HGC656/2016
ID intern unic:  365175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 656
din  27.05.2016
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor
ce se operează în unele hotărîri de Guvern
Publicat : 03.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 151-155     art Nr : 724
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul și în limita alocațiilor aprobate pentru anul respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu

    Nr. 656. Chișinău, 27 mai 2016.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.656
din  27 mai  2016

Modificările și completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art. 431), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) punctul 6 din Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare:
    a) la alineatul unu, cuvintele „(cu excepția muncitorilor)” se exclud;
    b) se completează cu următorul alineat:
    „Începînd cu 1 iunie 2016, de spor pentru vechime în muncă vor beneficia și angajații încadrați în unitățile bugetare pe profesii de  muncitori.”;
    2) la punctul 12 alineatul doi din anexa nr.3, după cuvîntul „premierii” se introduc cuvintele „și acordării ajutorului material”.
    2. La punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială și a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.106-111, art. 812), cu modificările și completările ulterioare, alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Perioada de muncă pentru acordarea sporului pentru vechime în muncă se va calcula în modul stabilit în Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unitățile bugetare, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007.”
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 20 iulie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unitățile bugetare, salarizat în baza Rețelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126, art. 889), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlul și partea dispozitivă a hotărîrii, precum și în titlul Regulamentului, cuvintele „salarizat în baza Rețelei tarifare unice” se exclud;
    2) în Regulament:
    a) la primul alineat, cuvintele „(cu excepția muncitorilor)” se exclud;
    b) la punctul 1, cuvintele „(cu excepția muncitorilor) salarizat în baza Rețelei tarifare unice”  se exclud;
    c) la punctul 3 alineatul unu, cuvintele „și funcționarii administrativi” se substituie cu cuvintele „ , funcționarii administrativi și muncitorii”;
    d) la punctul 4, cuvintele „muncitorii unităților bugetare” se exclud;
    e) în anexă la Regulament, cuvintele „salarizat în baza Rețelei tarifare unice” se exclud.