HGA666/2016
ID intern unic:  365129
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 666
din  27.05.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia
bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri
Publicat : 31.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 150     art Nr : 710
    Abrogată prin HG987 din 10.10.18, MO396-397/12.10.18 art.1043; în vigoare 12.10.18


    În temeiul art. 55 alin. (7) din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 666. Chișinău, 27 mai 2016.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.666
din 27 mai 2016

REGULAMENT
cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor
prin cererea ofertelor de preţuri
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noţiuni:
    anunţ de participare – informare ce se publică în Buletinul achiziţiilor publice, conform modelului prezentat în anexa nr.2 la prezentul Regulament, şi conţine informaţia prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice;
    cerere a ofertelor de preţuri – procedură de atribuire a contractelor de achiziţii de bunuri şi/sau servicii care se prezintă conform unor specificaţii concrete;
    invitaţie de participare – informare ce se remite de către autoritatea contractantă nemijlocit operatorului economic şi care conţine informaţii cu referire la  denumirea şi sediul autorităţii contractante, caracteristicile tehnice şi cele ce ţin de calitatea bunurilor sau serviciilor solicitate, modalitatea întocmirii ofertelor, modul, locul şi termenul-limită de prezentare a ofertelor, termenul de valabilitate a ofertelor, clauzele principale ale contractului de achiziţie, cerinţele de calificare ale ofertanţilor, criteriile de evaluare a ofertelor etc.
    2. Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri (în continuare – Regulament) stabileşte temeiurile juridice de organizare şi desfăşurare a procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, în scopul asigurării economisirii şi eficientizării achiziţiilor de bunuri şi servicii, satisfacerii necesităţilor autorităţilor contractante de bunuri şi servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziţie publică şi dezvoltării concurenţei între aceştia.
    3. Contractul de achiziţie se încheie în conformitate cu planurile anuale de achiziţie, întocmite şi aprobate în modul stabilit.
    4. Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte separate, în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată. Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care presupune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp şi a căror condiţii de achiziţionare se modifică în funcţie de perioada în care sînt realizate.
    5. Contractele de achiziţie se încheie pe un an bugetar, însă pentru achiziţiile de bunuri şi servicii ale căror perioadă de realizare este mai mare de un an contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lor urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract.
II. CONDIŢII DE APLICARE
    6. Procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri se aplică de orice autoritate contractantă, interesată de achiziţia bunurilor sau serviciilor, necesare pentru satisfacerea cerinţelor sale, conform planului anual de achiziţii dacă valoarea achiziţiei, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte 400000 lei.
    7. La achiziţia bunurilor şi/sau serviciilor a căror valoare estimativă nu depăşeşte, fără taxa pe valoarea adăugată, 150000 de lei, autoritatea contractantă transmite o invitaţie de participare, inclusiv utilizînd Lista operatorilor economici calificaţi, urmînd ca pînă la expirarea termenului-limită de depunere să fie înregistrare cel puţin trei oferte.
    8. La achiziţia bunurilor şi/sau serviciilor a căror valoare estimativă depăşeşte, fără taxa pe valoarea adăugată, 150000 de lei, autoritatea contractantă publică anticipat un anunţ de participare în Buletinul achiziţiilor publice.
III. ÎNTOCMIREA ŞI TRANSMITEREA
INVITAŢIEI/ANUNŢULUI DE PARTICIPARE
    9. Autoritatea contractantă întocmeşte invitaţia de participare în limba de stat sau, după caz, în una din limbile de circulaţie internaţională, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    10. Autoritatea contractantă atribuie invitaţiei de participare un număr de înregistrare cu data corespunzătoare.
    11. Invitaţia de participare poate fi transmisă prin poştă, prin ridicare directă, prin fax, pe cale electronică, sau prin combinarea acestor mijloace. În toate cazurile faptul respectiv este înregistrat.
    12. Invitaţia de participare se transmite, în mod gratuit, concomitent tuturor operatorilor economici.
    13. În sensul pct. 8, autoritatea contractantă înaintează Agenţiei Achiziţii Publice, în formă tipărită şi pe suport electronic, anunţul de participare conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    14. Cerinţele cu referire la calificarea operatorilor economici se prevăd expres în invitaţia/anunţul de participare.
    15. Operatorul economic poate solicita autorităţii contractante explicaţii pe marginea invitaţiei/anunţului de participare, cu cel puţin 3 zile calendaristice pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor. La orice demers de acest fel, autoritatea contractantă va răspunde în termen de o zi calendaristică, dar nu mai tîrziu de o zi pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor.
    16. Oferta se depune de către operatorul economic interesat la sediul autorităţii contractante prin orice mijloace prevăzute la punctul 11 din prezentul Regulament.
IV. PREZENTAREA OFERTELOR
ŞI EXAMINAREA LOR
    17. Orice operator economic are dreptul de a se angaja sau nu într-o astfel de procedură de achiziţie.
    18. În invitaţia/anunţul de participare autoritatea contractantă stabileşte o dată-limită de prezentare a ofertelor, astfel încît operatorii economici să dispună de timp suficient pentru întocmirea ofertei şi a celorlalte documente solicitate.
    19. Ofertele prezentate cu întîrziere se înregistrează în modul corespunzător şi se returnează ofertanţilor fără a fi luate în considerare la etapa de evaluare.
    20. Termenul-limită de prezentare a ofertelor este de cel puţin 7 zile calendaristice – pentru bunuri şi 12 zile calendaristice – pentru servicii.
    21. Termenul indicat la punctul 20 al prezentului Regulament se calculează din momentul transmiterii invitaţiei de participare de către autoritatea contractantă sau în situaţiile prevăzute la punctul 8 al prezentului Regulament, din momentul publicării anunţului de participare în Buletinul achiziţiilor publice.
    22. Ofertele vor fi întocmite în limba de stat cu excepţia cazurilor în care invitaţia/anunţul de participare prevede o altă limbă pentru întocmirea ofertelor.
    23. Operatorii economici vor proceda conform indicaţiilor din invitaţie/anunţul de participare şi vor prezenta oferta şi documentele de calificare respectînd termenul şi ora-limită specificate în aceasta/acesta.
    24. Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi ştampila operatorului economic.
    25. În cazul prezentării ofertei şi, după caz, a documentelor de calificare solicitate în invitaţia/anunţul de participare prin fax sau pe cale electronică, oferta ştampilată şi semnată în original, precum şi, după caz, documentele de calificare se vor prezenta de către operatorul economic cîştigător, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea autorităţii contractante.
    26. Evaluarea ofertelor se efectuează în perioada de valabilitate a acestora.
    27. Pînă la expirarea termenului de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate propune ofertantului să prelungească acest termen. Ofertantul este în drept să accepte sau să respingă propunerea respectivă.
    28. În cazul în care ofertantul nu a informat autoritatea contractantă în scris despre prelungirea termenului de valabilitate a ofertei, se consideră că el a refuzat prelungirea acestuia.
    29. Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în invitaţia/anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    30. Criteriul de atribuire poate fi:
    1) oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic;
    sau
    2) preţul cel mai scăzut.
    31. Autoritatea contractantă examinează şi evaluează ofertele doar conform documentelor/cerinţelor de calificare şi criteriului prevăzut în invitaţia/anunţul de participare.
    32. Procedura de cerere a ofertelor de preţuri pentru care nu a fost publicat anunţul de participare în Buletinul achiziţiilor publice se consideră desfăşurată doar dacă au fost depuse cel puţin 3 oferte.
    33. Dacă, drept rezultat al invitaţiei de participare, nu a fost acumulat numărul necesar de oferte, prevăzut la punctul 32, rezultatele procedurii de achiziţie se anulează şi aceasta se organizează în mod repetat cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Buletinul achiziţiilor publice.
    34. Ofertele depuse de către operatorii economici se înregistrează în mod obligatoriu de către autoritatea contractantă la momentul depunerii.
    35. Fiecare operator economic va depune o singură ofertă de preţuri, fără dreptul de a fi modificată atît după termenul-limită de depunere, cît şi pe întreaga perioadă de executare a contractului.
    36. Pe durata evaluării ofertelor prezentate, între autoritatea contractantă şi operatorii economici nu se vor purta negocieri.
    37. Cîştigătoare este oferta care satisface toate cerinţele stabilite conform documentelor/cerinţelor de calificare şi criteriului de atribuire prevăzut în invitaţia de participare.
    38. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul cînd constată că datele acestuia de calificare sînt eronate sau incomplete şi respinge oferta cînd aceasta este anormal de scăzută, nu corespunde cerinţelor expuse în invitaţia/anunţul de participare, ofertantul nu acceptă corectarea greşelilor aritmetice sau s-a constatat comiterea unor acte de corupere.
V. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
    39. Autoritatea contractantă, în termen de cel mult 3 zile după stabilirea ofertei cîştigătoare, va informa în scris toţi participanţii despre rezultatele procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, precum şi despre motivele respingerii în cazul ofertelor respinse şi despre motivele descalificării în cazul ofertanţilor descalificaţi.
    40. Contractul va fi încheiat în termenul şi în condiţiile prevăzute în invitaţia/anunţul de participare, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire.
    41. În termen de 5 zile de la data încheierii contractului sau acordului adiţional (privind modificarea/rezilierea contractului), autoritatea contractantă va întocmi şi va înainta spre examinare Agenţiei o dare de seamă.
    42. În cazul în care la procedura de cerere a ofertelor de preţuri nu a fost înaintată nici o ofertă, precum şi în cazul anulării acesteia, autoritatea contractantă, în termen de 5 zile după termenul-limită de depunere a ofertelor indicate în invitaţia/anunţul de participare, va prezenta Agenţiei darea de seamă.
    43. După examinarea dării de seamă, contractul de achiziţie va fi prezentat spre înregistrare în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, dacă gestionarea resurselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
VI. DISPOZIŢII FINALE
    44. Litigiile apărute în legătură cu organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie prevăzute de prezentul Regulament se vor soluţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015.
    45. Agenţia Achiziţii Publice anulează rezultatele procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, dacă va constata că aceasta nu a fost efectuată conform prevederilor legislaţiei cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.666
din 27 mai 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.245 din 4 martie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.49-50, art.314).
    2. Punctul 16 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.661 din 10 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.729).
    3. Punctul 41 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.341 din 3 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.418).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.19 din 11 ianuarie 2012 „Privind modificarea şi completarea  Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.245 din 4 martie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.15, art.44).
    5. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.723 din 28 septembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.208, art.781).
    6. Punctul 29 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.928 din 12 decembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269, art.1001).