HGO452/2016
ID intern unic:  364384
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 452
din  15.04.2016
cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare
a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru
anii 2016-2025
Publicat : 22.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 106-113     art Nr : 506
    În temeiul prevederilor articolului 11 alineatul (4) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi articolului 26 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 537), precum şi în scopul creării cadrului strategic în domeniul resurselor umane din sănătate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025 (se anexează).
    2. Ministerul Sănătății va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 martie, raportul privind implementarea Strategiei, conform planului de acțiuni anexat.
    3. Se recomandă autorităților administrației publice locale să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Strategiei menționate.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății.

    PRIM-MINISTRU                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                              Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                            Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Stela Grigoraş

    Nr. 452. Chişinău, 15 aprilie 2016.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.452
din 15 aprilie 2016

STRATEGIA
DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE
DIN SISTEMUL SĂNĂTĂŢII PENTRU ANII 2016-2025
I. DESCRIEREA SITUAȚIEI
    Resursele umane din sănătate constituie unul din componentele fundamentale ale sistemului, fără de care acordarea asistenței medicale și accesul la servicii de sănătate, funcționarea instituțiilor medicale și a sistemului în întregime nu pot fi realizate.
    La nivel mondial și regional se înregistrează o criză în domeniul resurselor umane din sănătate, care se manifestă prin insuficiența lucrătorilor medicali, distribuția lor neuniformă geografică, nivelul de calificare necorespunzător cerințelor, migrație etc.
    Astfel, domeniul resurselor umane din sănătate este declarat unul prioritar la nivel mondial și regional și este reflectat în documentele strategice ale Ministerului Sănătății.
    Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 pune accentul pe necesitatea „dezvoltării continue a resurselor umane, utilizarea raţională a cadrelor existente, formarea adecvată şi diversificată de cadre performante pentru sistemul de sănătate prin intermediul următoarelor măsuri: a) evaluarea necesităţilor şi planificarea asigurării resurselor umane în sistemul de sănătate; b) asigurarea acoperirii cu cadre a instituţiilor din regiunile rurale; c) motivarea şi stimularea personalului din sistemul de sănătate; d) îmbunătăţirea politicilor de formare a cadrelor în învăţămîntul medical şi cel farmaceutic”.
    Politicile pe termen mediu şi lung în domeniul resurselor umane din sistemul de sănătate sînt reflectate în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova (2016-2018), Programul de dezvoltare a învățămîntului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020 şi Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” în perioada 2011-2020.
    Ministerul Sănătății, ca organ central de specialitate al administrației publice în domeniul sănătății, la compartimentul resurselor umane are următoarele atribuții: elaborarea şi coordonarea implementării politicilor publice privind formarea şi dezvoltarea profesională a personalului medical şi farmaceutic; asigurarea echilibrului în generarea resurselor umane în sistemul de sănătate prin raţionalizarea investiţiilor în pregătirea şi distribuirea uniformă a cadrelor medicale şi organizarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale şi conducătorii instituţiilor, a activităţilor de asigurare cu resurse umane necesare funcţionării instituţiilor din sistemul sănătăţii, – acțiuni, de realizarea cărora este responsabilă Direcția management personal medical.
    Sistemul de colectare și prelucrare a datelor statistice în sistemul de sănătate de pînă în 2015 nu corespundea cerințelor organismelor internaționale de profil și, prin urmare, nu permitea o evaluare veridică și analiză comparativă a unor indicatori (datele nu puteau fi segregate după criterii necesare raportării către organizațiile internaționale – vîrstă, gen etc.). Reieșind din această situație, în anul 2009 Ministerul Sănătății a inițiat, cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație, elaborarea sistemului informatic de evidență a resurselor umane. Ulterior, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății și suportul Uniunii Europene, acesta a fost dezvoltat și implementat în instituțiile medico-sanitare din republică. Astfel, în februarie 2015, Sistemul Informatic de Evidență a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății, care corespunde tuturor rigorilor internaționale și care va permite o evidență, monitorizare și planificare bazate pe date veridice, a fost transmis oficial în folosință Ministerului Sănătății.
    În scopul concentrării mecanismului de colectare, prelucrare, analiză și diseminare a datelor statistice privitor la resursele umane din sănătate, Ministerul a creat în cadrul Centrului Național de Management în Sănătate Departamentul Analiză şi Planificare a Resurselor Umane în Sănătate, împuternicit cu funcțiile menționate. În cadrul Departamentului este organizat și Observatorul Naţional „Resurse Umane în Sănătate” care este responsabil de acumularea informaţiei şi cunoştinţelor necesare pentru a îmbunătăţi politica de cadre şi pentru a promova dezvoltarea resurselor umane în sănătate în ţară şi schimbul de experienţă între ţări, precum și dezvoltarea capacităţilor naţionale în domeniul evaluării şi monitorizării situaţiei şi tendinţelor resurselor umane în sănătate.
    La nivelul instituțiilor medicale și farmaceutice conducerea și subdiviziunea resurse umane sînt responsabile de managementul personalului din subordine. Cu toate că problemele din domeniu deveneau tot mai stringente, acestea nu erau considerate prioritare și doar în ultimii cîțiva ani au fost întreprinse măsuri de redresare a situației.
    Unele studii realizate pe parcursul ultimilor ani, referitor la capacitățile subdiviziunilor resurse umane din instituțiile medicale, au relatat că acestea nu sînt dezvoltate suficient, cu un personal slab calificat și fără dotări necesare. De asemenea, nu au fost elaborate materiale de suport pentru activitatea eficientă a domeniului.
    Planificarea resurselor umane din sistemul sănătății este un proces puțin dezvoltat și se efectuează pe termen scurt (anual), ținîndu-se cont de posibilitățile financiare ale statului și de capacitățile instituțiilor de învățămînt medical. Lipsa unor date-cheie, cum ar fi cele referitor la vîrsta personalului medical, dereglează și mai mult acest proces.
    Mecanismul actual de planificare este bazat pe normative de personal stabilite, influențe administrative şi fundamentat pe necesitatea anumitor specialități, reieşind din informaţia prezentată de către conducerea instituţiilor medicale, dar nu pe principii bine argumentate și adaptate la necesitățile sistemului de sănătate.
     La 1 ianuarie 2014, în Republica Moldova activau 39715 lucrători medicali, inclusiv 12934 medici și 26781 lucrători medicali cu studii medii. Asigurarea cu lucrători medicali (sectorul public și departamental) a constituit în mediu cca 111,7 la 10 mii locuitori, inclusiv 36,4 medici și 75,3 lucrători medicali cu studii medii (în ţările din regiunea Europeană a OMS este de 33,3 şi 76,5 corespunzător, iar pentru ţările UE – 34,5 şi 83,5) la 10 mii locuitori. Aceasta denotă că, din punct de vedere cantitativ, gradul de asigurare cu personal este satisfăcător şi comparabil cu cel din ţările regiunii europene, în țară existînd potențial uman necesar pentru asigurarea activității eficiente a sistemului de sănătate.
    Din numărul total de medici care activează în sistem (public și departamental), doar cca 2/3 sînt implicați nemijlocit în procesul curativ-profilactic, iar raportat la numărul populației, densitatea acestora este de doar cca 27 la 10 mii locuitori, ceea ce poate fi considerat relevant pentru planificare.
    Persistă o distribuție geografică neuniformă atît a medicilor, cît şi a personalului medical mediu, cu concentrarea în mediul urban în detrimentul celui rural, înregistrîndu-se un deficit de medici de familie în localităţile rurale şi anumite categorii de medici specialişti în instituţiile medico-sanitare raionale. Astfel, asigurarea cu medici în unele raioane variază de la 2,2 la 3,5 la 10 mii de locuitori, ceea ce reprezintă un nivel foarte scăzut. În consecință, sistemul nu poate răspunde adecvat nevoilor specifice ale populației din aceste raioane.
    În context, capacitatea personalului medical de a răspunde nevoilor de sănătate ale populației este dependentă și de procesul formării profesionale a personalului medical.
    În Republica Moldova învățămîntul medical și farmaceutic se realizează în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, cinci colegii de medicină și Centrul de Educație Medicală Continuă a Personalului Medical și Farmaceutic cu Studii Medii.
    Formarea profesională a medicilor și farmaciștilor se desfășoară în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în trei trepte, conform recomandărilor internaționale în domeniu – formare profesională iniţială prin studii superioare de licență; formare profesională pe specialități prin studii de rezidențiat și secundariat clinic; formare profesională medicală continuă.
    Învățămîntul medical postsecundar se desfășoară în cadrul a cinci colegii de medicină și include formarea profesională inițială prin studii medicale postsecundare în conformitate cu nivelurile 4 și 5 ale Clasificării internaționale standard a educației. În Colegiile de Medicină învățămîntul se realizează la următoarele specialități: Medicina generală, cu calificările moașă, asistent medical, asistent medical în diagnostic de laborator, asistent medical igienist epidemiolog; Farmacie, cu calificarea asistent farmacist și Stomatologie, cu calificarea tehnician dentar. Studiile în colegiile de medicină se realizează în baza curriculumului bazat pe competențe profesionale, Sistemului de Credite de Studii și a Cadrului Național al Calificărilor. Planurile de învățămînt au fost actualizate și aprobate de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației în anul 2014.
    Formarea profesională pe specializări a medicilor se desfășoară în total pe 118 specializări (față de media de 70 de specialități în țările europene), inclusiv specializări pentru instruirea prin rezidențiat și specializări pentru instruirea prin secundariat clinic.
    Învățămîntul medical, chiar și modernizat în ultimii ani, rămîne în mare parte teoretizat, cu stagii de practică declarativă și după 10 ani de studii universitare și postuniversitare tinerii specialiști întîmpină dificultăți în practica individuală. Se menține discrepanța intre cunoștințele teoretice și abilitățile practice ale lucrătorilor medicali, care necesită ajustări la cerințele contemporane de diagnostic, tratament și profilaxie a patologilor, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și securitatea pacientului. La moment lipsesc standardele ocupaționale pentru profesiile din Clasificatorul Național al Ocupațiilor.
    Pe parcursul anilor se denotă o atractivitate sporită a profesiei de medic, determinată prioritar de factori generali, cum ar fi, cultura, tradițiile, continuitatea profesională în familie, poziția socială, siguranța, dorința de a fi cît mai util oamenilor și societății etc. În cazul studiilor medicale de nivel mediu se atestă o atractivitate joasă, condiționată de remunerare joasă și condițiile de muncă grele, posibilități limitate de creștere profesională.
    În aceste condiții este necesară diversificarea categoriilor de specialişti implicaţi în acordarea asistenţei medicale populaţiei, în special în domeniile şi zonele defavorizate.
    Actualmente în procesul de instruire Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și colegiile de medicină aplică diverse metode interactive de predare, analiza cazului clinic nemijlocit la patul pacientului, medicina bazată pe dovezi, programe virtuale, pacienți standardizați, simulatoare de fidelitate înaltă, instruirea la distanță.
    Modalitatea de salarizare a lucrătorilor medicali este bazată pe mecanisme sofisticate și complicate, care implică categorii, coeficienți, procente, stimulente, îndemnizații și alte adaosuri, care complică calculul salariului și transparența în acordarea categoriilor de calificare, aplicarea stimulentelor etc.
    Salariul lucrătorilor medicali este unul neadecvat pregătirii îndelungate și extrem de costisitoare, iar pierderile legate de abandonul profesiei din cauza salariului mic sînt net superioare unei salarizări potențial decente. Mai mult ca atît, media salarială a lucrătorilor medicali este influențată de lucrul în turele de noapte, munca în zilele de sărbători, nocivitățile profesionale, ceea ce influențează sănătatea personalului medical și farmaceutic. Calculul salariului pe oră în regim de zi indică un nivel mult mai scăzut al salariului lucrătorilor din sănătate în comparație cu alte domenii ale economiei naționale. În cadrul sistemului sănătății funcționează 2 mecanisme de salarizare – din fondul de asigurări obligatori de asistență medicală și din bugetul de stat.
    Deși profesia de medic rămîne în continuare una prestigioasă, faptul că anual cca 2/3 din tinerii specialiști, care au urmat o pregătire de 9-10 ani în domeniu, cu investiții materiale și intelectuale considerabile, nu doresc să continue activitatea de muncă în sistemul public al sănătății, poate fi considerat un indicator deosebit de relevant că sistemul public al sănătății rămîne în continuare un spațiu neatractiv, cu excepția municipiului Chișinău și Bălți, în special, în condițiile cînd oportunitățile de continuare a carierei profesionale din an în an devin tot mai largi în contextul integrării europene și dezvoltării economice a țării, extinderii ariei serviciilor private de sănătate etc.
    Aproximativ 2/3 din absolvenții colegiilor de medicină se angajează în cîmpul muncii în sistemul public de sănătate conform calificării profesionale. Ținînd cont de faptul că o parte din absolvenții colegiilor optează pentru continuarea studiilor universitare, rata angajării poate fi considerată satisfăcătoare.
    Retenția personalului angajat în instituțiile medico-sanitare publice necesită un efort comun atît din partea autorităților centrale de specialitate, cît și a conducerii instituțiilor medicale și autorităților publice locale. Este necesar de creat condiții atractive de muncă, salarizare, dezvoltare a personalului, pentru a asigura instituțiile medicale cu personal calificat și a menține performanța înaltă a instituției.
    Migrația medicală este un fenomen care poate afecta sistemul sănătății. Deschiderea hotarelor, oportunitățile de a efectua studii și stagii practice în instituțiile de învățămînt medical peste hotare, factorii de atragere și respingere din sistem sporesc fluxul lucrătorilor din sistemul sănătății.
II. DEFINIREA PROBLEMELOR ÎN DOMENIUL
RESURSELOR UMANE DIN SĂNĂTATE
    A. Gestionarea domeniului
    1. Cadrul legislativ/normativ. Activitatea personalului medical și farmaceutic este reglementată prin mai multe acte legislative și normative (Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică; Legea ocrotirii sănătății nr. 411-XIII din 28 martie 1995; Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 – XV din 28 martie 2003; Legea nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic; Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice etc.), ceea ce nu permite implementarea eficientă a acestora. Este insuficient dezvoltat și reglementat cadrul normativ privind certificarea activităților profesionale a lucrătorilor medicali și farmaceutici. Nomenclatorul specializărilor medicale este depășit și conține peste 100 specializări comparativ cu media de 70 în UE, ceea ce îngustează și fragmentează mult specialitățile medicale și generează cheltuieli suplimentare în pregătirea acestora. La momentul actual mecanismul de salarizare a lucrătorilor medicali și farmaceutici în bază de performanță nu este utilizat suficient și se limitează numai la unele domenii. Nesemnificativ sînt reglementate responsabilitățile autorităţilor publice locale în pregătirea și asigurarea condițiilor necesare atractive pentru angajarea lucrătorilor medicali în mediul rural.
    2. Sistemul de colectare și analiză a datelor privitor la resursele umane din sănătate. Rapoartele statistice în domeniul resurselor umane, chiar dacă au fost modernizate în ultimii ani, sînt învechite, colectează multă informație de utilitate redusă și viceversa – nu conțin date esențiale, care pot fi utilizate în elaborarea politicilor. Sistemul curent nu conține date privitor la vîrsta personalului din sistemul sănătății și repartizarea după gen. Este dificilă raportarea privitor la resursele umane din sănătate la structurile internaționale – OMS, OECD, EUROSTAT – din cauza diferențelor în formularele statistice și nomenclatoarele specialităților medicale. O eventuală modificare a rapoartelor statistice este îngreunată de imposibilitatea angajaților din subdiviziunile resurse umane din instituțiile medicale și farmaceutice de a completa formularele. Totodată, necesită a fi dezvoltate capacitățile de analiză a datelor privitor la resursele umane atît la nivel central, cît și la nivel de instituții medicale și farmaceutice. Eficientizarea acestui proces poate fi asigurată prin implementarea Sistemului Informatic de Evidență a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății, creat și transmis recent în gestiunea Ministerului Sănătății.
    3. Planificarea resurselor umane din sistemul sănătății. Actualmente nu există o metodologie de planificare a resurselor umane pentru sistemul de sănătate, aprobată prin acte normative, care să stabilească criterii și condiții de planificare durabilă, bazată pe necesitățile de perspectivă ale sistemului de sănătate în cadre, prognosticul evoluției morbidității populației, tendințele demografice din țară, numărul și calitatea candidaților potențiali la instruire în domeniul medical și capacitățile instituțiilor de învățămînt. Procesul de planificare a personalului medical este bazat pe normativele de personal, stabilite prin ordinul ministrului sănătății, care nu reflectă criteriile menționate anterior.
    4. Colaborarea intersectorială în domeniul resurselor umane din sănătate. Este insuficientă coordonarea activităților între Ministerul Sănătății și administrația publică locală în asigurarea cu personal medical a instituțiilor medicale și farmaceutice din mediul rural și menținerea acestuia. Necesită a fi îmbunătățită colaborarea dintre Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor privind modificarea modalității de salarizare a lucrătorilor medicali. Nu este la nivelul cuvenit implicarea comună a Ministerului Sănătății și Ministerului Educației în reglementarea activității lucrătorilor medicali din școli și grădinițe; cu Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției în coordonarea eforturilor pentru reglementarea activităților lucrătorilor medicali din instituțiile medicale care aparțin autorităților menționate.
    B. Generarea resurselor umane
    1. Criterii de selectare în învățămîntul medical. Criteriile actuale de selectare a candidaților pentru instruire în domeniul medical nu sînt axate pe componenta vocațională, ceea ce ar contribui la selectarea persoanelor cu potențial sporit de incluziune în profesie. Un studiu realizat de OMS în anul 2015 a demonstrat că 10% din lucrătorii medicali, care abandonează profesia, invocă drept cauză principală lipsa vocației.
    2. Învățămîntul medical și farmaceutic în proces de reforme. În timp ce contextul global și local se schimbă vertiginos, iar tehnologiile medicale se dezvoltă rapid, este necesar ca învățămîntul medical să se dezvolte mai dinamic, asigurînd trecerea la învățămîntul bazat pe competențe și centrat pe elev/student, cu satisfacerea necesităților sistemului medical prin curriculum modern, axat pe tehnologii informaționale și comunicaționale, conform standardelor europene Modernizarea sistemului de învăţămînt postsecundar necesită reconfigurarea reţelei de instituţii pentru a corespunde dezvoltării regionale şi sectoriale a economiei ţării şi sporirea calităţii educaţiei, inclusiv prin ajustarea curriculumului, elaborarea standardelor ocupaţionale şi a Cadrului Naţional al Calificărilor, îmbunătăţirea calităţii cadrelor didactice, îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, reformarea sistemului de evaluare a reuşitei elevilor .
    3. Personal didactic din învățămîntul medical și farmaceutic. Pregătirea cadrelor didactice din învățămîntul medical și farmaceutic în domeniul psihopedagogiei și metodelor contemporane de predare se realizează fără un caracter sistemic, este limitată și diferită de la o instituție la alta. Nu este suficient efortul cadrelor didactice în formarea unei personalități integre din punctul de vedere etic și deontologic al viitorilor lucrători medicali, ceea ce diminuează eficiența în comunicare și conlucrare atît la nivelul medic-medic, cît și la nivelul medic-pacient, medic-rudă etc.
    C. Managementul resurselor umane în instituțiile medicale și farmaceutice
    1. Competențele în managementul resurselor umane. Multe componente ale managementului resurselor umane, cum ar planificarea, recrutarea, selectarea, integrarea și menținerea specialiștilor, motivarea, dezvoltarea și evaluarea au rămas în urma altor reforme din sistemul sănătății, respectiv gestionarea personalului din subordine fiind efectuată spontan și neprofesional. Doar pe parcursul ultimilor 3-4 ani conducătorii instituțiilor medicale și șefii serviciului resurse umane din instituțiile raionale, municipale și republicane, din instituțiile spitalicești, asistența medicală primară și din serviciul de stat de supraveghere a sănătății publice au beneficiat de instruiri în domeniul menționat.
    2. Dezvoltarea la nivel de sistem a suportului metodic. Evaluarea individuală a angajaților nu este o practică obligatorie în instituțiile medicale. Astfel, pentru standardizarea activității în domeniu și aplicarea uniformă a componentelor și activităților de personal în instituție sînt necesare ghiduri sau recomandări specifice la toate compartimentele de activitate în domeniul managementului personalului: recrutarea, selectarea, angajarea, motivarea, dezvoltarea profesională și a carierei etc.
    3. Activitatea subdiviziunii resurse umane. Evaluarea serviciului resurse umane din instituțiile medicale a demonstrat pregătirea insuficientă în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Cercetările au demonstrat dotarea necorespunzătoare a subdiviziunilor și cunoștințe insuficiente pentru asigurarea activității performante.
    D. Finanțarea resurselor umane din sănătate
    1. Autonomia financiară a instituțiilor de învățămînt versus optimizarea cheltuielilor și creșterea calității studiilor. Implementarea, din anul 2013, a autonomiei în învățămîntul medical superior, inclusiv în gestionarea mijloacelor financiare, nu a influențat considerabil optimizarea cheltuielilor. Sistemul mai păstrează elemente neactualizate, uneori cu dublarea materialului predat la diferite catedre și diferiți ani de studii. Învățămîntul este axat pe obținerea cunoștințelor, dar nu pe dobîndirea competențelor, necesare pentru activitatea practică. În procesul de formare profesională medicală continuă costurile instruirilor nu corelează cu competențele obținute. Nu sînt definite clar relațiile între instituțiile de învățămînt și bazele clinice, dar și remunerarea personalului din instituțiile medicale implicat în procesul didactic.
    2. Sistemul de salarizare. Mecanismul actual de salarizare este unul complicat în administrare, nu este bazat pe performanță (mai ales în sectorul spitalicesc), nu pune în evidență competența și abilitățile personale și nu contribuie la motivarea personalului din sistemul sănătății, iar categoriile de calificare, în baza cărora sînt aplicate creșteriile salariale diferențiate, sînt un rudiment al sistemului sovietic. În consecință, salarizarea neadecvată contribuie la menținerea plăților informale în sistem.
    3. Mecanismul de acordare a facilităților. Modelul existent de acordare a facilităților este prevăzut doar pentru tinerii specialiști, care se angajează în cîmpul muncii în mediul rural, acesta fiind ineficient și neatractiv. Volumul alocațiilor financiare este mic și modul de acordare, în 3 tranșe, reduce din atractivitatea sa. Totodată, nu se acordă careva facilități pentru personalul medical cu experiență profesională, care ar dori să activeze în mediul rural sau în specialități cu deficit vădit de personal medical.
    E. Retenția personalului în sistemul sănătății
    1. Mecanisme de retenție în sistemul public de sănătate. Complexul de factori de respingere (mecanism netransparent de angajare, salarii neatractive, metode deficiente de promovare, sistem de formare profesională medicală continuă depășit, condiții de lucru nesatisfăcătoare, lipsa mecanismelor clare de dezvoltare profesională) contribuie tot mai mult la sporirea fluxului personalului medical calificat din sistemul public de sănătate în cel privat, în alte domenii ale economiei naționale sau la migrația din țară.
    2. Mobilitatea personalului medical. Lipsa informației veridice cu privire la migrația personalului medical a condus la excluderea din vizor atît a subiectului mobilității cadrelor medicale, cît și la elaborărea politicilor de întoarcere și reintegrare a lucrătorilor medicali migranți.
    3. Dezvoltarea profesională. Dezvoltarea profesională este o componentă indispensabilă în asigurarea calității serviciilor medicale, menținerea personalului medical și a performanțelor profesionale. Cu toate acestea, nu sînt elaborate suficiente mecanisme de asigurare a creșterii în carieră, bazate pe profesionalism, cunoștințe, experiență, care ar avea un impact important pentru motivarea și menținerea personalului medical.
III. OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE
    1. Îmbunătățirea procesului de gestionare a resurselor umane din sănătate.
    Obiectivele specifice:
    a) actualizarea/ajustarea cadrului legislativ normativ în domeniul resurselor umane din sănătate la exigențele europene și cerințele OMS;
    b) îmbunătățirea mecanismului de colectare, prelucrare, analiză și diseminare a datelor cu privire la resursele umane din sănătate;
    c) crearea și implementarea unui mecanism eficient de planificare a personalului în sistemul sănătății;
    d) fortificarea capacităților autorităților naționale, implicate în gestionarea resurselor umane din sănătate;
    e) promovarea colaborării internaționale în domeniul elaborării și implementării politicilor în domeniul resurselor umane din sănătate.
    2. Generarea adecvată, calitativă și cantitativă a personalului medical în conformitate cu necesitățile sistemului sănătății.
    Obiectivele specifice:
    a) promovarea continuă a atractivității profesiei medicale;
    b) adaptarea învățămîntului medical și farmaceutic la reformele din domeniu și cerințele globale prin formarea profesională bazată pe competențe;
    c) creșterea calității învățămîntului medical prin sporirea eficienței utilizării mijloacelor financiare și prin promovarea/implementarea managementului calității;
    d) fortificarea continuă a capacităților didactice în domeniu sub aspect de nivel de competență.
    3. Implementarea managementului modern al resurselor umane prin asigurarea cu personal, menținerea, evaluarea și dezvoltarea continuă.
    Obiective specifice:
    a) dezvoltarea competențelor echipelor manageriale din instituțiile medicale în managementul personalului;
    b) fortificarea serviciului resurse umane din instituţiile medico-sanitare;
    c) implementarea mecanismelor de aplicare și evaluare a componentelor managementului resurselor umane la nivel de instituție medicală (planificarea, recrutarea, selectarea, integrarea, menținerea, dezvoltarea profesională, evaluarea individuală etc.);
    d) îmbunătățirea continuă a condițiilor de activitate profesională.
    4. Asigurarea finanțării durabile pentru formarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane din sănătate.
    Obiectivele specifice:
    a) menținerea, fortificarea și diversificarea surselor financiare alocate şi colectate pentru învățămîntul medical, axat pe finalități de studii și dobîndirea competențelor;
    b) modificarea mecanismului de salarizare a personalului medical, cu axarea pe rezultate și performanță individuală;
    c) revederea mecanismului de alocare și a volumului facilităților acordate personalului medical la angajarea în cîmpul muncii.
    5. Elaborarea și implementarea mecanismelor eficiente de retenție și gestionare eficientă a mobilității personalului medical.
    Obiectivele specifice:
    a) crearea și implementarea mecanismelor eficiente de motivație a personalului medical pentru facilitarea retenției în sistemul public al sănătății;
    b) stabilirea și realizarea acțiunilor eficiente în vederea gestionării mobilității cadrelor medicale.
IV. MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA
OBIECTIVELOR ȘI INDICATORII DE PROGRES
    Îmbunătățirea procesului de gestionare a resurselor umane din sănătate
    1. Pentru actualizarea/ajustarea cadrului legislativ/normativ în domeniul resurselor umane din sănătate la exigențele europene și cerințele OMS se prevede:
    a) elaborarea cadrului legislativ/normativ necesar implementării certificării activităților profesionale;
    b) revizuirea nomenclatoarelor de formare profesională și a specialităților medicale și adaptarea lor la cerințele Directivei Europene 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.
    2. Perfectarea mecanismului de colectare, prelucrare, analiză și diseminare a datelor cu privire la resursele umane din sănătate va fi realizată prin:
    a) modernizarea și optimizarea formelor de raportare statistică la compartimentul resurse umane;
    b) implementarea și dezvoltarea Sistemului Informatic de Evidență a Resurselor Umane din sistemul Sănătății;
    c) îmbunătățirea mecanismului de raportare statistică către structurile internaționale (OECD, Eurostat, OMS).
    3. Pentru crearea și implementarea unui mecanism eficient de planificare a personalului în sistemul sănătății vor fi realizate următoarele măsuri:
    a) elaborarea mecanismului de stabilire a necesităților de personal în baza indicatorilor de sănătate, solicitării asistenței medicale și perspectivelor de dezvoltare a instituțiilor;
    b) elaborarea ghidurilor și instrucțiunilor privitor la planificarea personalului din instituțiile medicale;
    c) instruirea echipelor manageriale și a personalului din subdiviziunile resurse umane privitor la planificarea personalului.
    4. Fortificarea capacităților autorităților naționale, implicate în gestionarea resurselor umane din sănătate presupune următoarele măsuri:
    a) fortificarea capacităților Direcției management personal medical și a Departamentului Analiză și Planificare a Resurselor Umane în Sănătate în elaborarea politicilor în domeniul resurselor umane în sănătate, implementarea lor, planificarea strategică etc.;
    b) consolidarea capacităților serviciului resurse umane din instituțiile medicale în vederea creării condițiilor adecvate pentru funcționare.
    5. Pentru promovarea colaborării internaționale în domeniul elaborării și implementării politicilor în domeniul resurselor umane din sănătate se preconizează:
    a) colaborarea continuă prin intermediul centrului Regional de Dezvoltare a Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est cu țările membre a Rețelei;
    b) coordonarea activităților în domeniul resurselor umane din sănătate cu politicile OMS și a UE;
    c) promovarea semnării acordurilor bilaterale în domeniul resurselor umane din sănătate.
    Pentru monitorizarea realizării acestui obiectiv sînt stabiliți următorii indicatori:
    1) Numărul de acte legislativ-normativ adoptate în domeniul gestionării resurselor umane din sistemul sănătății.
    2) Numărul de specialități incluse în nomenclatoarele formării profesionale în conformitate cu cerințele Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.
    3) Numărul de formulare statistice revizuite (după structură și conținut).
    4) Numărul de specialiști din subdiviziunile resurse umane instruiți.
    5) Numărul de subdiviziuni resurse umane asigurate conform necesităților (calculator, scanner, printer, xerox, acces la Internet).
    6) Numărul de ateliere de lucru/evenimente organizate privind conlucrarea Centrului Regional de Dezvoltare a Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est cu țările-membre ale Rețelei.
    Generarea adecvată calitativă și cantitativă a personalului medical pentru necesitățile curente și de perspectivă ale sistemului sănătății
    6. Pentru promovarea continuă a atractivității profesiei medicale se preconizează:
    a) elaborarea de către instituțiile de învățămînt medical a unui plan de acțiuni pentru promovarea învățămîntului medical;
    b) asigurarea comunicării eficiente între instituțiile de învățămînt medical și instituțiile de învățămînt general, în vederea atragerii celor mai buni absolvenți.
    7. Pentru adaptarea învățămîntului medical și farmaceutic la reformele din domeniul și cerințele globale se prevede:
    a) transformarea educației medicale;
    b) promovarea educației interprofesionale și transprofesionale;
    c) utilizarea pe larg a tehnologiilor informaționale (e-learning, simularea);
    d) îmbunătățirea și diversificarea metodelor de formare profesională medicală continuă (instruirea prin simulare);
    e) revizuirea curriculumului universitar și postuniversitar cu includerea subiectelor ce țin de sănătatea populației în mediul rural pentru consolidarea competențelor cadrelor medicale care activează în zonele rurale pentru a spori gradul lor de retenție;
    f) promovarea stagiilor practice în mediul rural pe parcursul studiilor;
    g) îmbunătățirea sistemului de admitere, în învățîmîntul superior și postuniversitar și examinări/testări pe parcursul studiilor, bazat pe competiție și transparență;
    h) implementarea, menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii în instituţiile de învăţămînt medical axat pe creşterea calităţii serviciilor de instruire.
    8. Creșterea calității învățămîntului medical privind sporirea eficienței utilizării mijloacelor financiare și promovarea/implementarea managementului calității se va realiza prin:
    a) implementarea în programele de studii a instruirii în baza protocoalelor clinice naționale, protocoalele clinice standardizate ale medicului de familie etc.;
    b) implementarea în programele de studii a instruirii prin simulare.
    9. Fortificarea capacităților didactice în domeniu sub aspect de număr și nivel de competență se va realiza prin:
    a) asigurarea procesului educaţional cu personal didactic şi managerial profesionist, competent, competitiv, format profesional și pedagogic;
    b) promovarea și dezvoltarea schimbului academic cu centre performante de instruire, implementarea programului de masterat în pedagogia medicală pentru corpul profesoral-didactic din instituțiile de învățămînt medical.
    Pentru monitorizarea realizării acestui obiectiv sînt stabiliți următorii indicatori:
    1) Planul de acțiuni pentru promovarea atractivității profesiei medicale elaborat și aprobat.
    2) Numărul de programe educaționale modernizate în concordanță cu cerințele moderne de pregătire a cadrelor medicale (e-learning, instruire prin simulare, educație transprofesională etc.).
    3) Numărul cadrelor didactice care au absolvit studii de masterat în pedagogia medicală.
    4) Numărul de cadre didactice care au participat la programele de schimb academic.
    5) Toate instituțiile de învățămînt medical au implementat și au dezvoltat sistemul de management al calității.
    Implementarea unui management modern al resurselor umane prin asigurarea cu personal, menținerea, dezvoltarea lui continuă și evaluarea pentru realizarea obiectivelor instituționale
    10. În vederea dezvoltării competențelor echipelor manageriale din instituțiile medicale în managementul personalului sînt prevăzute următoarele măsuri:
    a) implementarea unui modul modern în managementul resurselor umane în procesul de instruire a masteranzilor în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică și în procesul de formare profesională medicală continuă pentru conducătorii de diferite nivele din sistemul sănătății;
    b) elaborarea și implementarea unor indicatori de calitate în managementul resurselor umane în instituțiile medicale.
    11. Fortificarea serviciului resurse umane din instituţiile medico-sanitare va fi realizată prin intermediul următoarelor acțiuni:
    a) dezvoltarea și implementarea modulului de instruire pentru colaboratorii serviciului resurse umane în managementul personalului din instituția medicală;
    b) implementarea Sistemului Informatic de Evidență a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății în fiecare instituție medicală și farmaceutică;
    c) elaborarea suportului metodologic și crearea condițiilor pentru activitatea serviciului.
    12. Pentru implementarea mecanismelor de aplicare și evaluare a componentelor managementului resurselor umane la nivel de instituție medicală (planificarea, recrutarea, selectarea, integrarea, menținerea, dezvoltarea profesională, evaluarea individuală etc.) sînt prevăzute următoarele acțiuni:
    a) elaborarea și implementarea regulamentelor cu privire la recrutarea, selectarea și angajarea personalului medical;
    b) elaborarea suportului metodologic pentru integrarea, menținerea și dezvoltarea profesională a personalului din instituțiile medicale;
    c) implementarea mecanismului de dezvoltare profesională, inclusiv formarea profesională medicală continuă în baza necesităților de instruire, identificate în procesul de evaluare.
    13. În vederea îmbunătățirii continue a condițiilor de activitate profesională vor fi realizate următoarele măsuri:
    a) modernizarea continuă a infrastructurii instituțiilor medicale prin construcția edificiilor, reparația curentă și capitală a încăperilor, amenajarea cu mobilier ergonomic și potrivit activității;
    b) dotarea instituțiilor medicale cu echipamentul și tehnologiile necesare, în conformitate cu standardele stabilite, pentru aplicarea deplină a capacităților personalului medical în diagnostic și tratament;
    c) implementarea continuă a sistemelor informaționale și integrarea lor la toate nivelele de asistență medicală pentru eficientizarea monitorizării procesului de diagnostic, tratament și monitorizare a pacientului și pentru reducerea efortului lucrătorilor medicali în completarea documentației medicale.
    Pentru monitorizarea realizării acestui obiectiv sînt stabiliți următorii indicatori
    1) Numărul de personal instruit în managementul resurselor umane în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică și Programului Formării Profesionale Continue a Medicilor și Farmaciștilor.
    2) 100% din instituțiile medicale utilizează Sistemul Informatic de Evidență a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății.
    3) Gradul de asigurare cu medici a instituțiior medicale este nu mai mic de 85%.
    4) Gradul de dotare cu echipamente și tehnologii necesare a instituțiilor medicale este nu mai mic de 80%.
    Asigurarea unei finanțări durabile pentru formarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane din sănătate
    14. Pentru menținerea, fortificarea și diversificarea surselor financiare alocate pentru învățămîntul medical, axate pe finalități de studii vor fi întreprinse următoarele măsuri:
    a) implementarea unui management eficient economico-financiar pentru asigurarea condițiilor adecvate de muncă, instruire și motivare a cadrelor didactice și elevilor/studenților;
    b) perfecționarea mecanismului de conlucrare a instituțiilor de învățămînt medical cu bazele clinice de instruire în vederea eficientizării și sporirii calității formării practice a lucrătorilor medicali;
    c) elaborarea mecanismului de remunerare a personalului angajat în instituțiile medicale și implicat în procesul de instruire a lucrătorilor medicali.
    15. Pentru modificarea mecanismului de salarizare a personalului medical prin creșterea salariului și înlăturarea diferențelor în salarizare, bazat pe rezultate și performanță individuală, se preconizează:
    a) modificarea mecanismelor de salarizare a personalului medical finanțat din sursele bugetare și din sursele asigurărilor obligatorii de asistență medicală în vederea egalării salariale și creșterii salariului la nivelul necesităților;
    b) elaborarea unui mecanism nou de salarizare, bazat pe salariu de funcție și indicatori de performanță individuală și eliminarea salarizării în bază de categorie de atestare și experiență de muncă.
    16. Revederea mecanismului și volumului facilităților acordate specialiștilor pentru angajarea în cîmpul muncii va fi realizat prin intermediul următoarelor măsuri:
    a) modificarea cadrului legislativ/normativ de acordare a facilităților în vederea implementării facilităților monetare și nonmonetare pentru activitate în mediul rural (nu doar pentru tinerii specialiști);
    b) revederea sumelor facilităților acordate și acordarea acestora într-o singură tranșă, de asemenea, diversificarea formei și conținutului facilităților acordate;
    c) modificarea cadrului legislativ/normativ în vederea responsabilizării autorităților locale șl a conducerii instituțiilor medicale în asigurarea cu personalul necesar și crearea condițiilor necesare pentru activitate.
    Pentru monitorizarea realizării acestui obiectiv sînt stabiliți următorii indicatori:
    1) 100 % din personalul medical din cadrul instituțiilor medicale încadrate în Sistemul Obligatoriu de Asigurări Medicale și cele finantate din bugetul de stat este remunerat conform mecanismului nou de salarizare.
    2) 100 % din personal medical din cadrul instituțiilor medicale implicat în procesul de instruire este remunerat conform mecanismului nou de reamunerare a muncii.
    3) Numărul de baze clinice ce activează în conformitate cu regulamentul nou aprobat.
    4) Numărul de tineri specialiști angajați în mediul rural care au beneficiat de facilități conform mecanismului revizuit.
    Elaborarea și implementarea mecanismelor eficiente de retenție a personalului în sistemul sănătății și gestionare eficientă a mobilității personalului medical
    17. Pentru crearea mecanismelor eficiente de motivație a personalului pentru retenția cît mai îndelungată în sistemul public al sănătății vor fi întreprinse următoarele măsuri:
    a) crearea condițiilor de muncă adecvate, dotare cu echipamentul și tehnologiile necesare activității, în vederea egalării condițiilor de lucru între mediul urban și rural;
    b) elaborarea și implementarea mecanismelor de creștere profesională și management al carierei.
    18. Pentru elaborarea și implementarea acțiunilor eficiente în vederea gestionării mobilității cadrelor medicale se preconizează:
    a) implementarea prevederilor Codului global de practici al OMS cu privire la recrutarea internațională a personalului medical;
    b) semnarea acordurilor bilaterale cu alte state în vederea monitorizării fluxului de lucrători medicali și a condițiilor de lucru și dezvoltare profesională a acestora;
    c) crearea mecanismelor de reintegrare a lucrătorilor medicali migranți, prin informarea cu privire la locurile vacante din sistem, condițiile de muncă și facilitățile acordate;
    d) elaborarea și implementarea platformelor de instruire la distanță în vederea obținerii calificării necesare și cunoștințelor înainte de revenirea în țară și posibilitatea de angajare imediată în cîmpul muncii.
    Pentru monitorizarea realizării acestui obiectiv sînt stabiliți următorii indicatori:
    1) Numărul de acorduri bilaterale privitor la lucrătorii medicali migranți.
    2) Numărul de lucrători medicali migranți reintegrați.
    3) Numărul de platforme de instruire la distanță.
    4) Numărul de personal medical instruit prin platforme de instruirie la distanță.
    5) Numărul de personal medical certificat (cu dreptul la exercitarea profesiei) după mediul de reședință.
    Prin implementarea prezentei Strategii se urmărește scopul de a crea un mecanism eficient, care să asigure:
    a) gestionarea eficientă a domeniului resurse umane din sistemul sănătății;
    b) generarea unui număr suficient de personal instruit la nivelul cel mai înalt;
    c) realizarea unui management modern al resurselor umane în instituțiile medicale;
    d) asigurarea unei finanțări durabile pentru formarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane din sistemul sănătății;
    e) elaborarea mecanismelor eficiente de retenție a personalului și gestiune a mobilității personalului medical.
    Rezultatele așteptate în urma implementării Strategiei vor fi estimate în conformitate cu indicatorii de progres ce caracterizează performanța unui sistem de sănătate. De asemenea, indicatorii vor corela cu alte documente politice adoptate: Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate pentru perioada 2008-2017, Programul de dezvoltare a învățămîntului medical și farmaceutic 2011-2020 etc.
V. ESTIMAREA IMPACTULUI ȘI A COSTURILOR
(FINANCIARE ȘI NONFINANCIARE) AFERENTE
IMPLEMENTĂRII
    La nivel global, impactul estimat reprezintă asigurarea accesului populației Republicii Moldova la lucrătorul medical calificat, competent și disponibil, fapt ce reprezintă una din cele mai stringente probleme actuale și de viitor în funcționarea sistemelor de sănătate din toată lumea.
    Impactul financiar estimat ține de:
    - implementarea învățămîntului la distanță, ceea ce va reduce din cheltuielile pentru învățămîntul tradițional atît pentru instituțiile medicale, cît și pentru lucrătorii medicali;
    - modernizarea continuă a infrastructurii instituțiilor medicale și dotarea lor cu echipamentul și tehnologiile necesare, ceea ce va spori atractivitatea domeniului și va reduce abandonul profesiei;
    - creșterea nivelului salarial și modificarea mecanismului de salarizare, ceea ce va conduce la reducerea diferențelor salariale;
    - implementarea salarizării în bază de performanță, ceea ce va facilita menținerea lucrătorilor, diminuarea nivelului plăților informale și sporirea gradului de satisfacție a pacienților;
    - modificarea facilităților acordate pentru tinerii specialiști la angajarea în mediul rural, majorarea sumei acordate și a modalității de acordare (într-o singură tranșă), ceea ce va asigura satele care duc lipsă de lucrători cu personal medical și respectiv, îmbunătățirea accesului populației la servicii de sănătate.
    Acțiunile ce țin de elaborarea și implementarea cadrului legislativ/normativ vor fi realizate de către structurile deja existente și nu vor condiționa resurse financiare suplimentare celor prevăzute.
    Acțiunile ce țin de finanțarea infrastructurii instituțiilor medicale, de dotarea cu echipament și tehnologii moderne, de asemenea, sînt prevăzute în alte documente de politici și strategii și nu vor necesita costuri suplimentare.
    Resursele necesare pentru creșterea salariilor lucrătorilor medicali vor fi identificate în procesul de implementare a salarizării în bază de performanță, de asemenea, în procesul de implementare a planificării adecvate și revederii normativelor de asigurare cu personal.
    Alte resurse financiare și tehnice pentru implementarea Strategiei vor fi estimate, calculate și detaliate pentru fiecare activitate în procesul de implementare. Totodată, se va ține cont de Strategie în procesul de elaborare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, Programului de activitate a Ministerului Sănătății, a altor documente și programe de dezvoltare naționale și teritoriale.
    Impactul nonfinanciar estimat se va materializa în:
    - cadrul legislativ/normativ eficient pentru dirijarea domeniului resurselor umane din sistemul sănătății și conlucrarea cu autoritățile implicate în asigurarea instituțiilor medicale cu personal calificat;
    - gestionarea eficientă a domeniului cu specificarea rolului și responsabilităților tuturor actorilor implicați în gestionarea personalului medical;
    - colaborarea internațională eficientă pentru elaborarea celor mai bune politici în domeniul resurselor umane din sănătate, bazate pe evidențe;
    - mecanismele eficiente și moderne de colectare, prelucrare, analiză și diseminare a datelor cu privire la personalul din sistem și luarea deciziilor argumentate în planificarea strategică a personalului;
    - instrumentul eficient de certificare al activității profesionale pentru creșterea calității serviciilor medicale și reducerea riscului de malpraxis;
    - formarea cadrelor medicale competente, cu capacități decizionale avansate și de utilizare a experienței globale în soluționarea problemelor locale, cu spirit de echipă și comunicare eficientă;
    - instalarea unui management eficient al personalului medical în instituțiile medicale prin utilizarea tuturor componentelor și activităților necesare angajării, menținerii, promovării și evaluării personalului;
    - salarii decente și atractive, formate în baza calității lucrului prestat de către lucrătorii medicali;
    - condiții atractive (salariale și nonsalariale) de activitate în mediul rural;
    - condiții favorabile și transparente pentru personalul medical migrant de a se întoarce în sistemul sănătății al Republicii Moldova.
VI. ETAPELE DE IMPLEMENTARE
    În scopul implementării prezentei Strategii este elaborat Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii 2016-2025 (anexă la Strategie).
    Implementarea Strategiei se va efectua în două etape:
    Etapa I (2016-2019):
    a) elaborarea/ajustarea cadrului legislativ/normativ;
    b) elaborarea regulamentelor și ghidurilor menționate;
    c) dotarea cu echipamentul necesar;
    d) efectuarea instruirilor de pregătire a implementării;
    e) fortificarea capacităților factorilor de decizie.
    Etapa II (2020-2025):
    a) utilizarea cadrului legislativ/normativ modificat și a regulamentelor elaborate pentru implementarea activităților;
    b) consolidarea rezultatelor obținute și dezvoltarea ulterioară a capacităților;
    c) finalizarea racordării domeniului la cerințele contemporane pentru asigurarea accesului la asistență medicală calitativă.
    Implementarea prezentei Strategii va necesita elaborarea unor documente noi în domeniu și asigurarea unei coordonări eficiente a tuturor componentelor și activităților preconizate.
VII. PROCEDURILE DE RAPORTARE
ȘI MONITORIZARE
    Activitatea de monitorizare se va exercita în trei moduri:
    a) monitorizarea anuală, ce presupune raportarea detaliată pe perioada unui an, pentru aprecierea impactului care a fost determinat conform sarcinilor pe termen mediu;
    b) raportarea periodică a rezultatelor pe etape distincte;
    c) monitorizarea şi raportarea finală asupra realizării obiectivelor Strategiei pe perioada integrală. Rapoartele anuale, periodice şi finale de monitorizare a implementării Strategiei vor fi prezentate de organele responsabile de implementarea/monitorizarea Strategiei spre examinare şi aprobare organelor ierarhic superioare. Ministerul Sănătății va elabora rapoarte de evaluare a impactului Strategiei.
    Primul raport de evaluare va fi elaborat la mijlocul implementării Strategiei, odată cu expirarea termenului stabilit pentru realizarea obiectivelor intermediare (2020). Al doilea raport de evaluare va fi elaborat după finalizarea implementării Strategiei. Sistemul general de monitorizare şi evaluare va fi dezvoltat într-o manieră consecventă, fiind aliniat procesului de raportare privind realizarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sistemului sănătății şi Programului de activitate al Guvernului. Pe măsura evoluţiei sistemului naţional de monitorizare şi evaluare, se vor dezvolta corespunzător şi elementele de raportare ale prezentei Strategii. Rapoartele de monitorizare şi evaluare vor avea un caracter deschis şi vor fi plasate pe pagina web a organelor abilitate cu dreptul de monitorizare/evaluare. Ministerul Sănătății, prin intermediul contactelor directe, al mass-media şi paginii web a Ministerului, va informa societatea civilă despre progresul realizat şi modalitățile de implicare comună pentru implementarea cît mai reuşită a Strategiei, asigurînd desfăşurarea unui proces transparent şi participativ de interacţiune a tuturor actorilor implicaţi în monitorizarea şi evaluarea Strategiei. De asemenea, Ministerul va oferi informații partenerilor din țară și de peste hotare privitor la realizarea Strategiei.

    planul