HGC650/2016
ID intern unic:  365169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 650
din  26.05.2016
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti
Publicat : 03.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 151-155     art Nr : 718
    În temeiul art. 15 alin. (1) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), precum şi al art. 55 alin. (1) din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art.62), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Departamentul de administrare judecătorească se redenumeşte în Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti.
    2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti, conform anexei nr.1.
    3. Structura Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti se aprobă de către Ministerul Justiţiei.
    4. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti în număr de 15 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    5. Ministerul Justiţiei asigură evidenţa economico-financiară, precum şi gestionarea resurselor umane ale Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti.
    6. În anexa nr. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 212-215, art.799), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia „Oficiul central de probaţiune” se substituie cu poziţia „Inspectoratul Naţional de Probaţiune”, iar poziţia „Departamentul de administrare judecătorească” se substituie cu poziţia „Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti”.
    7. Se aprobă lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei  nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                 Vladimir Cebotari

    Nr. 650. Chișinău, 26 mai 2016.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.650
din 26 mai 2016

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
de administrare a instanţelor judecătoreşti
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti (în continuare – Regulament) stabileşte statutul juridic, misiunea, funcţiile, atribuţiile, drepturile şi modul de organizare a activităţii Agenţiei de administrare a instanţelor judecătoreşti (în continuare – Agenţia), precum şi locul acesteia în structura administraţiei publice centrale.
    2. Agenţia este autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei, cu statut de persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu denumirea sa în limba de stat, precum şi de conturi trezoreriale.
    3. Agenţia îşi exercită atribuţiile cu respectarea strictă a garanţiilor şi independenţei sistemului judecătoresc, fără nici un amestec în înfăptuirea justiţiei.
    4. Patrimoniul Agenţiei se constituie din mijloacele financiare şi materiale reflectate în bilanţ.
    5. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a Agenţiei se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul corespunzător şi al mijloacelor provenite din alte surse, conform legislaţiei.
    6. Sediul Agenţiei se află în municipiul Chişinău.
II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE AGENŢIEI
    7. Agenţia asigură activitatea organizatorică şi administrativă a judecătoriilor şi a curţilor de apel (în continuare – instanţe judecătoreşti), în limitele competenţelor stabilite.
    8. În scopul realizării misiunii sale, Agenţia exercită următoarele funcţii de bază:
    1) asigură activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti;
    2) ţine evidenţa şi analiza statisticii judiciare;
    3) dezvoltă sistemul informaţional judiciar;
    4) gestionează activitatea de instruire a personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti;
    5) organizează activitatea de management financiar, controlul şi auditul intern în cadrul instanţelor judecătoreşti;
    6) îndeplineşte alte funcţii atribuite în competenţa Agenţiei, conform legislaţiei. 
    9. Agenţia are următoarele atribuţii:
    1) în domeniul asigurării activităţii organizatorice a instanţelor judecătoreşti:
    a) elaborează propuneri pentru eficientizarea şi uniformizarea activităţii instanţelor judecătoreşti;
    b) avizează proiecte de acte legislative şi normative, precum şi înaintează propuneri pentru elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative corespunzătoare domeniilor sale de competenţă;
    c) participă la elaborarea şi implementarea documentelor de politici şi întocmirea rapoartelor privind implementarea acestora;
    d) asigură instanţele judecătoreşti cu sedii şi condiţii adecvate de muncă, potrivit standardelor în domeniu;
    e) coordonează planificarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale pentru instanţele judecătoreşti şi coordonează alocarea fondurilor de la bugetul de stat în acest scop;
    f) coordonează procesul de reorganizare a sistemului instanţelor judecătoreşti;
    g) acordă asistenţă metodică privind ţinerea evidenţei legislaţiei şi a practicii judiciare, precum şi publică studii în domeniu;
    h) monitorizează modul de efectuare a lucrărilor de arhivă şi secretariat;
    2) în domeniul statisticii judiciare:
    a) dezvoltă mecanismul şi regulile de ţinere a statisticii judiciare;
    b) efectuează colectarea, analiza şi sistematizarea datelor privind statistica judiciară;
    c) verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor statistice prezentate de instanţele judecătoreşti, precum şi a rapoartelor statistice generate de Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor;
    d) asigură ţinerea evidenţei, păstrării şi stocării rapoartelor statistice generalizate şi a informaţiei aferente prezentate de către instanţele judecătoreşti;
    e) colectează, verifică, stochează şi ţine evidenţa fişelor de evidenţă statistică a inculpaţilor şi a taloanelor de control prezentate de instanţele judecătoreşti şi a listelor acestora, precum şi asigură corespunderea numărului de fişe de evidenţă a inculpaţilor cu numărul de condamnaţi din rapoartele statistice; 
    f) colectează şi generalizează altă informaţie ce ţine de statistica judiciară prezentată de instanţele de judecată;
    g) acordă asistenţă şi sprijin metodologic personalului instanţelor judecătoreşti în ceea ce priveşte evidenţa, generalizarea şi analiza statisticii judiciare;
    h) examinează cererile şi adresările instituţiilor interesate şi reprezentanţilor societăţii civile privind furnizarea informaţiei statistice;
    i) întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale cu privire la statistica judiciară şi le prezintă pentru informare Curţii Supreme de Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii şi altor organe interesate, precum şi le publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei şi pe portalul instanţelor judecătoreşti;
    3) în domeniul sistemului informaţional judiciar:
    a) administrează sistemul informaţional judiciar;
    b) asigură mentenanţa şi dezvoltarea sistemului informaţional judiciar,  corespunderea acestuia cu prevederile legislaţiei;
    c) examinează adresările instanţelor judecătoreşti referitor la erorile din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor şi coordonează efectuarea modificărilor, rectificărilor solicitate, pentru a asigura corespunderea acestuia cu cerinţele stabilite de legislaţie;
    d) monitorizează permanent repartizarea aleatorie a dosarelor în instanţele judecătoreşti;
    e) elaborează rapoarte lunare privind repartizarea aleatorie a dosarelor în instanţele judecătoreşti şi le publică pe portalul instanţelor judecătoreşti;
    f) prezintă informaţia necesară ministrului justiţiei, în calitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, şi întocmeşte sesizările privind suspiciunile de manipulare în procesul de repartizare aleatorie a dosarelor pentru a fi prezentate Consiliului Superior al Magistraturii;
    g) participă la elaborarea şi implementarea documentelor de politici în privinţa sistemului informaţional judiciar şi întocmeşte rapoarte privind implementarea acestora;
    h) prezintă propuneri privind elaborarea, modificarea, completarea cadrului legal în domeniul sistemului informaţional judiciar, precum şi participă la avizarea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii, a altor regulamente şi acte normative ce reglementează acest domeniu;
    i) gestionează activitatea de creare, exploatare şi ţinere a conţinutului informaţional al Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, precum şi asigură controlul asupra funcţionalităţii acestuia;
    j) elaborează rapoarte anuale privind funcţionarea portalului instanţelor judecătoreşti;
    k) coordonează activitatea de asigurare a instanţelor judecătoreşti cu echipament tehnic şi programe necesare pentru funcţionarea sistemului informaţional judiciar;
    l) acordă asistenţă metodologică şi asigură instruirea  personalului instanţelor judecătoreşti în scopul utilizării sistemului informaţional judiciar;
    4)  în domeniul de gestionare a activităţii de instruire a personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti:
    a) identifică necesităţile de instruire a personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti;
    b) solicită de la instanţele judecătoreşti informaţia privind delegarea personalului secretariatelor instanţelor judecătoreşti la cursurile de instruire;
    c) acumulează, generalizează şi remite către organizatorii cursurilor de instruire şi instanţele judecătoreşti informaţia privind personalul desemnat al secretariatelor instanţelor judecătoreşti şi formarea grupurilor pentru participarea la cursurile de instruire;
    5) în domeniul managementului financiar, controlului şi auditului intern în cadrul instanţelor judecătoreşti:
    a) efectuează auditul intern în cadrul instanţelor judecătoreşti conform Legii nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern şi alte acte normative;
    b) prezintă pentru informare Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii rapoartele misiunilor de audit intern în cadrul judecătoriilor şi curţilor de apel;
    c) acordă suport consultativ instanţelor judecătoreşti pentru asigurarea eficacităţii sistemului de management financiar şi control;
    d) oferă recomandări pentru îmbunătăţirea managementului financiar şi control;
    e) elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului normativ privind finanţarea instanţelor judecătoreşti;
    f) supraveghează utilizarea corectă, conform destinaţiei, a mijloacelor financiare alocate instanţelor judecătoreşti;
    6) în alte domenii:
    a) stabileşte şi menţine relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu alte organe, instituţii şi organizaţii, inclusiv cu cele de peste hotare, pentru a îmbunătăţi organizarea activităţii instanţelor judecătoreşti şi pentru a spori eficienţa activităţii Agenţiei;
    b) prezintă informaţia necesară ministrului justiţiei, în calitatea sa de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, la întocmirea sesizărilor privind faptele judecătorilor care pot constitui abateri disciplinare;
    c) primeşte cetăţenii în audienţă şi examinează petiţiile acestora, în limitele competenţelor funcţionale.
    10. Pentru realizarea atribuţiilor care îi revin, Agenţia este în drept:
    1) să solicite de la autorităţile publice, de la alte organe, instituţii şi organizaţii şi să primească de la ele documente, materiale şi informaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii sale;
    2) să primească şi să utilizeze asistenţa tehnică şi financiară de la organizaţii naţionale şi internaţionale, partenerii de dezvoltare interni şi externi pentru realizarea sarcinilor sale, în conformitate cu legislaţia;
    3) să antreneze (inclusiv în bază de contract) specialişti, experţi, consilieri în domeniul tehnologiilor informaţionale pentru dezvoltarea sistemului informaţional judiciar;
    4) să organizeze seminare şi conferinţe în domeniul de activitate al Agenţiei;
    5) să pregătească şi să prezinte, în modul stabilit, propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea organizatorică a instanţelor judecătoreşti;
    6) să creeze şi să menţină propria pagină web, cu afişarea informaţiei ce ţine de activitatea Agenţiei.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
    11. Agenţia este condusă de director. Directorul se numeşte şi se eliberează din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, conform prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    12. Directorul Agenţiei exercită următoarele atribuţii:
    1) organizează, coordonează şi supraveghează activitatea Agenţiei;
    2) asigură executarea legislaţiei în domeniile ce ţin de competenţa Agenţiei;
    3) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu cu funcţionarii publici, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    4) emite, în limitele competenţelor sale, ordine şi dispoziţii şi verifică executarea lor;
    5) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul de deservire tehnică;
    6) prezintă ministrului justiţiei raportul anual cu privire la activitatea Agenţiei;
    7) prezintă ministrului justiţiei spre aprobare devizul de cheltuieli şi planul secundar de finanţare, conform clasificaţiei bugetare;
    8) reprezintă Agenţia în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, atît din ţară, cît şi de peste hotare;
    9) asigură colaborarea cu mass-media şi societatea civilă;
    10) soluţionează şi alte probleme ce ţin de activitatea Agenţiei.
    13. Directorul Agenţiei poartă răspundere personală în faţa ministrului justiţiei pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei.
    14. Directorul este asistat de un director adjunct, numit şi eliberat din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea directorului, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    În lipsa directorului Agenţiei, funcţiile acestuia sînt exercitate de directorul adjunct.
    15. Agenţia este structurată în următoarele subdiviziuni: direcţii, secţii şi servicii. Subdiviziunile activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către directorul Agenţiei.
    16. Corespondenţa Agenţiei este semnată de director sau de persoane cu funcţii de răspundere învestite cu acest drept prin ordin al directorului.
    Directorul are dreptul de primă semnătură pe toate actele Agenţiei. În lipsa directorului, dreptul de primă semnătură îi revine directorului adjunct.
    Semnătura pe actele Agenţiei poate fi aplicată în formă olografă sau în altă formă, conform legislaţiei.
    Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    17. Agenţia conlucrează cu autorităţile publice şi instanţele judecătoreşti, precum şi cu alte organe, instituţii şi organizaţii în problemele ce ţin de competenţa sa, inclusiv cu autorităţi şi instituţii internaţionale.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.650
din 26 mai 2016

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Punctele 2-6 din Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 15 iunie 2007 „Cu privire la crearea Departamentului de administrare judecătorească” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 86-89, art. 702).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 6 noiembrie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului Departamentului de administrare judecătorească” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 178-179, art. 1251).
    3. Punctul 28 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1100).
    4. Punctele 3 şi 4 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.735 din  3 octombrie 2012 „Cu privire la optimizarea structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.212-215, art.798).