribuţiile conducerii şi membrilor Consiliului
    6. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    1) convoacă şedinţele Consiliului;
    2) conduce activitatea Consiliului;
    3) semnează deciziile Consiliului şi exercită controlul executării acestora;
    4) exercită şi alte funcţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    7. Vicepreședintele Consiliului exercită atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia.
    8. Secretarul Consiliului asigură:
    1) pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului;
    2) difuzarea deciziilor Consiliului membrilor acestuia, ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi instituţiilor  interesate;
    3) generalizarea rezultatelor privind executarea deciziilor adoptate şi informarea preşedintelui Consiliului despre aceasta;
    4) elaborarea planurilor de activitate a Consiliului în baza propunerilor preşedintelui (vicepreşedintelui), membrilor Consiliului şi autorităţilor publice, inclusiv prezentarea lor spre examinare la şedinţele Consiliului;
    5) altă activitate a Consiliului sub aspect organizatoric, analitic şi informativ.
    9. Membrii Consiliului sînt obligaţi:
    1) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prezentul Regulament;
    2) să participe la şedinţele Consiliului;
    3) să informeze conducerea instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.
IV. Organizarea activităţii Consiliului
    10. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate cel puţin o dată în semestru.
    11. Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia prezenți.
    12. La şedinţele Consiliului pot participa ca invitaţi şi alte persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, întreprinderilor, mass-media, organizaţiilor neguvernamentale, organizaţiilor internaţionale şi ai altor beneficiari de informaţie, fără drept de vot.
    13. Lucrările tehnice de secretariat se asigură de Centrul Naţional de Sănătate Publică.
    14. Pentru realizarea misiunii sale, Consiliul are în drept să instituie grupuri tehnice de lucru pe diferite domenii specifice, care vor întruni specialiştii în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile, din sectorul de stat, neguvernamental, precum şi parteneri pentru dezvoltare.
V. Şedinţele Consiliului
    15. Şedinţele Consiliului sînt organizate la iniţiativa preşedintelui, vicepreședintelui sau secretariatului Consiliului ori la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu informarea secretariatului cu o lună înainte despre această intenţie.
    16. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului se întocmeşte de către secretar, la propunerea preşedintelui, şi se prezintă membrilor Consiliului pentru completări şi modificări cu cel puţin 14 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei, după care se prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.
    17. Ordinea de zi definitivată se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului şi, după caz, persoanelor invitate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de convocarea şedinţei.
    18. Şedinţele sînt prezidate de preşedintele Consiliului sau de vicepreşedinte, în lipsa acestuia.
    19. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte de către secretarul acestuia, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei şi se semnează de către preşedintele şi secretarul Consiliului.
VI. Deciziile Consiliului
    20. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă decizii în problemele ce ţin de competenţa sa.
    21. Deciziile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă. Membrii Consiliului sînt parteneri egali, cu drepturi depline de participare şi implicare în procesul de luare a deciziilor şi au dreptul de a-şi delega votul reprezentanţilor autorizaţi de ei.
    22. Deciziile Consiliului sînt semnate de către preşedintele acestuia.
    23. Rectificarea sau modificarea prezentului Regulament va fi aprobată prin votul a cel puțin 2/3 din membrii aleși ai Consiliului.