HGM616/2016
ID intern unic:  364908
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 616
din  18.05.2016
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii
în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării
programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional
tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de
calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe
a calităţii  programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt
profesional tehnic, superior și de formare continuă
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 671
    MODIFICAT
   
HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18


    NOTĂ:
    în tot cuprinsul anexelor nr.1 și nr.2:
    cuvintele „Ministerul Educaţiei”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele  „Ministerul  Educaţiei, Culturii  şi  Cercetării”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”, la cazul gramatical corespunzător;
    cuvintele „program de studiu”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „program de studii”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18    În temeiul prevederilor articolelor 65, 83, 114, 115 şi 123 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă, conform anexei nr.1;
    Regulamentul de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte că cheltuielile pentru implementarea prevederilor prezentei hotărîri în instituţiile de învăţămînt public se vor suporta în limitele alocaţiilor prevăzute autorităţilor bugetare.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 24 august 2015 „Pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat”.

    PRIM-MINISTRU                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                          Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                         Octavian Armaşu

    Nr. 616. Chişinău, 18 mai 2016.


    anexa nr.1


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.616
din18 mai 2016

METODOLOGIA
de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare
 
provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de
învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă

I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă din Republica Moldova (în continuare – Metodologie) este elaborată de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (în continuare – Agenție), în conformitate cu următorul cadru normativ naţional şi european (recomandările internaţionale) din domeniu:
    Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014;
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201/2018;
    Nomenclatoarele domeniilor de formare profesională, ale specialităților şi calificărilor, meseriilor/profesiilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învățămînt superior, profesional tehnic și de formare continuă;
    Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în spațiul european al învățămîntului superior (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015), elaborate de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior (ENQA);
    Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (2009/C 155/01);
    Cadrul european pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET Framework), elaborat de Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formarea Profesională (EQAVET ─ European Quality Assurance in Vocational Education and Training).
    [Pct.1 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    2. În sensul prezentei Metodologii sînt utilizate noțiunile definite la articolul 3 din Codul educației al Republicii Moldova, precum și următoarele noțiuni:
    acreditare (în învățămînt) – proces de evaluare externă a calității programului de studiu sau/și a instituției de învăţămînt, materializat prin eliberarea unui act prin care instituției i se acordă dreptul de a desfășura procesul de învățămînt, de a organiza admiterea la studii și examenele de finalizare a studiilor, precum și dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educației;
    autorizare de funcționare provizorie (în învățămînt) – act de înființare a instituției de învățămînt, care îi acordă dreptul de a desfășura procesul de învățămînt și de a organiza admiterea la studii;
    criteriu de evaluare – nivel de performanță prin intermediul căruia poate fi examinată posibilitatea atingerii anumitor obiective și/sau standarde. Criteriile se referă la fiecare dintre standardele de acreditare stabilite și reprezintă aspectele fundamentale de organizare și funcționare a unui program de studiu/unei instituții de învățămînt. Fiecărui criteriu îi corespunde un set de indicatori de performanță și standarde de evaluare;
    evaluare internă/autoevaluare a calităţii educaţiei – proces realizat de către structurile instituţionale responsabile de asigurarea calităţii, în baza unui regulament instituţional, în conformitate cu standardele naţionale de referinţă, care constă în colectarea sistematică a datelor cu privire la procesul educaţional/de cercetare/de creație artistică, chestionarea angajaților, studenților, absolvenților, angajatorilor și altor beneficiari, reflectarea rezultatelor şi a performanţelor activităţii cadrelor didactice, a personalului științific și a altor actori implicaţi în activitatea instituției de învățămînt, acestea avînd drept finalitate elaborarea unui raport de autoevaluare;
    evaluare externă a calităţii educaţiei – proces complex de analiză a calității unui program de studiu oferit de către o instituție de învățămînt sau a calității procesului educaţional/de cercetare/de creație artistică al unei instituții de învățămînt, precum și prezentarea recomandărilor pentru îmbunătățirea calității. Evaluarea externă a calităţii educaţiei se realizează în baza analizei raportului de autoevaluare a programului de studiu/instituției de învățămînt și a vizitei de evaluare a experților evaluatori ai Agenţiei sau ai unei alte agenţii de evaluare externă a calităţii înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învățămîntul Superior (EQAR);
    indicator de performanță – instrument de măsurare care indică caracteristicile unui anumit criteriu de evaluare a calității programului de studiu și a activității instituției de învățămînt. Modul de manifestare și nivelul de realizare a fiecărui indicator de performanță este reflectat de standardele de evaluare. Nivelul minim al indicatorilor de performanță corespunde cerințelor unui standard de evaluare minim obligatoriu. Nivelurile maxime corespund standardelor de referință, sînt opționale și diferențiază calitatea educaţiei/cercetării/creației artistice din instituțiile de învățămînt în mod ierarhic, progresiv;
    management al calității (în învățămînt) – ansamblu de măsuri, aprobate în mod regulat la nivel instituțional sau național, orientate spre asigurarea calității învățămîntului. Managementul calității acoperă toate activitățile care asigură realizarea politicilor, obiectivelor și responsabilităților legate de calitate și le implementează prin planificarea, controlul și asigurarea calității și prin mecanismele de îmbunătățire continuă a calității învățămîntului;
    rezultate ale învățării/finalități de studiu – competențe generale necesare/cerute absolvenților programelor de studii pe domenii de formare și cicluri de învățămînt, fiind definite în Cadrul european al calificărilor (EQF) și în Cadrul național al calificărilor (CNC);
    reacreditare – proces de evaluare externă a calității programului de studii sau/și a instituției de învăţămînt acreditate;
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    program de studiu/program de formare profesională/program de formare continuă a adulților – totalitate a activităților de proiectare, organizare, conducere și realizare a predării, învățării, cercetării, creaţiei artistice și evaluării care asigură formarea într-un domeniu ocupațional și academic în conformitate cu cadrul normativ în vigoare şi conduce la obținerea unei calificări certificate de către un organism abilitat;
    standard de evaluare – instrument de măsurare, asociat unui indicator de performanță, care reflectă cerințele/exigențele impuse calității programului de studiu și activității instituției de învățămînt şi permite determinarea nivelului de realizare a acestor cerințe. Standardul de evaluare descrie (cantitativ și/sau calitativ), cu un anumit nivel de detaliere, cerințele și condițiile care trebuie îndeplinite și reprezintă baza concluziilor de evaluare. Standardele de evaluare sînt de trei tipuri: măsurabile (se măsoară în procente sau în unități proprii: număr de publicații, metri pătrați etc.); atributive bivalente (apreciate prin da/nu) și atributive multivalente (apreciate prin niveluri de calitate). Fiecărui standard de evaluare îi corespunde o valoare numerică care variază de la 0 pînă la 1;
    standard de evaluare minim obligatoriu – cerința/condiție impusă calității programului de studiu și activității instituției de învățămînt raportată la un indicator de performanță. Standardul de evaluare minim obligatoriu reflectă un nivel minim acceptabil şi obligatoriu pentru autorizarea sau acreditarea programului de studiu/instituției de învățămînt și este stabilit de actele normative naționale sau de practicile internaționale în domeniu.
    3. Scopul prezentei Metodologii rezidă în stabilirea, reglementarea și monitorizarea modului în care programele de studii şi instituțiile de învățămînt corespund nivelului de calitate definit de standardele educaționale naționale. Prezenta Metodologie este axată pe următoarele obiective:
    1) să asigure comunitatea educațională/academică, beneficiarii, angajatorii şi publicul în general că programul de studiu şi instituţia de învățămînt satisfac nivelul minim de calitate, raportat la standardele naționale de referință și la bunele practici naționale și internaționale;
    2) să acorde asistenţă instituţiilor de învățămînt în dezvoltarea unui management performant şi a unei veritabile culturi a calităţii, precum şi să demonstreze, prin probe şi documente reale şi relevante, starea acestora;
    3) să ofere suport instituţiilor de învățămînt în procesul de racordare la valorile Spațiului European al Învățămîntului Superior, ale Ariei Europene a Cercetării și ale Spațiului European al Învățămîntului Profesional Tehnic;
    4) să stimuleze angajarea instituţiilor de învățămînt în promovarea continuă a calităţii procesului educaţional, de cercetare, de inovare, de creaţie artistică demonstrat prin rezultate relevante, corelate cu cerințele pieței muncii;
    5) să susţină instituţiile de învățămînt în procesul de creare a condiţiilor pentru mobilitatea academică şi recunoaşterea reciprocă a actelor de studii;
    6) să promoveze cooperarea dintre instituţiile de învățămînt în realizarea, monitorizarea şi compararea calităţii procesului educaţional;
    7) să identifice, să facă publică şi să nu accepte orice tentativă de funcţionare a unui program de studiu sau a unei instituţii de învățămînt care nu corespunde standardelor minime de calitate.
    4. Prezenta Metodologie reglementează cadrul conceptual, normativ şi procedural de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă de toate tipurile şi formele de organizare a învățămîntului, pe niveluri şi cicluri, în conformitate cu Codul educaţiei şi cu Clasificarea Internațională Standard a Educației (ISCED–2011).
    În sensul prezentei Metodologii, toate tipurile de instituții de învățămînt și prestatorii de servicii educaționale sînt denumiţi în continuare „instituții de învățămînt”, iar toate tipurile de programe de studii/programe de formare profesională/programe de formare profesională continuă a adulților sînt denumite în continuare „Program de studiu”.
    5. Prezenta Metodologie este aplicabilă următoarelor categorii de persoane:
    1) reprezentanţii instituţiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă a adulților din Republica Moldova – rectori/directori, prorectori/vicedirectori, decani, prodecani, şefi de catedre/departamente, comunităţilor educaționale (elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, cercetători ştiinţifici, personal administrativ și auxiliar);
    2) membrii comisiilor, consiliilor şi altor structuri care sînt responsabile de managementul calităţii în instituţiile de învățămînt sau de evaluarea externă a calităţii;
    3) beneficiarii învățămîntului profesional tehnic, superior și de formare continuă – elevi, studenţi, formabili (audienţi), angajatori.
    6. Programele de studii şi instituţiile de învățămînt sînt supuse evaluării externe a calității o dată la 5 ani sau la expirarea termenului autorizării de funcționare provizorie ori acreditării acestora, în baza prezentei Metodologii.
    7. Evaluarea internă (autoevaluarea) a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt este realizată de către instituția de învățămînt în mod independent, în baza prezentei Metodologii. Raportul de autoevaluare va fi întocmit în conformitate cu cerinţele expuse în Ghidul de evaluare externă a calităţii, aprobat de către Consiliul de conducere al Agenției.
    8. Perioada de referință pentru elaborarea Raportului de evaluare internă (autoevaluare) a calității cuprinde ultimii 5 ani de activitate a instituției/programului de studiu evaluat.
    1) În cazul primei evaluări externe a calității în vederea acreditării, perioada de referință se calculează de la data obținerii autorizării de funcționare provizorie pînă la data evaluării solicitate, dar nu mai mult de 5 ani.
    2) În cazul evaluării externe a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie a unui nou program de studiu/unei noi instituții de învățămînt, în Raportul de evaluare internă (autoevaluare) nu vor fi reflectați indicatorii referitori la analiza finalităților programelor de studii indicați în Ghidul de evaluare externă a calităţii.
    9. Evaluarea externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt este precedată de evaluarea internă (autoevaluarea) a calităţii, realizată de către instituția de învățămînt.
    10. Evaluarea externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii sau/și a instituțiilor de învățămînt este realizată la solicitarea instituțiilor de învățămînt, a persoanelor publice sau private interesate în oferirea de programe de studii/servicii educaționale, precum şi la solicitarea Ministerului Educației.
    11. Evaluării externe a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării se supun şi programele de studii ale consorţiilor/ parteneriatelor create de instituţiile de învățămînt din țară şi de peste hotare, ale filialelor unor instituţii de învățămînt din țară sau de peste hotare, ale consorţiilor create de instituţiile de învățămînt împreună cu organizaţiile de cercetare, dezvoltare, inovare sau de creaţie artistică, precum şi ale altor asociaţii ale instituţiilor de învățămînt cu statut de persoană juridică care funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare. În astfel de cazuri, instituţiile de învățămînt vizate prezintă dovada că sînt autorizate provizoriu sau sînt acreditate în țara de origine, dispun de un contract de creare a consorţiului/de parteneriat, iar fiecare membru al consorțiului/parteneriatului dispune de permisiunea autorităților naționale abilitate în acest scop pentru organizarea programului de studiu comun. Filialele unor instituţii de învățămînt din țară sau de peste hotare, indiferent de forma de învățămînt pe care o practică, sînt considerate unități distincte, se supun separat procedurii de evaluare externă a calității și respectă aceleași standarde de calitate. nstituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova antrenate în astfel de programe vor solicita acceptul Agenției și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru programele de studii din consorții/parteneriate.
    [Pct.11 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    12. Aspectele operaţionale şi instrumentale ale evaluării externe a calităţii sînt prezentate detaliat în Ghidul de evaluare externă a calităţii, elaborat de către Agenție, în colaborare cu instituțiile de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă, cu Ministerul Educaţiei, cu alţi actori interesaţi, şi aprobat de Consiliul de conducere al Agenției.
II. PRINCIPII, STANDARDE DE ACREDITARE, CRITERII ŞI INDICATORI
 DE PERFORMANŢĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII PROGRAMELOR
DE
STUDII ȘI A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT
    13. Procesul de evaluare a calității unei instituții de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă sau/şi a unui program de studiu oferit de către o astfel de instituție de învățămînt se bazează pe următoarele principii fundamentale:
    1) responsabilitate – asigurarea calităţii ţine de competenţa fiecărei instituţii de învăţămînt, care este responsabilă public de rezultatele şi performanțele sale, de informaţiile oferite în rapoartele de autoevaluare şi în alte documente pasibile evaluării calităţii şi este obligată să corecteze, în termen rezonabil, neajunsurile depistate în cadrul evaluării externe a calității; responsabilitatea poartă caracter deontologic, normativ şi social;
    2) referinţă europeană – instituţiile de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă din Republica Moldova asigură standardele de calitate conform prevederilor Procesului de la Bologna, Procesului de la Copenhaga, celor din Spațiul European al Învățămîntului Superior, din Aria Europeană a Cercetării, din Spațiul European al Învățămîntului Profesional Tehnic, pentru a realiza încrederea în calitatea studiilor, mobilitatea academică şi recunoaşterea calificărilor și a actelor de studii;
    3) autonomie instituțională – în procesul de evaluare externă a calităţii este respectată autonomia instituţiilor de învăţămînt în administrarea instituţională, gestionarea patrimoniului, a politicii de personal şi a resurselor, stabilirea misiunii educaţionale şi de cercetare asumate, organizarea şi funcţionarea acesteia independent de orice ingerinţă ideologică, politică sau religioasă;
    4) îmbunătăţirea continuă a calității – activitățile din sistemul de învățămînt se raportează sistematic la standardele naționale de referință și la bunele practici naționale și internaționale în domeniul asigurării calităţii şi promovării culturii calităţii;
    5) transparenţă – asigurarea calității se realizează de către toţi actorii implicaţi prin promovarea unor proceduri transparente, făcute publice și responsabile pentru întreg procesul educaţional evaluat;
    6) obiectivitate – în cadrul procesului de evaluare externă a calității, Agenția asigură obiectivitatea, corectitudinea şi validitatea rezultatelor şi performanţelor reale în strictă conformitate cu prezenta Metodologie, iar actorii implicaţi identifică onest şi riguros realizările şi lacunele;
    7) cooperare – evaluarea calității de către Agenție se bazează pe relaţii de cooperare cu toţi actorii implicaţi, colaborare şi încredere reciprocă între actorii implicați care au drept scop comun asigurarea calităţii în învăţămînt;
    8) nediscriminare – procesul de evaluare a calității asigură excluderea oricăror fapte de discriminare, în baza unor considerente neîntemeiate şi nelegitime, a instituţiilor de învăţămînt, a programelor de studii oferite şi a tuturor actorilor implicaţi şi se desfăşoară cu respectarea drepturilor omului, a egalităţii de şanse, de gen, de vîrstă, de apartenenţă rasială, etnică, lingvistică, religioasă, culturală şi politică a persoanelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    14. Evaluarea calităţii în învățămîntul profesional tehnic și de formare continuă vizează:
    1) capacitatea instituţională;
    2) eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele școlare;
    3) calitatea programelor de formare profesională;
    4) managementul instituţional al calităţii;
    5) concordanţa dintre evaluarea internă şi situaţia reală.
    15. Evaluarea calităţii în învățămîntul superior vizează:
    1) capacitatea instituţională;
    2) eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele academice;
    3) calitatea programelor de formare profesională iniţială şi continuă;
    4) managementul instituţional al calităţii;
    5) rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi/sau ale creaţiei artistice;
    6) concordanţa dintre evaluarea internă şi situaţia reală.
    16. Evaluarea externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt se realizează în baza standardelor de acreditare, a criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți în anexele nr. 2-7 la prezenta Metodologie, precum și a standardelor de evaluare și a standardelor de evaluare minime obligatorii expuse în Ghidul de evaluare externă a calităţii.
III. PROCEDURI DE INIȚIERE A EVALUĂRII EXTERNE ÎN VEDEREA
AUTORIZĂRII DE FUNCŢIONARE PROVIZORIE A PROGRAMELOR
DE STUDII
ȘI A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT
    17. Orice persoană juridică, publică sau privată interesată în oferirea programelor de studii și serviciilor educaționale se supune obligatoriu procesului de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcționare provizorie, înainte de a începe să activeze.
    18. Solicitarea inițierii procedurii de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de studiu și a instituției de învățămînt se face prin depunerea cererii la Direcția de specialitate din cadrul Agenției de către instituția de învățămînt/consorţiu/parteneriat/filială/fondator/ Ministerul Educației.
    19. Inițierea procedurii de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de studiu și/sau a instituției de învățămînt se realizează dacă sînt îndeplinite următoarele condiții:
    1) instituția de învățămînt profesional tehnic:
    a) solicită un nou program de formare profesională, care se regăsește în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor, Clasificatorul ocupațiilor şi este înscris în Registrul naţional al calificărilor;
    b) este interesată în iniţierea şi desfăşurarea activităţii de învăţămînt şi furnizare de educaţie şi este fondată în baza legislaţiei în vigoare;
    2) instituția de învățămînt superior:
    a) solicită un nou program de studiu la ciclul I (învățămînt superior de licenţă), care este înscris în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învățămînt superior (ciclul I);
    b) are programe de studii autorizate/acreditate/reacreditate la ciclul I (învățămînt superior de licenţă) în domeniul în care solicită obținerea autorizării programului de studiu la ciclul II (învățămînt superior de master);
    c) are programe de studii autorizate/acreditate/reacreditate la ciclul I (învățămînt superior de licenţă) și la ciclul II (învățămînt superior de master) în domeniul în care solicită obținerea autorizării programului de studiu la ciclul III (învățămînt superior de doctorat);
    d) este interesată în iniţierea şi desfăşurarea activităţii de învăţămînt şi de furnizare a educaţiei şi este fondată în baza legislaţiei în vigoare;
    3) instituția de învățămînt în domeniul formării continue a adulților:
    a) solicită un nou program de formare profesională continuă, care se regăsește în Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor, Nomenclatorul domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor, Clasificatorul ocupațiilor şi este înscris în Registrul naţional al calificărilor;
    b) este interesată în iniţierea şi desfăşurarea activităţii de învăţămînt şi de furnizare a educaţiei și este fondată în baza legislaţiei în vigoare.
    20. Procedura de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt se finalizează de către Agenție în termen de pînă la 6 luni de la data înregistrării cererii de solicitare a evaluării externe.
    21. Autorizarea de funcționare provizorie se acordă unei instituții de învățămînt nou-create în următoarele condiții:
    1) pentru învăţămîntul profesional tehnic: instituția de învățămînt a iniţiat programe de studii/programe de formare profesională autorizate să funcţioneze provizoriu;
    2) pentru învăţămîntul superior: instituția de învățămînt a iniţiat programe de studii pentru ciclul I (învățămînt superior de licenţă) autorizate să funcţioneze provizoriu;
    3) pentru formarea continuă: instituția de învățămînt a iniţiat programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu.
    22. Autorizarea de funcționare provizorie a instituțiilor de învățămînt este necesară în următoarele cazuri:
    1) crearea unei noi instituții de învățămînt/a unei școli doctorale;
    [Pct.22 subpct.1) modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    2) modificarea formei de organizare a instituției de învățămînt;
    3) alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.
    23. Autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii este necesară în următoarele cazuri:
    1) inițierea unui nou program de studiu;
    2) alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.
    24. Autorizarea de funcționare provizorie este necesară şi se acordă, în mod individual:
    1) pentru învățămîntul profesional tehnic şi formarea continuă a adulților: pentru fiecare program de studiu, program de formare profesională, program de formare profesională continuă a adulților;
    2) pentru învățămîntul superior: pentru fiecare program de studiu de la ciclul I (învățămînt superior de licenţă), ciclul II (învățămînt superior de master) şi ciclul III (învățămînt superior de doctorat) care conduce la o calificare universitară distinctă.
    25. Autorizarea de funcționare provizorie a unui program de studii și a unei instituții de învățămînt se acordă în temeiul deciziei Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, adoptate în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenției sau a deciziei unei alte agenții de evaluare a calității, înscrise în Registrul European pentru  Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior.
    [Pct.25 în redacția HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
IV. PROCEDURI DE INIȚIERE A EVALUĂRII EXTERNE ÎN VEDEREA
ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE STUDII ȘI A INSTITUȚIILOR
DE ÎNVĂȚĂMÎNT

    26. Acreditarea unui program de studiu și a unei instituții de învăţămînt se solicită la expirarea autorizării de funcționare provizorie, după prima promoție de absolvenți.
    27. Solicitarea inițierii procedurii de evaluare externă a calităţii în vederea acreditării programului de studii și a instituției de învățămînt se face prin depunerea cererii la Direcția de specialitate din cadrul Agenției de către instituția de învățămînt/consorţiu/parteneriat/filială/fondator/Ministerul Educației.
    28. Inițierea procedurii de evaluare externă a calităţii în vederea acreditării programelor de studii se realizează dacă sînt îndeplinite următoarele condiții:
    1) pentru învățămîntul profesional tehnic (secundar, postsecundar și postsecundar nonterțiar):
    a) instituția de învățămînt dispune de autorizare de funcționare provizorie;
    b) instituția de învățămînt are autorizat provizoriu programul de studiu/programul de formare profesională la care solicită obținerea acreditării;
    c) alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;
    2) pentru învățămîntul superior:
    a) instituția de învățămînt dispune de autorizare de funcționare provizorie;
    b) instituția de învățămînt are autorizat provizoriu programul de studiu la ciclul I (învățămînt superior de licenţă) la care solicită obținerea acreditarii;
    c) instituția de învățămînt are programul de studiu acreditat la ciclul I (învățămînt superior de licenţă) în domeniul în care solicită obținerea acreditării programului de studiu la ciclul II (învățămînt superior de master);
    d) instituția de învățămînt are programul de studiu acreditat la ciclul I (învățămînt superior de licenţă) și la ciclul II (învățămînt superior de master) în domeniul în care solicită obținerea acreditarii programului de studiu la ciclul III (învățămînt superior de doctorat);
    e) alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;
    3) pentru formarea continuă a adulților:
    a) instituția de învățămînt dispune de autorizare de funcționare provizorie;
    b) instituția de învățămînt are autorizat provizoriu programul de formare profesională continuă la care solicită obținerea acreditarii;
    c) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.
    29. Inițierea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării instituțiilor de învățămînt se realizează dacă sînt îndeplinite următoarele condiții:
    1) pentru învățămîntul profesional tehnic:
    a) instituția de învățămînt dispune de autorizare de funcționare provizorie;
    b) instituția de învățămînt are acreditate cel puţin jumătate din programele de studii;
    c) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;
    2) pentru învățămîntul superior:
    a) instituția de învățămînt dispune de autorizare de funcționare provizorie;
    b) instituția de învățămînt are acreditate cel puţin jumătate din programele de studii;
    c) în cazul reorganizării instituției de învățămînt;
    d) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare;
    3) pentru formarea continuă a adulților:
    a) instituția de învățămînt dispune de autorizare de funcționare provizorie;
    b) instituția de învățămînt are acreditate cel puţin jumătate din programele de formare profesională continuă;
    c) în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.
    30. Instituția de învățămînt solicită efectuarea evaluării externe a calităţii în vederea acreditării programelor de studii/instituției de învățămînt cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea autorizării de funcționare provizorie sau a acreditării programelor de studii/instituției de învățămînt.
    31. Procedura de evaluare externă a calităţii în vederea acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt se finalizează de către Agenție în termen de pînă la 6 luni de la data înregistrării cererii.
    32. Acreditarea se solicită şi se acordă, în mod individual, pentru fiecare instituție de învăţămînt și pentru fiecare program de studiu în vederea obținerii unei calificări distincte:
    1) în învățămîntul profesional tehnic şi în formarea continuă a adulților: pentru fiecare program de studiu, program de formare profesională sau program de formare profesională continuă;
    2) în învățămîntul superior: pentru fiecare program de studiu de la ciclul I (învățămînt superior de licenţă), ciclul II (învățămînt superior de master) şi ciclul III (învățămînt superior de doctorat);
    3) instituţia de învăţămînt superior care a primit acreditare pentru un program de studiu de la ciclul II (învățămînt superior de master într-un domeniu de formare profesională) este în drept să organizeze oricare alt program de studiu de la ciclul II (învățămînt superior de master în acest domeniu), după aprobarea respectivului program de către Senatul instituţiei de învățămînt. În acest caz, programele de studii de la ciclul II (învățămînt superior de master în același domeniu de formare profesională) se consideră autorizate să funcționeze provizoriu, însă nu sînt exceptate de la procedura de acreditare. Programele de studii la formele de învățămînt cu frecvență redusă și la distanță nu pot fi organizate dacă nu există programul respectiv de studii la învățămîntul cu frecvență acreditat.
    [Pct.32 subpct.3) modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    33. Acreditarea programelor de studii sau/și a instituțiilor de învățămînt se realizează conform procedurii de evaluare externă a calităţii expuse în punctul 37 din prezenta Metodologie.
    34. Acreditarea unui program de studii și a unei instituții de învățămînt se acordă prin decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, adoptate în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenției sau a deciziei unei alte agenții de evaluare a calității, înscrise Registrul European pentru  Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior.
    [Pct.34 în redacția HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    35. După obţinerea acreditării, programele de studii şi instituţiile de învățămînt sînt supuse, cel puţin o dată la 5 ani, evaluării externe a calităţii în vederea reacreditării.
    36. Reacreditarea programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt se realizează în baza unei cereri de inițiere a procedurii de evaluare externă în vederea reacreditării depuse la Agenție de către instituția de învățămînt/ consorţiu/parteneriat/filială/fondator/Ministerul Educației. Reacreditarea se realizează conform procedurii de evaluare externă a calităţii expuse în punctul 37 din prezenta Metodologie.
V. PROCEDURI DE EVALUARE EXTERNĂ ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII
DE FUNCȚIONARE PROVIZORIE ȘI ACREDITĂRII PROGRAMELOR
DE STUDII
ȘI A INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT
    37. Procedura de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcționare provizorie sau acreditării programului de studiu și/sau a instituției de învățămînt are următoarele etape:
    1) iniţierea procedurii de evaluare de către instituția de învățămînt/consorţiu/parteneriat/ filială/fondator/Ministerul Educației;
    2) evaluarea internă a calităţii (autoevaluarea) şi elaborarea Raportului de autoevaluare:
    a) pentru evaluarea instituției de învățămînt profesional tehnic, conform anexei nr.2 la prezenta Metodologie;
    b) pentru evaluarea programului de studiu din învățămîntul profesional tehnic, conform anexei nr.3 la prezenta Metodologie;
    c) pentru evaluarea instituției de învățămînt superior, conform anexei nr.4 la prezenta Metodologie;
    d) pentru evaluarea programului de studiu din învățămîntul superior, conform anexei nr.5 la prezenta Metodologie;
    e) pentru evaluarea instituției de formare continuă a adulților, conform anexei nr. 6 la prezenta Metodologie;
    f) pentru evaluarea programului de formare profesională continuă, conform anexei nr.7 la prezenta Metodologie;
    3) evaluarea externă a calităţii:
    a) depunerea cererii și a dosarului pe suport hîrtie şi în format electronic, completat conform anexei nr.1 din prezenta Metodologie, la Departamentul de specialitate al Agenției;
    [Pct.37 subpct.3), lit.b) abrogată prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    c) constituirea Comisiei de evaluare externă;
    d) analiza Raportului de autoevaluare;
    e) efectuarea vizitei de evaluare la instituţia/instituțiile de învățămînt şi completarea „Fișei vizitei”;
    f) elaborarea Raportului de evaluare externă;
    g) prezentarea rezultatelor evaluării și luarea deciziei de către Consiliul de conducere al Agenției;
    4) transmiterea deciziei Consiliului de conducere al Agenției către Ministerul Educaţiei;
    5) acordarea autorizării provizorii/acreditării de către Guvern pentru învățămîntul profesional tehnic și superior și de către Ministerul Educaţiei pentru formarea continuă a adulților;
    6) aplicarea recomandărilor rezultate din evaluarea externă.
    38. Consiliul de conducere al Agenției, după aprobarea deciziei de inițiere a procedurii de evaluare externă, desemnează componența nominală a membrilor Comisiei de evaluare externă, formată din experți evaluatori cu competențe în domeniul de formare profesională a programului de studiu, în funcție de nivelul de învățămînt, selectați din registrul propriu de evaluatori, și numește coordonatorul evaluării.
    39. Comisia de evaluare externă se constituie din minimum 3 membri, selectați din Registrul experților evaluatori al Agenției, şi include reprezentanți ai mediului educațional/academic, specialiști în domeniul evaluat, reprezentanți ai studenților, care au statut de student la momentul inițierii procedurii de evaluare externă, și reprezentanți ai angajatorilor, care își desfășoară activitatea profesională în domeniul supus evaluării. Nu pot fi membri ai comisiilor de evaluare externă membrii Consiliului de conducere al Agenției pe perioada mandatului.
    [Pct.39 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    40. Membrii Comisiei de evaluare externă trebuie să fie independenți, să nu reprezinte interesele organizației din care fac parte sau ale altor părți terțe, să confirme lipsa conflictelor de interese şi au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor.
    41. Membrii Comisiei de evaluare externă trebuie să întrunească următoarele condiții:
    1) să cunoască modul de funcționare a sistemului de învățămînt și legislația Republicii Moldova din domeniu;
    2) să dețină experiență de activitate și/sau managerială în domeniul evaluat;
    3) să cunoască tendințele învățămîntului din Uniunea Europeană;
    4) să fie instruiți cu privire la evaluarea externă a calității;
    5) să aibă, de preferință, experiență de predare într-o instituție de învățămînt;
    6) să cunoască limba de lucru în cadrul evaluării.
    42. Agenţia, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data desemnării Comisiei de evaluare externă, informează instituţia de învățămînt evaluată cu privire la componența acesteia, prin fax sau prin e-mail.
    43. Instituţia de învățămînt supusă procedurii de evaluare externă are dreptul, o singură dată, să-și prezinte poziția cu privire la componența Comisiei de evaluare externă, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data informării instituției cu privire la componența acesteia.
    44. Președintele Agenției emite ordinul cu privire la componenţa Comisiei de evaluare externă și la coordonatorul evaluării, în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenției. Agenția, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data desemnării Comisiei, informează instituţia de învățămînt supusă procedurii de evaluare externă cu privire la componența finală a acesteia, prin fax sau prin e-mail.
    45. Coordonatorul evaluării (în continuare – coordonator) este o persoană de sprijin a Comisiei și un administrator al procesului de evaluare, a cărui responsabilitate principală constă în asigurarea bunei desfășurări a procesului de evaluare, în baza cerințelor și termenului prevăzut în prezenta Metodologie. Coordonatorul este, de regulă, angajat al Direcției de specialitate din cadrul Agenției.
    [Pct.45 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    46. Instituția de învățămînt supusă evaluării externe desemnează o persoană de contact, care asigură comunicarea eficientă dintre Agenție și instituția de învățămînt, printr-o decizie în scris, prezentată la secretariatul Agenției în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data informării instituției cu privire la componența finală a Comisiei de evaluare externă.
    47. Comisia de evaluare externă verifică realizarea standardelor de acreditare prin examinarea dosarului de autoevaluare prezentat și prin vizita la instituție, în baza prevederilor prezentei Metodologii, precum și a standardelor de evaluare și standardelor de evaluare minime obligatorii expuse în Ghidul de evaluare externă a calităţii.
    48. Vizita de evaluare la instituţia de învățămînt durează de minimum 3 zile lucrătoare. Coordonatorul, în colaborare cu instituția de învățămînt și cu președintele Comisiei de evaluare externă, elaborează un program al vizitei.
    [Pct.48 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    49. În cursul vizitei de evaluare, instituția de învățămînt trebuie să pună la dispoziția membrilor Comisiei de evaluare un birou mobilat adecvat și să le permită acestora:
    1) să examineze actele ce ţin de activitatea instituției de învățămînt și a subdiviziunilor acesteia;
    2) să intervieveze, la alegerea experților, angajații, elevii/studenții/ formabilii/absolvenții instituției de învățămînt, precum și angajatorii;
    3) să acceseze informații referitoare la activitatea didactico-ştiinţifică, la cadrele didactice și științifice, maiștri, elevi/studenți/formabili, la baza tehnico-materială şi la activitatea financiară a instituției de învățămînt;
    4) să asiste la ore;
    5) să examineze sistemul intern de asigurare a calității;
    6) să obțină alte informații legate de activitatea instituției de învățămînt.
    Rezultatele vizitei sînt consemnate în Fișa vizitei, care este semnată de către toți membrii Comisiei, precum și de conducerea instituției.
    50. Comisia de evaluare externă elaborează, în termen de pînă la 30 de zile lucrătoare de la data aprobării componenţei finale a Comisiei, Raportul de evaluare externă.
    51. Raportul de evaluare externă conține o analiză calitativă şi cantitativă a Raportului de autoevaluare prezentat de către instituţia de învăţămînt/consorţiu/ parteneriat/filială; a datelor validate în urma vizitei de evaluare; a tendințelor înregistrate de la evaluarea precedentă (în cazul reacreditării); a punctelor forte și slabe identificate de către instituția evaluată și validate de către Comisia de evaluare externă, precum și o serie de recomandări privind îmbunătățirea calității, care sînt transmise instituției evaluate.
    52. În cazul în care Comisia de evaluare externă constată prezența unor informații false, incluse intenționat în Raportul de evaluare internă (autoevaluare), Comisia propune Consiliului de conducere al Agenției întreruperea procesului de evaluare externă, în condițiile punctului 68 din prezenta Metodologie.
    [Pct.52 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    53. Raportul de evaluare externă este transmis instituției de învățămînt supuse procedurii de evaluare externă. Instituția de învățămînt, în termen de 10 zile lucrătoare de la recepţionarea Raportului, are dreptul să facă anumite comentarii, în scris, pe suport de hîrtie, referitor la acesta. Comisia de evaluare externă analizează comentariile făcute de instituția de învățămînt în termen de pînă la 7 zile lucrătoare, definitivează Raportul de evaluare externă și îl prezintă Agenției, în format electronic şi pe suport hîrtie, semnat de către membrii Comisiei de evaluare externă.
    54. Raportul de evaluare externă conține recomandarea cu privire la evaluarea externă a programului de studiu sau a instituției de învăţămînt: autorizare provizorie sau neautorizare; acreditare; neacreditare. Recomandările sînt justificate în baza datelor colectate în timpul vizitei de evaluare, precum și a celor rezultate din analiza documentelor puse la dispoziție de către instituția supusă evaluării externe.
    [Pct.54 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    55. Comisia de evaluare externă adoptă decizii prin consens sau prin majoritatea simplă de voturi ale membrilor acesteia. În cazul unor opinii separate, acestea sînt incluse în procesul-verbal împreună cu argumentele de rigoare.
VI. DECIZIILE FINALE PRIVIND REZULTATELE EVALUĂRII EXTERNE
ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII DE FUNCȚIONARE PROVIZORIE ŞI
ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE STUDII
ȘI A INSTITUȚIILOR
DE ÎNVĂȚĂMÎNT

    56. Comisia de evaluare externă depune Raportul de evaluare externă la Agenție, care monitorizează respectarea prevederilor prezentei Metodologii. Raportul de evaluare externă este prezentat pentru examinare la Consiliul de conducere al Agenției.
    57. Consiliul de conducere al Agenției examinează Raportul de evaluare externă în cadrul şedințelor de lucru, la care pot participa și membrii Comisiei de evaluare externă. În urma acestei examinări se întocmește un proces-verbal, care consemnează sinteza analizei, discuțiilor și a deciziilor luate.
    58. Consiliul de conducere al Agenției își întemeiază decizia în baza propunerii prezentate de către Comisia de evaluare externă, a observațiilor făcute de instituția de învățămînt, primite în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la finalizarea Raportului, precum și a materialelor suplimentare prezentate la solicitarea Consiliului de conducere al Agenției.
    59. În cazul unor contradicții în cadrul evaluării componentelor realizate de către Comisia de evaluare externă sau a unor justificări necorespunzătoare, Agenția returnează Raportul de evaluare externă, cu evaluările standardelor de acreditare, Comisiei de evaluare externă, pentru a fi revizuite și elucidate. Comisia de evaluare externă revizuiește evaluarea componentelor în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la primirea lor și le returnează Agenției, cu explicațiile și argumentele suplimentare.
    60. Consiliul de conducere al Agenției adoptă decizia cu privire la autorizarea provizorie sau neautorizare, acreditare sau neacreditare, în baza concluziilor prezentate în Raportul de evaluare externă și în urma dezbaterilor.
    [Pct.60 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    61. Consiliul de conducere al Agenției adoptă decizia privind autorizarea de funcționare provizorie pornind de la următoarele:
    1) în cazul în care standardele de acreditare sînt atestate cu calificativele „corespund cerințelor” sau „corespund parțial cerințelor”, Consiliul de conducere al Agenției propune autorizarea de funcţionare provizorie a programului de studiu sau a instituției de învăţămînt pentru o perioadă de 5 ani. Se consideră că un standard de acreditare „corespunde cerințelor” în cazul în care mai mult de 90% dintre indicatorii de performanţă corespund nivelului minim obligatoriu stabilit de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Invăţămîntul Profesional. Se consideră că un standard de acreditare „corespunde parțial cerințelor” în cazul în care 50-90% dintre indicatorii de performanţă corespund nivelului minim obligatoriu stabilit de Agenție;
    2) în cazul în care cel puțin un standard de acreditare „nu corespunde cerințelor”, Consiliul de conducere al Agenției propune neautorizarea de funcţionare provizorie a programului de studiu sau a instituției de învăţămînt. Se consideră că un standard de acreditare „nu corespunde cerințelor” în cazul în care mai puţin de 50% dintre indicatorii de performanţă corespund nivelului minim obligatoriu stabilit de Agenție.
    62. Consiliul de conducere al Agenției adoptă decizia privind acreditarea ţinînd cont de următoarele:
    1) în cazul în care toate standardele de acreditare „corespund cerințelor”, Consiliul de conducere al Agenției propune acreditarea programului de studiu sau a instituției de învăţămînt pentru o perioadă de 5 ani. Se consideră că un standard de acreditare „corespunde cerințelor” în cazul în care mai mult de 90% dintre indicatorii de performanţă corespund nivelului minim obligatoriu stabilit de Agenție;
    [Pct.62 subpct.2) abrogat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
   
[Pct.62 subpct.3) abrogat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    4) în cazul în care trei sau mai multe standarde de acreditare ,,nu corespund cerințelor” sau cel puțin un standard de evaluare minim obligatoriu nu este întrunit, Consiliul de conducere al Agenţiei propune neacreditarea programului de studii sau a instituției de învăţămînt. Se consideră că un standard de acreditare „nu corespunde cerințelor” în cazul în care mai puţin de 50% dintre indicatorii de performanţă corespund nivelului minim obligatoriu stabilit de Agenție.
    [Pct.64 subpct.4) modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    63. Decizia Consiliului de conducere al Agenției cu privire la autorizarea sau neautorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea sau neacreditarea programului de studiu sau a instituției de învăţămînt este transmisă instituției/instituţiilor de învățămînt, precum și membrilor Comisiei de evaluare externă, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei.
    [Pct.63 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    64. Agenția transmite Ministerului Educației și instituției/ instituţiilor de învățămînt decizia privind evaluarea externă, precum și plasează decizia pe pagina web a Agenției, după epuizarea procedurilor de contestare prevăzute în punctul 72 din prezenta Metodologie.
    65. Decizia cu privire la autorizarea sau neautorizarea de funcționare provizorie, acreditarea sau neacreditarea programului de studii sau a unei instituții de învățămînt, precum și retragerea dreptului de activitate al unei instituții de învățămînt sau a dreptului de organizare a unui program de studii se adoptă prin decizia Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenției sau a deciziei unei alte agenții de evaluare a calității, înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățămîntul Superior.
    [Pct.65 în redacția HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    66. Autorizarea de funcționare provizorie a unui program de studiu din învățămîntul profesional tehnic și superior expiră după prima promoție de absolvenți.
    [Pct.67 abrogat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    [Pct.68 abrogat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    69. În cazul neautorizării de funcţionare provizorie/neacreditării programului de studiu/instituției de învățămînt, instituţia de învățămînt, după o perioadă de cel puţin 2 ani, depune cererea şi un nou dosar de evaluare externă a programului de studiu/instituției de învățămînt. În Raportul de autoevaluare instituţia de învățămînt aduce dovezi de eliminare a tuturor neconformităților atestate la evaluarea externă precedentă.
    70. În cazul în care instituția de învățămînt autorizată provizoriu nu solicită acreditarea în termen de 5 ani, aceasta nu are dreptul de a organiza admiterea la studii şi nici nu poate emite acte de studii.
    71. În cazul neautorizării de funcţionare provizorie/neacreditării programului de studiu/instituției de învățămînt, instituţia de învățămînt supusă procedurii de evaluare externă este informată, în scris, despre decizia adoptată, cu indicarea standardelor de acreditare, criteriilor, indicatorilor de performanţă, standardelor de evaluare şi a standardelor de evaluare minime obligatorii ce nu au fost întrunite.
    72. Procedurile de evaluare externă și decizia Consiliului de conducere al Agenției cu privire la autorizarea sau neautorizarea de funcţionare provizorie, acreditarea sau neacreditarea programului de studiu/instituției de învăţămînt pot fi contestate în cazul în care acestea nu corespund prezentei Metodologii. Instituția de învăţămînt supusă procesului de evaluare externă depune contestația la Agenție în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii deciziei către instituția de învăţămînt.
    [Pct.72 modificat prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]
    73. În fiecare an, Consiliul de conducere al Agenției elaborează un raport analitic privind starea asigurării calităţii în învăţămîntul național din Republica Moldova. Raportul include date, informaţii comparative din alte ţări ale spaţiului european al învăţămîntului superior şi din afara acestuia. Raportul este depus la Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării la data de 1 iunie a fiecărui an şi publicat pe pagina oficială a Agenției.
    [Pct.73 în redacția HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]


    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1270 din 26.12.18, MO526-528/29.12.18 art.1368; în vigoare 29.12.18]