HGO753/2016
ID intern unic:  365382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 753
din  14.06.2016
pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare
şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind
optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de
ghişeu unic
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 810
    În vederea realizării Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobate prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.245-247, art.791), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.297-303, art.1129), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Conceptul mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive, conform anexei nr. 1;
    Planul de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerul Economiei, în calitate de autoritate responsabilă pentru executarea Hotarîrii Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015”, va oferi suportul tehnic necesar implementării Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic.
    3. Autorităţile publice implicate în optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic:
    vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării activităţilor stipulate în Planul de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic;
    vor raporta, semestrial şi conform termenelor stabilite, Cancelariei de Stat referitor la implementarea Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic;
    vor desemna persoane responsabile de coordonarea şi monitorizarea implementării Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic în cadrul autorităţii respective, informînd, în mod corespunzător, Cancelaria de Stat.
    4. Cancelaria de Stat va asigura coordonarea şi monitorizarea realizării Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic, generalizînd şi prezentînd semestrial Guvernului informaţia, conform termenelor stabilite.
    5. Implementarea Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic se va realiza în baza mijloacelor financiare ale donatorilor externi, precum şi în limitele alocaţiilor financiare prevăzute în bugetul de stat.
    6. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsuri în vederea realizării Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                    Vasile Botnari

    Nr. 753. Chişinău, 14 iunie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2