HGM736/2016
ID intern unic:  365369
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 736
din  10.06.2016
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020
privind implementarea Strategiei
naţionale în domeniul migraţiei
şi azilului (2011-2020)
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 797
    MODIFICAT
  
  HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) (se anexează).
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor asigura, în limitele competenţei şi din contul mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, precum şi din alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare, realizarea prevederilor Planului nominalizat şi vor prezenta informaţia de rigoare Ministerului Afacerilor Interne semestrial, pînă la data de 10 a primei luni din semestrul următor.
    3. Ministerul Afacerilor Interne va prezenta Guvernului anual, pînă la 1 martie, raportul de evaluare a realizării pe anul precedent a Planului de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020).
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                            Andrei Galbur
    Ministrul afacerilor interne                                   Alexandru Jizdan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Stela Grigoraş
    Ministrul educaţiei                                                 Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                    Vladimir Cebotari

    Nr. 736. Chişinău, 10 iunie 2016.


    planul de acțiuni
    [Planul modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]