*HCNPFC56/11/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  364696
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 56/11
din  14.11.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital

Publicat : 16.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 1-10     art Nr : 11
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1013 din 29 decembrie 2014
Ministru ________ Oleg EFRIM    În temeiul art. 1 alin.(1), art. 8 lit. b), art. 21 alin.(1) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.140 alin.(1) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 ”Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital (se anexează).
    2. La eliberarea licenţelor societăţilor de investiţii în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 11 iulie 2012 ”Privind piaţa de capital”, faţă de participanţii profesionişti care deţin licenţe pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare în temeiul Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie 1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” nu se aplică prevederile Secţiunii a 2-a din Capitolul III al Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital.
    3. Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 53/12 din 31 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art. 1) şi înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 632 din 30 decembrie 2008, se abrogă din 14 martie 2015.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                                   Artur GHERMAN

    Nr. 56/11. Chişinău, 14 noiembrie 2014.


Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr. 56/11 din 14 noiembrie 2014
REGULAMENT
privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital (în continuare – Regulament) stabileşte condiţiile de eliberare, suspendare şi retragere a licenţelor şi a autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii pe piaţa de capital.
    2. Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - C.N.P.F.) este unica autoritate competentă să aplice prevederile prezentului Regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite de Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    3. Eliberarea de licenţe şi autorizaţii se efectuează în scopul asigurării controlului asupra activităţii persoanelor licenţiate sau autorizate, precum şi în scopul protejării drepturilor şi intereselor investitorilor. Condiţiile care stau la baza acordării licenţei şi autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a persoanei licenţiate sau autorizate.
    4.  C.N.P.F. eliberează următoarele licenţe şi autorizaţii pentru activitatea pe piaţa de capital:
    1) licenţă de societate de investiţii;
    2) licenţă de operator de piaţă;
    3) licenţă de depozitar central;
    4) autorizaţie de piaţă reglementată;
    5) autorizaţie de sistem multilateral de tranzacţionare;
    6) autorizaţie de societate de registru.
    5. În sensul prezentului Regulament se utilizează noţiunile definite de Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (în continuare - Legea nr.171 din 11.07.2012).
CAPITOLUL II
Procedura de eliberare a licenţelor şi autorizaţiilor
pe piaţa de capital

    6. Licenţa sau autorizaţia privind desfăşurarea activităţii pe piaţa de capital se eliberează de către C.N.P.F. în termen de cel mult 6 luni de la data depunerii de către solicitant a cererii de eliberare a acesteia şi a documentelor ce confirmă respectarea cerinţelor legislaţiei privind piaţa de capital.
    7. Orice solicitare din partea C.N.P.F. pentru prezentarea informaţiei suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse iniţial de solicitant suspendă curgerea termenului stabilit la pct.6. În cazul în care solicitantul nu depune la C.N.P.F. informaţia sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării C.N.P.F., aceasta poate refuza eliberarea licenţei sau autorizaţiei.
    8. În cazul în care documentele depuse sunt incomplete sau  ilizibile, C.N.P.F. este în drept să restituie cererea fără examinare în termen de 10 zile lucrătoare  din data recepţionării acesteia.
    9. Orice persoană care intenţionează să solicite eliberarea unei licenţe sau autorizaţii pe piaţa de capital poate consulta, în prealabil, la C.N.P.F. condiţiile de licenţiere sau autorizare stabilite de Legea nr.171 din 11.07.2012 şi de prezentul Regulament.
    10. Toate documentele prevăzute în prezentul Regulament necesare licenţierii, autorizării sau altor proceduri de aprobare ale C.N.P.F. se depun la C.N.P.F. în limba de stat a Republicii Moldova. 
    11. Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă limbă, se prezintă în traducere legalizată în modul stabilit de legislaţie. 
    12. Documentele specificate în prezentul Regulament se depun la C.N.P.F. în original sau în copie legalizată conform legislaţiei în vigoare sau în copie autentificată cu ştampila şi semnătura persoanei cu funcţie de răspundere în cazurile prevăzute de prezentul Regulament.
    13. La eliberarea licenţei sau autorizaţiei, pe unul din exemplarele statutului prezentat de către solicitant, care apoi i se restituie, se imprimă ştampila C.N.P.F.  – „LICENŢA/AUTORIZAŢIA A FOST PRIMITĂ” – cu indicarea tipului licenţei sau autorizaţiei, numărului şi datei eliberării acesteia.
    14. În scopul evaluării respectării condiţiilor de licenţiere sau autorizare prevăzute de legislaţie, C.N.P.F. poate solicita informaţii şi explicaţii verbale sau scrise referitor la documentele depuse conform prezentului Regulament.
    15. Cererea de eliberare a licenţei sau autorizaţiei, precum şi documentele anexate la aceasta, pot fi retrase de solicitant înainte de eliberarea licenţei sau autorizaţiei sau de respingerea cererii respective.
    16. Datele cu caracter personal care se solicită de către C.N.P.F. în contextul eliberării licenţelor sau autorizaţiilor pe piaţa de capital vor fi prelucrate şi păstrate în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
    17. C.N.P.F. respinge cererea de eliberare a licenţei sau autorizaţiei în cazurile specificate la art.63 alin.(7), art.73 alin.(4), art.87 alin.(3) şi art.140 alin.(4) din Legea nr.171 din 11.07.2012.
    18. În cazul respingerii cererii de eliberare a licenţei sau autorizaţiei, C.N.P.F. informează în scris solicitantul şi comunică motivele respingerii cererii.
    19. În cazul respingerii cererii de eliberare a licenţei sau autorizaţiei, documentele depuse de solicitant vor fi returnate acestuia la solicitare. După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru neeliberarea licenţei sau autorizaţiei, solicitantul poate prezenta repetat cererea de eliberare a licenţei sau autorizaţiei, care se examinează în termenul stabilit în pct.6.
    20. Hotărîrile C.N.P.F. privind acordarea, reperfectarea, suspendarea sau retragerea licenţei sau autorizaţiei se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    21. Persoanele licenţiate sau autorizate pe piaţa de capital, cu excepţia băncilor, sunt obligate să menţioneze pe foaia de antet, în mod expres, numărul şi data eliberării licenţei sau autorizaţiei de către C.N.P.F., precum şi datele lor de identificare.
    22. Taxa de eliberare a licenţelor sau autorizaţiilor se varsă în bugetul C.N.P.F. de către persoana licenţiată sau autorizată în termenele prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012.
    23. La eliberarea licenţelor sau  autorizaţiilor, precum şi la retragerea acestora, informaţia respectivă se include în Registrul licenţelor sau autorizaţiilor pentru activitatea pe piaţa de capital ţinut de C.N.P.F., care conţine, după caz, denumirea şi sediul persoanei licenţiate sau autorizate, codul fiscal (IDNO),  datele de contact (telefon, fax, adresa electronică), detalii cu privire la licenţa sau autorizaţia eliberată privind serviciile şi activităţile prestate împreună cu orice restricţii operaţionale, informaţii cu privire la eliberarea, reperfectarea şi retragerea licenţei sau autorizaţiei.
    24. Informaţia din registru se publică în format electronic pe pagina web oficială a C.N.P.F.
    25. Licenţa sau autorizaţia se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare după publicarea deciziei C.N.P.F. în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe un formular tipizat.
    26. Licenţa sau autorizaţia se semnează de către preşedintele C.N.P.F., iar în lipsa lui – de către vicepreşedintele împuternicit şi se autentifică prin ştampila C.N.P.F.
    27. Persoanele licenţiate, autorizate sau aprobate în conformitate cu prezentul Regulament în activitatea lor vor prelucra, stoca şi utiliza datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal, dispunînd în acest sens de măsuri organizatorice şi tehnice corespunzătoare.
CAPITOLUL III
Societăţile de investiţii
Secţiunea 1-a
Particularităţile eliberării licenţei de societate de investiţii
    28. C.N.P.F. eliberează următoarele categorii de licenţe de societate de investiţii:
    1) licenţa de categoria A, care permite societăţii de investiţii să desfăşoare serviciile şi activităţile stabilite la art.33 alin.(1) lit.a), b), d) şi e), alin.(2) lit.c) şi e) din Legea nr.171 din 11.07.2012. Licenţa de categoria A interzice tranzacţionarea instrumentelor financiare din cont propriu şi intermedierea subscrierii în cadrul emisiunilor de instrumente financiare;
    2) licenţa de categoria B, care permite societăţii de investiţii să desfăşoare serviciile şi activităţile stabilite la art.33 alin.(1) lit.a), b), d), e) şi g), alin.(2) lit.a), c), d) şi e) din Legea nr.171 din 11.07.2012. Licenţa de categoria B interzice tranzacţionarea instrumentelor financiare din cont propriu şi intermedierea subscrierii în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
    3) licenţa de categoria C, care permite societăţilor de investiţii să desfăşoare toate serviciile şi activităţile stabilite la art.33 alin.(1) şi (2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.
    29. Licenţa de societate de investiţii se eliberează în cazul în care solicitantul, persoanele care administrează activitatea acestuia, persoanele care deţin participaţiuni calificate în capitalul acestuia îndeplinesc condiţiile prevăzute de Capitolul III din Legea nr.171 din 11.07.2012, precum şi de prezentul Regulament.
    30. Solicitantul dispune de echipament, tehnică electronică de calcul şi de personal corespunzător serviciilor de investiţii financiare ce urmează a fi autorizate, precum şi de un spaţiu destinat sediului acestuia care îndeplineşte, cel puţin, următoarele condiţii: 
    1) se află în folosinţa exclusivă a solicitantului;
    2) are o suprafaţă de cel puţin 30 m.p.;
    3) este amplasat în incinta clădirilor şi este exclus din fondul locativ;
    4) nu este amplasat la subsolurile clădirilor;
    5) pentru asigurarea integrităţii informaţiei, încăperile de lucru sunt izolate de celelalte încăperi de serviciu sau auxiliare;
    6) încăperile sunt amenajate cu alarmă de pază şi antiincendiară, legătură telefonică, fax, scaner;
    7) încăperea destinată păstrării documentelor este amenajată cu safeuri şi/sau dulapuri metalice.
    31. Orice societate de investiţii este în drept să solicite eliberarea licenţei pentru anumite servicii de bază şi auxiliare în limita celor stabilite pentru categoria de licenţă solicitată.
    32. Persoanelor care administrează activitatea unei societăţi de investiţii şi angajaţilor acesteia le este interzis să fie persoane cu participaţiuni calificate, precum şi angajaţi ai unei alte societăţi de investiţii licenţiate de C.N.P.F. Atribuţiile exclusive ale persoanelor care administrează activitatea unei societăţi de investiţii vor fi exercitate personal.
    33. În afară de persoanele care îi administrează activitatea, societatea de investiţii dispune în statele sale de cel puţin 2 specialişti cu certificat de calificare, eliberat de C.N.P.F.
    34. Societatea de investiţii asigură menţinerea, cel puţin, a următoarelor funcţii în conformitate cu art.42 - art.44 din Legea nr. 171 din 11.07.2012:
    1) funcţia de verificare a conformităţii;
    2) funcţia de gestionare a riscurilor;
    3) funcţia de audit intern.
    35. După caz şi în funcţie de natura, amploarea şi complexitatea activităţilor societăţii de investiţii, funcţiile specificate în pct.34 pot fi combinate. Pentru societăţile de investiţii ce deţin licenţă de categoria C şi vor solicita autorizaţie de sistem multilateral de tranzacţionare, funcţia de audit intern trebuie să fie separată şi independentă de celelalte funcţii şi activităţi ale acesteia.
    36. Societatea de investiţii prezintă argumentarea şi documentaţia necesară care să demonstreze necesitatea suprapunerii funcţiilor solicitate şi faptul că aceasta nu generează un conflict de interese şi nu compromite eficienţa funcţiilor şi că acestea se realizează într-un mod profesionist, onest şi adecvat.
    37. Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de societate de investiţii pe piaţa de capital se eliberează în baza cererii pentru eliberarea licenţei întocmite conform anexei nr.1, la care se vor anexa următoarele documente:
    1) statutul solicitantului de licenţă în două exemplare, cu toate modificările şi completările înregistrate la data prezentării documentelor. În statutul solicitantului, cu excepţia băncilor şi altor instituţii financiare, vor fi indicate serviciile şi activităţile de investiţii ce pot fi prestate de către societatea de investiţii cu titlu exclusiv;
    2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    3) originalul sau copia deciziei organului competent al solicitantului ce autorizează depunerea cererii şi desemnează persoana de a semna cererea şi oricare modificări la aceasta din numele solicitantului, autentificată prin ştampila şi semnătura persoanei cu funcţie de răspundere a solicitantului;
    4) pentru fiecare persoană care va administra activitatea societăţii de investiţii care nu este bancă:
    a) curriculum vitae, cu o prezentare detaliată a experienţei profesionale, în vederea demonstrării că persoana întruneşte condiţiile art.39 alin.(1) din Legea nr.171 din 11.07.2012;
    b) cazierul judiciar aflat în termenul legal de valabilitate;
    c) copia certificatului de calificare eliberat de C.N.P.F.;
    d) copia carnetului de muncă cu înscrierile respective;
    e) declaraţia pe propria răspundere, sub semnatură olografă, întocmită conform anexei nr.2, care trebuie să cuprindă toate deţinerile directe şi indirecte în capitalul social în orice societate de investiţii;
    f) copia procesului-verbal al şedinţei consiliului solicitantului sau al adunării generale a acţionarilor, în cadrul căreia au fost examinate cerinţele faţă de persoanele care vor administra activitatea societăţii de investiţii, în conformitate cu art.39 din Legea nr.171 din 11.07.2012, autentificată prin ştampila şi semnătura persoanei cu funcţie de răspundere a solicitantului;
    5) solicitanţii - bănci anexează copia confirmării în funcţia de administrator a persoanei respective eliberate de Banca Naţională a Moldovei (în continuare - B.N.M.). Pentru persoanele care administrează activitatea societăţilor de investiţii - bănci şi care nu deţin confirmarea B.N.M., se prezintă toate documentele menţionate la subpct.4);
    6) lista tuturor persoanelor relevante, specificînd natura relaţiei cu fiecare persoană relevantă. La aplicarea noţiunii de „persoană relevantă” în conformitate cu art.6 din Legea nr.171 din 11.07.2012, „angajaţi ai societăţii de investiţii” se consideră angajaţii implicaţi în activitatea licenţiată a solicitantului şi, respectiv, „persoanele care deţin cote şi/sau acţiuni în capitalul societăţilor de investiţii” - deţinătorii de participaţiuni calificate în capitalul societăţii de investiţii;
    7) avizul C.N.P.F. privind acceptarea deţinerii participaţiunii calificate, cu excepţia băncilor;
    8) lista băncilor în care solicitantul are deschise conturi, inclusiv conturi pentru depozitarea fondurilor proprii, precum şi a fondurilor clientului;
    9) copia actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului societăţii de investiţii necesar funcţionării acesteia, care îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul Regulament;
    10) programul de activitate a solicitantului, aprobat prin decizia organului competent al solicitantului, care conţine:
    a) structura organizatorică a solicitantului;
    b) tipurile de servicii şi activităţi de investiţii şi serviciile auxiliare pe care solicitantul intenţionează să le presteze;
    c) modul de luare a deciziilor în cadrul societăţii;
    d) descrierea echipamentului tehnic necesar pentru desfăşurarea activităţii;
    e) categoriile de clienţi cu care solicitantul intenţionează să intre în tranzacţii (clienţi obişnuiţi sau clienţi profesionişti);
    f) regulile interne de organizare a societăţii ce confirmă respectarea cerinţelor stabilite de legislaţia privind piaţa de capital, inclusiv:
    - proceduri pentru păstrarea securităţii, integrităţii şi confidenţialităţii informaţiilor;
    - politica de continuitate a activităţii comerciale;
    - politici şi proceduri contabile;
    - proceduri ce ţin de examinarea şi soluţionarea reclamaţiilor clienţilor sau ale potenţialilor clienţi;
    - politica privind verificarea conformităţii;
    - politica privind gestionarea riscurilor;
    - politica privind auditul intern;
    - măsuri privind efectuarea tranzacţiilor personale de către persoanele relevante;
    - politica privind conflictele de interese;
    - proceduri interne privind custodia activelor clienţilor;
    - politica privind executarea ordinelor;
    g) reglementări interne privind modul de prestare a serviciilor şi a activităţilor pentru care se solicită eliberarea licenţei, precum şi contractele-tip care urmează a fi încheiate cu clienţii;
    h) alte aspecte privind activităţile planificate ale solicitantului;
    11) situaţiile financiare şi raportul auditorului privind auditul situaţiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, care confirmă că solicitantul corespunde cerinţelor de adecvare a capitalului stabilite în art.38 din Legea nr.171 din 11.07.2012. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă bilanţul contabil interimar confirmat de comisia de cenzori;
    12) angajamentul în scris al solicitantului să devină membru al Fondului de compensare a investitorilor în termen de cel mult 30 de zile din momentul obţinerii licenţei;
    13) adresele filialelor solicitantului, în cazul сînd urmează să-şi desfăşoarе aсtivitatеa şi prin intеrmеdiul acestora;
    14) descrierea aranjamentelor existente sau propuse pe care solicitantul le are faţă de externalizarea funcţiilor operaţionale importante şi esenţiale în calitate de persoană licenţiată, în conformitate cu prevederile art.50 din Legea nr.171 din 11.07.2012;
    15) nomenclatorul taxelor pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii;
    16) pentru bănci - copia licenţei eliberate de B.N.M.;
    17) copiile certificatelor de calificare ale specialiştilor solicitantului eliberate de C.N.P.F.;
    18) copia contractului cu auditorul independent.
    38. Societăţile de investiţii care vor solicita eliberarea licenţei/extinderea acţiunii licenţei pentru prestarea serviciilor de administrare fiduciară a investiţiilor şi băncile comerciale care vor acţiona în calitate de depozitar al activelor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare se vor conforma normelor aplicabile societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor, şi, respectiv, depozitarului  în conformitate cu Legea nr.171 din 11.07.2012 şi reglementările C.N.P.F. emise în acest sens.
    39. În termen de pînă la 30 de zile de la data eliberării licenţei, societatea de investiţii are obligaţia să prezinte la C.N.P.F. dovada dobîndirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. 
    40. Societatea de investiţii poate desfăşura serviciile şi activităţile de investiţii indicate în licenţă numai după îndeplinirea condiţiei menţionate la pct.39. 
Secţiunea a 2-a
Cerinţe faţă de persoanele cu participaţiuni
 calificate în cadrul societăţii de investiţii

    41. Persoana fizică sau juridică care are intenţia de a dobîndi, de a-şi majora sau de a-şi înstrăina participaţiunea calificată în cadrul societăţii de investiţii, conform art.40 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012, notifică în prealabil C.N.P.F.
    42. Notificarea şi documentele aferente se transmit C.N.P.F. de către achizitorul potenţial/acţionarul care înstrăinează, cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei.
    43. Notificarea se transmite şi în cazul depăşirii sau diminuării involuntare a unui prag de către achizitor sau de către persoanele cu care acţionează în mod concertat. În aceste cazuri acţionarii trebuie să notifice C.N.P.F. imediat ce au luat cunoştinţă de depăşirea unui prag, chiar dacă ei intenţionează să-şi reducă nivelul deţinerilor lor astfel încît acesta să scadă din nou sub prag sau ulterior să redobîndească poziţia deţinută iniţial.
    44. Notificarea drepturilor de vot deţinute sau exercitate în comun de persoanele care acţionează în mod concertat se transmite C.N.P.F. de către fiecare parte implicată sau de către una dintre aceste părţi în numele grupului persoanelor care acţionează concertat. În notificare se menţionează expres dacă este făcută în nume personal sau în numele persoanelor care acţionează în mod concertat, indicîndu-se numele/denumirea acestora şi procentul vizat. Setul de documente prevăzut de prezentul Regulament se depune pentru fiecare persoană din cadrul grupului.
    45. După recepţionarea notificării din partea potenţialului cumpărător, C.N.P.F. verifică documentaţia prezentată sub aspectul plenitudinii documentelor conform prevederilor stabilite de prezentul Regulament şi expediază potenţialului cumpărător o confirmare de recepţionare a notificării în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia, precum şi la eventuala primire ulterioară a informaţiilor suplimentare.
    46. În cazul în care se constată prezenţa tuturor documentelor conform prevederilor prezentului Regulament, C.N.P.F. include în confirmarea de recepţionare a notificării şi data expirării termenului de evaluare. În caz contrar, C.N.P.F. comunică despre necesitatea completării setului de documente.
    47. În termen de pînă la 60 de zile lucrătoare de la data expedierii confirmării recepţionării tuturor documentelor stabilite de prezentul Regulament, C.N.P.F. evaluează documentele depuse de potenţialul cumpărător şi îl apreciază conform criteriilor stabilite la art.40 alin.(19) din Legea nr.171 din 11.07.2012.
    În acest sens:
    1) solicitantul furnizează informaţii şi documente prin care se justifică în mod corespunzător provenienţa fondurilor destinate obţinerii participaţiunii calificate în cadrul societăţii de investiţii;
    2) solicitantul persoană juridică furnizează suficiente informaţii care să asigure transparenţa necesară pentru identificarea beneficiarului efectiv, după caz;
    3) solicitantul persoană fizică sau persoană juridică furnizează documente şi declaraţii cu privire la identitatea persoanelor cu care se află în relaţia de „legături strînse” şi “persoană cu care acţionează în mod concertat”;
    4) persoanele juridice străine comunică dacă sunt supravegheate de către o autoritate competentă în statul de origine;
    5) la  dezvăluirea informaţiei referitor la beneficiarul efectiv solicitantul prezintă declaraţia persoanei ce controlează în ultima instanţă persoana fizică sau juridică.
    48. În funcţie de circumstanţele concrete ale achiziţiei propuse, C.N.P.F. poate să excepteze achizitorul potenţial de la furnizarea anumitor informaţii, în cazul în care:
    1) C.N.P.F. este deja în posesia informaţiilor necesare;
    2) achiziţia propusă urmează să se realizeze în cadrul grupului printr-o tranzacţie cu un acţionar existent, fără să aibă loc o modificare a deţinătorului direct sau indirect al societăţii de investiţii sau a influenţei pe care grupul o exercită în cadrul societăţii de investiţii;
    3) achiziţia propusă se realizează prin ofertă publică şi achizitorul potenţial nu se află în posesia tuturor informaţiilor necesare, respectiv achizitorul potenţial va indica C.N.P.F. dificultăţile întîmpinate, absenţa informaţiilor cerute neconstituind în sine un motiv de respingere a achiziţiei propuse;
    4) participaţia calificată care face obiectul notificării este deţinută indirect prin una sau mai multe persoane, respectiv evaluarea achiziţiei propuse poate fi realizată prin evaluarea doar a persoanei care are calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei şi a persoanei care urmează să deţină în mod direct participaţiunea calificată la societatea de investiţii vizată, cu excepţia cazului în care C.N.P.F. consideră necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari din lanţul de participaţii;
    5) achizitorul potenţial a făcut obiectul unei evaluări anterioare de către C.N.P.F., respectiv informaţiile furnizate referitoare la achizitorul potenţial trebuie să fie actualizate în mod adecvat, cu luarea în considerare, însă, a influenţei pe care acesta o va exercita asupra societăţii de investiţii vizate ca urmare a achiziţiei propuse.
    49. Termenul de evaluare se suspendă în cazul stabilit la art.40 alin.(8) şi alin.(9) din Legea nr.171 din 11.07.2012, iar întreruperea nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare. C.N.P.F. poate formula ulterior cazului nominalizat orice alte solicitări privind completarea sau clarificarea informaţiilor şi documentelor transmise, dar acestea nu conduc la suspendarea termenului de evaluare. Neprezentarea informaţiilor sau documentelor solicitate în termenul specificat în prezentul punct duce la respingerea proiectului de achiziţie.
    50. Modul de aplicare a criteriilor de evaluare prevăzute la art.40 alin.(19) din Legea nr.171 din 11.07.2012 şi documentaţia ce urmează a fi transmisă C.N.P.F. de către achizitorul potenţial pentru realizarea evaluării sunt cuprinse în anexele nr.3, 4 şi 5.
    51. În vederea evaluării achizitorului potenţial, C.N.P.F. poate colecta şi lua în considerare informaţii provenind din toate sursele disponibile.
    52. C.N.P.F. respinge proiectul de achiziţie propus dacă în rezultatul evaluării realizate:
    1) are motive să considere că există elemente care pot pune la îndoială credibilitatea achizitorului potenţial şi/sau competenţa sa profesională ori concluzionează că este puţin probabil ca achizitorul potenţial să aibă capacitatea de a face faţă dificultăţilor apărute în procesul de achiziţie sau în viitorul anticipat;
    2) persoanele propuse de achizitorul potenţial în funcţiile de conducere a societăţii de investiţii nu îndeplinesc cerinţele stabilite de legislaţia privind piaţa de capital;
    3) se poate aprecia că societatea de investiţii vizată de achiziţia propusă nu va fi în măsură să se conformeze cerinţelor prudenţiale sau că achiziţia propusă nu va permite exercitarea unei supravegheri eficiente;
    4) sunt motive de a suspecta săvîrşirea unei operaţiuni sau a unei tentative de spălare de bani sau de finanţare a unor acte de terorism în legătură cu achiziţia propusă ori creşterea riscului în acest sens;
    5) se constată legături strînse între societatea de investiţii şi alte persoane fizice şi juridice care împiedică exercitarea efectivă a funcţiilor prudenţiale;
    6) se constată că anumite informaţii transmise de achizitorul potenţial sunt false, contrafăcute sau incomplete, putînd duce la concluzii eronate în procesul de evaluare;
    7) se constată că participaţia calificată este sau va fi deţinută direct sau indirect de persoane rezidente ale jurisdicţiilor ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă. 
    53. Societăţile de investiţii care sunt informate cu privire la orice achiziţie sau reducere de participaţiune deţinută în capitalul lor, care cade sub incidenţa prevederilor prevăzute la art.40 din Legea nr.171 din 11.07.2012, sunt obligate să anunţe imediat C.N.P.F.
    54. O dată pe an, în termen de o lună de la sfîrşitul anului supus raportării, societăţile de investiţii transmit C.N.P.F. numele acţionarilor care deţin direct sau indirect participaţiuni calificate şi valoarea acestor participaţiuni.
Secţiunea a 3-a
Aprobarea persoanelor acceptate
    55. Persoanele juridice străine autorizate de a realiza servicii şi activităţi de investiţii şi supravegheate de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, în temeiul acordurilor încheiate între aceste autorităţi şi C.N.P.F., se consideră persoane acceptate şi pot desfăşura activitate pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul filialelor fără licenţă eliberată de C.N.P.F.
    56. Condiţiile de aprobare a calităţii de persoană acceptată sunt următoarele:
    1) satisfacerea de către persoanele acceptate a cerinţelor prevăzute la art.35 alin.(2) lit.a), c), d) şi f) din Legea nr.171 din 11.07.2012;
    2) posesia autorizaţiei de societate de investiţii din ţara de origine, în legătură cu serviciile şi activităţile de investiţii pe care aceasta intenţionează să le presteze pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul persoanei acceptate;
    3) existenţa unui acord de cooperare între C.N.P.F. şi autoritatea competentă de supraveghere din ţara de origine.
    57. Societatea de investiţii autorizată şi supravegheată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care intenţionează să obţină calitatea de persoană acceptată, prezintă la C.N.P.F. o cerere întocmită conform anexei nr.6 semnată de reprezentantul legal al acesteia, însoţită de următoarele informaţii care confirmă că solicitantul deţine autorizaţiile respective emise de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene:
    1) copia autorizaţiei autorităţii competente a statului membru al Uniunii Europene de unde provine societatea de investiţii;
    2) confirmarea autorităţii europene competente cu privire la faptul că în statul respectiv societatea de investiţii desfăşoară în mod ordonat activităţile şi serviciile de investiţii pentru care se solicită aprobare, precum şi informaţia privind încălcările semnificative, sancţiunile suportate de către societatea respectivă;
    3) programul de activitate al solicitantului, în limba engleză şi în traducere legalizată în limba de stat, care cuprinde serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare ce urmează a fi prestate prin intermediul filialei, procedurile interne, structura organizatorică a acesteia şi dacă filiala intenţionează să apeleze la agenţi delegaţi;
    4) adresa sediului din statul membru de la care pot fi obţinute documente şi informaţii suplimentare;
    5) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea filialei, care corespund cerinţelor stabilite la art.39 din Legea nr.171 din 11.07.2012;
    6) documentele ce confirmă respectarea de către solicitant a prevederilor pct.37 subpct. 1) – 4), 6), 8), 9) şi 12) din prezentul Regulament. 
    58. În termen de 3 luni de la primirea cererii şi informaţiilor prevăzute la pct.57, C.N.P.F. aprobă calitatea de persoană acceptată a solicitantului sau, după caz, refuză aprobarea calităţii de persoană acceptată şi informează solicitantul cu privire la motivele refuzului.
    59. Persoanele acceptate au obligaţia:
    1) să desfăşoare servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu actele normative ale C.N.P.F.;
    2) să raporteze C.N.P.F. cu privire la activitatea desfăşurată, similar persoanelor ce deţin licenţă de societate de investiţii eliberată de C.N.P.F.;
    3) să furnizeze, la solicitarea C.N.P.F., informaţiile necesare pentru monitorizarea respectării de catre acestea a prevederilor legale. 
    60. Autoritatea competentă din statul membru de origine a persoanei acceptate este în drept, în exercitarea atribuţiilor sale, cu informarea prealabilă şi cu participarea comună cu reprezentanţii C.N.P.F., să efectueze inspecţii la sediul persoanei acceptate.
Secţiunea a 4-a
Aprobarea agenţilor delegaţi
    61. Agenţii delegaţi desemnaţi de societatea de investiţii pentru promovarea serviciilor şi activităţilor de investiţii în numele exclusiv al societăţii respective sunt înregistraţi în Registrul agenţilor delegaţi ţinut de C.N.P.F. Societatea de investiţii nu poate angaja un agent delegat înainte ca acesta să fie înscris în Registrul respectiv.
    62. Societatea de investiţii ia măsurile necesare pentru asigurarea respectării cerinţelor stabilite la art.52 din Legea nr.171 din 11.07.2012. 
    63. Lista agenţilor delegaţi se publică pe pagina web a pieţelor reglementate, sistemelor multilaterale de tranzacţionare, societăţilor de investiţii.
    64. Solicitantul - persoană fizică, în vederea aprobării şi înscrierii în Registrul agenţilor delegaţi, depune la C.N.P.F. o cerere întocmită conform anexei nr.7, însoţită de următoarele documente:
    1) copia actului de identitate;
    2) copia diplomei de studii;
    3) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr.8;
    4) copia certificatului de calificare eliberat de C.N.P.F.;
    5) recomandarea conducătorului societăţii de investiţii în al cărei nume va activa.
    65. Solicitantul - persoană juridică, în vederea aprobării şi înscrierii în Registrul agenţilor delegaţi, depune la C.N.P.F., prin intermediul reprezentantului său legal, o cerere întocmită conform anexei nr.9, însoţită de următoarele documente:
    1) statutul solicitantului;
    2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice al solicitantului;
    3) copia actului de identitate a administratorului persoanei juridice date;
    4) prospectul de consultanţă care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare ale solicitantului, numele administratorului, numele angajaţilor cu certificate de calificare eliberate de către C.N.P.F. şi rezumatul pregătirii şi experienţei profesionale a acestora, precum şi posibilele conflicte de interese;
    5) declaraţia pe propria răspundere, sub semnatură olografă, întocmită conform anexei nr.8;
    6) copia certificatelor de calificare eliberate de C.N.P.F. angajaţilor solicitantului;
    7) recomandarea din partea societăţii de investiţii în al cărei nume va activa.
    66. Persoanele care acţionează ca agenţi delegaţi ai unei societăţi de investiţii respectă următoarele reguli de conduită:
    1) serviciile de consultanţă sunt prestate cu profesionalism, conştienciozitate şi seriozitate;
    2) manifestă competenţă şi obiectivitate în rapoartele întocmite şi aprecierile formulate; 
    3) menţin un standard ridicat al cunoştinţelor profesionale şi respectă prevederile legislaţiei privind piaţa de capital;
    4) utilizează surse de informaţii adecvate analizelor şi recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informaţii neveridice şi eronate în rapoartele sau recomandările lor;
    5) păstrează evidenţa materialelor şi surselor de informare utilizate, pentru ca în orice moment să poată face dovada bunei sale credinţe;
    6) prezintă clientului trăsăturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum şi criteriile care stau la baza creării, analizării şi selectării unui portofoliu de instrumente financiare;
    7) fac distincţia între fapte şi opiniile personale în rapoartele şi recomandările lor, abordînd cu maximă obiectivitate domeniul analizat;
    8) nu fac declaraţii care să inducă în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care agentul le poate presta, la calificarea şi calităţile sale profesionale sau la performanţele viitoare ale instrumentelor financiare analizate; 
    9) nu oferă, verbal sau în scris, explicit sau implicit, nici o garanţie asupra calităţii sau profitului investiţiei analizate, ci doar transmit cu acurateţe informaţii, elaborează studii şi analize cu privire la instrumentele financiare implicate; 
    10) se asigură de confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor şi datelor cu caracter personal ce vizează clienţii prin măsuri organizatorice şi tehnice necesare împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii acestora, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.
    67. Agenţilor delegaţi le este interzis:
    1) să recomande investiţii care ar determina generarea de profituri personale sau pentru societatea de investiţii ai cărei angajaţi sunt;
    2) să acţioneze ca şi contraparte în tranzacţiile efectuate în urma recomandărilor;
    3) să divulge neîntemeiat datele cu caracter personal de care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii.
    68. Agentul delegat sau societatea de investiţii ce a contractat agentul delegat pot solicita retragerea calităţii de agent delegat în baza unei cereri întocmite conform anexei nr.9.
    69. Societatea de investiţii are obligaţia să-i solicite C.N.P.F. retragerea calităţii de agent delegat şi radierea acestuia din Registrul agenţilor delegaţi cel tîrziu la data încetării raporturilor de muncă. 
    70. Societatea de investiţii transmite pieţelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzacţionare o notificare privind încetarea calităţii de agent delegat în termen de o zi de la data încetării acestor atribuţii, în vederea radierii acestuia de pe pagina web a pieţelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzacţionare.
    71. Cererea de retragere a autorizaţiei şi de radiere din Registrul agenţilor delegaţi a agentului delegat va fi insoţită de documente justificative cu privire la data şi motivul încetării raporturilor de muncă.
CAPITOLUL IV
Infrastructura pieţei de capital
Secţiunea 1-a
Particularităţile eliberării licenţei de operator de piaţă
 şi autorizaţiei de piaţă reglementată

    72. Operatorul de piaţă creează, administrează şi exploatează pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare în baza licenţei eliberate de către C.N.P.F. Operatorul de piaţă şi, respectiv, piaţa reglementată sunt în drept să desfăşoare activităţile stabilite de actele normative ale C.N.P.F.
    73. Licenţa de operator de piaţă se eliberează cu condiţia solicitării şi autorizării cel puţin a unei pieţe reglementate.
    74. Denumirea unui operator de piaţă trebuie să fie astfel stabilită încît să nu fie de natură să producă confuzie cu denumirea altei persoane licenţiate sau autorizate să funcţioneze pe teritoriul Republicii Moldova. 
    75. Licenţa de operator de piaţă şi autorizaţia de piaţă reglementată se eliberează în cazul în care  solicitantul, persoanele responsabile ale solicitantului şi persoanele care deţin participaţiuni calificate în cadrul acestuia, sistemul de tranzacţionare a instrumentelor financiare îndeplinesc condiţiile prevăzute de secţiunile 1 şi 2 din Capitolul IV din Legea nr.171 din 11.07.2012, precum şi de actele normative ale C.N.P.F. ce reglementează activitatea acestuia.
    76. Operatorul de piaţă dispune la momentul licenţierii şi menţine pe parcursul desfăşurării activităţii sale resurse materiale şi financiare suficiente care să asigure funcţionarea sa ordonată, avînd în vedere natura şi dimensiunea tranzacţiilor efectuate pe piaţa/pieţele reglementate administrate de acesta, precum şi tipurile şi gradul riscurilor la care sunt expuse.
    77. Prevederile Secţiunii a 2-a din Capitolul III cu privire la cerinţele faţă de persoanele care deţin participaţiuni calificate în cadrul societăţilor de investiţii se aplică corespunzător operatorului de piaţă.
    78. Un operator de piaţă poate să deţină participaţiuni într-un depozitar central, precum şi în alt operator de piaţă.
    79. În vederea confirmării individuale a membrilor consiliului şi a conducătorilor operatorului de piaţă, C.N.P.F. evaluează corespunderea acestora cu cerinţele stabilite în art.61 alin.(3) din Legea nr.171 din 11.07.2012 şi aplică în acest sens procedura stabilită de actele normative ale C.N.P.F.
    80. Operatorul de piaţă este obligat să dispună în statele sale de cel puţin 2 specialişti cu certificate de calificare eliberate de C.N.P.F., în afară de membriii consiliului şi conducătorii operatorului de piaţă.
    81. Solicitantul este obligat să corespundă cerinţelor privind activitatea operatorului de piaţă în conformitate cu prevederile art.62 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012. 
    82. Sistemul automatizat de tranzacţionare folosit de operatorul de piaţă trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele funcţii: 
    1) tranzacţionarea automată, sigură şi transparentă a instrumentelor financiare, permiţînd accesul la distanţă;
    2)  furnizarea informaţiilor  cu privire la tranzacţiile încheiate;
    3) înregistrarea şi ţinerea evidenţei, precum şi arhivarea tuturor informaţiilor şi documentelor privind tranzacţiile încheiate;
    4)  protecţia adecvată a integrităţii pieţei reglementate prin asigurarea comunicării în timp real prin intermediul sistemului între participanţi, operatorul de piaţă şi depozitarul central;
    5) meţinerea evidenţei documentare în format electronic, prin reducerea la minim a fluxului documentelor pe hîrtie.
    83. Sistemul automatizat de tranzacţionare trebuie să asigure utilizarea mecanismelor de tranzacţionare continue, mecanisme ce utilizează algoritmul de fixing, prin intermediul licitaţiilor sau un alt mecanism care include norme transparente, nediscriminatorii şi nediscreţionare de formare a preţurilor şi de executare a ordinelor de tranzacţionare.
    84. Sistemul automatizat de tranzacţionare trebuie să asigure stocarea şi furnizarea în timp real a cel puţin următoarelor informaţii pentru fiecare instrument financiar: preţ maxim, preţ minim, preţul ultimei tranzacţii, volumul tranzacţionat, variaţia şi poziţiile deschise.
    85. Solicitantul dispune de un spaţiu destinat sediului, care este corespunzător desfăşurării activităţii sale, astfel încît poate asigura o dotare tehnică minimă cuprinzînd programe pentru calculator şi echipamente informatice de calcul şi comunicaţie adecvate pentru pieţele reglementate, precum şi mecanisme de securitate şi control ale sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate şi care are următoarele caracteristici:
    1) este destinat exclusiv activităţii de administrare a pieţelor reglementate şi activităţilor în legătură cu aceasta;
    2) are o suprafaţă care asigură respectarea normelor tehnice pentru instalarea şi exploatarea echipamentelor din dotare şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii personalului propriu de minimum 50 de m.p.;
    3) prevederile pct.30 subpct. 3) - 7) cu privire la cerinţele faţă de spaţiul destinat sediului societăţilor de investiţii se aplică corespunzător operatorului de piaţă.
    86. Licenţa de operator de piaţă, inclusiv autorizaţia de piaţă reglementată, este eliberată în baza cererii întocmite conform anexei nr.10, la care se anexează următoarele documente:
    1) statutul solicitantului în 2 exemplare, cu toate modificările şi completările înregistrate la data prezentării documentelor. În statutul solicitantului vor fi indicate activităţile ce urmează a fi prestate de către operatorul de piaţă;
    2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice eliberat solicitantului;
    3) originalul sau copia deciziei organului competent ce autorizează depunerea cererii şi desemnează persoana de a semna cererea şi oricare modificări la aceasta din numele solicitantului, autentificată prin ştampila şi semnătura persoanei cu funcţie de răspundere a solicitantului;
    4) pentru fiecare persoană dintre membrii consiliului şi conducătorii solicitantului – copia confirmării C.N.P.F.;
    5) avizul C.N.P.F. privind acceptarea deţinerii participaţiunii calificate;
    6) programul de activitate al solicitantului, aprobat prin decizia organului competent, care conţine:
    a) structura de personal şi organizatorică a solicitantului;
    b) activităţile care urmează a fi desfăşurate;
    c) procedurile de adoptare a deciziilor şi regulile de organizare internă;
    7) descrierea echipamentului tehnic al solicitantului destinat operării sistemelor de tranzacţionare şi finalizare a tranzacţiilor cu instrumente financiare ale pieţei reglementate;
    8) descrierea sistemului automatizat de tranzacţionare şi ghidul de utilizare a acestuia;
    9) informaţia privind suficienţa resurselor solicitantului pentru a putea asigura activitatea ordonată şi continuă a pieţei reglementate, luînd în calcul natura, volumul şi periodicitatea tranzacţiilor, precum şi riscurile la care sunt expuse;
    10) descrierea sistemelor backup ale solicitantului, planurile de urgenţă ale acestuia în legătură cu restabilirea datelor în caz de disfuncţiuni, precum şi procedurile de testare periodică a sistemelor de backup;
    11) descrierea mecanismelor şi procedurilor solicitantului destinate să asigure finalizarea eficientă şi la timp a tranzacţiilor încheiate în cadrul pieţei reglementate, inclusiv a oricăror acorduri scrise cu depozitarul central cu privire la procedura de clearing, decontare şi înregistrare a tranzacţiilor cu instrumente financiare admise pentru tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    12) regulile ce stabilesc modul de organizare şi funcţionare a pieţei reglementate în conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr.171 din 11.07.2012. Textul integral al regulilor pieţei reglementate se anexează pe suport de hîrtie şi în format electronic;
    13) un plan de activitate a solicitantului pentru următorii 3 ani;
    14) descrierea procedurilor solicitantului cu privire la supravegherea fiecărei pieţe reglementate pentru care solicitantul va avea calitatea de operator de piaţă, inclusiv a procedurilor care asigură o supraveghere electronică pentru toate cotaţiile şi tranzacţiile cu instrumente financiare care sunt cotate sau tranzacţionate în piaţa reglementată şi a procedurilor solicitantului cu privire la asigurarea conexiunii C.N.P.F. şi a accesului la această informaţie;
    15) situaţiile financiare şi raportul auditorului privind auditul situaţiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, care confirmă că solicitantul corespunde cerinţelor de adecvare a capitalului stabilite în art.61 alin.(1) lit.b) din Legea nr.171 din 11.07.2012. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă bilanţul contabil interimar, confirmat de comisia de cenzori;
    16) nomenclatorul tuturor taxelor şi comisioanelor percepute;
    17) copia deţinerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, dupa caz, de utilizare a sistemului automatizat de tranzacţionare, care va fi folosit pentru activitatea supusă licenţierii;
    18) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor, independent faţă de solicitant, cu privire la evaluarea echipamentelor tehnice şi a sistemului automatizat de tranzacţionare necesar funcţionării operatorului de piaţă, care să certifice gradul de siguranţă a sistemului utilizat de operatorul de piaţă, inclusiv nivelul de protecţie a sistemului împotriva accesului neautorizat;
    19) politicile interne, inclusiv procedurile de audit intern ale solicitantului, de identificare şi administrare a conflictelor de interese, procedurile legate de monitorizarea conformităţii, de identificarea şi gestionarea riscului, precum şi procedurile legate de securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor interne;
    20) declaraţia pe propria răspundere, sub semnatură olografă, din partea reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte faptul că societatea respectivă corespunde condiţiilor prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012 şi de actele normative ale C.N.P.F.;
    21) prevederile pct.37 subpct. 9), 17) şi 18) se aplică corespunzător operatorului de piaţă.
    87. La momentul eliberării licenţei de operator de piaţă şi a autorizaţiei de piaţă reglementată solicitantul are aprobate şi coordonate cu C.N.P.F. regulile pieţei reglementate, care întrunesc cerinţele prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012.
    88. În cazul în care operatorul de piaţă intenţionează să creeze o altă piaţă reglementată, el va solicita C.N.P.F. eliberarea autorizaţiei de piaţă reglementată în baza cererii întocmite conform anexei nr.10, la care se anexează următoarele documente:
    1) hotărîrea organului competent al operatorului de piaţă privind înfiinţarea pieţei reglementate, care cuprinde cel puţin informaţii privind necesitatea punerii în funcţiune a sistemului de tranzacţionare, estimarea volumului operaţiunilor planificate pentru cel puţin un an de activitate, caracteristicile sistemului proiectat/existent, precum şi informaţia privind structura de personal care va asigura exploatarea pieţei reglementate;
    2) regulile ce stabilesc modul de organizare şi funcţionare a pieţei reglementate în conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr.171 din 11.07.2012. Textul integral al regulilor pieţei reglementate se anexează pe suport de hîrtie şi în format electronic;
    3) ultimele situaţii financiare anuale, precum şi informaţia privind mijloacele financiare de care operatorul de piaţă dispune la momentul înfiinţării pieţei reglementate.
    89. Regulile fiecărei pieţe reglementate sunt disponibile pe pagina web a operatorului de piaţă în limba de stat şi limba engleză, în termen de pînă la 30 de zile de la data autorizării pieţei reglementate şi cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea tranzacţiilor pe acea piaţă.
Secţiunea a 2-a
Particularităţile eliberării autorizaţiei de sistem
 multilateral de tranzacţionare

    90. Sistemul multilateral de tranzacţionare (MTF) se creează şi se exploatează de societăţile de investiţii care deţin licenţă de categoria C şi de operatorii de piaţă, denumiţi – operatori de sistem, în temeiul autorizaţiei de MTF eliberată de C.N.P.F.
    91. Autorizaţia de MTF se eliberează operatorului de sistem separat pentru fiecare MTF.
    92. Pentru obţinerea autorizaţiei de MTF, operatorul de sistem trebuie să corespundă cumulativ cerinţelor stabilite de art.73 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.
    93. Cererea pentru autorizaţia de MTF poate fi depusă concomitent cu cererea de obţinere a licenţei de operator de piaţă sau de societate de investiţii de categoria C.
    94. Pentru obţinerea autorizaţiei de MTF, operatorul de sistem depune în adresa C.N.P.F. o cerere întocmită conform anexei nr.11, cu anexarea următoarelor documente:
    1) hotărîrea organului competent al operatorului de sistem privind administrarea unui MTF;
    2) statutul sau actul adiţional la acesta care cuprinde informaţii cu privire la includerea în obiectul de activitate al operatorului de sistem a activităţii de administrare a unui MTF;
    3) informaţia privind structura de personal care va asigura exploatarea MTF;
    4)  regulile de funcţionare a MTF;
    5) contractul cu societatea care administrează sistemul de clearing şi decontare;
    6)  descrierea sistemului automatizat de tranzacţionare a MTF şi ghidul de utilizare a acestuia; 
    7)  orarul de funcţionare a sistemului;
    8)  serviciile prestate de MTF;
    9) proceduri cu privire la modul de soluţionare a disputelor dintre participanţii la MTF şi operatorii de sistem;
    10) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor, independent faţă de solicitant, cu privire la evaluarea echipamentelor tehnice şi a sistemului automatizat de tranzacţionare necesar funcţionării MTF, care să certifice gradul de siguranţă a sistemului utilizat, inclusiv nivelul de protecţie a sistemului împotriva accesului neautorizat;
    11) categoriile, nivelurile şi plafoanele comisioanelor şi tarifelor practicate.
    95. La momentul eliberării autorizaţiei de MTF, solicitantul are aprobate şi coordonate cu C.N.P.F. regulile MTF, care întrunesc cerinţele prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012.
    96. Denumirea MTF se indică în autorizaţia de MTF.
Secţiunea a 3-a
Particularităţile eliberării licenţei de depozitar central
    97. Licenţa de depozitar central se eliberează persoanei juridice care îndeplineşte cerinţele prevăzute de Secţiunea a 5-a din Capitolul IV din Legea nr.171 din 11.07.2012.
    98. Depozitarul central este în drept să desfăşoare următoarele activităţi de bază:
    1) operaţiuni de depozitare a instrumentelor financiare;
    2) ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale entităţilor de interes public;
    3) operaţiuni de clearing şi de decontare a instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi/sau un MTF;
    99. Depozitarul central poate desfăşura următoarele activităţi auxiliare:
    1) ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare ale companiilor ce nu sunt considerate entităţi de interes public;
    2) training-uri tehnice şi operaţionale pentru angajaţii membrilor săi, participanţilor şi emitenţilor, legate de activitatea şi serviciile prestate de depozitarul central.
    100. Licenţa de depozitar central se eliberează în cazul în care sistemul de clearing şi decontare, persoanele responsabile şi persoanele care deţin participaţiuni calificate în cadrul solicitantului îndeplinesc condiţiile prevăzute de Secţiunea a 5-a din Capitolul IV din Legea nr.171 din 11.07.2012, precum şi cele prevăzute de actele normative ale C.N.P.F. ce reglementează activitatea acestuia.
    101. Depozitarul central dispune la momentul licenţierii şi pe parcursul desfăşurării activităţii sale de personal calificat corespunzător obiectului de activitate, de resurse financiare suficiente pentru a facilita funcţionarea sa ordonată şi de un echipament tehnic şi informaţional performant, avînd în vedere natura şi dimensiunea activităţilor desfăşurate de acesta, precum şi tipurile şi gradul riscurilor la care este expus.
    102. Prevederile Secţiunii a 2-a din Capitolul III cu privire la cerinţele faţă de persoanele care deţin participaţiuni calificate în cadrul societăţilor de investiţii se aplică corespunzător depozitarului central.
    103. În vederea confirmării individuale a membrilor consiliului şi a conducătorilor depozitarului central, C.N.P.F. evaluează corespunderea acestora cu cerinţele stabilite în art.82 alin.(5) din Legea nr.171 din 11.07.2012 şi aplică în acest sens procedura stabilită de actele normative ale C.N.P.F.
    104. Depozitarul central este obligat să dispună în statele sale de cel puţin 2 specialişti cu certificat de calificare eliberat de C.N.P.F., în afară de membrii consiliului şi conducătorii depozitarului central.
    105. Solicitantul este obligat să corespundă cerinţelor privind activitatea depozitarului central în conformitate cu art.83 din Legea nr.171 din 11.07.2012.
    106. Sistemul informaţional folosit de depozitarul central trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele funcţii:
    1) protejarea sistemului împotriva accesului neautorizat prin mecanisme informatice moderne, fiabile şi performante;
    2) garantarea protecţiei intereselor investitorilor prin asigurarea unui sistem de evidenţă a emitenţilor, a valorilor mobiliare şi a deţinătorilor acestora; 
    3) executarea operaţiunilor de transfer de proprietate asupra valorilor mobiliare;
    4) posibilitatea transmiterii electronice a raportărilor de către participanţi în vederea consolidării structurii acţionariatului unui emitent;
    5) administrarea riscurilor operaţionale, în sensul minimizării acestora, în cadrul sistemului de clearing şi decontare a valorilor mobiliare;
    6) stabilirea legăturilor electronice cu sistemele de tranzacţionare a instrumentelor financiare pentru care asigură depozitarea, clearingul şi decontarea, precum şi cu Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare menţinut de B.N.M.;
    7) stabilirea legăturilor electronice securizate în vederea efectuării operaţiunilor transfrontaliere de depozitare, clearing şi decontare;
    8) menţinerea conturilor de valori mobiliare şi a istoricului operaţiunilor efectuate în aceste conturi, precum şi păstrarea documentelor care au stat la baza operaţiunilor;
    9) menţinerea înregistrărilor în format electronic, prin reducerea la minim a fluxului documentelor pe hîrtie.
    107. Solicitantul dispune de un spaţiu destinat sediului, care este corespunzător desfăşurării activităţilor sale, astfel încît poate asigura o dotare tehnică minimă cuprinzînd programe pentru calculator şi echipamente informatice de calcul şi comunicaţie adecvate, precum şi mecanisme de securitate şi control ale sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, şi are următoarele caracteristici:
    1) este destinat exclusiv activităţii depozitarului central;
    2) are o suprafaţă care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea şi exploatarea echipamentelor din dotare şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii personalului propriu de minimum 30 de m.p.;
    3) dispune de un spaţiu destinat exclusiv serverului de backup pentru asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate;
    4) prevederile pct.30 subpct.3) – 7) cu privire la cerinţele faţă de spaţiul destinat sediului societăţilor de investiţii se aplică corespunzător depozitarului central.
    108. Participanţii depozitarului central creează în conformitate cu Regulile depozitarului central un fond de garanţie predestinat reducerii riscului la decontări în cadrul tranzacţiilor bursiere efectuate de către aceştia. Fondul de garanţie nu face parte din activele depozitarului central şi se utilizează în conformitate cu regulile sale.
    109. Mijloacele fondului de garanţie se plasează în monedă naţională în depozite bancare şi/sau în valori mobiliare de stat.
    110. Licenţa de depozitar central este eliberată în baza cererii pentru eliberarea licenţei, întocmită conform anexei nr.12, la care se anexează următoarele documente:
    1) statutul solicitantului în 2 exemplare, cu toate modificările şi completările înregistrate la data prezentării documentelor. În statutul solicitantului vor fi indicate activităţile ce urmează a fi prestate de către depozitarul central;
    2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice eliberat solicitantului;
    3) originalul sau copia deciziei organului competent ce autorizează depunerea cererii şi desemnează persoana de a semna cererea şi oricare modificări la aceasta din numele solicitantului, autentificată prin ştampila şi semnătura persoanei cu funcţie de răspundere a solicitantului;
    4) pentru fiecare persoană dintre membrii consiliului şi conducătorii depozitarului central – copia confirmării C.N.P.F.;
    5) avizul C.N.P.F. privind acceptarea deţinerii participaţiunii calificate;
    6) programul de activitate a solicitantului, aprobat prin decizia organului competent, care conţine:
    a) structura de personal şi organizatorică a solicitantului;
    b) activităţile care urmează a fi desfăşurate;
    c) procedurile de adoptare a deciziilor şi regulile de organizare internă;
    7) descrierea echipamentului tehnic al solicitantului destinat operării sistemelor depozitarului central de clearing, decontare şi înregistrare a instrumentelor financiare;
    8) informaţii privind suficienţa resurselor solicitantului pentru a putea asigura activitatea ordonată şi continuă de clearing şi decontare a instrumentelor financiare şi a serviciilor de înregistrare a instrumentelor financiare, luînd în calcul natura, volumul şi periodicitatea tranzacţiilor, precum şi riscurile la care sunt expuse;
    9) descrierea sistemelor backup ale solicitantului, planurile de urgenţă ale acestuia în legătură cu restabilirea datelor în caz de disfuncţiuni, precum şi procedurile acestuia de testare periodică a sistemelor de backup;
    10) descrierea mecanismelor şi procedurilor solicitantului destinate să asigure finalizarea eficientă şi la timp a operaţiunilor de clearing şi decontare încheiate în cadrul pieţei reglementate sau MTF, inclusiv a oricăror acorduri scrise cu operatorul de piaţă a unei pieţe reglementate sau MTF cu privire la activitatea de clearing şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau MTF;
    11) planurile de activitate a solicitantului pentru următorii 3 ani;
    12) regulile solicitantului privind organizarea şi funcţionarea acestuia, în conformitate cu art.84 din Legea nr.171 din 11.07.2012; 
    13) situaţiile financiare şi raportul auditorului privind auditul situaţiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, care confirmă că solicitantul corespunde cerinţelor de adecvare a capitalului stabilite în art.82 alin.(3) lit.a) din Legea nr.171 din 11.07.2012. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă bilanţul contabil interimar, confirmat de comisia de cenzori;
    14)  categoriile, nivelurile şi plafoanele comisioanelor şi tarifelor percepute; 
    15) copia deţinerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, dupa caz, de folosinţă a sistemului informaţional, care va fi folosit pentru activitatea supusă licenţierii;
    16) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor, independent faţă de solicitant, cu privire la evaluarea echipamentelor tehnice şi a sistemului automatizat de tranzacţionare necesar funcţionării depozitarului central, care să certifice gradul de siguranţă a sistemului utilizat de depozitarul central, inclusiv nivelul de protecţie a sistemului împotriva accesului neautorizat;
    17) lista salariaţilor şi membrilor care au acces la bazele de date ale depozitarului central şi lista salariaţilor depozitarului central responsabili cu administrarea şi operarea bazelor de date ale depozitarului central;
    18) politicile interne, inclusiv procedurile  de audit intern ale solicitantului, de identificare şi administrare a conflictelor de interese, procedurile legate de monitorizarea conformităţii, de identificarea şi gestionarea riscului, precum şi procedurile legate de securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor interne;
    19) declaraţia pe propria răspundere, sub semnatură olografă, din partea reprezentantului legal al depozitarului central, din care să rezulte faptul că societatea respectă condiţiile prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012 şi de actele normative ale C.N.P.F.;
    20) prevederile pct.37 subpct. 9), 17) şi 18) se aplică corespunzător depozitarului central.
Secţiunea a 4-a
Particularităţile eliberării autorizaţiei de societate de registru
    111. Societatea de registru, în baza autorizaţiei eliberată de către C.N.P.F., este în drept să desfăşoare următoarele activităţi pe piaţa de capital:
    1) ţinerea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare ale companiilor care nu sunt considerate entităţi de interes public;
    2) consultanţă şi servicii privind relaţiile corporative.
    112. Pentru obţinerea autorizaţiei de societate de registru solicitantul trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute la art.86 alin.(1) şi art.87 din Legea nr.171 din 11.07.2012.
    113. Normativul obligatoriu de suficienţă a capitalului propriu minim pentru desfăşurarea activităţilor specificate în pct.111 este de 1 000 000 lei.
    114. Societatea de registru creează un fond de garanţie în scopul limitării riscului în procesul activităţii societăţii de registru şi protecţiei drepturilor şi intereselor acţionarilor, investitorilor şi clienţilor acesteia.
    115. Normativele obligatorii cu privire la fondul de garanţie se stabilesc în mărime de 30% din capitalul propriu minim prevăzut.
    116. Mijloacele fondului de garanţie se plasează în monedă naţională în depozite bancare şi/sau în valori mobiliare de stat.
    117. Modul de formare şi utilizare a fondului de garanţie se stabileşte în documentele interne de activitate ale societăţii de registru.
    118. În cazul necesităţii utilizării fondului de garanţie, societatea de registru se adresează la C.N.P.F. pentru a primi acordul acesteia.
    119. Dacă în urma utilizării mijloacelor fondului de garanţie mărimea fondului devine mai mică decît normativul stabilit, societatea de registru aduce mărimea fondului de garanţie la normativul necesar în termen de 90 de zile.
    120. Solicitantul dispune de un spaţiu destinat sediului, care este corespunzător desfăşurării activităţilor sale şi asigurării accesului liber al clienţilor, deţinătorilor de valori mobiliare pentru obţinerea informaţiei necesare, precum şi pentru asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate şi care deţine următoarele caracteristici:
    1) este destinat exclusiv activităţii de societate de registru;
    2) are o suprafaţă care asigură respectarea normelor tehnice pentru instalarea şi exploatarea echipamentelor din dotare şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii personalului propriu de minimum 30 de m.p.;
    3) prevederile pct.30 subpct. 3) – 7) cu privire la cerinţele faţă de spaţiul destinat sediului societăţilor de investiţii se aplică corespunzător societăţii de registru.
    121. Persoanelor care administrează activitatea societăţii de registru şi angajaţilor acesteia le este interzis să deţină participaţiuni, precum şi să fie angajaţi ai unei alte societăţi de registru.
    122. Persoanele care administrează activitatea societăţii de registru conduc şi coordonează activitatea societăţii pe toată durata programului de lucru al acesteia, atribuţiile exclusive ale acesteia fiind exercitate personal.
    123. În afară de persoanele care administrează activitatea solicitantului, societatea de registru dispune în statele sale de cel puţin 2 specialişti cu certificat de calificare eliberat de C.N.P.F.
    124. Sistemele tehnico-informaţionale folosite de societatea de registru trebuie să îndeplinească următoarele funcţii:
    1) protejarea sistemului împotriva accesului neautorizat;
    2) garantarea protecţiei intereselor investitorilor prin asigurarea unui sistem de evidenţă a emitenţilor, a valorilor mobiliare şi a deţinătorilor acestora; 
    3) executarea operaţiunilor de transfer de proprietate asupra valorilor mobiliare;
    4) posibilitatea stabilirii legăturilor electronice cu alte entităţi ale pieţei de capital în vederea efectuării operaţiunilor de custodie;
    5) constituirea unor fişiere de rezervă – backup –  zilnic;
    6) menţinerea conturilor de valori mobiliare şi a istoricului operaţiunilor efectuate în aceste conturi.
    125. Autorizaţia de societate de registru este eliberată în baza cererii pentru eliberarea autorizaţiei, întocmite conform anexei nr.12, la care se anexează următoarele documente:
    1) statutul solicitantului în 2 exemplare, cu toate modificările şi completările înregistrate la data prezentării documentelor. În statutul solicitantului vor fi indicate activităţile ce urmează a fi prestate de către societatea de registru cu titlu exclusiv;
    2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice eliberat solicitantului;
    3) originalul sau copia deciziei organului competent ce autorizează depunerea cererii şi desemnează persoana de a semna cererea şi oricare modificări la aceasta din numele solicitantului, autentificată prin ştampila şi semnătura persoanei cu funcţie de răspundere a solicitantului;
    4) pentru fiecare persoană care va administra activitatea societăţii de registru:
    a) curriculum vitae, cu o prezentare detaliată a experienţei profesionale, în vederea demonstrării că persoana întruneşte condiţiile art.39 alin.(1) din Legea nr.171 din 11.07.2012;
    b) cazierul judiciar aflat în termenul legal de valabilitate;
    c) copia certificatului de calificare eliberat de C.N.P.F.;
    d) copia carnetului de muncă cu înscrierile respective;
    e) declaraţia pe propria răspundere, sub semnatură olografă, întocmită conform anexei nr.13, care trebuie să cuprindă toate deţinerile directe şi indirecte în capitalul social în orice societate pe acţiuni;
    f) copia procesului-verbal al şedinţei consiliului solicitantului sau al adunării generale a acţionarilor, în cadrul căreia au fost examinate cerinţele faţă de persoanele care vor administra activitatea societăţii de registru, în conformitate cu cerinţele stabilite la art.39 din Legea nr. 171 din 11.07.2012, autentificată prin ştampila şi semnătura persoanei cu funcţie de răspundere a solicitantului;
    5) lista persoanelor cu care acţionează în mod concertat, întocmită conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    6) programul de activitate al solicitantului, aprobat prin decizia organului competent, care conţine:
    a) structura de personal şi organizatorică a solicitantului;
    b) activităţile care urmează a fi desfăşurate;
    c) procedurile de adoptare a deciziilor şi regulile de organizare internă;
    7) descrierea echipamentului tehnic şi al sistemelor electronice ale solicitantului destinate asigurării ţinerii corecte şi în siguranţă a evidenţei deţinătorilor de valori mobiliare; 
    8) informaţii privind suficienţa resurselor solicitantului pentru a putea asigura activitatea ordonată şi continuă a activităţii autorizate, luînd în calcul natura, volumul, precum şi riscurile la care este expus;
    9) descrierea sistemelor backup ale solicitantului, planurile de urgenţă ale acestuia privind recuperarea datelor în caz de disfuncţiuni, precum şi procedurile de testare periodică a sistemelor de backup;
    10) situaţiile financiare şi raportul auditorului privind auditul situaţiilor financiare pentru ultima perioadă de gestiune, care confirmă că solicitantul corespunde cerinţelor normativelor obligatorii de suficienţă a capitalului propriu minim. În cazul în care persoana juridică a fost constituită înainte de data stabilită pentru întocmirea dărilor de seamă financiare, se prezintă bilanţul contabil interimar, confirmat de comisia de cenzori;
    11) lista serviciilor şi preţurile percepute pentru serviciile prestate; 
    12) copia deţinerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, dupa caz, de folosinţă a sistemului informaţional, care va fi folosit pentru activitatea supusă autorizării;
    13) raportul de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor, independent faţă de societatea de registru, cu privire la evaluarea echipamentelor tehnice şi a programului informaţional necesar funcţionării societăţii de registru, care să certifice gradul de siguranţă a sistemului utilizat, inclusiv nivelul de protecţie a sistemului împotriva accesului neautorizat;
    14) lista angajaţilor societăţii de registru, cu dezvăluirea detaliată a obligaţiilor şi răspunderii acestora, inclusiv lista salariaţilor responsabili cu administrarea şi operarea bazelor de date ale societăţii de registru. Angajaţii care au acces la bazele de date ale societăţii de registru nu pot fi persoanele care:
    a) deţin participaţiuni calificate la emitentul deservit;
    b) sunt angajaţi la emitentul deservit;
    c) acţionează în mod concertat cu emitentul deservit.
    Cerinţele respective nu se aplică în raport cu registrul acţionarilor al societăţii de registru.
    15) regulile de lucru cu clientul, care cuprind lista, modul şi termenele de executare a operaţiunilor, termenul şi modul de prezentare a răspunsurilor la cereri şi alte cerinţe faţă de perfectarea documentelor;
    16) regulile de circulaţie a documentelor şi de evidenţă internă a operaţiunilor. Aceste reguli trebuie să conţină formele documentelor interne, obligaţiile persoanelor privind termenele de examinare, păstrare a documentelor şi asigurarea controlului asupra executării lor;
    17) regulile controlului intern pentru asigurarea securităţii, integrităţii şi confidenţialităţii informaţiilor interne (care conţin informaţia privind modul de înregistrare, păstrare şi arhivare a documentelor; privind accesibilitatea la arhivele respective; privind formele de păstrare a datelor; privind stabilirea parolelor la folosirea programului de ţinere a registrului; privind modul de verificare a datelor introduse în programul de ţinere a registrului);
    18) regulile de identificare şi administrare a conflictelor de interese;
    19) contractul-tip de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare;
    20) declaraţia pe propria răspundere, sub semnatură olografă, din partea reprezentantului legal al societăţii de registru, din care să rezulte faptul că societatea respectă condiţiile prevăzute de Legea nr.171 din 11.07.2012 şi actele normative ale C.N.P.F.;
    21) prevederile pct. 37 subpct. 9), 17) şi 18) se aplică corespunzător societăţii de registru.
    126. Societatea care, conform legislaţiei în vigoare, este în drept să ţină registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător, obţine autorizaţia de societate de registru în conformitate cu pct. 127. Societatea care ţine registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător este obligată să dispună în statele sale de cel puţin un specialist cu certificat de calificare eliberat de C.N.P.F.
    127. Emitentul indică în cerere faptul că va desfăşura de sine stătător activitatea de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare plasate.
    Pevederile pct.30 subpct. 3) – 7), pct. 124 şi pct. 125 subpct. 1) - 3), subpct. 6) - 13), subpct. 15) – 19) se aplică corespunzător emitentului care va desfăşura de sine stătător activitatea de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare plasate.
CAPITOLUL V
Modificări în datele prezentate pentru eliberarea
licenţelor sau autorizaţiilor pe piaţa de capital

    128. În cazul modificării datelor ce se conţin în licenţă sau autorizaţie, persoana licenţiată sau autorizată, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, depune o cerere de reperfectare a licenţei sau autorizaţiei împreună cu licenţa sau autorizaţia care necesită reperfectare, precum şi cu documentele ce confirmă modificările în cauză (extinderea activităţii la alte servicii şi activităţi neincluse în categoria de licenţă la momentul licenţierii iniţiale, schimbarea denumirii, schimbarea adresei juridice, înfiinţarea/desfiinţarea de filiale şi reprezentanţe, în cazul сînd urmează să desfăşoarе sau au desfăşurat aсtivitatе pe piaţa de capital şi prin intеrmеdiul acestora etc.). Taxa pentru eliberarea licenţei sau autorizaţiei reperfectate, a copiei legalizate, precum şi a duplicatului acesteia, se stabileşte în mărime  de 10% din taxa pentru eliberarea licenţei sau autorizaţiei.
    129. C.N.P.F. adoptă decizia de reperfectare a licenţei sau autorizaţiei şi eliberează licenţa sau autorizaţia reperfectată sau respinge cererea de reperfectare dacă sunt depistate date neveridice în documentele prezentate de către persoana licenţiată sau autorizată.
    130. Pentru extinderea activităţii la alte servicii şi activităţi neincluse în categoria de licenţă la momentul licenţierii iniţiale, societatea de investiţii înaintează o cerere pentru reperfectarea licenţei întocmite conform anexei nr.14, la care se anexează documentele ce conţin informaţii ce se referă la activităţile noi ce se intenţionează a fi desfăşurate de societatea respectivă, precum şi documentele menţionate la pct. 131 subpct. 1), 3), 5) şi 6).
    131. În alte cazuri decît cel specificat la pct. 130, C.N.P.F. adoptă hotărîrea de reperfectare a licenţei sau autorizaţiei în baza unei cereri întocmite conform anexei nr.14, însoţită de documentele care confirmă modificările efectuate, inclusiv:
    1) hotărîrea organului competent al persoanei licenţiate sau autorizate;
    2) documentele ce confirmă înregistrarea modificărilor în cauză la Camera Înregistrării de Stat;
    3) originalul licenţei sau autorizaţiei care necesită reperfectare;
    4) copia publicaţiei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind modificările înregistrate;
    5) copia ordinului de plată privind achitarea în contul C.N.P.F. a taxei pentru reperfectarea licenţei sau autorizaţiei;
    6) alte documente ce confirmă modificările efectuate, după caz.
    132. În cazul schimbării adresei juridice, precum şi înfiinţării de filiale şi reprezentanţe, C.N.P.F. poate efectua o inspecţie la faţa locului pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor operaţionale ale noii locaţii.
    133. Persoana licenţiată sau autorizată poate înfiinţa filiale sau reprezentanţe cu respectarea, după caz, a cerinţelor operaţionale prevăzute de prezentul Regulament, precum şi dacă dispune pentru filiala sau reprezentanţa respectivă de cel puţin o persoană cu certificat de calificare eliberat de C.N.P.F.
    134. C.N.P.F., în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a licenţei sau autorizaţiei şi a documentelor anexate la ea, adoptă decizia privind reperfectarea licenţei sau autorizaţiei şi o comunică solicitantului. Licenţa sau autorizaţia reperfectată se eliberează pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere.
    135. La reperfectarea licenţei sau autorizaţiei C.N.P.F. adoptă decizia despre recunoaşterea nevalabilităţii licenţei sau autorizaţiei precedente, introducînd modificările respective în Registrul licenţelor şi autorizaţiilor pentru activitatea pe piaţa de capital nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare adoptării deciziei.
    136. Pentru nereperfectarea licenţei sau autorizaţiei în termenul stabilit, C.N.P.F. aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile art.144 din Legea nr.171 din 11.07.2012. În cazul repetării încălcării respective C.N.P.F. recunoaşte licenţa sau autorizaţia acestuia ca fiind nevalabilă.
    137. În cazul deteriorării sau pierderii licenţei sau autorizaţiei, persoana licenţiată sau autorizată este obligată în termen de 10 zile lucrătoare să depună la C.N.P.F. o cerere pentru obţinerea duplicatului licenţei sau autorizaţiei, cu anexarea licenţei sau autorizaţiei deteriorate sau copiei anunţului despre pierderea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    138. C.N.P.F. eliberează duplicatul licenţei sau autorizaţiei în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a acesteia. Pe duplicatul licenţei sau autorizaţiei eliberat se imprimă menţiunea „Duplicat”.
    139. În cazul operării modificărilor în componenţa organelor de conducere, structura acţionariatului, informaţiei incluse în cerere sau a documentelor ce au stat la baza licenţierii sau autorizării, persoana licenţiată sau autorizată, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la producerea acestora, notifică C.N.P.F. cu privire la aceste modificări.
CAPITOLUL VI
Suspendarea şi retragerea licenţelor sau
autorizaţiilor pe piaţa de capital

    140. C.N.P.F. este în drept să suspende acţiunea licenţei pentru un termen de cel mult 90 de zile, în cazurile prevăzute de art.140 alin.(13) din Legea nr.171 din 11.07.2012.
    141. Suspendarea acţiunii licenţei duce la interzicerea temporară de a desfăşura activitatea licenţiată pînă la adoptarea de către C.N.P.F. a hotărîrii cu privire la reluarea valabilităţii acţiunii licenţei.
    142. Persoana licenţiată, acţiunea licenţei căreia a fost suspendată, este obligată să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea protecţiei intereselor clienţilor săi şi ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin suspendarea acţiunii licenţei.
    143. Persoana licenţiată, faţă de care a fost adoptată hotărîrea cu privire la suspendarea acţiunii licenţei, este obligată, în termenul stabilit în hotărîre, să înlăture încălcările şi consecinţele lor şi să prezinte C.N.P.F. darea de seamă în formă scrisă privind înlăturarea încălcărilor, în baza căreia C.N.P.F. adoptă hotărîrea cu privire la reluarea valabilităţii licenţei.
    144. Dacă la expirarea termenului de suspendare a licenţei nu au fost înlăturate toate încălcările pentru care a fost suspendată licenţa, C.N.P.F. este în drept să o retragă.
    145. Retragerea licenţei sau autorizaţiei nu scuteşte deţinătorul de licenţă sau autorizaţie de executarea faţă de C.N.P.F. şi faţă de participanţii pieţei de capital a obligaţiilor care au luat naştere anterior emiterii deciziei de retragere a licenţei sau autorizaţiei. 
    146. Persoana licenţiată sau autorizată, faţă de care a fost adoptată hotărîrea cu privire la retragerea licenţei sau autorizaţiei, este obligată:
    1) să înceteze imediat desfăşurarea activităţii pe piaţa de capital;
    2) să remită licenţa sau autorizaţia C.N.P.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării hotărîrii cu privire la retragerea licenţei sau autorizaţiei;
    3) să întreprindă toate măsurile necesare întru asigurarea protecţiei intereselor clienţilor săi şi ale altor persoane, drepturile cărora pot fi lezate prin retragerea licenţei sau autorizaţiei.
    147. Suspendarea şi retragerea licenţelor sau autorizaţiilor pentru activitatea pe piaţa de capital eliberate băncilor se efectuează de C.N.P.F. cu informarea ulterioară a B.N.M.
    148. După retragerea licenţei sau autorizaţiei, persoana licenţiată sau autorizată, cu excepţia băncilor, are obligaţia să convoace în termen de pînă la 30 de zile adunarea generală a acţionarilor, cu includerea pe ordinea de zi a chestiunii privind lichidarea sau modificarea obiectului de activitate şi eliminarea din denumirea acesteia, după caz, a sintagmei „societate de investiţii”/„operator de piaţă”/„depozitar central”/„societate de registru”.
    149. După retragerea licenţei sau autorizaţiei toate evidenţele şi înregistrările persoanei licenţiate sau autorizate referitoare la serviciile şi activităţile desfăşurate se păstrează pentru o perioadă de cel puţin 7 ani, dacă actele normative nu prevăd altfel, şi, ulterior, se transmit Arhivei de Stat.
    150. Informaţia privind retragerea licenţelor sau autorizaţiilor se publică în format electronic pe pagina web oficială a C.N.P.F. şi se menţine timp de 5 ani.
    151. Retragerea licenţei sau autorizaţiei la solicitarea expresă a persoanei licenţiate sau autorizate se efectuează în baza cererii întocmite conform anexei nr.15, însoţite de următoarele documente:
    1) decizia organului competent al persoanei licenţiate sau autorizate cu privire la încetarea activităţii;
    2) dovada publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului persoanei licenţiate sau autorizate cu privire la intenţia de a-şi înceta activitatea şi înaintarea pretenţiilor din partea clienţilor;
    3) confirmarea privind lipsa pretenţiilor din partea clienţilor persoanei licenţiate sau autorizate;
    4) confirmarea privind rezilierea contractelor încheiate şi neexecutate anterior;
    5) originalul licenţei sau autorizaţiei eliberate anterior;
    6) societăţile de registru suplimentar vor prezenta informaţia privind transmiterea registrelor emitenţilor cu care au avut încheiate contracte de ţinere a registrului şi a documentelor legate de ţinerea acestora, iar societăţile de investiţii vor prezenta informaţia privind lipsa ţinerii în custodie a activelor foştilor clienţi.
    152. Decizia C.N.P.F. privind radierea persoanei licenţiate sau autorizate din Registrul licenţelor sau autorizaţiilor pentru activitatea pe piaţa de capital se adoptă după confirmarea stingerii de către aceasta a tuturor obligaţiilor contractuale, asumate în cadrul prestării serviciilor în domeniul pieţei de capital.
    153. În cazul retragerii licenţei sau autorizaţiei la cererea persoanei licenţiate sau autorizate, persoana respectivă este în drept să depună o cerere de eliberare a unei noi licenţe sau autorizaţii.
    154. C.N.P.F. este în drept să retragă autorizaţia de piaţă reglementată şi sistem multilateral de tranzacţionare, eliberată unui operator de piaţă / de sistem, în cazurile stabilite la art.63 alin.(11) şi art.73 alin.(4) din Legea nr.171 din 11.07.2012.
    155. Autorizaţia de societate de registru se retrage în cazurile prevăzute în art.86 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
    156. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament participanţii pieţei de capital poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    157. La retragerea licenţelor sau a autorizaţiilor eliberate anterior C.N.P.F. supraveghează modul de executare a obligaţiilor persoanelor licenţiate sau autorizate faţă de clienţii acestora, fiind în drept să aplice măsurile stabilite la art.146 alin.(2) din Legea nr.171 din 11.07.2012.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14

    anexa nr.15