*HGO730/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  365255
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 730
din  08.09.2014
cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul
alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi Planului
de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea
Programului naţional
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 779
    În temeiul art. 6, 7, 9 şi 38 din Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 şi 18 din Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrii Parlamentului nr.82 din 12 aprilie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.126-129, art.412), precum şi în scopul protecţiei sănătăţii populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Programul naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020, conform anexei nr. 1;
    Planul de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020, conform anexei nr.2.
    2. Planul de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Pogramului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 va fi aprobat printr-o nouă hotărîre de Guvern.
    3. Se stabileşte că finanţarea Programului menţionat se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate anual în bugetul public naţional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    4. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura, în limitele competenţelor atribuite, realizarea prezentei hotărîri şi a acţiunilor incluse în planurile de acţiuni de implementare a Programului, raportînd anual, pînă la 1 februarie, Ministerului Sănătăţii, care va generaliza informaţiile şi va prezenta Guvernului, pînă la 1 martie, raportul integral privind realizarea hotărîrii în cauză.
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale:
    să elaboreze, în baza Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020, şi să aprobe, în termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentei hotărîri, programe teritoriale în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020;
    să examineze anual realizarea programelor teritoriale în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei şi să întreprindă măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                   Andrei Usatîi
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Vasile Bumacov
    Ministrul educaţiei                                                  Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu

    Nr. 730. Chişinău, 8 septembrie 2014.


    anexa nr.1

    anexa nr.2