*CTR150/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  364844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
CODUL Nr. 150
din  17.07.2014
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 247-248     art Nr : 568     Data intrarii in vigoare : 15.09.2014
    Parlamentul adoptă prezentul cod.
Titlul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art. 1.  – (1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane, precum şi a activităţilor conexe transportului rutier pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului,  a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice.
    (2) Prezentul cod stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile organelor publice responsabile de organizarea transporturilor rutiere, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de transport rutier.
    Art. 2.  – Dacă nu este prevăzut expres altfel, prezentul cod se aplică tuturor întreprinderilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova care exercită ocupaţia de operator de transport rutier şi/sau desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi operatorilor de transport rutier străini în conformitate cu acordurile bilaterale, convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu excepţia:
    a) persoanelor fizice care efectuează transporturi rutiere în interes personal cu vehicule rutiere deţinute de acestea;
    b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea de transport rutier în trafic naţional numai cu:
    – vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;
    – vehicule rutiere utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri şi forţele responsabile de menţinerea ordinii publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci cînd transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi se efectuează sub controlul acestora;
    – vehicule rutiere, inclusiv cele pentru transportul necomercial de ajutor umanitar, utilizate în situaţii de urgenţă sau în operaţiuni de salvare;
    – vehicule rutiere specializate folosite în misiuni medicale;
    – vehicule rutiere specializate pentru depanări, care acţionează pe o rază de 100 km de la baza de staţionare;
    – vehicule de încercări rutiere pentru îmbunătăţire tehnologică, reparaţii sau întreţinere, precum şi vehicule rutiere noi sau transformate care nu au fost încă puse în circulaţie;
    – vehicule rutiere sau ansamblu de vehicule rutiere cu masă maximă autorizată ce nu depăşeşte 3,5 tone, utilizate pentru transporturi rutiere de mărfuri în interes personal;
    – vehicule rutiere comerciale care au caracter istoric şi care sînt utilizate pentru transportul de persoane sau de mărfuri în interes personal;
    – vehicule agricole şi forestiere.
    Art. 3. – Prezentul cod constituie cadrul juridic pentru elaborarea de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul transporturilor rutiere şi aprobarea de către Guvern a următoarelor acte normative privind activităţile de transport rutier:
    a) Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    b) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri;
    c) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile şi uşor alterabile;
    d) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase;
    e) Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite;
    f) Regulamentul cu privire la autogări;
    g) Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
    h) Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice;
    i) Regulamentul privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză;
    j) Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice;
    k) Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere;
    l) Regulamentul privind omologarea autovehiculelor şi certificarea componentelor acestora;
    m) Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de spălătorii şi parcări auto.
    Art. 4.  – În sensul prezentului cod, transporturile rutiere se clasifică astfel:
    1) în raport cu calificarea comercială a activităţii:
    a) transport rutier contra cost;
    b) transport rutier în cont propriu;
    c) transport rutier în interes personal;
    2) în raport cu zona geografică deservită:
    a) transport rutier în trafic naţional (inclusiv local, municipal, raional şi interraional);
    b) transport rutier în trafic internaţional;
    c) transport rutier în trafic transfrontalier;
    3) în raport cu obiectul transportului:
    a) transport  rutier de mărfuri:
    – transport rutier de mărfuri generale;
    – transport rutier de mărfuri perisabile şi uşor alterabile;
    – transport rutier de mărfuri periculoase;
    – transport rutier de deşeuri;
    – transport rutier de animale vii;
    – transport rutier agabaritic;
    b) transport rutier de persoane:
    – transport rutier de persoane prin servicii regulate;
    – transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale;
    – transport rutier de persoane prin servicii ocazionale, inclusiv turistice; 
    – transport rutier de persoane în regim de taxi.
    Art. 5. – (1) În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni semnifică:
    activitate conexă transportului rutier – activitate care se efectuează în legătură cu transportul rutier;
    activitate de transport rutier – ansamblu de operaţiuni de transport care asigură nemijlocit deplasarea mărfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor rutiere, pe distanţe şi în condiţii prestabilite;
    aparat de taxat – maşină de casă şi de control cu memorie fiscală, cu funcţii suplimentare de măsurare a timpului şi a distanţei parcurse, de calculare automată şi de indicare permanentă a sumei pe care o datorează clientul şi pentru care, la sfîrşitul cursei, emite un bon de casă conform tarifelor care au fost programate;
    asociaţie profesională de profil reprezentativă – asociaţie obştească formată din reprezentanţi ai persoanelor juridice ce activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri sau în domeniul transporturilor rutiere de persoane ori în ambele aceste domenii şi ai cărei membri au prestat în decurs de un an  un volum de servicii mai mare de 10% din volumul total de servicii pe ţară în cel putin unul din domeniile menţionate;
    autobuz – vehicul rutier cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, care este construit şi echipat pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare şi care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
    autocar – autobuz destinat şi echipat pentru transportul de persoane pe scaune, avînd compartimente speciale pentru transportul bagajelor la distanţe mari şi asigurînd confort sporit persoanelor transportate;
    autoturism – vehicul rutier cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, care este construit şi echipat pentru transportul de persoane şi care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
    autorizaţie pentru activităţi conexe transportului rutier – document care atestă dreptul unei întreprinderi de a efectua activităţi conexe transportului rutier pe perioada sa de valabilitate;
    autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate – document care atestă dreptul operatorului de transport rutier de a efectua transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic naţional pe un anumit traseu, conform graficului de circulaţie prestabilit şi programului de transport rutier, pe perioada sa de valabilitate;
    autorizaţie de transport rutier în trafic internaţional – document care atestă dreptul unui operator de transport rutier de a efectua în anumite condiţii una sau mai multe operaţiuni de transport de tranzit sau cu destinaţie finală pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;
    autogară – spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite staţionarea autobuzelor la peroane, îmbarcarea sau debarcarea persoanelor din autobuze, precum şi pentru a oferi condiţii şi servicii pentru autobuze şi persoanele aflate în aşteptare;
    bilet – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei;
    bilet de bagaje – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor;
    borderou de evidenţă a biletelor – document de strictă evidenţă a biletelor vîndute persoanelor şi a sumelor încasate, precum şi a diagramelor pentru rutele regulate;
    cabotaj – operaţiune de transport rutier efectuată de către un operator de transport rutier străin între cel puţin două puncte de încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, după caz, aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Deplasarea fără încărcătură sau persoane a unui vehicul rutier între două operaţiuni consecutive de transport internaţional nu este considerată cabotaj;
    carnetul foii de parcurs (CFP) – document în care se înscriu numele persoanelor transportate şi care permite operatorilor de transport rutier să efectueze transporturi rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional (pentru statele care nu au aderat la Acordul INTERBUS); 
    carnetul INTERBUS – document în care se înscriu numele persoanelor transportate şi care permite operatorilor de transport rutier să efectueze transporturi rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional (pentru statele membre ale Acordului INTERBUS);
    cap de rută – punct de plecare sau punct de destinaţie, aferent unei rute, utilizat pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin servicii regulate sau servicii regulate speciale de transport rutier contra cost;
    conducere în echipaj – situaţie în care, pe parcursul unei perioade de conducere cuprinse între două perioade de repaus zilnic consecutive sau între o perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămînal, la bordul vehiculului se află cel puţin doi conducători auto pentru a asigura conducerea. Pe parcursul primei ore de conducere în echipaj, prezenţa celui de-al doilea conducător auto sau a mai multor alţi conducători auto este facultativă, dar ea este obligatorie pentru restul perioadei;
    copie conformă a licenţei de transport rutier – document eliberat de autoritatea de licenţiere pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier pentru care îndeplineşte condiţia capacităţii financiare şi pe care le utilizează la operaţiuni de transport rutier;
    cursă – traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea punctului de destinaţie, revine la punctul de plecare în cadrul aceleiaşi operaţiuni de transport de persoane;
    durată de conducere – durata activităţii de conducere înregistrată;
    durată zilnică de conducere – durata totală de conducere acumulată între sfîrşitul unei perioade de repaus zilnic şi începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămînal;
    durată de conducere săptămînală – durata totală de conducere acumulată în timpul unei săptămîni;
    foaie de parcurs – document de evidenţă primară cu regim special, prevăzut cu semne de protecţie, serie şi număr stabilite centralizat, avînd formă specială în funcţie de tipul transportului;
    grafic de circulaţie – document care conţine date despre timpul, locul şi itinerarul pe care se efectuează  operaţiunile de transport rutier de persoane;
    întreprindere – orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, care exercită ocupaţia de transport rutier de persoane sau activităţi conexe transportului rutier fie orice persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport rutier de mărfuri în scopuri comerciale;
    licenţă de transport rutier – act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de Camera de Licenţiere (în continuare – autoritate de licenţiere) în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de bună reputaţie, capacitate financiară, competenţă profesională şi existenţă a unui sediu real şi stabil;
    listă de control – document care conţine numele persoanelor transportate şi alte date privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional;
    manager de transport rutier – persoană fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul întreprinderii individuale, însăşi persoana respectivă, care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport rutier ale întreprinderii respective şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile de bună reputaţie şi competenţă profesională;
    operator de transport rutier – orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu vehicule rutiere deţinute în proprietate, în leasing financiar sau locaţiune şi este supusă regimului de licenţiere;
    operator de transport rutier autohton – operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în Republica Moldova;
    operator de transport rutier străin – operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale;
    organizaţie patronală reprezentativă – asociaţie obştească înregistrată conform prevederilor legii patronatelor sau federaţie corespunzătoare, ai cărei membri activează preponderent în domeniul transporturilor  rutiere de mărfuri sau în domeniul transporturilor rutiere de persoane şi care, cumulativ, au prestat în decurs de un an un volum de servicii mai mare de 10% din volumul total de servicii în unul din domeniile menţionate;
    organizaţie sindicală reprezentativă – asociaţie benevolă a angajaţilor care activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi/sau al transporturilor rutiere de persoane, constituită în una din formele de organizare prevăzute de legislaţia cu privire la sindicate (organizaţie primară, asociaţie, federaţie, confederaţie) şi are nu mai puţin de 500 de membri angajaţi în domeniile menţionate;
    pauză – orice perioadă în care conducătorul auto nu are dreptul să conducă sau să efectueze alte munci şi în care trebuie numai să se odihnească;
    perioadă de conducere – durată de conducere acumulată între momentul în care conducătorul auto se aşează la volan după o perioadă de repaus sau o pauză şi momentul în care începe o perioadă de repaus sau o pauză. Perioada de conducere poate fi continuă sau fragmentată;
    perioadă de repaus zilnic – parte a unei zile pe parcursul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său şi care poate fi o perioadă de repaus zilnic normală sau o perioadă de repaus zilnic redusă;
    perioadă de repaus zilnic normală – orice perioadă de repaus de cel puţin 11 ore. De asemenea, această perioadă de repaus zilnic normală poate fi luată în două tranşe, din care prima trebuie să fie o perioadă neîntreruptă de cel puţin 3 ore, iar a doua – o perioadă neîntreruptă de cel puţin 9 ore;
    perioadă de repaus zilnic redusă – orice perioadă de repaus de cel puţin 9 ore, dar mai puţin de 11 ore;
    perioadă de repaus săptămînal – o perioadă săptămînală pe parcursul căreia un conducător auto poate dispune liber de timpul său şi care poate fi o perioadă de repaus săptămînal normală sau o perioadă de repaus săptămînal redusă;
    perioadă de repaus săptămînal normală – orice perioadă de repaus de cel puţin 45 de ore;
    perioadă de repaus săptămînal redusă – orice perioadă de repaus de mai puţin de 45 de ore care poate fi redusă la cel puţin 24 de ore consecutive;
    planul unic de facturare şi decontare – sistem electronic de acumulare şi stocare a datelor privind capacităţile de transportare propuse spre vînzare, privind vînzarea, raportarea şi decontarea biletelor în transportul de pasageri şi bagaje;
    program de transport rutier –  program care stabileşte rutele şi cursele necesare, graficele de circulaţie, capetele de rută, gările auto, staţiile publice, precum şi numărul necesar de vehicule şi capacitatea minimă a acestora în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;
    repaus  –  orice perioadă neîntreruptă pe parcursul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său;
    rută – parcurs care asigură legătura între mai multe localităţi şi/sau obiective, cuprinse între două capete de rută, pe care se efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale;
    staţie publică – punct de pe o rută, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier de tip panou pe care este afişat graficul de staţionare a vehiculelor rutiere pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate;
    transport rutier – operaţiune de transport care se efectuează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor, de asemenea transportarea vehiculului rutier, pe o anumită porţiune a drumului, pe/de un alt mijloc de transport ori deplasarea fără încărcătură a vehiculelor rutiere; 
    transport rutier contra cost – operaţiune de transport rutier de mărfuri şi/sau persoane efectuată contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii;
    transport rutier în cont propriu – operaţiune de transport rutier efectuată în scopuri necomerciale şi nonprofit de o persoană fizică sau juridică;
    transport rutier în interes personal – operaţiune de transport rutier care nu se încadrează în operaţiunile de transport rutier contra cost şi/sau în cont propriu;
    transport rutier de persoane prin servicii regulate – serviciu de transport rutier contra cost de persoane, care asigură transportul persoanelor, pe bază de bilete de călătorie individuale, în conformitate cu graficele de circulaţie, pe trasee determinate, în care îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate în/din vehicul se face în puncte de oprire prestabilite;
    transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale – serviciu de transport rutier contra cost de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură transportul doar al unor categorii determinate de persoane între localităţi, în măsura în care acest serviciu se desfăşoară în condiţiile transportului de persoane prin servicii regulate;
    transport rutier de persoane prin servicii ocazionale – serviciu de transport rutier distinct faţă de transportul rutier de persoane prin servicii regulate ori transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale, caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane constituite la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier;
    transport rutier agabaritic – operaţiune de transport rutier care se efectuează cu depăşirea masei maxime şi/sau a dimensiunilor maxime admise;
    transport rutier în trafic naţional – operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul Republicii Moldova, fără a depăşi teritoriul statului;
    transport rutier în trafic internaţional – operaţiune de transport rutier care se efectuează între o localitate de plecare şi  o localitate de destinaţie situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state terţe;
    transport rutier în trafic local – operaţiune de transport rutier care se efectuează în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi;
    transport rutier în trafic raional – operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi raion, fără a depăşi teritoriul raionului;
    transport rutier în trafic interraional – operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul a două raioane diferite, inclusiv între raion şi municipiu, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor raioane/municipii terţe;
    transport rutier în trafic municipal – operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate în interiorul zonei administrativ-teritoriale a municipiului;
    transport rutier în trafic transfrontalier – operaţiune de transport rutier care se efectuează din orice localitate a ţării pînă la o localitate de pe teritoriul unui stat vecin situată la o distanţă de cel mult 50 km de frontieră, dacă acordurile bilaterale nu prevăd altfel;
    transport rutier de colete – operaţiune de transport rutier care se efectuează cu vehicule rutiere pentru deplasarea coletelor;
    transport electric – operaţiune de transport rutier de persoane care se efectuează cu ajutorul vehiculelor cu tracţiune electrică, fără şine;
    vehicul rutier – sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare. În sensul prezentului cod, sînt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi tractoarele, definite astfel:
    a) autovehicul – vehicul rutier autopropulsat, suspendat pe roţi, şenile sau tălpi, destinat transportului rutier de persoane sau de bunuri ori efectuării de lucrări;
    b) remorcă – vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
    c) semiremorcă – vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încît asupra tractorului sau axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă;
    d) tractor – vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci.
    (2) În sensul prezentului cod, ansamblul format din autovehicul şi remorcă/semiremorcă şi ansamblul format din tractor şi remorcă/semiremorcă se consideră vehicule rutiere.
Titlul II
ADMINISTRAREA TRANSPORTURILOR RUTIERE
    Art. 6. – (1) Administrarea transporturilor rutiere este exercitată prin administrare publică şi managementul operatorilor de transport rutier, al întreprinderilor ce prestează activităţi conexe transportului rutier, precum şi al asociaţiilor profesionale de profil, organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniu.
    (2) Administrarea transportului rutier se organizează cu respectarea următoarelor principii:
    a) promovarea concurenţei loiale între operatorii de transport rutier;
    b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport rutier la piaţa serviciilor de transport rutier;
    c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor consumatorilor de servicii de transport rutier;
    d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor;
    e) administrarea eficientă a bunurilor aparţinînd sistemelor de transport rutier proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale;
    f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a transportului rutier în trafic local;
    g) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate;
    h) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport rutier;
    i) susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
    j) satisfacerea necesităţilor de transport ale populaţiei şi ale agenţilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate în conformitate cu documentele normative;
    k) accesul egal şi liber al persoanelor la procurarea biletelor de călătorie pentru transportul rutier prin servicii regulate;
    l) consultarea asociaţiilor profesionale de profil şi a organizaţiilor patronale reprezentative ale operatorilor de transport rutier, precum şi a consumatorilor de servicii de transport rutier în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor de dezvoltare a transportului rutier şi a activităţilor conexe acestuia;
    m) implementarea tehnologiilor informaţionale în organizarea şi controlul activităţilor de transport rutier şi/sau activităţilor conexe transportului rutier în vederea optimizării managementului în domeniu şi minimizării implicării factorului uman.
    (3) Administrarea publică în domeniul transporturilor rutiere este exercitată de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte autorităţi abilitate prin lege, în limitele competenţelor.
    (4) Autoritatea care elaborează şi promovează  documentele de politici publice ale Guvernului şi strategiile naţionale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (în continuare – organul central de specialitate), creat în condiţiile legii.
    (5) Anual, pînă la 31 ianuarie, prin ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor, va fi format Consiliul consultativ în domeniul transporturilor rutiere, care va include cîte un reprezentant delegat de la fiecare organizaţie patronală reprezentativă, cîte un reprezentant delegat de la fiecare organizaţie sindicală reprezentativă din domeniu, un colaborator al organului central de specialitate şi unul al Agenţiei Naţionale Transport Auto. Preşedintele şi secretarul Consiliului consultativ se aleg la şedinţa consiliului din rîndul membrilor săi.
    (6) Organul central de specialitate va consulta Consiliul consultativ în vederea adoptării sau emiterii oricăror acte ce ţin de politica în domeniul transporturilor rutiere.
    Art. 7.  – (1) Organul central de specialitate are următoarele atribuţii principale în domeniul transporturilor rutiere:
    a) elaborează, promovează şi monitorizează politica statului şi strategiile naţionale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere;
    b) elaborează programele de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier, de siguranţă a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului şi monitorizează implementarea acestora;
    c) elaborează proiecte de acte legislative şi normative în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe transportului rutier;
    d) asigură monitorizarea respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere;
    e) asigură elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere necesare elaborării politicilor publice;
    f) iniţiază şi negociază, în numele Guvernului, încheierea de tratate internaţionale şi prezintă Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind aderarea Republicii Moldova la tratate internaţionale, acorduri bilaterale sau multilaterale în domeniile de competenţă ori denunţarea acestora;
    g) monitorizează implementarea prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul transporturilor rutiere;
    h) reprezintă interesele statului şi exercită dreptul de membru în cadrul organismelor internaţionale pe baza convenţiilor şi acordurilor la care Republica Moldova este parte şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi organisme internaţionale interesate;
    i) organizează crearea, desfăşurarea şi documentarea comisiilor mixte şi grupurilor de lucru a căror activitate este reglementată prin acorduri bilaterale şi multilaterale în domeniul transporturilor rutiere;
    j) constituie comisia pentru repartizarea autorizaţiilor multilaterale ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT), în conformitate cu componenţa stabilită în Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere, şi aprobă procesele-verbale ale şedinţelor comisiei;
    k) administrează proprietatea de stat din domeniul transporturilor rutiere aflată în gestiune.
    (2) Organul central de specialitate are următoarele atribuţii specifice în domeniul transporturilor rutiere: 
    a) controlează implementarea principiilor de formare şi modificare a programelor de transport rutier locale, municipale şi raionale;
    b) elaborează şi aprobă programul de transport rutier interraional şi programul de transport rutier internaţional;
    c) avizează, în termen de 5 zile, modificările efectuate în programele de transport rutier raionale  în vederea asigurării corelării acestora cu programul de transport rutier interraional;
    d) autorizează activităţile de transport rutier contra cost prin servicii regulate în trafic internaţional, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte; 
    e) asigură realizarea unui sistem de acumulare a datelor şi informaţiei privind  transporturile rutiere de mărfuri şi de persoane;
    f) elaborează şi aprobă cerinţele minime obligatorii faţă de programele de transport rutier.
    Art. 8. – (1) Autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier este Agenţia Naţională Transport Auto (în continuare – Agenţie).
    (2) Agenţia este autoritatea administrativă din subordinea organului central de specialitate, cu statut de persoană juridică, finanţată din contul veniturilor acumulate din taxele pentru eliberarea actelor permisive în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport rutier în trafic naţional şi internaţional se virează zilnic şi integral pe conturile Agenţiei.
    (4) Agenţia îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament elaborat în conformitate cu prezentul cod şi aprobat de Guvern.
    Art. 9. – (1) Funcţiile de bază ale Agenţiei sînt:
    a) supravegherea şi controlul îndeplinirii de către operatorii de transport rutier autohtoni şi străini pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care Republica Moldova este parte;
    b) eliberarea autorizaţiilor pentru activităţile de transport rutier sau pentru activităţile conexe transportului rutier, prevăzute de prezentul cod.
    (2) Agenţia are următoarele atribuţii principale:
    a) aplică sancţiuni contravenţionale, în limitele competenţelor sale, conform prevederilor legii;
    b) monitorizează corectitudinea aplicării tarifelor la serviciile regulate de transport rutier în trafic naţional şi în activitatea autogărilor;
    c) implementează procesul de comandare, primire, perfectare şi eliberare a autorizaţiilor multilaterale CEMT, utilizate de către operatorii de transport rutier autohtoni, şi elaborează dările de seamă pentru prezentarea acestora către Secretariatul CEMT;
    d) implementează procesul de editare a autorizaţiilor internaţionale unitare, de efectuare a schimbului de autorizaţii de acest fel cu ţările străine în conformitate cu acordurile bilaterale şi de eliberare a acestor autorizaţii operatorilor de transport rutier din Republica Moldova;
    e) verifică şi sistematizează informaţia privind utilizarea autorizaţiilor internaţionale unitare de către operatorii de transport rutier;
    f) admite operatorii de transport rutier autohtoni la efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, conform cerinţelor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), eliberează carnetele INTERBUS şi ţine un registru pentru acestea;
    g) eliberează carnetele foii de parcurs (CFP) pentru ţările străine care nu au aderat la Acordul INTERBUS;
    h) participă la lucrările comisiilor mixte în limitele competenţei;
    i)  implementează prevederile protocoalelor şedinţelor comisiilor mixte desfăşurate şi monitorizează acest proces;
    j)  verifică aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii şi de certificare a sistemelor de management în domeniu.
    Art. 10.  – (1) Agenţia, în limitele competenţei sale, are dreptul:
    a) să elibereze, să suspende ori să retragă, parţial sau total, autorizaţii în condiţiile legii;
    b) să aibă acces la documentele ce ţin de activităţile din domeniul transporturilor rutiere prevăzute la art. 48, asigurînd confidenţialitatea acestora, conform legislaţiei în vigoare;
    c)  să solicite şi să obţină de la operatorii de transport rutier şi/sau de la întreprinderile ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
    d) să ceară operatorilor de transport rutier şi/sau întreprinderilor ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier executarea deciziilor sale, conform prezentului cod;
    e) să emită prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate în urma controalelor.
    (2) Solicitarea informaţiilor şi documentelor menţionate la alin. (1) de către Agenţie trebuie să fie justificată şi să se efectueze în limitele competenţei sale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Agenţia conlucrează cu autorităţi similare ale altor state, inclusiv prin încheierea unor acorduri bilaterale de colaborare, prin schimb de experienţă şi informaţii de specialitate.
    (4) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentului cod, Agenţia colaborează cu autorităţile pentru protecţia concurenţei şi protecţia consumatorilor, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atît a prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi legislaţiei privind protecţia consumatorilor, cît şi a procedurilor de evaluare a conformităţii şi de certificare a sistemelor de management în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane şi în cel al activităţilor conexe transportului rutier în vederea respectării de către agenţii economici a documentelor normative,  de asemenea colaborează  cu alte autorităţi publice centrale şi locale.
    Art. 11. – (1) Agenţia este condusă de un director, asistat de doi directori adjuncţi.
    (2) Directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei sînt numiţi în funcţie de organul central de specialitate pe un termen de 5 ani.
    (3) În cazul vacanţei funcţiei de director sau director adjunct al Agenţiei, organul central de specialitate, în termen de o lună, numeşte  un nou director sau director adjunct în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (2).
    (4) În cazul vacanţei funcţiei de director al Agenţiei, organul central  de specialitate numeşte unul dintre directorii adjuncţi în funcţia de director interimar al Agenţiei pe perioada vacanţei funcţiei. În cazul vacanţei funcţiei de director adjunct, directorul Agenţiei numeşte unul dintre angajaţii Agenţiei în funcţia de director adjunct interimar pe perioada vacanţei funcţiei.
    (5) Directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova, să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul tehnic, economic sau juridic.
    (6) Directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei pot fi eliberaţi din funcţie de către organul central de specialitate în următoarele cazuri:
    a) pierderea cetăţeniei Republicii Moldova;
    b) depunerea cererii de demisionare;
    c) imposibilitatea exercitării funcţiei din motive medicale;
    d) condamnare pentru săvîrşire de infracţiuni prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
    e) alegerea sau numirea în altă funcţie;
    f) neîndeplinirea corespunzătoare, în mod sistematic, a atribuţiilor specifice funcţiei.
    (7) Angajarea personalului Agenţiei se efectuează pe bază de concurs.
    (8) Directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei nu pot deţine funcţii, acţiuni şi/sau părţi sociale, să aibă cîştiguri materiale ori financiare la întreprinderile a căror activitate este autorizată şi controlată de către Agenţie.
    (9) Anual, pînă la data de 30 martie, Agenţia prezintă organului central de specialitate raportul său de activitate, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art. 12. – (1) În scopul exercitării funcţiilor prevăzute în prezentul cod, consiliile locale, municipale şi raionale vor crea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, comisii privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate şi vor aproba regulamentele de funcţionare a acestora în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale altor acte normative. Adoptarea deciziilor privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate poate fi pusă în sarcina comisiilor respective, în conformitate cu regulamentele de funcţionare a lor, sau aceste decizii vor necesita aprobarea de către consilii, în dependenţă de atribuţiile delegate comisiilor respective de către consilii.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă, după coordonarea cu organul central de specialitate, strategii pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea şi modernizarea transportului rutier, luînd în considerare planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi necesităţile de transport ale populaţiei.
    (3) Consiliile raionale cooperează cu consiliile locale şi municipale în vederea  asigurării şi dezvoltării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic raional şi a corelării acestuia cu transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic local/municipal.
    (4) Consiliile locale, municipale şi raionale au obligaţia să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu, într-un mediu concurenţial şi transparent, pentru toţi operatorii de transport rutier.
    Art. 13. – Consiliile raionale, în contextul necesităţii organizării transportului rutier contra cost în trafic raional:
    a) aprobă şi actualizează programele de transport rutier raionale după obţinerea avizului pozitiv al organului central de specialitate, în conformitate cu necesităţile de transport ale populaţiei;
    b) au dreptul să acorde, în cadrul unităţii administrativ- teritoriale respective, facilităţi de transport pentru anumite categorii de persoane, asigurînd totodată şi sursele de compensare a veniturilor ratate;
    c) autorizează activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate în trafic raional şi monitorizează desfăşurarea acesteia.
    Art. 14. – Consiliile locale şi municipale, în contextul necesităţii organizării  transportului rutier contra cost în trafic local:
    a) au dreptul să stabilească subvenţii acordate de la bugetul local şi/sau municipal, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru prestarea serviciului de transport rutier regulat în trafic local şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;
    b) au dreptul să acorde, în cadrul unităţii  administrativ-teritoriale respective, facilităţi de transport pentru  anumite categorii de persoane, asigurînd totodată şi sursele de compensare a veniturilor ratate;
    c) elaborează, aprobă şi actualizează, după competenţă,  programele de transport rutier locale în conformitate cu necesităţile de transport ale populaţiei;
    d) autorizează activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate în trafic local şi municipal, după caz, şi monitorizează desfăşurarea acesteia;
    e) organizează serviciile de transport electric;
    f) elaborează şi aprobă planuri de mobilitate urbană;
    g) aprobă tarifele pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic municipal şi/sau local.
    Art. 15. – Autorităţile administraţiei publice locale, în raporturile cu operatorii de transport rutier care prestează serviciile de transport rutier contra cost în trafic local, municipal sau raional, au următoarele competenţe:
    a) să convoace şedinţe cu operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru soluţionarea problemelor apărute, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    b) să monitorizeze periodic modul de prestare a serviciilor de transport rutier contra cost de persoane în trafic local, municipal şi raional, după competenţă;
    c) în cazul constatării unor încălcări, să sesizeze Agenţia în vederea retragerii autorizaţiilor acordate;
    d) să solicite motivat organelor competente anularea regimului de licenţiere sau notificare.
Titlul III
ACCESUL LA ACTIVITATEA
DE TRANSPORT RUTIER
Capitolul 1. Transportul rutier contra cost
    Art. 16. – Întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova care intenţionează să desfăşoare activitatea de operator de transport rutier este licenţiată dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile privind:
    a)  existenţa unei baze tehnico-materiale;
    b) buna reputaţie;
    c) capacitatea financiară;
    d) competenţa profesională.
    Art. 17. – Condiţia privind existenţa unei baze tehnico-materiale se consideră  îndeplinită dacă întreprinderea întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) are un sediu, în incinta căruia se efectuează operaţiuni tehnologice, se dirijează activitatea de transport, se păstrează documentele de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, precum şi documentele prevăzute la art. 48 la care trebuie să aibă acces autorităţile de control în scopul verificării respectării legislaţiei în vigoare. Întreprinderea poate avea mai multe filiale în care se pot păstra documentele privind activităţile operaţionale şi tehnologice pentru trimestrul în curs şi trimestrul precedent. Fiecare dintre aceste filiale va fi declarată la autoritatea de licenţiere în termen de cel mult 10 zile de la data începerii activităţii în incinta ei, cu indicarea adresei poştale, a activităţilor care vor fi efectuate şi coordonate din acest sediu şi a  orarului de lucru;
    b) dispune de cel puţin un vehicul rutier;
    c) deţine în proprietate sau în leasing financiar cel puţin o treime din vehiculele rutiere de care dispune, dar nu mai puţin de o unitate;
    d) desfăşoară operaţiunile de deservire tehnică a vehiculelor rutiere deţinute, permanent şi eficient, cu echipamente şi instalaţii tehnice corespunzătoare, într-un atelier autorizat şi certificat, în conformitate cu prezentul cod şi cu Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.
    Art. 18.  – (1) Condiţia privind buna reputaţie a unei întreprinderi se consideră a fi îndeplinită atunci cînd managerul de transport rutier sau întreprinderea întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:
    a) nu a fost condamnat/ă penal printr-o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru infracţiuni economice şi/sau contra patrimoniului, pentru trafic de fiinţe umane şi/sau substanţe narcotice sau psihotrope, pentru infracţiuni în domeniul transporturilor rutiere;
    b) nu a fost sancţionat/ă contravenţional de 3 ori, în decurs de 12 luni consecutive, pentru oricare dintre contravenţiile prevăzute la alin. (3);
    c) nu a fost privat/ă de dreptul de a exercita o activitate sau de a ocupa anumite funcţii conform unei hotărîri judecătoreşti definitive.
    (2) Condiţia de bună reputaţie rămîne neîndeplinită pînă se produce expirarea prescripţiei de executare a sancţiunii contravenţionale, stingerea antecedentelor penale sau reabilitarea.
    (3) În sensul prezentului cod, se consideră contravenţii care duc la neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie în domeniul transporturilor rutiere următoarele încălcări:
    a) depăşirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime ale perioadei de conducere de 6 zile sau de două săptămîni;
    b) depăşirea cu 50% sau mai mult, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puţin 4,5 ore;
    c) lipsa tahografului şi/sau a limitatorului de viteză sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările aparatului de înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei, falsificarea foilor de înregistrare ori a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela tahografică a conducătorului auto;
    d) transportarea de mărfuri periculoase interzise pentru transportare sau care sînt transportate în condiţii de izolare interzise sau neaprobate sau fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, creînd un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere;
    e) efectuarea transportului cu un vehicul rutier cu o deficienţă serioasă la nivelul sistemului de frînare, al mecanismului de direcţie, al roţilor/pneurilor, al suspensiei sau al şasiului, care ar crea un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere, constatată în modul corespunzător la o staţie de inspecţie tehnică periodică;
    f) transportul de persoane sau de mărfuri de către întreprindere în lipsa autorizaţiilor şi documentelor obligatorii pentru tipul de transport efectuat;
    g) transportul de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone.
    Art. 19.  – (1) Condiţia privind capacitatea financiară se consideră a fi îndeplinită atunci cînd întreprinderea  poate în orice moment să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual.
    (2) Pentru operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport în trafic internaţional, condiţia de capacitate financiară se consideră îndeplinită dacă operatorul de transport rutier demonstrează, pe baza conturilor anuale, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve financiare, conform ratei de schimb stabilite de Banca Naţională a Moldovei la zi, în valoare echivalentă a 9000 de euro pentru primul vehicul rutier şi a 5000 de euro pentru fiecare dintre celelalte vehicule rutiere deţinute pentru care solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier.
    (3) Condiţia privind capacitatea financiară se probează prin capital propriu, confirmat prin copia legalizată a ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele fiscale sau de statistică.
    Art. 20.  – (1) Condiţia privind competenţa profesională a întreprinderii se consideră a fi îndeplinită dacă managerul de transport rutier al acesteia este titular al unui certificat de competenţă profesională eliberat în condiţiile art. 43.
    (2) Certificatul de competenţă profesională reprezintă dovada deţinerii nivelului necesar de cunoştinţe stabilit şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii.
    Art. 21.  – (1) Întreprinderea care doreşte să desfăşoare activitatea de operator de transport rutier notifică autoritatea de licenţiere în privinţa desemnării în calitate de manager de transport rutier a cel puţin unei persoane fizice care îndeplineşte condiţiile de competenţă profesională şi bună reputaţie.
    (2) Managerul de transport rutier trebuie să coordoneze în mod efectiv şi permanent activitatea de transport rutier a întreprinderii, să fie angajat al întreprinderii şi remunerat de aceasta.
    (3) În exercitarea funcţiei sale, managerul de transport rutier are obligaţia şi răspunde de asigurarea respectării legislaţiei în vigoare la derularea operaţiunilor de transport rutier.
    (4) În situaţia în care persoana desemnată în calitate de manager de transport rutier al întreprinderii nu mai exercită această funcţie sau nu mai îndeplineşte condiţiile privind competenţa profesională şi buna reputaţie, operatorul de transport rutier are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 30 de zile. În această perioadă condiţiile de competenţă profesională şi bună reputaţie se consideră îndeplinite.
Capitolul 2. Regimul de licenţiere
    Art. 22. – Prestarea serviciilor de transport rutier contra cost este supusă regimului de licenţiere.
    Art. 23. – (1) Licenţierea activităţii de transport rutier contra cost se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) La declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei se anexează, în original sau în copie, cu prezentarea originalelor pentru verificare, documentele prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi următoarele documente:
    a) actele persoanei desemnate în calitate de manager de transport rutier, şi anume:
    –  copia carnetului de muncă din care să rezulte că este angajată în funcţia de manager de transport rutier;
    – copia certificatului de competenţă profesională valabil;
    – declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie, conform art. 18 din prezentul cod;
    – copia contractului individual de muncă;
    b) dovada că îndeplineşte condiţia de capacitate financiară, în cazurile aplicabile, pentru vehiculele rutiere pentru care solicită copia conformă a licenţei de transport rutier;
    c) extrasul din Registrul bunurilor imobile sau copia contractului de locaţiune a imobilului care serveşte drept sediu real şi efectiv, conform art. 17 lit. a) din prezentul cod;
    d) copiile certificatelor de înmatriculare a vehiculelor rutiere deţinute în proprietate, locaţiune sau în leasing financiar şi utilizate de întreprindere, pentru care solicită copii conforme ale licenţei de transport rutier.
    Art.  24. – (1) Pentru operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport în trafic internaţional, autoritatea de licenţiere, la prezentarea copiilor certificatelor de înmatriculare, va elibera pentru fiecare vehicul rutier pentru care este confirmată capacitatea financiară cîte o copie conformă a licenţei de transport rutier.
    (2) Copia conformă a licenţei de transport rutier se eliberează pe durata de valabilitate a licenţei de transport rutier, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezentul cod.
    (3) Copia conformă a licenţei de transport rutier este un document nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transferabilă.
    (4) Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenţei de transport rutier corespunzător numărului de vehicule pentru care îndeplineşte condiţia de capacitate financiară, cu indicarea expresă a numărului de înmatriculare a vehiculului rutier.
    (5) Modelul copiei conforme a licenţei de transport rutier este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul cod.
    (6) Pentru operatorii de transport rutier care desfăşoară activităţi de transport rutier în trafic naţional, copia conformă a licenţei de transport rutier se eliberează pentru fiecare vehicul rutier, cu indicarea expresă a numărului de înmatriculare a vehiculului.
    Art. 25. – Declaraţia de solicitare a licenţei de transport rutier se consideră a fi înregistrată în situaţia în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul declaraţiei şi documentelor necesare prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    Art. 26. – Exemplarul original al licenţei de transport rutier se păstrează de către operatorul de transport rutier la sediul acestuia.
    Art. 27. – (1) Licenţa de transport rutier oferă titularului dreptul să desfăşoare, fără obţinerea oricărei alte autorizări, următoarele activităţi de transport rutier în trafic naţional:
    a) transport rutier contra cost de mărfuri;
    b) transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    c) transport rutier contra cost de persoane în regim de taxi.
    Totodată, titularul poate solicita dreptul de a activa în condiţiile regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.
    (2) Licenţa de transport rutier oferă titularului dreptul să desfăşoare, fără obţinerea oricărei alte autorizări, dacă tratatele şi acordurile internaţionale bilaterale şi/sau multilaterale nu prevăd altfel, următoarele activităţi de transport rutier în trafic internaţional:
    a) transport rutier contra cost de mărfuri;
    b) transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;
    c) transport rutier contra cost de persoane în regim de taxi;
    d) transport de colete.
    Totodată, titularul poate solicita dreptul de a activa în condiţiile regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.
    (3) Licenţa de transport rutier oferă titularului dreptul de a efectua transport rutier în cont propriu fără a fi supus regimului de notificare conform art. 42.
    Art. 28. – (1) Licenţa de transport rutier este document nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transferabilă.
    (2) Termenul de valabilitate a licenţei de transport rutier este de 8 ani.
    (3) Condiţiile privind eliberarea, prelungirea, reperfectarea licenţei, suspendarea temporară, reluarea valabilităţii şi retragerea licenţei sînt prevăzute în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (4) Retragerea licenţei de transport rutier poate fi efectuată în următoarele cazuri suplimentare:
    a) constatarea faptului că operatorul de transport rutier sau întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării licenţei după aplicarea procedurii de regularizare şi suspendare a licenţei de transport rutier;
    b) constatarea, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, conform legii, a faptului că operatorul de transport rutier/întreprinderea a fost implicat/ă în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de contrabandă;
    c) săvîrşirea, în decursul a 12 luni consecutive, a mai mult de 5 încălcări, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, ale regulilor de transportare a coletelor;
    d) săvîrşirea, în decursul a 12 luni consecutive, a mai mult de 5 încălcări, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, ale prevederilor art. 81, 82 şi 84 din prezentul cod.
    (5) Retragerea licenţei de transport rutier se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (6) Operatorilor de transport rutier cărora li s-a retras licenţa de transport rutier li se retrag şi autorizaţiile emise în cadrul regimului de autorizare şi nu mai pot obţine o nouă licenţă de transport rutier timp de 6 luni din momentul retragerii licenţei.
    (7) Licenţa de transport rutier poate fi anulată şi îşi pierde valabilitatea doar prin procedura de suspendare şi retragere a licenţei, prevăzută de prezentul cod şi de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Art. 29.  – În cazul în care se constată că condiţia privind capacitatea financiară, în cazurile aplicabile, nu mai este îndeplinită pentru toate vehiculele rutiere pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei de transport rutier, operatorul de transport rutier are obligaţia să depună, la autoritatea de licenţiere, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării, un număr de copii conforme ale licenţei de transport rutier egal cu numărul vehiculelor pentru care această condiţie nu este îndeplinită. În caz contrar, autoritatea de licenţiere poate dispune suspendarea licenţei de transport rutier în conformitate cu Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Art. 30. – (1) În cazul în care se constată că una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art. 16 din prezentul cod nu mai sînt îndeplinite, autoritatea de licenţiere emite prescripţii de regularizare, stabilind un termen pentru remedierea situaţiei, după cum urmează:
    a) un termen de maximum 2 luni – pentru recrutarea unui nou manager de transport, în caz de deces sau incapacitate fizică a managerului de transport rutier sau în cazul în care managerul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie sau de competenţă profesională;
    b) un termen de maximum 2 luni – atunci cînd întreprinderea trebuie să aducă dovada că are un sediu real şi stabil;
    c) un termen de maximum 2 luni – în cazul neîndeplinirii condiţiei privind capacitatea financiară, pentru a demonstra că această condiţie va fi din nou îndeplinită în mod permanent.
    Termenul maxim acordat pentru lichidarea încălcărilor privind condiţiile de licenţiere nu poate depăşi cumulativ 6 luni de zile.
    (2) În termenele menţionate la alin. (1), operatorul de transport rutier este obligat să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) În cazul constatării încălcărilor privind condiţiile de licenţiere şi a imposibilităţii acordării unui nou termen pentru lichidarea acestora, autoritatea de licenţiere iniţiază procedurile de suspendare a licenţei de transport rutier în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (4) Pe perioada suspendării licenţei de transport rutier, operatorul de transport rutier nu este în drept să desfăşoare activităţi de transport rutier.
    Art. 31.  – (1) Operatorii de transport rutier supuşi regimului de licenţiere sînt înregistraţi în registrul de licenţiere, gestionat de autoritatea de licenţiere.
    (2) Modul de întocmire, completare şi gestionare a registrelor este reglementat de Legea cu privire la registre.
Capitolul 3. Regimul de autorizare a serviciilor regulate
de transport rutier de persoane

    Art. 32. – (1) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional, interraional şi internaţional se eliberează de către Agenţie pentru cursele cuprinse în programele de transport rutier locale, municipale, raionale, interraionale şi internaţionale, împreună cu graficul de circulaţie aferent cursei respective, pentru operatorul de transport rutier care dispune de licenţă de transport rutier.
    (2) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate în cadrul unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special este organizat în condiţii similare serviciilor regulate în trafic raional, iar transportul rutier de persoane prin servicii regulate dintre localităţile din cadrul unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi localităţile din afara acestora este organizat în condiţii similare serviciilor regulate în trafic naţional interraional şi/sau internaţional, după caz, conform prezentului cod.
    (3) Serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal se pot administra prin atribuirea acestora în gestiune directă, gestiune delegată sau gestiune mixtă.
    (4) Alegerea formei de administrare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal se face prin hotărîri ale consiliilor locale sau municipale.
    (5) Indiferent de forma de administrare aleasă, serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prezentul cod şi cu Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    (6) În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit prestarea serviciului regulat de transport în trafic local şi municipal şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea şi efectuarea serviciului de transport rutier de persoane.
    (7) Gestiunea directă se realizează, conform hotărîrilor consiliilor locale sau municipale, prin intermediul unor operatori de transport rutier care au statut de întreprinderi municipale şi care sînt deţinătoare de licenţă de transport rutier.
    (8) Gestiunea delegată este forma de administrare a serviciului regulat de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal prin intermediul regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.
    (9) În cazul în care consiliul local al localităţii unde serviciile regulate de transport sînt administrate prin gestiune delegată sau prin gestiune mixtă adoptă decizia de a organiza transportul rutier de persoane în trafic local şi/sau municipal doar prin gestiune directă, o astfel de decizie va putea fi aplicată doar după compensarea prejudiciului cauzat operatorilor de transport care activau în regimul gestiunii delegate în condiţiile prezentului cod.
    Art. 33. – Există următoarele tipuri de programe de transport rutier:
    a) program de transport rutier local;
    b) program de transport rutier municipal;
    c) program de transport rutier raional;
    d) program de transport rutier interraional;
    e) program de transport rutier internaţional.
    Art. 34. – (1) Programele de transport rutier stabilesc pentru fiecare rută autogările şi staţiile publice utilizate pentru plecări, opriri în tranzit şi sosiri.
    (2) Modul de amplasare a staţiilor publice de pe teritoriul unei localităţi destinate îmbarcării/debarcării persoanelor transportate se stabileşte de către administraţia publică locală cu avizul serviciilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne şi al administratorului drumului respectiv.
    (3) Amenajarea, semnalizarea rutieră şi întreţinerea staţiilor publice destinate  îmbarcării/debarcării persoanelor transportate sînt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către administratorul drumului, după caz.
    (4) Accesul în staţiile publice al operatorilor de transport rutier care au atribuite rute sau curse este gratuit şi nediscriminatoriu, conform graficelor de circulaţie.
    (5) Îmbarcarea/debarcarea persoanelor este permisă în toate staţiile publice care se află nemijlocit pe traseul unei rute, chiar dacă acestea nu sînt indicate în graficele de circulaţie aferente cursei.
    Art. 35. – (1) Programul de transport rutier interraional se elaborează, se aprobă şi se modifică de către organul central de specialitate.
    (2) Programul de transport rutier internaţional se elaborează, se aprobă şi se modifică de către organul central de specialitate.
    (3) Programele de transport rutier raionale se aprobă şi se modifică de către consiliile raionale, programele de transport rutier locale – de către consiliile locale, iar programele de transport rutier municipale – de către consiliile municipale.
    (4) În vederea corelării programului de transport rutier interraional cu cele de transport rutier raional, acestea din urmă se aprobă şi se modifică după obţinerea avizului pozitiv al organului central de specialitate.
    Art. 36. – Programele de transport rutier se elaborează în baza următoarelor principii de legătură a curselor:
    a) din localităţi rurale spre localităţi urbane/centre raionale în a căror sferă imediată de interes administrativ, economic şi social intră acestea;
    b) din localităţi rurale spre localităţi urbane/centre raionale, în cadrul raionului;
    c) din localităţi rurale spre localităţi urbane/centre raionale, în afara raionului, atunci cînd localitatea urbană/centrul raional străin se află mai aproape decît localitatea urbană/centrul raional în care se află localitatea rurală;
    d) din localităţi urbane/centre raionale spre municipii;
    e) între localităţi urbane/centre raionale;
    f) din localităţi rurale spre municipii, în limita razei suburbane (50 km);
    g) din localităţi rurale spre municipii, în afara razei de 50 km, atunci cînd localităţile urbane/centrele raionale se află în direcţie opusă faţă de municipii, iar pînă în municipiu nu este alt centru raional;
    h) din localităţi rurale spre municipii, în afara razei de 50 km, atunci cînd localităţile rurale cuprind/reprezintă obiective religioase (mănăstiri), turistice, economice (parcuri industriale sau zone economice libere) de interes naţional sau puncte de frontieră;
    i) din localităţi rurale spre municipii, în afara razei de 50 km, atunci cînd numărul populaţiei localităţii rurale este mai mare de 3 500 de locuitori.
    Art. 37. – (1) Programele de transport rutier pot fi modificate prin:
    a) introducerea de noi rute;
    b) prelungirea unei rute existente;
    c) modificarea numărului de curse;
    d) modificarea graficelor de circulaţie;
    e)  includerea, excluderea sau modificarea gărilor auto şi/sau a staţiilor publice;
    f) modificarea numărului de zile în care se efectuează cursa;
    g) modificarea capacităţii de transport a vehiculului rutier.
    (2) O rută nu poate fi introdusă ca rută nouă în programul de transport raional  sau interraional dacă mai mult de 70% din lungimea rutei propuse se suprapune cu o rută deja existentă în programul de transport rutier respectiv, iar în cazul programului de transport rutier internaţional, acest lucru nu este posibil dacă mai mult de 80% din lungimea rutei propuse se suprapune cu o rută deja existentă în programul de transport rutier respectiv.
    (3) Pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate, o rută poate fi modificată cu maximum 30% din lungimea sa iniţială.
    (4) În cazul programului de transport rutier interraional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport interraional trebuie să se asigure un interval de 30 de minute, iar între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport raional – un interval de 15 minute.
    (5) În cazul programului de transport rutier raional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport raional sau interraional trebuie să se asigure un interval de 15 minute.
    (6) În cazul programului de transport rutier internaţional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport internaţional trebuie să se asigure un interval de o oră, iar între plecările din staţiile şi capetele de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport interraional – un interval de 30 de minute.
    (7) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi d), modificarea programelor de transport rutier local, municipal, raional şi interraional poate fi efectuată anual numai în perioada 1 ianuarie – 15 februarie şi doar cu acordul tuturor operatorilor de  transport rutier care activează pe ruta la care urmează a fi efectuate modificări.
    (8) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi g), modificarea  programelor de transport rutier poate fi efectuată trimestrial.
    (9) La modificarea programelor de transport rutier se va ţine cont de analiza fluxului de călători şi se va stabili impactul modificărilor propuse asupra rutelor deja existente.
    Art. 38. – (1) Rutele/cursele incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional şi interraional se atribuie prin concurs, de către comisiile privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier, în cadrul şedinţelor publice de atribuire, în următoarele cazuri:
    a) introducerea de rute noi;
    b) retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate;
    c) expirarea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate;
    d) lipsa, în momentul atribuirii rutei/curselor, a copiilor conforme ale licenţei de transport rutier necesare efectuării rutei/cursei.
    (2) Decizia (ordinul, dispoziţia etc.) a organului competent de organizare a concursului adoptată în conformitate cu prevederile alin. (1) poate fi contestată de către operatorii de transport rutier ale căror drepturi şi interese legale sînt afectate şi/sau de către organizaţiile patronale reprezentative din care aceştia fac parte prin cerere prealabilă depusă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ. În cazul adoptării deciziei de introducere a rutelor noi, depunerea cererii prealabile  suspendă executarea actului administrativ pînă la finalizarea litigiului, iar în celelalte cazuri, suspendarea actului administrativ este posibilă numai în baza unei încheieri judecătoreşti.
    (3) Comisiile privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier sînt instituite de către organul central de specialitate sau consiliile locale (săteşti, comunale sau orăşeneşti), municipale şi/sau raionale, după competenţă. În componenţa comisiilor privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier formate de organul central de specialitate vor fi incluşi cu drept de vot consultativ cîte un membru de la fiecare organizaţie patronală reprezentativă din domeniul transportului rutier de persoane.
    (4) Organul central de specialitate, consiliile locale, municipale şi/sau raionale, după caz, pot decide atribuirea unei rute în întregime, a unor grupuri de rute, a unui grup de curse pe aceeaşi rută sau a fiecărei curse de pe rută în parte. Gruparea rutelor/curselor se face în cazul necesităţii atribuirii unei rute neatractive din punct de vedere economic, dar necesare pentru satisfacerea necesităţilor de transport ale populaţiei.
    (5) În cazul în care pentru o rută/cursă sau un grup de rute/curse s-a depus o singură solicitare, acestea se atribuie operatorului de transport rutier respectiv.
    (6) În cazul în care pentru o rută/cursă sau un grup de rute/curse s-au depus mai multe solicitări de către mai mulţi operatori de transport rutier, aceştia vor fi departajaţi pe bază de punctaj,  ruta/cursa sau grupul de rute/curse fiind atribuite solicitantului care va întruni cel mai mare punctaj.
    (7) Procedura de certificare a operatorilor de transport rutier, criteriile de evaluare a acestora, precum şi metodologia de punctare sînt prevăzute în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    (8) Operatorii de transport rutier, certificaţi de către organismele de evaluare a conformităţii acreditate, vor depune o solicitare de atribuire, cu indicarea vehiculelor rutiere cu care urmează să participe la concursul de atribuire, pentru un grup de rute/curse sau o rută/cursă, incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional sau interraional, cu 7 zile pînă la şedinţa publică de atribuire. Data desfăşurării acesteia se face publică cu 30 de zile înainte pe pagina web oficială a Agenţiei, a consiliilor locale, municipale şi/sau raionale, după caz, precum şi prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (9) Depunerea solicitării la sediul organului central de specialitate, al consiliilor raionale, municipale şi/sau locale, după caz, se efectuează prin următoarele modalităţi:
    a) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau de către un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură;
    b) prin serviciu poştal, cu confirmare de primire;
    c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice.
    (10) Atribuirea rutelor/curselor incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional şi interraional va fi organizată după cum urmează:
    a) în cazul aprobării programelor de transport rutier, în termen de 45 de zile de la intrarea lor în vigoare;
    b) în cazul modificării programelor de transport rutier, anual, în perioada 1 ianuarie – 15 februarie;
    c) în cazul renunţării la rută/cursă de către un operator de transport rutier sau în cazul retragerii autorizaţiei de transport rutier prin servicii regulate, în termen de 45 de zile de la data renunţării sau retragerii autorizaţiei.
    (11) Informaţia privind rutele/cursele care nu au fost atribuite sau care au rămas nesolicitate se aduce la cunoştinţa publicului prin plasare pe paginile web oficiale ale Agenţiei, consiliilor locale, municipale şi/sau raionale, după caz, precum şi prin afişare la sediul lor.
    (12) Solicitările de atribuire a rutei/cursei vor fi respinse în următoarele cazuri:
    a) au fost depăşite termenele prevăzute pentru depunerea solicitării;
    b) operatorul de transport rutier nu deţine suficiente vehicule rutiere şi nu poate asigura capacitatea de îmbarcare necesară efectuării rutelor/curselor pentru care a depus solicitări;
    c) operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei de transport rutier valabile la data depunerii solicitării, astfel încît să poată efectua rutele/cursele pentru care a depus solicitări;
    d) rutele/cursele pentru care s-au depus solicitări nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe vehicule rutiere dintre cele nominalizate din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie aferente.
    (13) În cazul modificării programului de transport rutier prin majorarea numărului de  curse pe o rută, cursele noi se atribuie operatorilor de transport rutier care efectuează deja curse pe ruta respectivă în baza acordului unanim al acestora sau, în lipsa unui asemenea acord, prin concurs între aceşti operatori, iar în cazul în care pe ruta nominalizată activează doar un singur operator de transport rutier, cursele se atribuie direct acestuia. În cazul în care niciunul dintre  operatorii de transport rutier care activează pe rută nu vrea să efectueze cursele noi, acestea se expun la concurs pentru terţi.
    (14) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se eliberează doar pentru rutele/cursele incluse în programele de transport rutier şi atribuite conform prezentului articol, în termen de 5 zile lucrătoare de la data atribuirii. Agenţia, consiliile locale, municipale şi/sau raionale, în urma şedinţelor de atribuire sau a prelungirii de drept a autorizaţiei, vor notifica operatorul de transport rutier cu privire la eliberarea autorizaţiei, acesta fiind obligat să o ridice în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării şi să înceapă deservirea rutelor/curselor  în termen de 20 de zile. În cazul nerespectării acestor condiţii, ruta/cursa sau grupul de rute/curse se atribuie următorului operator de transport rutier clasat la şedinţa de atribuire sau se expune la concurs, după caz.
    (15) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se eliberează în corespundere cu numărul de exemplare solicitate de operatorul de transport.
    (16) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este de 8 ani.
    (17) Înlocuirea unui vehicul rutier cu care operatorul de transport rutier a obţinut rutele/cursele şi/sau autorizaţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este permisă numai dacă se face cu un vehicul care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit, indiferent de capacitatea lui, cu notificarea Agenţiei, a consiliilor raionale, municipale şi/sau locale, după caz. Înlocuirea vehiculului rutier este posibilă pentru o perioadă mai mică de 10 zile fără a întruni punctajul necesar.
    (18) Vehiculele rutiere cu care un operator de transport rutier a obţinut rute sau curse pot fi înscrise la un nou concurs de atribuire numai după o perioadă de un an dacă nu au fost înlocuite în condiţiile alin. (17).
    (19) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este un act nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transferabilă.
    (20) Modelul autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    (21) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se retrage de către Agenţie în următoarele situaţii:
    a) operatorul de transport rutier nu a efectuat lunar cel puţin 10% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decurs de 3 luni consecutive sau nu a efectuat mai mult de 30% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decursul unei luni calendaristice, cu excepţia curselor suspendate din cauza stării drumului sau a condiţiilor climaterice nesatisfăcătoare, constatate de către organul responsabil de sectorul de drum respectiv;
    b) operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori, în decurs de 12 luni consecutive, unul dintre vehiculele cu care efectuează cursa, fără respectarea prevederilor alin. (17);
    c) operatorul de transport rutier a renunţat la autorizaţie;
    d) licenţa de transport rutier a fost retrasă;
    e) autorizaţia a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii false;
    f) operatorul de transport rutier, deţinător al autorizaţiei, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, raional şi interraional;
    g) operatorul de transport rutier, în decurs de 12 luni consecutive, a săvîrşit 5 încălcări la aceeaşi cursă ce ţin de nerespectarea itinerarului de circulaţie şi/sau de efectuarea cursei cu vehicule aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, constatate şi sancţionate printr-o decizie definitivă conform legii.
    (22) În cazurile prevăzute la alin. (21) lit. f) şi g), decizia privind retragerea autorizaţiei va fi adoptată în termen de cel mult 3 luni de la data ultimei încălcări comise.
    (23) Decizia de retragere a autorizaţiei poate fi contestată de către operatorul de transport rutier ale cărui drepturi şi/sau interese legitime sînt afectate prin cerere prealabilă depusă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ. În cazul adoptării deciziei în baza temeiurilor prevăzute la alin. (21) lit. a), b), f) şi g), cu excepţia aceluia privind efectuarea unei curse cu vehicule aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, depunerea cererii prealabile suspendă executarea actului administrativ, iar în celelalte cazuri, suspendarea actului administrativ este posibilă doar în baza unei  încheieri judecătoreşti.
    (24) Renunţarea la autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se poate face la cererea operatorului de transport rutier, care va fi depusă la sediul Agenţiei sau al consiliilor locale, municipale sau raionale, după caz, cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării efectuării rutei/cursei.
    (25) Retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. În cazul retragerii licenţei de transport rutier, autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se retrag de către organul emitent fără adresare în instanţa de judecată.
    (26) După retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional, comisiile de concurs vor atribui ruta/cursa pentru care a fost eliberată autorizaţia în cadrul unei şedinţe publice de atribuire în condiţiile prezentului articol, urmînd ca, pînă la încheierea concursului, ruta/cursa să fie deservită de operatorul de transport rutier care o efectua pînă la retragere.
    (27) În cazul în care unui operator de transport i s-a retras, în conformitate cu alin. (21), autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional  eliberată pentru o rută/cursă grupată conform alin. (4), se retrag automat şi celelalte autorizaţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional eliberate pentru rutele/cursele din grupul rutei/cursei respective.
    Art. 39. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se efectuează de către operatorii de transport rutier autohtoni în  baza autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional, eliberată de Agenţie, împreună cu graficele de circulaţie, în baza deciziei organului central de specialitate, precum şi în baza autorizaţiilor eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sînt situate capetele rutei şi de autorităţile competente ale statelor tranzitate.
    (2) Autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se eliberează pe numele operatorului sau operatorilor de transport rutier şi nu sînt transferabile.
    (3) În cazul asocierii mai multor operatori de transport rutier în scopul efectuării unor servicii regulate, autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se eliberează pe numele fiecărui operator de transport rutier asociat.
    (4) Termenul de valabilitate a autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional este de 8 ani.
    (5) Modelul autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional este prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    (6) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se eliberează în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale acordurilor şi convenţiilor la care Republica Moldova este parte, în corespundere cu numărul de exemplare solicitate de operatorul de transport rutier, cu plata taxelor aferente.
    (7) Pentru autorizarea efectuării transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe ruta solicitată, operatorul de transport rutier va depune la organul central de specialitate un dosar, care va include următoarele documente:
    a) cererea, în forma stabilită de organul central de specialitate;
    b) copiile certificatelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere necesare pentru efectuarea curselor de pe ruta solicitată, pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier menţionaţi în cerere;
    c) graficul de circulaţie propus, cu indicarea punctelor de îmbarcare/ debarcare a persoanelor transportate;
    d ) schema rutei, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;
    e) duratele de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto;
    f) contractul, în limba română, încheiat cu un operator de transport rutier străin din statul unde se află celălalt cap de rută în cazul cînd convenţiile internaţionale sau bilaterale prevăd obligativitatea efectuării curselor la paritate, pentru efectuarea curselor de pe ruta solicitată;
    g) tariful de transportare a persoanelor, coordonat de ambii operatori de transport rutier parteneri;
    h) certificatul ce confirmă faptul că operatorul de transport rutier a implementat şi menţine un sistem de management al calităţii, eliberat de un organism de evaluare a conformităţii acreditat (certificatul sistemului de management).
    (8) Transmiterea documentelor prevăzute la alin. (7) la sediul organului central de specialitate se efectuează prin următoarele modalităţi:
    a) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură;
    b) prin serviciu poştal, cu confirmare de primire;
    c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice.
    (9) Dosarele depuse de către operatorii de transport rutier se examinează în termen de 15 zile de la data depunerii.
    (10) Organul central de specialitate înaintează, în termen de 7 zile lucrătoare, autorităţilor competente ale statelor pe al căror teritoriu sînt îmbarcate şi/sau debarcate persoanele ori care sînt tranzitate fără îmbarcarea şi debarcarea persoanelor decizia privind deschiderea cursei şi copiile documentelor  relevante, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (11) Organul central de specialitate respinge dosarul depus în vederea autorizării transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional dacă solicitantul nu poate oferi, cu vehiculele rutiere deţinute, confortul necesar pentru serviciul care face obiectul cererii sau dacă numărul acestor vehicule nu este suficient ori dacă nu se respectă prevederile art. 37 alin. (6).
    (12) În cazul respingerii dosarului, decizia va cuprinde menţionarea motivelor care au stat la baza acestei hotărîri.
    (13) Cererile de modificare a autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional vor fi soluţionate la depunerea de către operatorul de transport rutier a documentelor prevăzute la alin. (7) lit. a), c), d) şi h).
    (14) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional va fi eliberată operatorilor de transport rutier autohtoni sub rezerva returnării vechilor autorizaţii în termen de 10 zile de la data primirii noilor autorizaţii.
    (15) După obţinerea autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional de la statul unde este situat celălalt cap de rută, precum şi de la statele tranzitate, autorizaţiile corespunzătoare vor fi eliberate operatorului de transport rutier şi de către Agenţie.
    (16) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se retrage de către Agenţie în următoarele cazuri:
    a) operatorul de transport rutier nu a efectuat lunar cel puţin 10% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decurs de 3 luni consecutive, cu excepţia curselor suspendate din cauza stării drumului sau a condiţiilor climaterice nesatisfăcătoare, constatate de către organul responsabil de sectorul de drum respectiv, ori din cauza lipsei biletelor vîndute;
    b) operatorul de transport rutier a renunţat la autorizaţie;
    c) licenţa de transport rutier a fost retrasă;
    d) autorizaţia a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii false;
    e) operatorul de transport rutier, deţinător al autorizaţiei, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional;
    f) operatorul de transport rutier, în decurs de 12 luni consecutive, a săvîrşit încălcări repetate la aceeaşi cursă ce ţin de nerespectarea itinerarului de circulaţie şi/sau de efectuarea cursei cu vehicule rutiere aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, constate şi sancţionate printr-o decizie definitivă conform legii.
    (17) Prevederile alin. (16) se aplică atît operatorilor de transport rutier autohton, cît şi celor străini. Sancţiunea de retragere a autorizaţiei se aplică unui operator pentru încălcările comise de către acesta fără a afecta operatorul partener.
    (18) Renunţarea la autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se poate face la cererea operatorului de transport rutier, care va fi depusă la sediul organului central de specialitate cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării efectuării rutei/cursei.
    (19) Retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. În cazul retragerii licenţei de transport rutier, autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se retrag de organul emitent fără adresare în instanţa de judecată.
    (20) În cazul depunerii a două sau mai multor solicitări pentru aceeaşi cursă, atribuirea acesteia va fi efectuată prin concurs, conform criteriilor de evaluare şi metodologiei de punctare prevăzute în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje, în termen de 45 de zile. Informaţia privind data desfăşurării şedinţei publice de atribuire se publică cu 30 de zile înainte pe pagina web oficială a organului central de specialitate, precum şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (21) Autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit, necesare efectuării unei operaţiuni de transport de persoane prin serviciu regulat pentru operatorii de transport rutier străini, se acordă de către organul central de specialitate în conformitate cu condiţiile şi în termenele prevăzute de acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de Republica Moldova cu alte state.
    (22) Autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit sînt valabile numai în original.
    (23) Modelul autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit este prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    Art. 40. – Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate se prelungeşte de drept operatorului de transport rutier, la solicitare, fără desfăşurarea procedurii de atribuire a rutelor/curselor prin concurs în cazul în care operatorului de transport rutier, pe parcursul termenului de valabilitate a autorizaţiei, nu i-a fost aplicată suspendarea licenţei de transport rutier.
    Art. 41. – (1) Pierderea sau deteriorarea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate se comunică autorităţii emitente în termen de 15 zile de la data constatării, urmînd ca aceasta să elibereze un duplicat.
    (2) Pierderea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate se probează printr-un anunţ publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Eliberarea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în locul celei pierdute sau deteriorate se efectuează în termen de 3 zile de la data solicitării.
Capitolul 4. Transportul rutier în cont propriu
    Art. 42. – (1) Transportul rutier în cont propriu reprezintă operaţiunile de transport rutier care se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii şi se realizează în următoarele condiţii:
    a) este o activitate secundară sau suplimentară activităţii principale a întreprinderii;
    b) mărfurile transportate sînt proprietatea întreprinderii ori au fost vîndute, cumpărate sau închiriate, ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;
    c) scopul operaţiunii de  transport este deplasarea mărfurilor ori a persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;
    d) persoanele transportate sînt angajaţi ai întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii ale întreprinderii;
    e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate, în leasing financiar sau locaţiune sau, în cazul transportului de mărfuri, foloseşte vehicule închiriate fără şofer;
    f) vehiculele rutiere utilizate pentru astfel de transporturi sînt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii.
    (2) Prestarea serviciilor de transport rutier în cont propriu de mărfuri şi persoane în trafic naţional şi/sau internaţional este supusă regimului de notificare, cu excepţia serviciilor prestate de operatorii de transport rutier deţinători ai unei licenţe de transport rutier.
    (3) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, în conformitate cu alin. (1), o întreprindere trebuie să fie înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova şi să depună la Agenţie o notificare de efectuare a transportului rutier în cont propriu de forma şi conţinutul aprobate de Agenţie împreună cu următoarele documente:
    a) actele persoanei desemnate în calitate de manager de transport rutier, şi anume:
    – copia carnetului de muncă din care să rezulte că persoana respectivă este manager de transport rutier şi că este învestită să exercite atribuţiile corespunzătoare funcţiei de conducere a acestei activităţi;
    – copia certificatului de competenţă profesională, valabil;
    b) lista vehiculelor rutiere deţinute şi utilizate de întreprindere.
    (4) Transmiterea notificării şi a documentelor la sediul Agenţiei pentru a beneficia de regimul de notificare se efectuează prin următoarele modalităţi:
    a) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau de către un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură;
    b) prin serviciu poştal, cu confirmare de primire;
    c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice.
    (5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul de intrare a corespondenţei al Agenţiei sau data confirmării de primire.
    (6) Agenţia, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii, eliberează o declaraţie informativă tip de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje, ce confirmă depunerea notificării, înscrierea acesteia în Registrul de stat al întreprinderilor ce desfăşoară activitate de  transport rutier în cont propriu, de asemenea prevede condiţiile de desfăşurare a activităţii.
    (7) Cerinţa de competenţă profesională se consideră a fi îndeplinită în condiţiile art. 20.
    (8) Declaraţia informativă tip se retrage de către Agenţie în următoarele cazuri:
    a) întreprinderea a renunţat la efectuarea transporturilor în cont propriu;
    b) declaraţia a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii false;
    c) operatorul de transport rutier, în decurs de 12 luni consecutive, a săvîrşit încălcări repetate ce ţin de condiţiile de efectuare a transportului rutier în cont propriu şi/sau de efectuarea transportului cu vehicule rutiere aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, constate şi sancţionate printr-o decizie definitivă, conform legii.
    (9) Retragerea declaraţiei informative tip se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Capitolul 5. Atestarea profesională a managerilor
de transport rutier  şi a conducătorilor auto
    Art. 43. – (1) Pentru a putea practica activitatea de manager de transport rutier în transportul rutier contra cost, persoana solicitantă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să deţină certificat de competenţă profesională, valabil;
    b) să facă dovada că este angajat al operatorului de transport rutier.
    (2) Pentru a putea practica activitatea de conducător auto în transportul rutier contra cost, persoana solicitantă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să posede permis de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte vehiculul rutier, eliberat de organele competente ale Republicii Moldova, şi o vechime în muncă de 3 ani în calitate de conducător auto;
    b) să deţină certificat de competenţă profesională, valabil;
    c) să facă dovada că este angajat al operatorului de transport rutier;
    d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihofiziologic.
    (3) Examenul medical şi psihofiziologic  al conducătorilor auto este obligatoriu o dată la 2 ani.
    (4) Certificatul de competenţă profesională se eliberează de către Agenţie în urma frecventării unor cursuri de calificare iniţială, în cadrul  centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie, pentru practicarea activităţii de manager de transport rutier sau pentru practicarea activităţii de conducător auto în transportul rutier contra cost, finalizate cu o examinare sub formă de test-grilă.
    (5) La expirarea termenului de valabilitate a certificatului de competenţă profesională, eliberarea unui certificat nou se va efectua în urma frecventării unor cursuri de calificare periodică, finalizate cu o examinare sub formă de test-grilă.
    (6) Examinările efectuate conform alin. (4) şi (5) se desfăşoară cu participarea reprezentanţilor Agenţiei. Neparticiparea acestora la examinări, în cazul în care Agenţia a fost informată despre locul, data şi ora desfăşurării examinărilor, nu conduce la invalidarea rezultatelor acestora.
    (7) Candidatul pentru funcţia de manager de transport rutier care face dovada deţinerii unei diplome de studii superioare în domeniul transporturilor rutiere este scutit de necesitatea frecventării cursului de calificare iniţială şi periodică.
    (8) Testele-grilă, elaborate şi aprobate de centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională în baza programelor de instruire, se consideră promovate în cazul obţinerii a cel puţin 75% din punctajul maxim.
    (9) În caz de nepromovare a testului-grilă, managerul de transport rutier sau conducătorul auto are dreptul la o nouă testare în cel mult 14 zile.
    (10) După un al doilea test nepromovat, managerul de transport rutier sau conducătorul auto poate solicita o nouă testare numai după frecventarea unui nou curs de instruire profesională.
    (11) Certificatul de competenţă profesională se reţine de către inspectorii Agenţiei şi se anulează dacă conducătorul auto a săvîrşit în decurs de 12 luni consecutive mai mult de 5 contravenţii ce vizează domeniul transporturilor rutiere.
    (12) Candidaţii pentru funcţia de manager în domeniul transporturilor rutiere sînt admişi la susţinerea testului-grilă sau la instruirea profesională, după caz,  dacă dispun de:
    a) diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic;
    b) adeverinţa medicală (F 086/e) şi avizul psihofiziologic, valabile.
    Art. 44. – (1) Condiţiile de instruire profesională a managerilor de transport rutier sau a conducătorilor auto în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje, necesar practicării activităţii de manager de transport rutier sau conducător auto în transportul rutier, sînt stabilite de organul central de specialitate.
    (2) Pregătirea profesională va fi asigurată în centre de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie, în baza unor programe de instruire aprobate de organul central de specialitate şi de Ministerul Educaţiei.
    Art. 45. – (1) Certificatul de competenţă profesională se eliberează pentru o perioadă de 3 ani.
    (2) Centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională vor duce o evidenţă strictă a persoanelor care au urmat cursuri de instruire şi/sau au susţinut examinări, cu informarea Agenţiei în forma solicitată de aceasta.
Titlul IV
EFECTUAREA TRANSPORTURILOR RUTIERE
Capitolul 1. Dispoziţii şi condiţii generale
    Art. 46. – (1) Transportul rutier se efectuează numai cu respectarea prevederilor prezentului cod, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Transportul rutier contra cost de mărfuri şi de persoane poate fi efectuat doar cu vehicule rutiere destinate tipului respectiv de transport, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză.
    (3) Sînt exceptate de la dotarea cu limitatoare de viteză vehiculele rutiere care efectuează transport rutier în regim de taxi, iar de la dotarea cu tahografe – vehiculele rutiere care efectuează transport rutier prin servicii regulate pe o distanţă de pînă la 50 km.
    (4) Vehiculele rutiere pot efectua transport rutier în condiţiile prezentului cod numai dacă sînt înmatriculate, iar starea lor tehnică este în conformitate cu normele tehnice privind siguranţa rutieră şi protecţia mediului.
    Art. 47. – (1) Transporturile rutiere în regim de cabotaj sînt interzise pe teritoriul Republicii Moldova pentru transportatorii străini, dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale, după caz, la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cabotajul se autorizează pentru următoarele servicii:
    a) transporturi rutiere de persoane prin servicii regulate speciale, cu condiţia să facă obiectul unui contract încheiat între organizator şi operatorul de transport rutier;
    b) transporturi rutiere de persoane prin servicii regulate, prestate de un operator de transport rutier străin, în cursul unui serviciu regulat de transport rutier în trafic internaţional, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale acordurilor bilaterale.
    (3) Dacă acordurile bilaterale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel, desfăşurarea operaţiunilor de cabotaj prevăzute la alin. (2) intră sub incidenţa legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte:
    a) condiţiile care reglementează contractul de transport rutier;
    b) masa totală şi dimensiunile admisibile ale vehiculelor rutiere.
    Art. 48. – Operatorul de transport rutier autorizat în baza regimului de licenţiere este obligat să deţină la sediul său, în funcţie de tipul transportului rutier efectuat, următoarele documente:
    a) scrisorile de transport (CMR), pentru anul curent de activitate;
    b) documentul de control INTERBUS, în original, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în folosinţă, pentru anul curent de activitate (carnetul INTERBUS);
    c) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul curent de activitate (carnetul foii de parcurs (CFP));
    d) documentul de plată, lista de control, în original, şi foile de parcurs, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, pentru anul în curs;
    e) contractul de asigurare pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    f) certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere, în copie, şi documentele constatatoare, în original, din care să rezulte că deţine vehicule cu orice titlu;
    g) adeverinţele medicale şi avizele psihofiziologice valabile pentru managerul de transport rutier şi pentru conducătorii auto angajaţi;
    h) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor care au stat la baza obţinerii licenţei de transport rutier sau a autorizaţiilor din cadrul regimului de autorizare;
    i) formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului rutier de deşeuri periculoase, pentru anul în curs şi anul precedent;
    j) documentele constatatoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a managerului de transport rutier şi a conducătorilor auto;
    k) contractul cu orice alt titlu decît de proprietate, în cazul în care vehiculul rutier nu este deţinut în proprietate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    l) contractul încheiat cu beneficiarul transportului rutier, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale;
    m) registrele de evidenţă a controlului tehnic zilnic al vehiculelor rutiere;
    n) borderourile de evidenţă a biletelor şi foile de parcurs;
    o) certificatele ce confirmă faptul că serviciile de transport rutier sînt prestate în conformitate cu documentele normative valabile în Republica Moldova (certificatul de conformitate şi/sau certificatul sistemului de management).
    Art. 49. – Operatorii de transport rutier/întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport rutier au următoarele obligaţii:
    a) să se conducă de prezentul cod şi reglementările în vigoare specifice fiecărui tip de transport rutier efectuat;
    b) să asigure prezenţa la bordul vehiculului rutier a documentelor în baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul de transport rutier;
    c) să asigure prezentarea şi plecarea în cursă la timp a vehiculelor rutiere, în starea tehnică şi sanitară corespunzătoare, de asemenea să asigure transportarea persoanelor în condiţii de siguranţă şi confort, conform graficului aprobat şi reglementărilor din domeniu în vigoare;
    d) să încheie, în localitatea unde există mai multe autogări, contracte cu una dintre acestea, la libera alegere, în vederea prestării serviciilor de transport rutier prin servicii regulate pe rutele atribuite spre deservire în modul stabilit şi să notifice imediat Agenţia despre contractul încheiat;
    e) să încheie cu organizaţiile de asigurare contracte de asigurare obligatorie a persoanelor şi bagajelor transportate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    f) să formeze echipajele din conducători auto  ce deţin certificate de competenţă profesională, eliberate în conformitate cu prezentul cod;
    g) să asigure instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a managerului de transport rutier şi a conducătorilor auto;
    h) să deţină şi să aplice un program de deservire tehnică a vehiculelor rutiere conform cerinţelor şi recomandărilor producătorilor;
    i) să asigure, la locul amplasării bazei tehnico-materiale a întreprinderii prevăzute la art. 17, efectuarea unui control al treziei şi a unei examinări medicale generale a conducătorilor auto nu mai rar de o dată la 12 ore de muncă, cu excepţia conducătorilor auto care activează pe rutele internaţionale, aceştia fiind supuşi controlului medical cu cel mult 3 ore pînă la plecarea în cursă, de asemenea să asigure verificarea tehnică generală a fiecărui vehicul rutier nu mai rar de o dată la 20 de ore de lucru, cu excepţia celor de pe rutele internaţionale care vor fi supuse controlului tehnic înainte de plecarea în fiecare cursă. Înainte de a începe operaţiunea  de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi, conducătorul auto va fi supus unui control medical, iar vehiculul va fi supus unui control tehnic. Foaia de parcurs este valabilă nu mai mult de 36 de ore de la ora efectuării controlului medical şi a controlului tehnic, cu excepţia operaţiunii de transport rutier în trafic  internaţional pentru care valabilitatea foii de parcurs acoperă cursa tur-retur. Criteriile conform cărora conducătorii auto vor fi supuşi controlului medical se aprobă prin instrucţiune de către organul central de specialitate după consultarea Ministerului Sănătăţii, iar criteriile privind controlul tehnic al vehiculelor rutiere se aprobă prin instrucţiune de către organul central de specialitate. Instrucţiunile menţionate se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    j) să respecte reglementările în vigoare privind efectuarea inspecţiei tehnice periodice;
    k) în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice, să asigure menţinerea vehiculelor rutiere într-o stare tehnică corespunzătoare în vederea încadrării în normele tehnice;
    l) să monteze, prin întreprinderi  autorizate, tahografe şi limitatoare de viteză, cu aprobare de model, la vehiculele pentru care acestea sînt obligatorii;
    m) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al operaţiunii de transport rutier;
    n) să informeze conducătorii auto şi lucrătorii mobili cu privire la reglementările din domeniul transporturilor rutiere;
    o) să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele tahografice ale conducătorilor auto utilizate modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnă şi să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;
    p) să efectueze transporturile rutiere numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate şi/sau în limita capacităţii de îmbarcare stabilită de uzina producătoare a vehiculului rutier utilizat şi/sau de standardele în vigoare;
    q) să respecte regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul vehiculelor rutiere sau al încărcăturilor cu greutăţi şi/sau gabarite care depăşesc limitele maxime admise;
    r) să respecte şi să aplice reglementările în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi perisabile;
    s) să asigure îmbarcarea persoanelor din localităţile unde sînt autogări numai de pe teritoriul autogărilor, respectînd prevederile prezentului cod, iar din localităţile unde nu există autogări – numai din staţiile publice, iar în lipsa acestora (cu condiţia includerii localităţii în graficul de circulaţie) – din locurile care să asigure securitatea persoanelor transportate;
    t) să supună serviciile prestate procedurilor de certificare, aplicate de către organismele de evaluare a conformităţii acreditate.
Capitolul 2.  Transportul rutier de mărfuri
    Art. 50. – (1) Operatorii de transport rutier îşi organizează activitatea de sine stătător, pornind de la cererea şi oferta privind serviciile de transport rutier de mărfuri.
    (2) Operatorii de transport rutier primesc mărfurile pentru transport în baza contractelor de transport rutier, încheiate cu expeditorii de mărfuri, destinatarii mărfurilor sau reprezentanţii legali ai acestora.  Ei vor asigura transportarea mărfurilor prevăzute în contract, cu excepţia cazurilor de calamităţi naturale, catastrofe, avarii şi forţă majoră.
    (3) Operatorii de transport rutier pot încheia contracte de transport rutier de mărfuri cu orice destinatar al mărfurilor.
    Art. 51. – (1) Transportarea mărfurilor perisabile se efectuează în modul şi în cazurile specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile şi uşor alterabile şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Mărfurile periculoase vor fi primite spre transportare de către operatorul de transport rutier în modul şi în cazurile specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Încărcăturile supragrele şi  agabaritice vor fi primite spre transportare de către operatorul de transport rutier în modul şi în cazurile specificate în Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite.
    Art. 52. – Transportarea mărfurilor omogene de la un expeditor de mărfuri la unul şi acelaşi destinatar, pe una şi aceeaşi distanţă, poate fi legalizată printr-un singur document de însoţire a mărfurilor pentru tot volumul de lucru executat cu vehiculul rutier în decursul unei curse, în modul stabilit în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri.
    Art. 53. – Beneficiarul care comandă transportul mărfurilor este obligat să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier documentele necesare de însoţire pentru mărfurile transmise spre transportare.
    Art. 54. – Utilizarea unui vehicul rutier cu plată pentru unitate de timp este înregistrată de expeditorul de mărfuri şi/sau destinatarul mărfurilor în documentele de însoţire a mărfurilor, cu indicarea distanţei de parcurs şi a timpului  de aflare a vehiculului rutier la dispoziţia expeditorului de mărfuri şi/sau destinatarului.
    Art. 55. – Echipajul vehiculului rutier este obligat să controleze conformitatea cantităţii mărfurilor, a integrităţii ambalajelor declarate în acte, a stivuirii şi fixării mărfurilor în vehicul cu cerinţele siguranţei rutiere. Expeditorul de mărfuri, la cererea conducătorului auto, este obligat să înlăture deficienţele depistate la stivuirea şi fixarea mărfurilor. Dacă cerinţele privind înlăturarea deficienţelor depistate nu sînt îndeplinite, conducătorul vehiculului rutier este obligat să consemneze acest fapt în toate exemplarele documentelor  de însoţire a mărfurilor şi să refuze efectuarea operaţiunii de transport rutier.
    Art. 56. – (1) Greutatea mărfurilor se consideră calculată corect dacă diferenţa dintre greutatea acestora din punctul de plecare şi cea din punctul de destinaţie nu depăşeşte limitele stabilite de standardele de pierderi naturale pentru categoria respectivă de mărfuri.
    (2) Dacă în punctul de destinaţie, la verificarea greutăţii, volumului şi/sau stării mărfurilor, s-au depistat anumite lipsuri, alterări şi/sau deteriorări ale mărfurilor sau dacă aceste circumstanţe sînt fixate într-un act întocmit pe parcursul transportării, operatorul de transport rutier este obligat să determine volumul mărfurilor lipsă, alterate şi/sau deteriorate.
    (3) În cazul în care este necesară efectuarea  expertizei mărfurilor transportate, operatorul de transport rutier, din proprie iniţiativă sau la cererea destinatarului acesteia, apelează la experţi în domeniu.
    (4) Destinatarul mărfurilor este în drept să apeleze la un expert, notificînd operatorului de transport rutier data şi locul efectuării expertizei.
    Art. 57. – (1) Însoţirea mărfurilor poate fi organizată de expeditorul şi/sau destinatarul acestora, precum şi de operatorul de transport rutier, conform prevederilor contractului încheiat şi legislaţiei în vigoare.
    (2) Însoţirea mărfurilor periculoase se organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art. 58. – Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri în trafic naţional, operatorul de transport rutier trebuie să deţină, în mod obligatoriu, la bordul vehiculului rutier:
    a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) scrisoarea de trăsură;
    c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil.
    Art. 59. – Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri în trafic internaţional, operatorul de transport rutier trebuie să deţină la bordul vehiculului rutier:
    a)  copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) scrisoarea de transport (CMR), prevăzută de Convenţia referitoare la Contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia CMR), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1318-XII din 2 martie 1993, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri;
    c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    d) autorizaţiile internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport  rutier de mărfuri, în cazul în care acordurile internaţionale prevăd obligativitatea acestora.
    Art. 60. – (1) În cazul transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional efectuat de către un operator de transport rutier străin, autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit sau de destinaţie se acordă în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare şi de acordurile internaţionale.
    (2) Autorizaţia de transport rutier internaţional de mărfuri avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit sau de destinaţie, de modelul  prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri, este valabilă numai în original.
    Art. 61. – Pentru a efectua transport rutier de mărfuri în cont propriu întreprinderea trebuie să deţină la bordul vehiculului rutier:
    a) copia declaraţiei informative tip;
    b) scrisoarea de transport (CMR) pentru  transportul rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional;
    c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    d) autorizaţiile internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri, în cazul în care acordurile internaţionale prevăd obligativitatea acestora, pentru  transportul rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional.
    Art. 62. – Pentru a efectua transport rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier sau întreprinderea este obligată să deţină suplimentar la bordul vehiculului rutier:
    a) certificatul de agreare pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase;
    b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto prevăzut pentru transportul rutier de mărfuri periculoase;
    c) documentaţia de transportare a mărfurilor periculoase, prevăzută în reglementările specifice transportului rutier de mărfuri periculoase;
    d) instrucţiuni scrise pentru conducătorul auto conform reglementărilor specifice transportului rutier de mărfuri periculoase.
Capitolul 3. Transportul rutier de persoane
    Art. 63. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale şi ocazionale numai cu autobuze şi autocare, clasificate pe categorii de confort, şi prin servicii în regim de taxi – numai cu autoturisme. Vehiculele rutiere respective vor fi echipate cu sisteme de poziţionare globală conectate la sistemul de management integrat administrat de Agenţie.
    (2) La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane în trafic naţional pe o distanţă mai mică de 50 km se admite transportarea persoanelor nedepăşind capacitatea de îmbarcare prevăzută de reglementările în vigoare, pe o distanţă mai mare de 50 km sau în trafic transfrontalier se admite transportarea persoanelor doar pe scaune, iar în trafic internaţional se admite transportarea persoanelor doar cu autocare.
    Art. 64. – (1) Accesul la transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate se realizează în baza biletelor şi abonamentelor, în cazurile expres prevăzute de lege.
    (2) Biletele se vînd la casele de bilete ale  autogărilor, ale operatorilor de transport rutier care deservesc rutele/cursele, prin intermediul terminalelor speciale şi/sau agenţilor de vînzare a biletelor, prin sistemele electronice de vînzare a biletelor, iar în lipsa acestora, biletele sînt vîndute de conducătorul auto. În toate cazurile, biletele trebuie să fie vîndute şi/sau raportate prin intermediul planului unic de facturare şi decontare contractat de Agenţie.
    (3) Pe teritoriul autogărilor vînzarea biletelor se face doar la casele de bilete sau prin intermediul terminalelor speciale.
    (4) Autogările şi operatorii de transport rutier vor organiza vînzarea anticipată a biletelor.
    (5) Transportul rutier în trafic naţional este gratuit pentru copiii cu vîrsta de pînă la 6 ani, iar în trafic internaţional – pentru copiii cu vîrsta de pînă la 2 ani, în cazul în care aceştia nu ocupă un loc separat pe scaune.
    (6) Transportul rutier în trafic naţional în cazul persoanelor ce beneficiază, conform legii, de dreptul la transport gratuit sau cu înlesniri, cu excepţia copiilor cu vîrsta de pînă la  6 ani, se efectuează în baza biletului sau abonamentului procurat în modul stabilit, cu compensarea ulterioară a cheltuielilor de către instituţia în care activează persoana sau de către organele de asistenţă socială competente, după caz.
    Art. 65. – (1) În cazul în care persoana este de acord să se deplaseze cu un vehicul rutier de un confort mai redus decît al celui pentru care şi-a procurat biletul, acesteia i se va restitui diferenţa dintre suma plătită iniţial şi costul călătoriei cu vehiculul rutier propus.
    (2) Dacă în locul vehiculului rutier prevăzut a fost propus un alt vehicul rutier pentru care călătoria costă mai scump, persoanele care şi-au procurat  bilete pînă la anunţarea schimbărilor survenite au dreptul să călătorească cu biletele cumpărate fără plată suplimentară. Din momentul anunţării înlocuirii vehiculului, biletele se vor vinde la un preţ mai mare, iar persoanele vor fi anunţate despre aceasta.
    Art. 66. –  (1) Primirea bagajelor de la persoane spre transportare se confirmă prin biletul de bagaje eliberat de către operatorul de transport rutier. La predarea bagajelor spre transportare, persoana este în drept să declare valoarea acestora, indicînd-o în lista de îmbarcare a bagajelor, achitînd taxa stabilită de către operatorul de transport rutier.
    (2) Nu sînt admise spre transportare în calitate de bagaje şi bagaje de mînă substanţe inflamabile, explozive, otrăvitoare, toxice, radioactive, corosive, nocive şi rău mirositoare, precum şi obiectele care ar putea murdări vehiculul rutier sau îmbrăcămintea şi obiectele altor persoane.
    (3) Gabaritele, greutăţile bagajelor permise spre transportare şi modalitatea de îmbarcare şi transportare a acestora sînt stabilite în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    Art. 67. – (1) Persoana care urmează să beneficieze de transport rutier contra cost de persoane este în drept:
    a) să procure, în modul stabilit, bilet pentru transportul rutier prin servicii regulate;
    b) să transporte gratuit bagaje de mînă în volumul stabilit de Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    c) în cazul întreruperii călătoriei ca urmare a bolii sau a unui accident, să i se restituie contravaloarea biletului de călătorie pentru distanţa neparcursă;
    d) pînă la plecarea vehiculului rutier în călătorie, să restituie biletul la casa de bilete şi să primească integral contravaloarea biletului de călătorie în cazul în care vehiculul pleacă cu o întîrziere mai mare de o oră sau cînd i s-a acordat loc într-un vehicul rutier de clasă inferioară clasei vehiculului pentru care şi-a procurat biletul;
    e) din momentul plecării vehiculului rutier pentru care a fost procurat biletul,  în termen de 72 de ore, în cazul în care a întîrziat din cauza bolii ori a unui accident, sau în termen de 3 ore, în cazul în care a întîrziat la cursă din alte motive, să i se reînnoiască biletul dacă achită suplimentar 25% din costul lui sau să i se restituie contravaloarea biletului de călătorie cu reţinerea a 25% din cost;
    f) dacă restituie biletul la casa de bilete cu cel puţin 2 ore pînă la plecarea vehiculului rutier, în cazul unei curse în trafic naţional, sau cu cel puţin 6 ore, în cazul unei curse în trafic internaţional, să i se restituie integral contravaloarea biletului de călătorie, iar dacă restituie biletul mai tîrziu de aceste termene, dar pînă la plecarea vehicului, să i se restituie contravaloarea biletului cu reţinerea a 15% din cost.
    (2) Persoanele sînt în drept să adreseze operatorului de transport rutier plîngeri în termen de 3 luni de la data prestării serviciului regulat de transport rutier sau de la data la care ar fi trebuit să aibă loc prestarea serviciului. În termen de o lună de la data primirii plîngerii, operatorul de transport rutier îi comunică persoanei dacă plîngerea sa este considerată întemeiată sau respinsă.
    (3) În cazul în care un operator de transport rutier estimează, în mod rezonabil, că plecarea în cursă a vehiculului rutier conform unui serviciu regulat va fi anulată sau întîrziată cu peste 2 ore sau în cazul suprarezervării de bilete, persoanelor li se oferă imediat următoarele opţiuni:
    a) continuarea sau redirecţionarea călătoriei către destinaţia finală, fără niciun fel de costuri suplimentare şi în condiţii comparabile, cu prima ocazie posibilă;
    b) returnarea contravalorii biletului de călătorie.
    (4) Returnarea contravalorii biletului de călătorie prevăzută la alin. (3) lit. b) se efectuează în temeiul unei cereri în termen de 5 zile. 
    (5) În caz de accident survenit ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului, operatorul de transport rutier asigură asistenţa rezonabilă şi proporţională în ceea ce priveşte nevoile imediate de ordin practic ale persoanelor după accident. O astfel de asistenţă include, atunci cînd este necesar, cazare, hrană, îmbrăcăminte, transport şi facilitarea acordării primului ajutor.
    (6) Operatorii de transport rutier, agenţii de voiaj şi operatorii de turism nu pot refuza o rezervare de bilet unei persoane, să emită sau să pună la dispoziţie în alt mod un bilet pentru o persoană sau să îmbarce o persoană pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă a acesteia.
    (7) Rezervările şi biletele sînt puse la dispoziţia persoanelor cu handicap şi a persoanelor cu mobilitate redusă fără costuri suplimentare.
    (8) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (6), operatorii de transport rutier, agenţii de voiaj şi operatorii de turism pot refuza o rezervare de bilet unei persoane, să emită sau să pună la dispoziţie în alt mod un bilet pentru o persoană sau să îmbarce o persoană pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă a acesteia:
    a) pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă rutieră aplicabile stabilite de legislaţia naţională sau pentru a îndeplini cerinţele de sănătate şi siguranţă impuse de autorităţile competente;
    b) în cazul în care proiectarea vehiculului rutier sau infrastructura, inclusiv a autogărilor, face fizic imposibilă îmbarcarea, debarcarea sau transportarea persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă într-un mod sigur şi fezabil din punct de vedere operaţional.
    (9) În cazul în care un operator de transport rutier, un agent de voiaj sau un operator de turism refuză o rezervare de bilet unei persoane, să emită sau să pună la dispoziţie în alt mod un bilet pentru o persoană sau să îmbarce o persoană pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă a acesteia în temeiurile expuse la alin. (8), persoana respectivă poate solicita să fie însoţită de o altă persoană pe care a ales-o şi care poate oferi asistenţa de care are nevoie persoana cu handicap sau cu mobilitate redusă, astfel încît prevederile alin. (8) să nu se mai aplice.
    Art. 68. – Persoana care urmează să beneficieze de transport rutier contra cost de persoane este obligată:
    a) să achite la timp şi integral costul călătoriei, să păstreze biletul pînă la punctul său de destinaţie, sub rezerva aplicării unei amenzi contravenţionale, şi să-l prezinte la cererea reprezentanţilor organelor de control;
    b) să respecte modul de îmbarcare/debarcare din vehiculul rutier;
    c) să nu deterioreze vehiculul rutier în care circulă;
    d) aflîndu-se în vehicul, să respecte cerinţele stabilite de Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    Art. 69. – Persoanele transportate au dreptul la despăgubiri în caz de deces sau vătămare corporală, precum şi în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului, în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului, în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurări.
Secţiunea 1. Transportul rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate
    Art. 70. – Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier contra cost prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional, interraional sau internaţional are obligaţia, pe toată durata transportului, să deţină la bordul vehiculului rutier:
    a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate, însoţită de graficul de circulaţie, în original;
    c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    d) borderoul de evidenţă a biletelor, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    e) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    f) biletele, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    g) copia autentificată a certificatului de conformitate şi/sau a certificatului sistemului de management.
Secţiunea a 2-a. Transportul rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate speciale

    Art. 71. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic local, raional sau interraional poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar, care poate fi agent economic sau instituţie de învăţămînt, în vederea efectuării următoarelor operaţiuni de transport rutier:
    a) transportul lucrătorilor între domiciliu şi locul de muncă;
    b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţămînt.
    (2) Cerinţele tehnice specifice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere care efectuează transportul elevilor sînt specificate în Regulamentul cu privire la clasificarea pe categorii de confort a autobuzelor şi autocarelor.
    Art. 72. – Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic local, raional, interraional sau internaţional are obligaţia să deţină la bordul vehiculului rutier pe toată durata transportului pe teritoriul Republicii Moldova:
    a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) copia contractului încheiat cu beneficiarul transportului;
    c) lista de control a persoanelor transportate, cu ştampila beneficiarului transportului. Persoanele transportate trebuie să posede buletine de identitate sau legitimaţii eliberate de beneficiar;
    d) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    e) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    f) copia autentificată a certificatului de conformitate.
Secţiunea a 3-a. Transportul rutier contra cost de persoane
prin servicii ocazionale

    Art. 73. – Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional are obligaţia să deţină la bordul vehiculului rutier pe toată durata transportului:
    a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    c) lista de control, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului respectiv, în original;
    e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    f) documentele de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, inclusiv bonul de casă emis de aparatul de taxat ori copia dispoziţiei de plată;
    g) copia autentificată a certificatului de conformitate.
    Art. 74. – Contractul încheiat cu beneficiarul trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:
    a) denumirea beneficiarului;
    b) numărul de identificare al persoanei fizice (IDNP) sau al persoanei juridice (IDNO);
    c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);
    d) itinerarul;
    e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate;
    f) perioada de desfăşurare a serviciului de transport rutier respectiv;
    g) modalitatea de plată şi suma achitată.
    Art. 75. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS) şi ale acordurilor bilaterale internaţionale, după caz.
    (2) Carnetul INTERBUS este eliberat pe numele operatorului de transport rutier şi nu este transferabil.
    Art. 76. – (1) La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, operatorul de transport rutier are obligaţia să deţină în original la bordul vehiculului rutier, pe toată durata transportului,  după caz:
    a) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transporturile rutiere contra cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate (carnetul INTERBUS);
    b) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat;
    c) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS (carnetul foii de parcurs (CFP)).
    (2) Suplimentar la prevederile alin. (1), în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, la bordul vehiculului rutier trebuie să se afle:
    a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) contractul încheiat cu beneficiarul transportului respectiv, în original;
    c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    d) documentele de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, inclusiv bonul de casă emis de aparatul de taxat ori copia dispoziţiei de plată sau scrisoarea de garanţie a beneficiarului privind achitarea serviciilor;
    e) copia autentificată a certificatului sistemului de management.
    Art. 77. – (1) Pe parcursul efectuării operaţiunii de transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea, respectiv debarcarea, persoanelor este permisă numai în punctele menţionate în contract.
    (2) Persoanele care vor fi transportate prin servicii ocazionale de transport rutier contra cost de persoane în trafic internaţional trebuie să posede acte de identitate care să confirme înscrierile din documentul de control al Acordului INTERBUS.
Secţiunea a 4-a. Transportul rutier de persoane
în cont propriu

    Art. 78. – (1) La efectuarea transportului rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional şi internaţional, la bordul vehiculului rutier trebuie să se afle, pe toată durata transportului:
    a) copia declaraţiei informative tip prevăzute la art. 42 alin. (6);
    b) lista de control a persoanelor transportate, cu ştampila beneficiarului transportului;
    c) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    d) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil.
    (2) Persoanele transportate trebuie să aibă calitatea de angajaţi ai întreprinderii, dovedită prin legitimaţii de serviciu valabile.
    Art. 79. – Întreprinderea care efectuează transport rutier de persoane în cont propriu are următoarele obligaţii:
    a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile care revin acestora;
    b) să transporte doar persoanele nominalizate în lista de control, în limita locurilor prevăzute de certificatul de înmatriculare a vehiculului rutier.
Secţiunea a 5-a. Transportul rutier contra cost
în regim de taxi
    Art. 80. – (1) Transporturile rutiere de persoane sau bunuri în regim de taxi sînt activităţi de interes public pentru populaţie, executate, de regulă, în interiorul unei localităţi, numai de către operatori de transport rutier care deţin licenţă de transport rutier.
    (2) Transportul rutier de persoane sau bunuri în regim de taxi se efectuează contra cost.
    (3) Costul transportului rutier în regim de taxi se stabileşte prin însumarea tarifelor pe distanţa parcursă şi/sau timpul de staţionare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autoturismului respectiv.
    Art. 81. – La efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sînt dotate cu aparate de taxat legalizate, verificate metrologic şi înregistrate la organul fiscal teritorial;
    b) sînt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    c) dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.
    Art. 82. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în contextul responsabilităţii faţă de buna organizare a activităţii de transport rutier în regim de taxi, emit decizii referitoare la locurile de aşteptare sau staţionare a taxiurilor.
    (2) Este interzisă parcarea vehiculelor rutiere, inclusiv a celor ce activează în regim de taxi, pe o rază de 100 m de la autogări, cu excepţia locurilor special amenajate pentru parcarea sau staţionarea taxiurilor.
    Art. 83. – La efectuarea transportului rutier de persoane în regim de taxi, operatorul de transport rutier are obligaţia să deţină la bordul vehiculului rutier, pe toată durata transportului:
    a) copia conformă a licenţei de transport rutier, în original;
    b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;
    c) foaia de parcurs, de  modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    d) copia autentificată a certificatului de conformitate.
    Art. 84. – (1) Transportul rutier în regim de taxi poate fi efectuat numai la solicitarea persoanei şi pe orice traseu deschis circulaţiei publice.
    (2) Operatorul de transport rutier autorizat să presteze servicii în regim de taxi este în drept:
    a) de regulă, să efectueze transport rutier de persoane în regim de taxi în interiorul localităţii unde este înregistrată întreprinderea;
    b) ocazional, să efectueze transport rutier de persoane în regim de taxi între localitatea unde este înregistrată întreprindea şi alte localităţi sau puncte de interes, la cererea persoanei transportate;
    c) ocazional, să efectueze transport rutier de persoane în regim de taxi între localitatea unde este înregistrată întreprinderea aflată în zona de frontieră şi altă localitate similară aflată peste frontieră dacă acordurile internaţionale bilaterale permit aceasta.
    (3) Este interzis transportul rutier de persoane în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăşesc localitatea unde este înregistrată întreprinderea.
    (4) Taxiurile au acces nediscriminatoriu şi în condiţii egale în locurile de aşteptare a persoanelor, în limita locurilor disponibile.
    (5) Accesul în locurile de aşteptare a persoanelor poate fi gratuit sau în baza unei taxe generale, instituită de către consiliul local.
    (6) În lipsa locurilor de aşteptare a persoanelor, taxiurile pot staţiona numai în locurile permise pentru staţionare în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Titlul V
ACTIVITĂŢI CONEXE
Capitolul 1. Dispoziţii generale
    Art. 85.  – Activităţi conexe transportului rutier se consideră:
    a) activitatea de autogară;
    b) activitatea de autoservice;
    c) activitatea de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză;
    d) activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier, conform modelului din anexa nr. 2 la prezentul cod;
    e) activitatea de inspecţie tehnică periodică.
Capitolul 2.  Activitatea de autogară
    Art. 86. – (1) Activitatea de autogară se efectuează de către întreprinderi de stat sau private numai în baza licenţei pentru desfăşurarea activităţii de autogară, eliberată de autoritatea de licenţiere.
    (2) Activitatea de autogară se efectuează în spaţii special amenajate şi dotate, destinate staţionării vehiculelor rutiere antrenate în activităţi de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, îmbarcării/debarcării persoanelor şi oferirii condiţiilor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi pentru persoanele aflate în aşteptare, în care se desfăşoară activităţi specifice transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.
    (3) Înfiinţarea unei autogări se efectuează cu aprobarea consiliilor locale.
    (4) Amplasarea autogării trebuie să asigure accesibilitatea, siguranţa şi calitatea deservirii persoanelor şi a operatorilor de transport rutier.
    (5) Operatorii de transport rutier care desfăşoară activitate de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogărilor autorizate.
    (6) Plecările, opririle în tranzit şi sosirile în autogară în vederea îmbarcării/debarcării persoanelor sînt permise numai dacă graficul de circulaţie al autorizaţiei de traseu prevede staţionarea în localitatea de amplasare a autogării.
    (7) În cazul în care capacitatea autogărilor este depăşită, organul central de specialitate solicită consiliilor locale stabilirea unor staţii publice pentru capetele de rută şi/sau a opririlor în tranzit.
    (8) În cazul funcţionării mai multor autogări în localitate, organul central de specialitate, în funcţie de amplasarea teritorială a autogărilor şi direcţiile de deplasare a rutelor/curselor care pornesc din aceste autogări sau le tranzitează, poate stabili direcţiile prioritare de deservire a rutelor/curselor pentru autogările respective. Stabilirea direcţiilor prioritare nu limitează dreptul operatorilor de transport rutier de a-şi alege autogările prin care vor fi deservite rutele.
    Art. 87. – (1) Autogara trebuie amenajată şi dotată cel puţin cu următoarele:
    a) edificiu, care va include: casă de bilete, birou sau panou de informaţie, sală amenajată pentru persoanele aflate în aşteptare cu capacitatea de cel puţin 20 de  locuri pe scaune, dispecerat, bloc sanitar;
    b) 4 unităţi de peron de îmbarcare/debarcare;
    c) cameră de bagaje;
    d) parcare  pentru  8  vehicule rutiere,  conform  normelor  privind amenajarea teritoriului.
    (2) Cerinţele tehnice privind amenajarea şi dotarea minimă a autogării conform alin. (1) sînt stabilite în Regulamentul cu privire la autogări.
    Art. 88. – (1) În vederea licenţierii activităţii de autogară, întreprinderea trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de bază materială, competenţă profesională şi bună reputaţie.
    (2) Licenţierea activităţii de autogară se efectuează în conformitate cu Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (3) La declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei se anexează, în original sau în copii, cu prezentarea originalelor pentru verificare, documentele prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi următoarele documente:
    a) actele care confirmă  dreptul de folosinţă a edificiului şi terenului pe o perioadă de minimum un an, precum şi corespunderea acestora prevederilor art. 87 din prezentul cod;
    b) copia carnetului de muncă al persoanei angajate în funcţia de manager de transport rutier responsabilă pentru desfăşurarea activităţii de autogară;
    c) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie în condiţiile art. 18 din prezentul cod;
    d) certificatul de competenţă profesională al managerului de transport rutier responsabil pentru desfăşurarea activităţii de autogară, eliberat în condiţiile art. 43 din prezentul cod, de modelul prevăzut în Regulamentul cu privire la autogări;
    e) decizia consiliului local cu privire la aprobarea înfiinţării autogării, în cazul autogărilor noi;
    f) schiţa autogării, la scara 1:100, cu amplasarea peroanelor şi încăperilor adiacente;
    g) certificatul sistemului de management.
    (4) Condiţiile de instruire profesională a managerilor de transport rutier responsabili pentru desfăşurarea activităţii de autogară în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională sînt identice cu cele pentru managerul de transport rutier prevăzute la art. 43, 44 şi 45 din prezentul cod.
    (5) În situaţia în care persoana desemnată în calitate de manager de transport rutier responsabil pentru desfăşurarea activităţii de autogară nu mai exercită această funcţie sau nu mai întruneşte condiţiile de competenţă profesională şi bună reputaţie, întreprinderea are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 30 de zile.
    Art. 89. – Condiţiile privind eliberarea, prelungirea, reperfectarea licenţei, termenul de valabilitate a licenţei, suspendarea temporară, reluarea valabilităţii şi retragerea licenţei sînt prevăzute în Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, iar condiţiile suplimentare pentru suspendarea şi retragerea licenţei sînt prevăzute la art. 91 din prezentul cod.
    Art. 90. – (1) Deţinătorii licenţei pentru desfăşurarea activităţii de autogară au următoarele obligaţii:
    a) să afişeze la fiecare casă de bilete programul de lucru;
    b) să monteze afişaje cu graficele de circulaţie la peroanele de plecare/sosire a curselor;
    c) să întocmească programul de lucru al autogării în funcţie de orele de  plecare şi de sosire a curselor;
    d) să asigure respectarea de către persoane a regulilor cu privire la conduită în autogară, interzicînd cerşetoria, jocurile de noroc şi consumul băuturilor alcoolice pe teritoriul autogării;
    e) să ţină evidenţa curselor plecate şi sosite, precum şi ordinea cronologică de efectuare a lor, în registrul de evidenţă;
    f) să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiţiona încheierea contractelor de prestare a unor servicii suplimentare pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;
    g) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinători de autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional pe perioada de valabilitate a programului de transport rutier;
    h) să aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii;
    i) să informeze organul central de specialitate în cazul atingerii plafonului de capacitate maximă a autogării;
    j) să verifice şi să admită la deservirea curselor doar vehiculele rutiere care corespund cerinţelor sanitare;
    k) să verifice şi să admită deservirea curselor doar în baza documentelor obligatorii necesare pentru a fi prezente la bordul vehiculului rutier, prevăzute de prezentul cod.
    (2) În cazul stabilirii direcţiilor prioritare de deservire, autogările vor încheia contracte de acces în autogară, în mod prioritar, la cererea operatorilor de transport rutier care activează în direcţiile stabilite.
    (3) După încheierea contractelor de acces în autogară cu un operator de transport rutier care deserveşte o cursă de pe o anumită rută, autogara nu are dreptul să refuze cererile altor operatori de transport rutier care deservesc curse pe aceeaşi rută.
    (4) În zilele de sărbători şi sfîrşit de săptămînă cu flux de călători sporit, conducătorul autogării are dreptul să implice suplimentar vehicule rutiere ale operatorilor de transport rutier care efectuează servicii regulate de transport rutier în localitatea sau direcţia dată.
    (5) La implicarea suplimentară a vehiculelor rutiere pentru efectuarea serviciilor regulate de transport rutier, conform alin. (4), prioritate se acordă operatorului de transport rutier care efectuează un serviciu regulat autorizat, iar în caz de refuz al acestuia, se apelează la alţi operatori de transport care efectuează servicii regulate în localitatea sau direcţia dată.
    Art. 91. –  Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de autogară poate fi retrasă de către autoritatea de licenţiere în condiţiile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi la constatarea şi sancţionarea, mai mult de 10 ori, în decurs de 12 luni consecutive de către Agenţie, prin decizie definitivă conform legii, a următoarelor încălcări:
    a) admiterea la efectuarea curselor prin intermediul autogării a vehiculelor rutiere în lipsa la bordul acestora a documentelor prevăzute de prezentul cod;
    b) nerespectarea programului autogării;
    c) interzicerea accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară sau condiţionarea încheierii contractelor de efectuare a unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;
    d) refuzul încheierii contractelor de acces în autogară, în conformitate cu prevederile prezentului cod, cu operatorii de transport rutier deţinători de autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate;
    e) aplicarea, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferenţiate pentru aceleaşi servicii;
    f) neîndeplinirea condiţiilor contractuale faţă de operatorii de transport rutier;
    g) nerespectarea modului de efectuare a curselor suplimentare, constatată prin prescripţii de Agenţie.
    Art. 92.  – Autoritatea de licenţiere suspendă şi retrage licenţa pentru desfăşurarea activităţii de autogară în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Capitolul 3. Activitatea de autoservice
    Art. 93. – (1) Prevederile prezentului  capitol se aplică tuturor întreprinderilor care desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere.
    (2) Activitatea de autoservice  poate fi desfăşurată numai în ateliere specializate, în baza autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de autoservice, care atestă dreptul de a efectua, în conformitate cu legislaţia în vigoare, activităţile prevăzute la art. 94.
    (3) Cerinţele tehnice faţă de atelierele menţionate la alin. (2) sînt prevăzute în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.
    Art. 94. – Activităţile specifice pentru care este necesară autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de autoservice sînt:
    a) repararea, întreţinerea şi/sau reglarea ansamblurilor mecanice:
    – motorul şi instalaţiile anexe;
    – transmisia şi componentele acesteia;
    – sistemul de rulare şi componentele acestuia;
    – sistemul de direcţie şi componentele acestuia;
    – sistemul de frînare şi componentele acestuia;
    b) repararea, întreţinerea, reglarea echipamentului electric şi/sau electronic:
    – instalaţia electrică de pornire a motorului, de încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele acesteia;
    – instalaţia electrică de iluminare şi semnalizare şi componentele acesteia;
    – sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau a sistemelor vehiculului rutier;
    c) repararea structurii caroseriei şi/sau înlocuirea şasiului şi/sau caroseriei;
    d) repararea anvelopelor;
    e) dezmembrarea vehiculelor rutiere scoase din uz şi a componentelor acestora;
    f) reutilarea vehiculelor rutiere;
    g) lucrări de întreţinere.
    Art. 95.  – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de autoservice se eliberează de către Agenţie pe un termen de 5 ani.
    (2) Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de autoservice, precum şi procedura de certificare a activităţii de autoservice sînt prevăzute în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.
    (3) Autorizaţia cu termenul de valabilitate depăşit este nulă.
    Art. 96. – Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de autoservice se acordă întreprinderilor care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile:
    a) de bună reputaţie şi capacitate profesională;
    b) de dotare tehnică, conform anexei nr. 3 la prezentul cod;
    c) de existenţă a spaţiilor adecvate pentru:
    – amplasarea vehiculelor rutiere şi/sau produselor ce urmează a fi sau au fost reparate, recondiţionate şi/sau reglate;
    – depozitarea şi evidenţa materialelor şi produselor de schimb necesare procesului de reparare sau de recondiţionare a vehiculelor rutiere;
    – efectuarea lucrărilor de reparare, întreţinere, recondiţionare şi/sau de reglare funcţională a vehiculelor rutiere;
    d) de corespundere a serviciilor prestate cu cerinţele documentelor normative, confirmată prin certificat de conformitate.
    Art. 97. – Capacitatea profesională a întreprinderii este îndeplinită atunci cînd managerul responsabil de activitatea atelierului de autoservice, în funcţie de serviciile prestate:
    a) deţine certificat de competenţă profesională valabil, eliberat în condiţiile art. 43, de modelul prevăzut în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice;
    b) are calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;
    c) are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în sfera de reparaţie şi deservire tehnică a vehiculelor rutiere.
    Art. 98. – (1) Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic auto şi cu o vechime în muncă mai mare de 5 ani  în domeniu pot conduce ateliere în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, în baza certificatului de competenţă profesională, fără a fi examinate printr-un test-grilă.
    (2) Valabilitatea certificatelor de competenţă profesională este de 3 ani.
    (3) Persoana căreia i s-a retras certificatul de competenţă profesională de 3 ori  nu mai are dreptul să gestioneze activităţi de autoservice timp de un an.
    Art. 99. – Condiţiile de instruire profesională a managerului responsabil de activitatea atelierului de autoservice în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională sînt stabilite de organul central de specialitate şi aprobate de Ministerul Educaţiei.
    Art. 100. – În vederea obţinerii autorizaţiei pentru  desfăşurarea activităţii de autoservice, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare atelier, cîte un dosar de autorizare care va cuprinde:
    a) cererea, în forma stabilită de Agenţie;
    b) copia certificatului de competenţă profesională al managerului responsabil de activitatea atelierului;
    c) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţei de bună reputaţie în condiţiile art. 18;
    d) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea atelierului;
    e) copiile buletinelor de verificare metrologică valabile a echipamentului şi mijloacelor de măsurare şi copiile certificatelor de atestare metrologică a standurilor şi utilajului de încercări;
    f) schiţa atelierului, la scara 1:100, cu amplasarea aparatelor şi utilajelor din dotarea atelierului;
    g) copia certificatului de conformitate.
    Art. 101. – (1) Agenţia examinează cererea de autorizare a activităţii de autoservice în termen de 20 de zile calendaristice şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.
    (2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris.
    (3) În caz de dezacord cu decizia Agenţiei, solicitantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, este în drept să înainteze o cerere prealabilă, cu sesizarea ulterioară a  instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art. 102. – Autorizaţia poate fi suspendată de Agenţie, parţial sau total, pe un termen de pînă la 30 de zile, în cazul:
    a) nerespectării uneia dintre condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei;
    b) desfăşurării unei activităţi pentru care nu se deţine autorizare;
    c) constatării şi sancţionării, mai mult de 3 ori, de către Agenţie, prin decizie definitivă conform legii, în decurs de 12 luni consecutive, a încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.
    Art. 103. – (1) Autorizaţia se retrage de către Agenţie în cazul în care:
    a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a autorizaţiei, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare;
    b) întreprinderea a furnizat, la momentul solicitării autorizaţiei, documente false sau conţinînd informaţii eronate;
    c) întreprinderea a solicitat prin cerere încetarea desfăşurării activităţii de autoservice;
    d) activitatea întreprinderii a încetat;
    e) autorizaţia a fost suspendată de 3 ori în decurs de 12 luni consecutive.
    (2) În cazul retragerii autorizaţiei, întreprinderea nu poate solicita o altă autorizaţie decît după 6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita autorizarea unui alt atelier pentru desfăşurarea activităţii de autoservice.
    (3) Agenţia suspendă sau retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de autoservice în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Art. 104. – La repararea, modificarea constructivă sau reconstrucţia vehiculelor rutiere, în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică, întreprinderile autorizate pot utiliza numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare omologate sau certificate, după caz, conform legislaţiei în vigoare.
    Art. 105. – Întreprinderile care efectuează activităţile prevăzute la art. 94 sînt obligate să elibereze, la cererea beneficiarului, certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să prevadă, dacă este cazul, şi perioada de garanţie pentru componentele noi ori recondiţionate utilizate, conform legislaţiei.
    Art. 106. – Întreprinderile autorizate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz trebuie să deţină suplimentar spaţii de depozitare, inclusiv pentru depozitarea temporară a acestor vehicule înainte de dezmembrare şi pentru produsele şi materialele de exploatare ce rezultă în urma dezmembrării, care să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) zona de colectare a vehiculelor rutiere scoase din uz trebuie împărţită în două zone separate, şi anume: o zonă unde vehiculele scoase din uz sînt predate de către proprietari şi o zonă pentru depozitarea temporară a acestora în vederea dezmembrării;
    b) să deţină suprafeţe impermeabile în zona în care se efectuează dezmembrarea şi depoluarea vehiculului rutier;
    c) să deţină containere adecvate pentru depozitarea bateriilor de acumulatoare;
    d) să deţină rezervoare pentru depozitarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frînă, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice alte lichide conţinute de vehiculul rutier scos din uz;
    e) să deţină spaţii pentru depozitarea anvelopelor uzate.
    Art. 107. – (1) Întreprinderile autorizate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sînt obligate să elibereze pe numele proprietarului vehiculului rutier dezmembrat un certificat de distrugere.
    (2) Se interzice comercializarea, în vederea reutilizării, a sistemelor, echipamentelor, componentelor, entităţilor tehnice şi pieselor de schimb, care duce la nerespectarea cerinţelor de siguranţă rutieră, stabilite de organul central de specialitate.
    Art. 108. – (1) Întreprinderile autorizate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sînt obligate:
    a) să asigure evidenţa strictă a tuturor vehiculelor rutiere asupra cărora s-a derulat activitatea pentru care au fost autorizate;
    b) să asigure evidenţa modului de tratare a caroseriilor/şasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare;
    c) să permită efectuarea controlului de către  organele abilitate şi să le pună la dispoziţie informaţia solicitată.
    (2) Evidenţele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se ţin în două registre distincte.
    (3) Întreprinderile sînt obligate să prezinte, în termen de 10 zile de la data dezmembrării vehiculului rutier, informaţia respectivă la gestionarul Registrului de stat al transporturilor în vederea radierii acestora din registru.
    (4) Autorizarea activităţii de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz este condiţionată de respectarea condiţiilor speciale de reutilizare, reciclare sau valorificare a pieselor, componentelor şi materialelor de exploatare rezultate ca urmare a dezmembrării, în scopul protejării mediului ambiant, a siguranţei rutiere şi pentru conservarea energiei, după caz.
    Art. 109. – Activitatea de reutilare a vehiculelor rutiere se poate efectua numai în baza cărţilor tehnologice pentru operaţiunile de reutilare solicitate spre autorizare conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul 4. Activitatea de montare, reparare
şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză
    Art. 110. – (1) Pot efectua operaţii de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză numai întreprinderile autorizate în acest scop de Agenţie, conform prevederilor prezentului cod, care activează în baza Regulamentului privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză.
    (2) Sînt admise spre montare şi utilizare pe teritoriul Republicii Moldova doar tahografele care deţin certificate de examinare de tip conform legislaţiei în vigoare sau care au fost omologate în altă ţară conform procedurilor de omologare prevăzute de Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR).
    (3) Sînt admise spre montare şi utilizare pe teritoriul Republicii Moldova doar limitatoarele de viteză care deţin certificate de examinare de tip conform legislaţiei în vigoare sau care au fost omologate în altă ţară conform procedurilor de omologare prevăzute de Regulamentul CEE-ONU nr. 89.
    (4) Tahografele şi limitatoarele de viteză montate pe vehiculul rutier trebuie verificate periodic, o dată la 2 ani, în ateliere autorizate pe teritoriul Republicii Moldova.
    Art. 111. – În vederea autorizării activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare atelier, cîte un dosar de autorizare care va cuprinde:
    a) cererea, în forma stabilită de Agenţie;
    b) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţei de bună reputaţie în condiţiile art. 18;
    c) copia certificatelor de competenţă profesională ale managerului şi experţilor direct implicaţi în lucrările de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, care confirmă că aceştia au urmat un curs de instruire şi perfecţionare în centre de instruire, perfecţionare şi atestare  profesională pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză; 
    d) copiile buletinelor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate;
    e) copia schiţei punctului de lucru (atelier şi pistă), la scara 1:100;
    f) copiile documentelor de aprobare de model pentru tahografe şi/sau limitatoare de viteză.
    Art. 112. – (1) Agenţia examinează, în termen de 20 de zile calendaristice, cererea de autorizare a activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.
    (2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris.
    (3) În caz de dezacord cu decizia Agenţiei, solicitantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, este în drept să înainteze o cerere prealabilă, cu sesizarea ulterioară a instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
    (4) Autorizaţia cu termenul de valabilitate expirat devine nulă.
    Art. 113. – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (2) Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză este prevăzut în Regulamentul privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză.
    (3) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrîngerea sau extinderea domeniului de autorizare.
    Art. 114. – (1) Autorizaţia se eliberează pentru activităţi de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză şi pentru tipuri specificate de tahografe, după caz.  Agenţia indică  în autorizaţie marca sigiliului pe care atelierul îl va aplica pe tahografe.
    (2) Întreprinderile autorizate eliberează clienţilor certificatul de garanţie pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză montate în atelier şi/sau pentru lucrările efectuate.
    Art. 115. – (1) Autorizaţia poate fi suspendată parţial sau total de către Agenţie, pe un termen de pînă la  30 de zile, în cazul constatării repetate, în decurs de 12 luni consecutive, a încălcării condiţiilor care au stat la baza autorizării şi/sau a Regulamentului privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză.
    (2) Autorizaţia se retrage de către Agenţie în cazul în care:
    a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a autorizaţiei, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare;
    b) întreprinderea a furnizat, la momentul solicitării autorizaţiei, documente false sau conţinînd informaţii eronate;
    c) întreprinderea a solicitat prin cerere încetarea desfăşurării activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;
    d) activitatea întreprinderii a încetat;
    e) autorizaţia a fost suspendată de 3 ori în decurs de 12 luni consecutive.
    (3)  În cazul retragerii autorizaţiei, întreprinderea nu poate solicita o altă autorizaţie decît după 6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita autorizarea unui alt atelier pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză.
    (4) Agenţia retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, cu adresarea ulterioară în instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile     de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    Art. 116. – În cazul reînnoirii, deteriorării, proastei funcţionări, pierderii sau furtului cartelei tahografice eliberate întreprinderilor autorizate, se eliberează o nouă cartelă tahografică în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens. Atunci cînd este eliberată o nouă cartelă tahografică în vederea înlocuirii celei expirate, noua cartelă va păstra numărul de cod al atelierului, majorîndu-se însă numărul de ordine cu o unitate.
    Art. 117. – Pe perioada de valabilitate a autorizaţiei, titularul de autorizaţie este supus controlului din partea Agenţiei privind modul de efectuare a verificării tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză, inclusiv prin vizite de control la punctul de lucru.
Capitolul 5. Activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere
în vederea eliberării certificatului internaţional de
cîntărire a vehiculului rutier

    Art. 118. – (1) Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este introdus, în conformitate cu Convenţia internaţională privind armonizarea controlului mărfurilor la frontiere, încheiată la Geneva la 21 octombrie 1982, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 215-XVI din 23 octombrie 2008, în scopul simplificării procedurilor de trecere a frontierelor şi, în special, pentru a evita procedurile repetate de cîntărire a vehiculelor rutiere de mărfuri care circulă pe teritoriile părţilor contractante.
    (2) Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este eliberat de către întreprinderile care dispun de staţii de cîntărire special amenajate în acest sens, autorizate de Agenţie.
    (3) Utilizarea certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier de către operatorii de transport rutier este facultativă.
    Art. 119. – Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a veculului rutier se eliberează pe un termen de 5 ani întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile:
    a) de bună reputaţie şi competenţă profesională;
    b) de existenţă a spaţiilor adecvate.
    Art. 120. – În vederea obţinerii autorizaţiei, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova depune la Agenţie, pentru fiecare staţie de cîntărire, un set de documente care va cuprinde:
    a) cererea, în forma stabilită de Agenţie;
    b) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie în condiţiile art. 18;
    c) copiile certificatelor de competenţă profesională ale managerului şi experţilor care efectuează cîntărirea, ce confirmă că aceştia au urmat un curs de instruire şi perfecţionare în centre de instruire, perfecţionare şi atestare profesională pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire;
    d) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei;
    e) copiile buletinelor de verificare metrologică valabile ale echipamentului şi mijloacelor de măsurare şi copiile certificatelor de atestare metrologică ale standurilor şi utilajului de încercări;
    f) copia schiţei staţiei, la scara 1:100, cu indicarea amplasării aparatelor şi utilajelor din dotare, a parcării şi căilor de acces.
    Art. 121. – Staţiile de cîntărire urmează a fi dotate cu aparate şi utilaje care corespund fie:
    a) recomandării OIML R 76 „Instrumente de cîntărire nonautomate”, clasa de exactitate III sau mai mare; fie
    b) recomandării OIML R 134 „Instrumente automate de cîntărire a vehiculelor rutiere aflate în mişcare”, clasa de exactitate II sau mai mare. În cazul măsurării masei pe o osie ordinară pot fi admise valori mai mari de eroare.
    Art. 122. – (1) Agenţia examinează cererea de autorizare a activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier în termen de 20 de zile calendaristice şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.
    (2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prescris.
    (3) În caz de dezacord cu decizia Agenţiei, solicitantul, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, este în drept să înainteze o cerere prealabilă, cu sesizarea ulterioară a  instanţei de judecată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (4) Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, întreprinderea va solicita Agenţiei prelungirea termenului de valabilitate a acesteia.
    Art. 123. – (1) Autorizaţia pentru  desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (2) Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere şi cel al certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier sînt prevăzute în anexa nr. 2 şi nr. 4 la prezentul cod.
    (3) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrîngerea sau extinderea domeniului de autorizare.
    (4) Autorizaţia cu termenul de valabilitate expirat devine nulă.
    Art. 124. – (1) Autorizaţia poate fi suspendată de către Agenţie, pe un termen de pînă la 30 de zile, în cazul constatării repetate, în decurs de 12 luni consecutive, a încălcării condiţiilor care au stat la baza autorizării.
    (2) Autorizaţia se retrage de către Agenţie în cazul în care:
    a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea autorizaţiei, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare;
    b) întreprinderea a furnizat, la momentul solicitării autorizaţiei, documente false sau conţinînd informaţii eronate;
    c) certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier conţine date false;
    d) întreprinderea a solicitat prin cerere încetarea desfăşurării activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier;
    e) activitatea întreprinderii a încetat;
    f) autorizaţia a fost suspendată de 3 ori în decurs de 12 luni consecutive.
    (3) În cazul retragerii autorizaţiei, întreprinderea nu poate solicita o altă autorizaţie decît după  6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita autorizarea unei alte staţii de cîntărire.
    (4) Agenţia suspendă sau retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Capitolul 6. Activitatea de inspecţie tehnică periodică
    Art. 125. – (1) Inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere se efectuează în cadrul staţiilor de inspecţie tehnică specializate şi autorizate de către Agenţie, în condiţiile prezentului cod.
    (2) Staţiile autorizate să desfăşoare activitate de inspecţie tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze  autorizaţia pentru această activitate.
    (3) În activitatea staţiilor de inspecţie tehnică este admisă utilizarea doar a aparatelor de măsurare verificate metrologic, precum şi a utilajului special prevăzut de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere.
    (4) La activitatea de inspecţie tehnică periodică este admis doar personalul pregătit şi atestat profesional în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie.
    (5) Vehiculele rutiere înmatriculate în Republica Moldova sînt supuse inspecţiei tehnice periodice, cu respectarea următoarei periodicităţi:
    a) vehiculele rutiere utilizate la transportul persoanelor în folos public şi cele implicate în transportarea mărfurilor periculoase – o dată la 6 luni;
    b) alte tipuri de vehicule rutiere – o dată pe an.
    (6) Datele cu referinţă la vehiculele rutiere supuse inspecţiei tehnice periodice se generalizează zilnic, cu transmiterea ulterioară a acestora, în formă electronică, către Agenţie.
    (7) Modelul raportului de inspecţie tehnică periodică, precum şi al ecusonului corespunzător eliberat vehiculelor inspectate sînt stabilite în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere.  
    Art. 126. – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică se acordă întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile:
    a) de bună reputaţie;
    b) de existenţă a bazei tehnico-materiale;
    c) de competenţă profesională.
    (2) Condiţia privind buna reputaţie a întreprinderii se consideră îndeplinită în cazul în care managerii şi experţii de inspecţie tehnică angajaţi:
    a) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni care îi fac incompatibili cu activitatea prestată şi nu au fost privaţi, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii;
    b) nu au fost sancţionaţi contravenţional pentru încălcări repetate, în decursul unui an calendaristic, ale normelor în vigoare privind drepturile de muncă, condiţiile de salarizare şi de angajare sau privind regimul din transporturi.
    Condiţia de bună reputaţie rămîne neîndeplinită pînă la expirarea termenului de prescripţie privind răspunderea contravenţională, stingerea antecedentelor penale, reabilitarea judecătorească, după caz.
    (3) Condiţia privind baza tehnico-materială se consideră îndeplinită dacă întreprinderea face dovada că deţine în folosinţă exclusivă şi permanentă, în proprietate sau locaţiune, spaţii adecvate, care permit accesul liber al vehiculelor rutiere la standurile de inspecţie, precum şi dispune, cu drept de proprietate,  leasing financiar sau locaţiune, de următoarele amenajări şi echipamente tehnice:
    a) canal de vizitare (cu adîncime corespunzătoare) cu instalaţie de iluminare (lampă portabilă de 12 sau 24 V), prevăzut cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor în articulaţii care să permită minim 4 mişcări liniare;
    b) instalaţie pentru evacuarea gazelor de eşapament;
    c) stand de verificare a frînelor cu role;
    d) analizor cu 4 gaze (pentru CO şi λ) cu precizie de minimum:
    ±0,06 % pentru CO;
    ±0,5 % pentru CO2;
    ±0,1 % pentru O2;
    ±12 ppm pentru HC;
    e) opacimetru, destinat măsurării opacităţii gazelor de eşapament emise de motoarele cu aprindere prin comprimare, cu o precizie de minimum ± 0,2 m-1 ;
    f) aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă;
    g) dispozitiv de măsurare a presiunii în pneuri, cu o precizie de ± 0,25 atm;
    h) dispozitiv de măsurare a adîncimii profilului pneurilor, cu o precizie de ± 0,1 mm;
    i) cîntar pentru măsurarea maselor (integrat în standul de verificare a frînelor sau separat), cu o precizie de minimum ± 2% din valoarea măsurată;
    j) dispozitiv pentru verificarea amortizoarelor prevăzut cu excitator la 15 Hz, în cazul liniilor de control destinate inspecţiei tehnice periodice a autoturismelor;
    k) dispozitiv de măsurare a jocului volanului, cu o precizie de ±0,5o;
    l) indicator al lichidului de frînă;
    m) dispozitiv de apreciere a nivelului de zgomot (cu excepţia staţiilor autorizate pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere cu masa totală autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv);
    n) stand de control al unghiului de reglare a roţilor de direcţie;
    o) cameră video cu conectare la reţeaua locală de calculatoare, pentru completarea informaţiei privind vehiculele rutiere supuse inspecţiei tehnice periodice;
    p) utilaj de calcul conectat la un program unic de evidenţă a inspecţiei tehnice periodice, pentru monitorizarea procesului tehnologic şi asigurarea schimbului informaţional cu Agenţia.
    (4) Condiţia privind competenţa profesională se consideră îndeplinită dacă întreprinderea face dovada că are angajaţi, cu contract de muncă, cadre manageriale şi experţi cu studii superioare sau medii speciale cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto şi certificat de competenţă profesională, iar pentru experţi, suplimentar, şi permis de conducere valabil pentru categoriile de vehicule rutiere pentru care se va presta activitatea de inspecţie tehnică periodică.  
    Art. 127. – (1) Certificatele de competenţă profesională al managerului şi al expertului de inspecţie tehnică se eliberează de către Agenţie, în urma efectuării unor cursuri de calificare şi promovării unui test-grilă, în conformitate cu art. 43, în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie.
    (2) Atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică în conformitate cu prevederile actelor normative ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT), cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) şi ale Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) este condiţionată de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie, soldat cu promovarea testului-grilă de atestare profesională susţinut în faţa comisiei de evaluare, cu participarea unui reprezentant al Agenţiei.
    (3) În caz de nepromovare a testului-grilă, solicitantul are dreptul la o nouă evaluare în decurs de 14 zile.
    (4) După un al doilea test nepromovat, candidatul poate solicita o nouă testare doar după urmarea unui nou curs de pregătire profesională.
    (5) Modelul certificatului de competenţă profesională al managerului şi al expertului de inspecţie tehnică este prevăzut în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere. Termenul de valabilitate a certificatului este de 3 ani.
    Art. 128. – (1) Persoana care solicită eliberarea sau reînnoirea, după caz, a certificatului de manager pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să deţină diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;
    b) să aibă o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul reparaţiei, inspecţiei sau deservirii tehnice a vehiculelor rutiere;
    c) să urmeze un curs de calificare iniţială sau formare periodică, după caz, a managerilor antrenaţi în activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere, soldat cu promovarea unui test-grilă de evaluare.
    (2) Persoana care solicită eliberarea sau reînnoirea, după caz, a certificatului de expert pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să deţină diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;
    b) să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în domeniul reparaţiei sau al deservirii tehnice a vehiculelor rutiere;
    c) să urmeze un curs de calificare iniţială sau de formare periodică, după caz, a experţilor antrenaţi în activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere, soldat cu promovarea unui test-grilă de evaluare;
    d) să posede permis de conducere valabil corespunzător genului de activitate prestat de staţia de inspecţie tehnică.
    (3) Pregătirea şi atestarea profesională a cadrelor manageriale şi a experţilor pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi  atestare profesională autorizate de Agenţie sînt organizate în baza programelor de instruire şi normelor metodologice stabilite de organul central de specialitate.
    Art. 129.  – (1) În funcţie de destinaţia şi masa totală maximă autorizată a vehiculelor rutiere inspectate, autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică include următoarele genuri de activitate:
    a) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv;
    b) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere, inclusiv pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone;
    c) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT);
    d) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu condiţiile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR);
    e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu condiţiile Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP);
    f) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerinţele Acordului INTERBUS;
    g) efectuarea clasificării pe categorii de confort a autobuzelor şi autocarelor.
    (2) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică include menţiunea cu privire la genul/genurile de activitate specificate la alin. (1) pentru care a fost autorizată staţia de inspecţie tehnică.
    Art. 130. – În vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare subdiviziune a staţiei de inspecţie tehnică, cîte un dosar de autorizare, care va cuprinde:
    a) cererea de forma stabilită de Agenţie;
    b) copia statutului întreprinderii;
    c) actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a edificiului;
    d) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de onorabilitate;
    e) copiile certificatelor de competenţă profesională ale managerului responsabil de activitatea staţiei şi ale personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică;
    f) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei;
    g) copiile buletinelor valabile de verificare metrologică a echipamentului şi mijloacelor de măsurare, precum şi copiile certificatelor de atestare metrologică a standurilor şi utilajului de încercări;
    h) schiţa staţiei, cu indicarea dimensiunilor şi a modului de amplasare a aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei, a parcării, vecinătăţilor.
    Art. 131. – (1) Agenţia examinează cererea de autorizare a staţiei de inspecţie tehnică în termen de 10 zile calendaristice şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.
    (2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prescris, precizînd, totodată, modul de înlăturare a acestora.
    (3) Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică, întreprinderea va solicita Agenţiei prelungirea termenului de valabilitate a acesteia.
    Art. 132. – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică se eliberează pe un termen de 5 ani.
    (2) Modelul autorizaţiei pentru  desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică este prevăzut în  Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere.
    (3) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrîngerea sau extinderea domeniului de autorizare.
    (4) Autorizaţia cu termenul de valabilitate depăşit este nulă.
    Art. 133. – Staţiile de inspecţie tehnică titulare ale autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică sînt obligate:
    a) să admită efectuarea inspecţiei tehnice periodice doar pentru categoriile de vehicule rutiere şi genurile de activităţi prevăzute în autorizaţie;
    b) să admită la activitatea de inspecţie tehnică periodică doar experţi atestaţi profesional corespunzător categoriei din care face parte vehiculul rutier inspectat şi genului de activitate solicitat;
    c) să respecte reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere prevăzute în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere;
    d) să certifice starea tehnică a vehiculului rutier doar după prezentarea acestuia pe linia de testare şi susţinerea tuturor încercărilor, soldată cu constatarea calificativelor corespunzătoare stabilite de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;
    e) să utilizeze pentru certificarea stării tehnice a vehiculului rutier doar aparate verificate metrologic, precum şi utilaj  special prevăzut de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;
    f) să menţioneze în raportul de inspecţie tehnică periodică toate defectele constatate ce condiţionează respingerea vehiculului rutier în rezultatul inspecţiei tehnice periodice, precum şi să nu admită menţionarea în raport a unor neconformităţi tehnice pe care vehiculul rutier nu le prezintă;
    g) să transmită la timp către Agenţie datele complete şi veridice cu privire la activitatea de inspecţie tehnică periodică;
    h)  să nu admită la completarea raportului de inspecţie tehnică periodică alte persoane decît expertul de inspecţie tehnică atestat căruia i-a fost distribuită ştampila pentru aplicare pe raport;
    i) să acumuleze şi să păstreze în arhivă timp de 3 ani dosarele privind vehiculele rutiere inspectate, care vor  include documentele minime necesare stabilite în metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;
    j) să înştiinţeze Agenţia, în termen de cel mult 10 zile, despre modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea autorizaţiei şi ale condiţiilor care au stat la baza eliberării acesteia.
    Art. 134. – (1) Agenţia suspendă, restrînge sau retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică şi/sau retrage certificatul de competenţă profesională al expertului de inspecţie tehnică, după caz.
    (2) Autorizaţia se suspendă pe un termen de 30 de zile în cazul constatării repetate, în decurs de un an, a  abaterilor de la normele de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică. Pentru fiecare abatere suplimentară constatată în decursul aceluiaşi an după aplicarea primei suspendări, autorizaţia se suspendă pe un termen de 60 de zile. Se consideră abatere:
    a) nerespectarea metodologiei de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;
    b) transmiterea către Agenţie a unor date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitatea de inspecţie tehnică periodică;
    c) nemenţionarea în raportul de inspecţie tehnică periodică a tuturor defectelor constatate ce condiţionează respingerea unui vehicul rutier în rezultatul inspecţiei tehnice periodice;
    d) utilizarea unui aparat de măsurare sau utilaj cu termenul de valabilitate expirat a buletinului de verificare metrologică sau în lipsa acestui buletin;
    e) completarea raportului de inspecţie tehnică periodică de către o altă persoană decît expertul de inspecţie tehnică atestat căruia i-a fost distribuită ştampila pentru aplicare pe raport;
    f) menţionarea în raportul de inspecţie tehnică periodică a unor neconformităţi tehnice pe care vehiculul rutier nu le prezintă;
    g) lipsa documentelor minime necesare din dosarul vehiculului rutier care a trecut inspecţia tehnică periodică;
    h) abaterea comisă de un expert de inspecţie tehnică, soldată cu retragerea de către Agenţie a certificatului de atestare profesională.
    (3) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii  de inspecţie tehnică periodică se restrînge pentru anumite categorii de vehicule şi/sau pentru anumite genuri de activitate prevăzute în aceasta pe perioada în care nu mai sînt îndeplinite condiţiile  care au stat la baza eliberării autorizaţiei.
    (4) Autorizaţia se retrage:
    1) la cererea întreprinderii privind încetarea activităţii de inspecţie tehnică periodică;
    2) dacă se constată că întreprinderea a furnizat documente false sau documente conţinînd informaţii eronate la momentul solicitării autorizaţiei;
    3) dacă nu sînt respectate condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei; 
    4) în cazul comiterii repetate, în decurs de un an, a unor abateri grave, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, de la prevederile normelor de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică, după cum urmează:
    a) certificarea stării tehnice a vehiculului rutier în lipsa acestuia;
    b) confirmarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul rutier care nu corespunde cerinţelor tehnice;
    c) certificarea stării tehnice a vehiculului rutier în perioada în care autorizaţia este suspendată sau restrînsă pentru genul de activitate respectiv;
    d) certificarea stării tehnice a vehiculului rutier în perioada în care aparatele de măsurare sau utilajul necesar efectuării inspecţiei tehnice periodice nu îndeplinesc cerinţele reglementărilor tehnice sau în lipsa aparatelor şi utilajelor necesare pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice;
    e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehicule rutiere din categorii necuprinse în autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică sau de către expertul de inspecţie tehnică care nu este atestat corespunzător genului de activitate solicitat sau care are certificatul de competenţă profesională retras.
    Art. 135. – (1) Certificatul de competenţă profesională a expertului de inspecţie tehnică se retrage de către Agenţie, în condiţiile art. 134 alin. (1), în cazul:
    a) comiterii repetate, în decurs de un an, a uneia dintre abaterile de la normele de desfăşurare a inspecţiei tehnice periodice stipulate la art. 134 alin. (2);
    b) comiterii uneia dintre abaterile grave de la normele de desfăşurare a inspecţiei tehnice periodice stipulate la art. 134 alin. (4) pct. 4).
    (2) Decizia cu privire la  retragerea certificatului de competenţă profesională poate fi contestată de expertul de inspecţie tehnică la Agenţie, care va examina cazul în termen de 7 zile de la data depunerii contestaţiei.
    (3) În cazul retragerii certificatului de competenţă profesională, obţinerea unui nou certificat se admite doar după expirarea unei perioade de 60 de zile de la data retragerii certificatului iniţial şi se efectuează în condiţiile art. 127.
    (4) Persoana căreia i s-a retras certificatul de competenţă profesională de 3 ori este în drept să presteze activitate de expert de inspecţie tehnică în cadrul staţiei de inspecţie numai după expirarea unui termen de 2 ani.
    Art. 136. – (1) În cazul retragerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică, întreprinderea nu poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii decît după   6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita autorizarea unei alte staţii de inspecţie tehnică.
    (2) Staţia de inspecţie tehnică căreia i s-a retras autorizaţia pentru desfăşurarea  activităţii de inspecţie tehnică periodică de 3 ori este în drept să solicite o nouă autorizaţie numai după expirarea unui termen de 2 ani.
Titlul VI
TIMPUL DE MUNCĂ ŞI ODIHNĂ
A CONDUCĂTORILOR AUTO
    Art. 137. – (1) În vederea prevenirii cauzelor generatoare de accidente rutiere, întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere şi persoanele obligate să vegheze siguranţa circulaţiei rutiere.
    (2) În sensul prezentului cod, persoanele obligate să vegheze siguranţa rutieră sînt conducătorii auto şi managerul de transport rutier.
    Art. 138. – (1) Prevederile prezentului titlu se aplică transportului rutier:
    a) de mărfuri, cu vehicule rutiere, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone;
    b) de persoane, cu vehicule rutiere care sînt construite sau amenajate pentru a putea asigura transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi care sînt destinate acestui scop, precum şi cu vehicule rutiere care activează în regim de taxi.
    (2) Prevederile Acordului AETR se aplică în locul prevederilor prezentului titlu în cazul operaţiunilor de transport rutier în trafic internaţional efectuate în parte în afara Republicii Moldova şi/sau a Uniunii Europene cu:
    a) vehicule înmatriculate în Uniunea Europeană sau în statele care sînt părţi la AETR, pentru tot traseul;
    b) vehicule înmatriculate într-un stat care nu este parte la AETR, numai pentru partea traseului situată pe teritoriul Uniunii Europene sau al statelor care sînt părţi la AETR.
    (3) Acţiunea prezentului titlu nu se extinde asupra transporturilor rutiere efectuate cu:
    a) vehiculele rutiere menţionate la art. 2 lit. a) şi b) din prezentul cod;
    b) vehicule rutiere utilizate pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate, lungimea rutei nedepăşind 50 km;
    c) vehicule rutiere sau ansamblu de vehicule rutiere cu o masă maximă autorizată ce nu depăşeşte 7,5 tone, utilizate pentru transporturi rutiere de mărfuri în scopuri necomerciale.
    Art. 139. – (1) Durata de conducere zilnică nu trebuie să depăşească 9 ore. Durata de conducere zilnică poate fi prelungită pînă la cel mult 10 ore, dar nu mai mult de două ori pe parcursul săptămînii.
    (2) Durata de conducere săptămînală nu trebuie să depăşească 56 de ore.
    (3) Durata de conducere totală acumulată nu trebuie să depăşească 90 de ore pe parcursul a două săptămîni consecutive.
    (4) Duratele de conducere zilnice şi săptămînale cuprind toate duratele de conducere înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova sau al unui alt stat.
    Art. 140. – (1) După o perioadă de 4 ore şi jumătate de conducere, conducătorul auto trebuie să facă o pauză neîntreruptă de cel puţin 45 de minute, exceptînd cazul în care îşi începe o perioadă de repaus.
    (2) Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză de cel puţin 15 minute, urmată de o pauză de cel puţin 30 de minute, pauze intercalate pe parcursul perioadei de conducere astfel încît să se respecte prevederile alin. (1).
    Art. 141. – (1) Conducătorul auto este obligat să respecte perioadele de repaus zilnic şi săptămînal.
    (2) Pe parcursul fiecărei perioade de 24 de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămînal, conducătorul auto trebuie să beneficieze de o nouă perioadă de repaus zilnic.
    (3) Dacă perioada de repaus zilnic care intră în această perioadă de 24 de ore este de cel puţin 9 ore, dar mai puţin de 11 ore, perioada respectivă de repaus zilnic este considerată perioadă de repaus zilnic redusă.
    (4) O perioadă de repaus zilnic  poate fi prelungită pentru a deveni perioadă de repaus săptămînal normală sau perioadă de repaus săptămînal redusă.
    (5) Un conducător auto nu poate beneficia de  mai mult de 3 perioade de repaus zilnic reduse între 2 perioade de repaus săptămînal.
    (6) Prin derogare de la alin. (2), atunci cînd vehiculul este condus de un echipaj, un conducător auto trebuie să beneficieze de o nouă perioadă de repaus zilnic de cel puţin 9 ore pe parcursul a 30 de ore după perioada de repaus zilnic sau săptămînal.
    (7) Pe parcursul a 2 săptămîni consecutive, un conducător auto trebuie să respecte cel puţin:
    a) 2 perioade de repaus săptămînal normale; sau
    b) o perioadă de repaus săptămînal normală şi o perioadă de repaus săptămînal redusă de cel puţin 24 de ore. Reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfîrşitul celei de-a treia săptămîni care urmează săptămînilor în cauză. O perioadă de repaus săptămînal începe pînă la sfîrşitul a 6 perioade de 24 de ore de la perioada de repaus săptămînal precedentă.
    (8) Orice perioadă de repaus zilnic luată în compensaţie pentru reducerea unei perioade de repaus săptămînal trebuie alipită unei alte perioade de repaus de cel puţin 9 ore.
    (9) În cazul în care un conducător auto solicită acest lucru, perioadele de repaus zilnic şi perioadele de repaus săptămînal reduse luate departe de baza de staţionare a vehiculului pot fi efectuate la bordul vehiculului rutier, cu condiţia ca acesta să fie dotat cu cabină de dormit corespunzătoare şi să fie în staţionare.
    (10) O perioadă de repaus săptămînal care începe pe parcursul unei săptămîni şi continuă în săptămîna următoare poate fi alipită oricăreia dintre aceste săptămîni, dar nu amîndurora.
    Art. 142. – Se interzice remunerarea conducătorilor auto salariaţi, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţele parcurse şi cantitatea de mărfuri transportată, cu excepţia cazului în care aceste remunerări nu sînt de natură să afecteze siguranţa rutieră.
    Art. 143. – (1) Întreprinderile şi operatorii de transport rutier organizează activitatea conducătorilor auto astfel încît aceştia să se conformeze duratelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de repaus.
    (2) Întreprinderile şi operatorii de transport rutier dau instrucţiuni corespunzătoare conducătorilor auto şi efectuează controale periodice pentru a se asigura de respectarea duratelor de conducere, a pauzelor şi perioadelor de repaus.
    (3) Întreprinderea şi operatorii de transport rutier poartă răspundere pentru încălcările comise de către conducătorii auto ai întreprinderii/operatorului, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui stat străin.
    Art. 144. –  (1) Pînă la intrarea în vigoare a prevederilor privind obligativitatea dotării vehiculelor rutiere cu tahografe, evidenţa timpului de muncă şi odihnă urmează să fie efectuată, de către fiecare membru al echipajului, în scris, pe foaia de parcurs, cu folosirea simbolurilor grafice adecvate şi cu indicarea perioadelor de conducere şi de repaus.
    (2) Membrii echipajului trebuie să aibă mereu la ei şi să poată prezenta la control foile de înregistrare pentru săptămîna în curs şi pentru ultima zi a săptămînii precedente în cursul căreia ei au condus.
    (3) Operatorii de transport rutier păstrează foile de înregistrare completate conform alin. (1) pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive de la data ultimei înscrieri şi le prezintă, la cerere, agenţilor de control.
Titlul VII
TARIFE
    Art. 145. – (1) La efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate speciale, ocazionale, în cont propriu şi de mărfuri, precum şi la prestarea serviciilor de activităţi conexe, cu excepţia activităţii de autogară, tarifele se stabilesc liber, în baza cererii şi a ofertei.
    (2) Tarifele la serviciile de transport rutier  prin servicii regulate în trafic raional şi interraional, precum şi la serviciile de autogară, sînt stabilite de organul central de specialitate, iar tarifele la serviciile de transport rutier prin servicii regulate în trafic local sau municipal sînt stabilite de către consiliile locale sau municipale, după caz, conform metodologiei aprobate de Guvern.
    Art. 146. – Eliberarea autorizaţiilor se face în baza tarifelor stabilite în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător.
Titlul VIII
CONTROLUL
    Art. 147. – Agenţia este autoritatea care asigură efectuarea monitorizării şi controlului asupra îndeplinirii şi respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere.
    Art. 148. – (1) În sensul prezentului cod, monitorizarea şi controlul activităţii  de transport rutier şi al activităţilor conexe transportului rutier se efectuează în trafic şi/sau la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, în conformitate cu Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, de către inspectorii împuterniciţi în acest scop prin decizii de control ale Agenţiei.
    (2) Inspectorii Agenţiei sînt abilitaţi să exercite controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere şi să aplice sancţiuni contravenţionale ce ţin de acest  domeniu prevăzute de Codul contravenţional.
    (3) În timpul exercitării atribuţiilor de monitorizare şi control, inspectorii Agenţiei au obligaţia să poarte uniforma de serviciu, cu însemnele specifice, şi, în mod suplimentar, echipamentul de protecţie, în cazul controlului în trafic.
    Art. 149. – (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control pentru care sînt învestiţi, inspectorii Agenţiei au drept de control în trafic, în punctele unde staţionarea sau parcarea este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a persoanelor, asupra tuturor vehiculelor rutiere care efectuează transport rutier de persoane sau de mărfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte state, în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier.
    (2) În cazul efectuării transportului rutier de persoane cu un vehicul rutier fără a se putea face dovada că se deţin licenţa de transport rutier, copia conformă a licenţei de transport rutier, autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate valabilă pentru punctul de pe rută în care se efectuează controlul unde a fost staţionat, carnetul  INTERBUS, autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat, contractul încheiat cu beneficiarul de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale, după caz,  sau în cazul efectuării transportului rutier de persoane în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăşesc localitatea unde este înregistrată întreprinderea, pe lîngă aplicarea amenzii corespunzătoare, inspectorii Agenţiei şi/sau angajaţii Inspectoratului Naţional de Patrulare aplică şi măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare (în continuare – măsură de suspendare).
    (3) La aplicarea măsurii de suspendare se întocmeşte un proces-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare în două exemplare, dintre care un exemplar se înmînează sau se comunică conducătorului auto, în cazul în care acesta refuză primirea.
    (4) Măsura de suspendare se aplică pentru un termen de 6 luni.
    (5) Măsura de suspendare încetează înainte de expirarea termenului de 6 luni, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
     a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data înmînării sau a comunicării procesului-verbal de reţinere;
    b) se prezintă dovada achitării amenzii contravenţionale.
    (6) Agenţia informează contravenientul despre măsura de suspendare, de asemenea informează în legătură cu aceasta organul competent responsabil de  eliberarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatelor de înmatriculare  în termen de 3 zile de la data înmînării sau comunicării procesului- verbal de reţinere.
    (7) Contravenientul nu beneficiază de reducerea termenului de suspendare, conform prevederilor alin. (5), în cazul în care, în cel mult 12 luni consecutive de la încetarea măsurii de suspendare, săvîrşeşte o faptă pentru care se aplică măsura suspendării dreptului de utilizare a aceluiaşi vehicul rutier.
    Art. 150. – (1) Inspectorul Agenţiei are dreptul să oprească vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice şi execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control.
    (2) Inspectorii Agenţiei trebuie să fie echipaţi şi plasaţi astfel încît să poată fi observaţi şi recunoscuţi cu uşurinţă de către participanţii la trafic atunci cînd adresează acestora semnale de oprire.
    (3) Semnalele se execută pe timpul zilei cu braţul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopţii – numai cu bastoane iluminate sau reflectorizante, similare cu cele din dotarea poliţiştilor rutieri.
    (4) Neoprirea la semnalul inspectorului în trafic şi sustragerea de la efectuarea controlului se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional.
    Art. 151. – (1) Agenţia efectuează verificarea respectării limitelor maselor totale maxime autorizate ale vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de transport rutier.
    (2) Limita masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier utilizat la operaţiunile de transport rutier se determină din documentele de transport sau prin însumarea cîntăririlor tuturor axelor vehiculului rutier.
    (3) În cazul în care, în urma efectuării cîntăririi, nu se constată depăşirea limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, inspectorul Agenţiei înmînează conducătorului auto al vehiculului rutier cîntărit un tichet de cîntar cu semnătura şi ştampila inspectorului.
    (4) În cazul constatării depăşirii limitei masei totale maxime autorizate a vehiculului rutier, inspectorul Agenţiei  întocmeşte un proces-verbal de constatare a contravenţiei, la care anexează tichetul de cîntar cu semnătura şi ştampila sa.
    Art. 152. – (1) Controlul asupra respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier este realizat atît în trafic, cît şi la sediile operatorilor de  transport auto.
    (2) În cadrul activităţii de control asupra respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto trebuie să se respecte următoarele cerinţe minime de control:
    a) să se verifice anual cel puţin 1% din numărul total de  zile lucrate în cursul anului de conducătorii auto autohtoni care cad sub incidenţa prezentului cod;
    b) să se verifice în trafic cel puţin 15% din numărul total de zile de lucru ale conducătorilor auto autohtoni verificate anual şi cel puţin 25% din acest număr de zile să se verifice la sediile întreprinderilor de transport rutier.
Titlul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art. 153. – (1) Prezentul cod intră în vigoare după o lună de la data publicării, cu următoarele excepţii:
    a) prevederile ce ţin de obligativitatea dotării cu limitatoare de viteză a vehiculelor rutiere înmatriculate pentru prima oară în Republica Moldova pînă la intrarea în vigoare a prezentului cod se pun în aplicare după cum urmează:
    – după 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod – pentru vehiculele rutiere implicate în transporturi rutiere în trafic naţional;
    – după un an de la intrarea în vigoare a prezentului cod – pentru vehiculele rutiere implicate în transporturi rutiere în trafic internaţional;
    b) prevederile ce ţin de obligativitatea dotării cu tahografe a vehiculelor rutiere înmatriculate pentru prima oară în Republica Moldova pînă la intrarea în vigoare a prezentului cod se pun în aplicare după 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod;
    c) prevederile ce ţin de obligativitatea deţinerii de către operatorii de transport rutier a cel puţin 1/3 din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea, cu drept de proprietate sau de leasing financiar, se pun în aplicare conform următorului grafic:
    – de la 1 ianuarie 2015 – cel puţin 20% din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea trebuie să fie deţinute în proprietate sau în leasing financiar;
    – de la 1 ianuarie 2016 – cel puţin 1/3 din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea trebuie să fie deţinute în proprietate sau în leasing financiar;
    d) prevederile art. 19 alin. (2) se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2015;
    e) licenţierea operatorilor de transport rutier de mărfuri în trafic internaţional este obligatorie începînd cu 1 ianuarie 2015, iar a celor care activează în trafic naţional – începînd cu 1 ianuarie 2016;
    f) licenţierea activităţii de autogară este obligatorie începînd cu 1 ianuarie 2016;
    g) autorizarea activităţii de autoservice, activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză şi a activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este obligatorie începînd cu 1 ianuarie 2015;
    h) prevederile ce ţin de obligativitatea procedurii de evaluare a conformităţii şi de certificare a sistemelor de management în domeniul transporturilor rutiere se pun în aplicare după un an de la intrarea în vigoare a prezentului cod. 
    (2) Permisele de activitate pe rută eliberate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28 iulie 2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje îşi păstrează valabilitatea pînă la aprobarea programelor de transport rutier.
    (3) Licenţele pentru genurile de activitate stabilite în Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător îşi păstrează valabilitatea pînă la expirarea termenului pentru care au fost eliberate, iar deţinătorii acestora au obligaţia de a respecta prevederile prezentului cod.
    (4) Din momentul publicării prezentului cod şi pînă la aprobarea noilor programe de transport rutier elaborate şi aprobate în conformitate cu prezentul cod este interzisă operarea oricăror modificări în reţeaua de rute regulate în trafic naţional existentă la momentul publicării.
    (5) Programele de transport rutier locale, municipale şi raionale, precum şi programul de transport rutier
interraional şi cel internaţional vor fi aprobate în conformitate cu prezentul cod pînă la 31 decembrie 2014.
    (6) Programele de transport rutier raionale, programul de transport interraional şi programul de transport internaţional, aprobate conform alin. (5), vor cuprinde atît reţeaua de rute regulate existentă la momentul intrării în vigoare a prezentului cod, cît şi rutele noi atribuite de organul central de specialitate în conformitate cu prevederile art. 36 din prezentul cod.
     (7) Prevederile alin. (4), (5) şi (6) din art. 37 şi ale 
art. 38 din prezentul cod nu se aplică pentru rutele introduse în conformitate cu alin. (6).
    (8) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate şi autorizaţia de transport rutier de persoane în trafic internaţional, conform programelor de transport rutier aprobate în condiţiile alin. (5), (6) şi (7) se eliberează  de către     Agenţie operatorilor de transport rutier cărora le-a fost acordat dreptul de deservire a rutei/curselor, în limita copiilor conforme ale licenţei de transport rutier deţinute şi în baza dovezii că aceşti operatori dispun de vehiculele rutiere  necesare conform capacităţii şi categoriei de confort, în afara concursului, indiferent de traseul de deplasare.
    (9) Începînd cu 1 ianuarie 2017, la efectuarea transportului rutier  vor fi admise numai autobuzele şi autocarele ce corespund normelor Euro 1.
    Art. 154. – (1) Guvernul, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezentul cod;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod;
    c) va asigura elaborarea actelor normative pentru reglementarea aplicării prezentului cod.
    (2) La intrarea în vigoare a prezentului cod se abrogă Legea nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 pentru aprobarea Codului transporturilor auto.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Igor CORMAN

    Nr. 150. Chişinău, 17 iulie 2014.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4