HGA504/2016
ID intern unic:  364541
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 504
din  25.04.2016
cu privire la modificarea punctului 30 din anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24 decembrie 2007
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 559
    Abrogată prin HG1170 din 25.10.16, MO369-378/28.10.16 art.1265


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 30 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24 decembrie 2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 5-7, art. 24), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „30. Nu se compensează pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoria de destinaţie agricolă pentru construcţia de locuinţe în condiţiile articolului 39 al Codului funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 şi a obiectivelor de utilitate publică declarate în condiţiile Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999, pentru crearea parcurilor industriale în condiţiile Legii nr. 182 din 5 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, celor destinate extinderii sau creării zonelor economice libere în condiţiile Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere, precum şi celor ce urmează a fi atribuite la categoriile fondului silvic.”

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                       Octavian Armaşu

    Nr. 504. Chişinău, 25 aprilie 2016.