LPC60/2016
ID intern unic:  364621
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 60
din  07.04.2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 246
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Articolul 21:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere penală pentru o faptă prevăzută de legea penală dacă aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități și se constată cel puțin una din următoarele circumstanțe:
    a) fapta a fost săvîrșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;
    b) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere;
    c) fapta a fost săvîrșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.”
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin una din următoarele funcții:
    a) de reprezentare a persoanei juridice;
    b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;
    c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.”
    2. Articolul 106:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.”
    alineatul (2):
    partea introductivă se completează în final cu textul „(inclusiv valorile valutare)”;
    literele a), b) și g) vor avea următorul cuprins:
    „a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni;
    b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri;”
    „g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.”
    litera d) se abrogă;
    la alineatul (21), cuvintele „sau dobîndite prin săvîrșirea infracțiunii” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „din infracțiuni”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.”
    3. După articolul 132 se introduce articolul 1321 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1321. Bunuri
    Prin bunuri, în sensul art. 106, 243 și 279, se înțeleg mijloace financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care atestă un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).”
    4. Articolul 243:
    la alineatul (l) litera c), cuvîntul „achiziționarea” se substituie cu cuvîntul „dobîndirea”;
    la alineatul (2), sancțiunea se completează cu textul „ , cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 10000 la 13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice”;
    la alineatul (3), sancțiunea se completează cu textul „ , cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice”.
    5. La articolul 278 dispoziția alineatului (1), cuvîntul „populația” se substituie cu cuvintele „populația unui stat”, iar textul „statul, organizația internațională, persoana” – cu textul „un stat, o organizație internațională, o persoană”.
    6. Articolul 279:
    la alineatul (1), litera b) se completează la început cu textul „în orice scop,”;
    la alineatul (2), textul „acţiunile au fost săvîrșite” se substituie cu textul „infracțiunea a fost săvîrșită”;
    alineatul (3) se abrogă.
    7. Articolul 327:
    la alineatul (1), textul „în interes material ori în alte interese personale,” se exclude;
    la alineatul (2), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) săvîrșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane;”.
    Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 202, alineatele (3), (31), (32) și (4) se abrogă.
    2. La articolul 203 alineatul (2), textul „utilizate la săvîrşirea infracțiunii ori rezultate din infracțiune” se substituie cu textul „prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 1061 din Codul penal”.
    3. Articolul 204 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 204. Bunurile care pot fi puse sub sechestru
    (1) Pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestru bunurile bănuitului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile în suma valorii probabile a pagubei.
    (2) Pentru a garanta executarea pedepsei amenzii pot fi puse sub sechestru numai bunurile învinuitului sau ale inculpatului, în funcție de suma maximă a amenzii care poate fi stabilită pentru infracțiunea comisă.
    (3) Pentru a asigura o eventuală confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor pot fi puse sub sechestru bunurile prevăzute la art. 106 alin. (2) și art. 1061 din Codul penal.
    (4) În cazul în care bunurile ce urmau a fi supuse confiscării speciale sau confiscării extinse nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate ori dacă acestea aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se iau măsuri asiguratorii pentru confiscarea contravalorii acestora.
    (5) Dacă bunurile pasibile de a fi puse sub sechestru constituie o cotă-parte dintr-o proprietate comună, poate fi pusă sub sechestru numai cota-parte din proprietatea comună pasibilă de confiscare specială sau extinsă.
    (6) Nu pot fi puse sub sechestru produsele alimentare necesare proprietarului, posesorului de bunuri, cît și membrilor familiilor acestora, combustibilul, literatura de specialitate și utilajul profesional, vesela și atributele de bucătărie folosite permanent, ce nu sînt de mare preț, precum și alte obiecte de primă necesitate, chiar dacă ulterior acestea pot fi supuse confiscării.”
    4. Articolul 205:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Punerea sub sechestru a bunurilor poate fi aplicată de către organul de urmărire penală sau de către instanță numai în cazurile în care există o bănuială rezonabilă că bunurile urmărite vor fi tăinuite, deteriorate sau cheltuite.”
    la alineatul (2), cuvîntul „sancționează” se substituie cu cuvîntul „autorizează”, iar textul „dacă vor fi administrate probe suficiente pentru confirmarea circumstanțelor prevăzute în alin. (1)” – cu textul „dacă bănuiala rezonabilă indicată la alin. (1) este motivată”;
    la alineatele (3) și (4), cuvîntul „materiale” se exclude.
    Art. III. – Articolul 17 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) O persoană juridică, cu excepția autorităților publice, este pasibilă de răspundere contravenţională pentru o faptă prevăzută de prezentul cod dacă:
    a) aceasta nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător dispozițiile directe ale legii ce stabilesc îndatoriri sau interdicții privind efectuarea unei anumite activități sau a efectuat o activitate ce nu corespunde actelor sale de constituire sau scopurilor sale declarate;
    b) fapta a fost săvîrșită în interesul persoanei juridice respective de către o persoană fizică împuternicită cu funcții de conducere, care a acționat independent sau ca parte a unui organ al persoanei juridice;
    c) fapta a fost admisă sau autorizată, sau aprobată, sau utilizată de către persoana împuternicită cu funcții de conducere;
    d) fapta a fost săvîrșită datorită lipsei de supraveghere și control din partea persoanei împuternicite cu funcții de conducere.”
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) O persoană fizică se consideră împuternicită cu funcții de conducere dacă are cel puțin una din următoarele funcții:
    a) de reprezentare a persoanei juridice;
    b) de luare a deciziilor în numele persoanei juridice;
    c) de exercitare a controlului în cadrul persoanei juridice.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Andrian CANDU

    Nr. 60. Chișinău, 7 aprilie 2016.