LPC62/2016
ID intern unic:  364623
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 62
din  08.04.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 123-127     art Nr : 248
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297–300, art. 544), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (1) se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
    „n) constituie Depozitarul central unic, operează, reglementează şi supraveghează activitatea acestuia în conformitate cu atribuţiile stabilite de legea cu privire la Depozitarul central unic și alte acte normative.”
    2. Articolul 6 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 11 alin. (4) şi art. 111, nicio autoritate publică sau orice altă parte terţă nu poate aproba, suspenda, anula, cenzura, amîna sau condiţiona intrarea în vigoare a actelor Băncii Naţionale, nici nu poate emite opinii ex-ante asupra actelor Băncii Naţionale, nici nu poate influenţa în orice alt mod emiterea actului final al Băncii Naţionale.”
    3. La articolul 11, după alineatul (31) se introduc alineatele (32) şi (33) cu următorul cuprins:
    „(32) Actele normative emise de Banca Naţională nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiţiei. Banca Naţională va transmite actele sale normative, după adoptare, Ministerului Justiţiei spre a fi înregistrate în Registrul de stat al actelor juridice. Termenul de înregistrare nu va depăşi 3 zile lucrătoare.
    (33) Actele normative emise de Banca Naţională intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional. În cadrul consultării părţilor interesate cu privire la elaborarea actelor sale normative, Banca Naţională va solicita o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiţiei.”
    4. La articolul 34, alineatul (4) se completează cu următorul text:
    „(4) Prin derogare de la art. 71 și 72 din Codul muncii, Banca Națională îi poate detașa pe funcționarii săi la Depozitarul central unic pe o perioadă de pînă la 5 ani.”
    5. La articolul 35, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Banca Naţională, membrii organelor de conducere ale Băncii Naţionale şi personalul acesteia nu răspund civil, administrativ sau penal pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii Naţionale, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, cu excepţia cazurilor în care instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuţiilor Băncii Naţionale, care a cauzat prejudicii unor terţi.”
    6. La articolul 71, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) să constituie şi să deţină pînă la 100%, dar nu mai puțin de 2/3 din capitalul social al Depozitarului central unic.”
    Art. II. – Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4 se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Comisia Naţională dispune de independenţă organizaţională, funcţională, operaţională şi financiară în conformitate cu prezenta lege.
    (5) În exercitarea atribuţiilor şi împuternicirilor sale, stabilite de prezenta lege şi de actele legislative specifice fiecărui domeniu supravegheat, Comisia Naţională nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate.”
    2. Articolul 22 se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Actele normative emise de Comisia Naţională nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiţiei. Comisia Naţională va transmite actele sale normative, după adoptare, Ministerului Justiţiei spre a fi înregistrate în Registrul de stat al actelor juridice. Termenul de înregistrare nu va depăşi 3 zile lucrătoare.
    (5) Actele normative emise de Comisia Naţională intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional. În cadrul consultării părţilor interesate cu privire la elaborarea actelor sale normative, Comisia Naţională va solicita o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiţiei.”
    3. La articolul 28:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Comisia Națională, membrii organelor de conducere ale Comisiei Naţionale şi personalul acesteia nu răspund civil, administrativ sau penal pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Comisiei Naționale, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, cu excepţia cazurilor în care instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, a oricărui act sau fapt legat de exercitarea atribuţiilor Comisiei Naţionale, care a cauzat prejudicii unor terţi.”
    Art. III. – Articolul 1 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică procesului de constituire şi activității Depozitarului central unic, a cărui activitate este reglementată prin legea cu privire la Depozitarul central unic.”
    Art. IV. – Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 665), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 76 alineatul (2), textul „ , (13)–(14)” se exclude.
    2. Articolul 119:
    la alineatul (1), textul „deoarece întrunește unul din criteriile stabilite la lit. a) – d) ale definiţiei conţinute în art. 6 alin. (1)” se exclude;
    alineatul (6) se abrogă.
    3. La articolul 121, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În cazul în care situațiile financiare semestriale au fost supuse auditului, raportul de audit se publică integral.”
    4. La articolul 125 alineatul (1), textul „deoarece întrunește criteriul stabilit la lit. a)–d) din definiţia conţinută în art. 6 alin. (1) – entitatea de interes este obligată” se substituie cu textul „ori care este admis spre tranzacționare în cadrul unui MTF este obligat”.
    Art. V. – (1) Guvernul, în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului proiectul de lege cu privire la Depozitarul central unic;
    b) va aduce în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare aflate în proces de expertiză la Ministerul Justiţiei vor fi înregistrate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (32) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei și art. 22 alin. (4) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    (3) Prevederile Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital nu se aplică Depozitarului central unic.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 62. Chișinău, 8 aprilie 2016.