*HGO356/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  364643
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 356
din  31.05.2012
pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea
Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia
plantelor şi la carantina fitosanitară
Publicat : 08.06.2012 în Monitorul Oficial Nr. 113-118     art Nr : 397
    În conformitate cu articolele 3, 22 şi 23 din Legea nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 241-246, art.748), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă
    Lista organismelor dăunătoare, plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte a căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova este interzisă, conform anexei nr. 1;
    Lista organismelor dăunătoare a căror introducere şi răspîndire în Republica Moldova este interzisă în cazul în care acestea sînt prezente la anumite plante sau produse vegetale, conform anexei nr. 2;
    Condiţiile în care organismele dăunătoare, plantele şi produsele vegetale, enumerate în anexele nr.1 şi 2  la prezenta Hotărîre pot fi introduse şi puse în circulaţie în Republica Moldova pentru testări sau în scopuri ştiinţifice şi pentru lucrări de selecţie varietală, conform anexei nr. 3.
    2. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Vasile Bumacov

    Nr. 356. Chişinău, 31 mai 2012.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3