HGM753/2016
ID intern unic:  365382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 753
din  14.06.2016
pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi
eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind

 implementarea soluţiilor de ghişeu unic
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 810
    MODIFICAT
   
HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298

    NOTĂ:
    în denumire şi în tot textul hotărîrii, cuvintele „optimizarea actelor permisive şi” se exclud prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298    În vederea realizării Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobate prin Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.245-247, art.791), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.297-303, art.1129), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Conceptul mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive, conform anexei nr. 1;
    Planul de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic, conform anexei nr. 2.
    11. Se desemnează subiecții raporturilor juridice ai Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (în continuare – SIAGEAP), după cum urmează:
    Posesor – Ministerul Economiei și Infrastructurii;
    Deținător – Agenția Servicii Publice;
    Registrator – autoritățile emitente de acte permisive conform Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
    [Pct.11 introdus prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
    2. Ministerul Economiei, în calitate de autoritate responsabilă pentru executarea Hotarîrii Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015”, va oferi suportul tehnic necesar implementării Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic.
    3. Autorităţile publice implicate în implementarea soluţiilor de ghişeu unic:
    vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării activităţilor stipulate în Planul de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic;
    vor raporta, semestrial şi conform termenelor stabilite, Ministerului Economiei și Infrastructurii referitor la implementarea Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic;
    vor desemna persoane responsabile de coordonarea şi monitorizarea implementării Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic în cadrul autorităţii respective, informînd, în mod corespunzător, Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Pct.3 modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
    4. Cancelaria de Stat va asigura coordonarea şi monitorizarea realizării Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic, generalizînd şi prezentînd semestrial Guvernului informaţia, conform termenelor stabilite.
    5. Implementarea Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic se va realiza în baza mijloacelor financiare ale donatorilor externi, precum şi în limitele alocaţiilor financiare prevăzute în bugetul de stat.
    6. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsuri în vederea realizării Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic.
    61. Ministerul Economiei și Infrastructurii va prelua SIAGEAP în patrimoniul său în temeiul rezultatelor raportului de testare a cerințelor funcționale și nonfuncționale ale SIAGEAP, efectuat de compania dezvoltatoare a SIAGEAP.
    [Pct.61 introdus prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                              Octavian Calmîc
    Ministrul tehnologiei informaţiei
    şi comunicaţiilor                                                    Vasile Botnari

    Nr. 753. Chişinău, 14 iunie 2016.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.753
din 14 iunie 2016

CONCEPTUL
mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive
Capitolul I. Introducere
    1. Necesitatea creării mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive este generată de complexitatea actuală a procesului de eliberare a actelor permisive, ceea ce creează o povară semnificativă pentru antreprenori la obţinerea actelor permisive. Procesul de eliberare a actelor permisive este foarte diferit în funcţie de autoritatea publică emitentă; procedurile de eliberare a actelor permisive nu sînt standardizate pentru toate instituţiile de stat şi nu există mecanisme pentru a asigura transparenţa întregului proces de eliberare a actelor permisive. Datorită complexității procesului de reglementare a activității de întreprinzător și necesității de asigurare a continuității în implementarea reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător, pe principiile MGEAP și pe platforma tehnologică a Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (în continuare – SIAGEAP) pot fi dezvoltate sau incluse oricare funcționalități necesare. Prin urmare, în sensul prezentului Concept și al conceptelor și/sau mecanismelor/programelor elaborate în baza/sau pentru acesta, toate funcționalitățile și noțiunile sînt aplicabile nu doar actelor permisive propriu-zise, ci și altor funcționalități privind operarea cu alte acte/documente și asigurarea interoperabilității în legătură cu acestea dintre diverse obiecte informaționale și/sau entități aferente domeniului activității de întreprinzător și domeniilor conexe.
    [Pct.1 modificat prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    2. Mecanismul de gestionare şi eliberare a actelor permisive (MGEAP) propus în prezentul Concept va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atît pentru antreprenori, cît şi pentru autorităţile publice emitente. Se propune ca toate autorităţile publice care eliberează acte permisive să utilizeze un singur sistem informaţional pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a actelor permisive, comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a actelor permisive. Autorităţile publice, care în prezent gestionează procesul de eliberare a actelor permisive prin intermediul sistemelor informaţionale, vor elabora interfeţe electronice cu sistemul informaţional propus pentru a permite depunerea cererilor în format electronic.
    3. MGEAP va servi drept bază pentru ghişeul unic de eliberare a actelor permisive şi va integra cele mai moderne instrumente de tehnologii informaţionale pentru ca antreprenorii să economisească timp, bani şi eforturi administrative la solicitarea şi obţinerea actelor permisive. Sistemul informaţional propus în cadrul MGEAP va servi drept punct central pentru conectarea autorităţilor publice şi coordonarea activităţilor lor şi instituţiile să poată face schimb de informaţii în scopul de a minimiza cantitatea de informaţii care trebuie să fie prezentate de solicitanţi în vederea obţinerii actelor permisive.
    4. Utilizarea unui sistem informaţional unic pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive, în afară de beneficiile şi funcţiile menţionate mai sus, va stabili un mecanism pentru monitorizarea performanţei autorităţilor publice în procesul de eliberare a actelor permisive şi va identifica soluţii de optimizare în vederea îmbunătăţirii şi facilitării emiterii actelor permisive.
    5. Prezentul Concept descrie abordarea generală, funcţiile şi arhitectura MGEAP. MGEAP se realizează prin implementarea unui sistem informaţional de tip G2B (Government to Business) care este orientat spre oferirea de e-Servicii către mediul de afaceri cu scopul de a facilita procesul de solicitare şi emitere a actelor permisive. La etapa de proiectare a sistemului informaţional va fi necesar să se documenteze şi să se descrie fluxurile de lucru cu documentele şi cererile pentru actele permisive care vor fi gestionate de către sistem. Pentru a avea o soluţie complet funcţională, care va veni cu o plus valoare la optimizarea procesului de eliberare a actelor permisive, este necesar să se reproiecteze procesele de lucru existente. Rezultatele reproiectării proceselor de lucru trebuie să fie reflectate în cadrul normativ general şi regulamentele interne ale instituţiilor implicate. După implementarea serviciului, fiecare instituţie implicată în emiterea actelor permisive care va utiliza noul sistem va trebui să adopte un regulament cu privire la utilizarea sistemului informaţional şi emiterea actelor permisive.
    6. Pentru implementarea mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisve, se propune următoarea arhitectură conceptuală:
Capitolul II. Proceduri generale
    7. MGEAP reprezintă totalitatea mijloacelor software, hardware, informaţionale, organizaţionale, a sistemelor de transmitere a datelor, a tehnologiilor de utilizare a acestora, a normelor de drept, precum şi a infrastructurii pentru susţinerea informaţională, automatizarea, precum şi optimizarea procesului de eliberare a actelor permisive. MGEAP înglobează în sine posibilităţi funcţionale de gestionare a fluxurilor de lucru, schimb de informaţii, funcţiile de înştiinţare, depozitare a datelor şi aplicare online, necesare pentru solicitarea şi eliberarea actelor permisive.
    8. În urma operării MGEAP, se va crea o resursă informaţională unică privind gestionarea şi eliberarea actelor permisive. Sistemul informaţional de gestionare şi eliberare a actelor permisive va fi parte integrantă a resurselor informaţionale de stat ale Republicii Moldova.
    9. MGEAP va reprezenta punctul unic de acces de tip G2B (Government to Business) pentru antreprenori şi autorităţile publice emitente de acte permisive, care va conţine toate instrumentele necesare pentru gestionarea şi obţinerea actelor permisive. MGEAP va pune la dispoziţia antreprenorilor şi a autorităţilor publice următoarele servicii:
    1) un singur ghişeu pentru obţinerea actelor permisive prin intermediul Portalului de Servicii Publice al Guvernului;
    2) un singur punct de acces care conţine toate informaţiile necesare pentru obţinerea actelor permisive;
    3) depunerea online a cererii pentru obţinerea actelor permisive;
    4) depunerea online a cererii pentru obţinerea documentelor necesare pentru actele permisive;
    5) achitarea online a taxelor pentru obţinerea actelor permisive;
    6) schimbul electronic de informaţii legate de actele permisive între autorităţi şi sistemele lor TI;
    7) semnarea electronică a documentelor.
    Sistemul propus în cadrul MGEAP va fi un instrument pentru ca fiecare autoritate publică responsabilă pentru emiterea actelor permisive să-şi elaboreze şi gestioneze independent propriile fluxuri de lucru pentru emiterea actelor permisive.
    10. Principalul obiectiv al MGEAP este crearea unei resurse informaţionale unice pentru gestionarea şi automatizarea procesului de eliberare a actelor permisive, care va fi utilizată de solicitanţii actelor permisive şi autorităţile publice pentru a minimiza costurile administrative, timpul şi resursele necesare pentru procesul de solicitare, procesare şi eliberare a actelor permisive.
    11. Datorită implementării MGEAP se vor atinge următoarele obiective:
    1) crearea unui singur portal privind depunerea cererilor pentru obţinerea actelor permisive de către solicitanţi;
    2) minimizarea numărului de documente necesare pentru cererea de obţinere a actelor permisive;
    3) minimizarea interacţiunii fizice între solicitanţii actelor permisive şi autorităţile publice în procesul de eliberare a actelor permisive;
    4) crearea interacţiunii şi schimbului de date între sistemele informaţionale ale altor autorităţi publice pentru a valida datele prezentate de solicitanţii actelor permisive şi a minimiza cantitatea de date care trebuie să fie prezentată de solicitanţii actelor permisive în procesul de solicitare a actelor permisive;
    5) standardizarea proceselor de eliberare a actelor permisive şi crearea unui mecanism pentru monitorizarea performanţei procesării şi emiterii actelor permisive de către autorităţile publice care emit acte permisive şi a angajaţilor autorităţilor emitente de acte permisive implicaţi în acest proces;
    6) crearea unui singur mecanism de monitorizare a conformării cu termenele pentru emiterea actelor permisive;
    7) crearea unui mecanism pentru identificarea barierelor în procesul de eliberare a actelor permisive;
    8) crearea unui mecanism pentru ca solicitanţii actelor permisive să poată urmări evoluţia cererilor;
    9) crearea unui singur registru pentru toate actele permisive emise;
    10) contribuirea la eliminarea emiterii actelor permisive pe hîrtie, necesare pentru utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, oferind acces online la informaţiile despre actele permisive emise;
    11) crearea interfeţei automate pentru publicarea datelor pe Portalul Guvernamental al Datelor Deschise (www.date.gov.md).
    12. Următoarele principii formează bazele creării şi funcţionării MGEAP:
    1) principiul legalităţii – crearea şi exploatarea MGEAP în conformitate cu legislaţia naţională;
    2) principiul confidenţialităţii – asigurat prin definirea dreptului de acces şi delimitarea accesului la informaţii şi date;
    3) principiul validităţii datelor – introducerea datelor în sistemul MGEAP doar în baza informaţiilor din documentele calificate ca surse de informaţii;
    4) principiul securităţii – asigurarea integrităţii, accesibilităţii, confidenţialităţii şi eficacităţii protecţiei datelor împotriva pierderilor, distorsiunii, deteriorării şi utilizării neautorizate;
    5) principiul identificării unice de stat – desemnarea unui număr de identificare fiecărei unităţi din sistem;
    6) principiul compatibilităţii – asigurarea compatibilităţii în procesul interacţiunii MGEAP cu sistemele informaţionale.
    13. Principala sarcină a MGEAP este automatizarea procesului de eliberare a actelor permisive prin stabilirea comunicării electronice între solicitanţii actelor permisive şi autorităţile emitente de acte permisive. MGEAP va îndeplini următoarele sarcini:
    1) acceptarea online a cererilor pentru emiterea actelor permisive;
    2) depunerea cererilor pentru acte permisive la autorităţile publice responsabile;
    3) colectarea informaţiilor şi documentelor legate de emiterea fiecărui document permisiv;
    4) comunicarea şi colaborarea între autorităţile publice şi sistemele informaţionale pentru a face schimb de informaţii necesare pentru a emite actele permisive;
    5) automatizarea schimbului electronic de date între autorităţile publice;
    6) gestionarea statutului cererilor pentru acte permisive;
    7) evidenţa integrată a cererilor depuse şi a actelor permisive emise;
    8) monitorizarea fluxului de lucru privind eliberarea actelor permisive;
    9) crearea spaţiilor de lucru virtuale pentru angajaţii autorităţilor emitente de acte permisive în scopul emiterii actelor permisive;
    10) acordarea informaţiilor legate de emiterea actelor permisive pentru antreprenori şi angajaţii sectorului public.
    11) depunerea cererilor pentru acte permisive la Agenția Servicii Publice;
    12) asigurarea de funcționalități privind operarea cu alte acte/documente și asigurarea interoperabilității în legătură cu acestea dintre diverse obiecte informaționale și/sau entități aferente domeniului activității de întreprinzător și domeniilor conexe.
    [Pct.13 modificat prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    14. Cadrul legal al MGEAP este format din legislaţia naţională, tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Crearea şi funcţionarea MGEAP va fi reglementată de următoarele acte legislative şi normative:
    1) Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
    2) Legea nr. 1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică;   
    4) Legea nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
    5) Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
    6) Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
    7) Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    8) Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător;
    9) Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic;
    10) Hotărîrea Guvernului nr. 546 din 20 iulie 2011 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea serviciilor Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice şi operarea modificărilor în unele hotărîri ale Guvernului”;
    11) Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)”;
    12) Hotărîrea Guvernului nr. 857 din 31 octombrie 2013 „Cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”;
    13) Hotărîrea Guvernului nr. 700 din 25 august 2014 „Pentru aprobarea Concepţiei privind principiile datelor guvernamentale deschise”;
    14) Hotărîrea Guvernului nr. 708 din 28 august 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)”;
    15) Hotărîrea Guvernului nr. 717 din 29 august 2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)”;
    16) Ordinul Cancelariei de Stat nr. 305 din 9 septembrie 2014 cu privire la aprobarea Acordului-tip şi a Contractului-tip privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud).
    [Pct.14 modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
Capitolul IV. Aria de acoperire a MGEAP
    15. MGEAP va oferi următoarele posibilităţi pentru mediul de afaceri şi autorităţile publice implicate în procesul de eliberare a actelor permisive:
    1) depunerea online a cererilor pentru obţinerea actelor permisive;
    2) depunerea online a cererilor de documente necesare pentru obţinerea actelor permisive;
    3) asigurarea funcţionalităţii pentru solicitanţi de a depune cererile pentru toate actele permisive într-un singur loc;
    4) anexarea versiunilor electronice ale actelor pe suport de hîrtie;
    5) plata electronică a taxelor pentru obţinerea actelor permisive;
    6) furnizarea spaţiului de lucru electronic personal solicitanţilor pentru salvarea cererilor de acte permisive, documentelor complementare şi anexelor într-un loc unic;
    7) funcţionalitatea pentru a urmări cererea în procesul de aplicare;
    8) schimbul electronic de date cu autorităţile publice implicate, pentru a elimina necesitatea de a obţine acte confirmative sau alte certificate, care sînt deja disponibile în format electronic în registre sau sisteme informaţionale, cum ar fi informaţiile statutare ale întreprinderilor, disponibile la Agenția Servicii Publice, precum şi informaţia cu privire la datoriile către bugetul public, disponibilă la Serviciul Fiscal de Stat;   
    9) autentificarea electronică a solicitanţilor la ghişeul unic şi semnarea electronică a actelor;
    10) automatizarea prelucrării cererilor de către autorităţile publice responsabile;
    11) oferirea posibilităţii de păstrare şi acces la informaţia privind actele permisive eliberate;
    12) notificarea solicitanţilor actelor permisive şi a angajaţilor autorităţilor publice responsabile de eliberarea permiselor referitor la statutul cererilor.
    [Pct. 15 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.15 modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]

    16. MGEAP acoperă următoarele contururi funcţionale:
    1) Conturul solicitantului actului permisiv – persoană fizică care accesează MGEAP direct de pe Internet şi depune cererea;
    2) Conturul solicitantului actului permisiv – angajat al serviciului de tip „front office” care va fi un intermediar între solicitanţii de acte permisive şi autoritatea publică emitentă;
    3) Conturul autorităţii publice care primeşte cererile direct de la solicitant;
    4) Conturul autorităţii publice care procesează cererea;
    5) Conturul laboratoarelor;
    6) Conturul celorlalte autorităţi publice care cer informaţii cu privire la actele permisive emise;
    7) Conturul utilizatorului public al MGEAP.
    17. Fiecare contur, la rîndul său, are o serie de funcţii specifice, şi anume:
    1) Conturul solicitantului actului permisiv – persoană fizică care accesează MGEAP direct de pe Internet şi depune cererea:
    a) se conectează la sistem;
    b) completează cererea în format electronic;
    c) anexează actele necesare;
    d) aplică pentru alte documente necesare obţinerii actului permisiv;
    e) semnează cererea electronică;
    f) achită taxa pentru obţinerea actului permisiv;
    g) vizualizează, modifică, elimină, salvează actele permisive în „biroul personal” din MGEAP;
    h) depune cererea pentru procesare;
    i) primeşte notificări privind statutul cererii.
    2) Conturul solicitantului actului permisiv – angajat al serviciului de „front office” care va fi un intermediar între solicitant şi autoritatea publică:
    a) se conectează la sistem;
    b) completează formularul cererii;
    c) anexează actele necesare;
    d) prezintă cererea pentru procesare;
    e) primeşte notificări privind statutul cererii.
    3) Conturul autorităţii publice care primeşte cererile direct de la solicitant:
    a) se conectează la sistem;
    b) completează formularul cererii;
    c) anexează actele necesare;
    d) prezintă cererea pentru procesare;
    e) primeşte notificări privind statutul cererii.
    4) Conturul autorităţii publice care procesează cererea:
    a) primeşte notificarea privind cererile parvenite;
    b) se conectează la sistem;
    c) vizualizează cererea şi documentele anexate;
    d) elaborează proiectul de act permisiv;
    e) înregistrează decizia de eliberare a actului permisiv;
    f) înregistrează faptul de eliberare a actului permisiv;
    g) înaintează actul permisiv pentru eliberare.
    5) Conturul laboratoarelor:
    a) se conectează la sistem;
    b) anexează raportul de încercări;
    c) expediază raportul de încercări autorităţii publice.
    6) Conturul celorlalte autorităţi publice care cer informaţii cu privire la actele permisive eliberate:
    a) se conectează la sistem;
    b) caută solicitantul folosind codul ID;
    c) accesează informaţia cu privire la actele permisive.
    7) Conturul utilizatorului public al MGEAP:
    a) accesează MGEAP prin Portalul Serviciilor Publice;
    b) răsfoieşte lista agenţilor economici;
    c) efectuează căutarea prin codul ID;
    d) accesează informaţii cu privire la actul permisiv.
Capitolul V. Structura organizaţională a MGEAP
    18. Ministerul Economiei și Infrastructurii este entitatea responsabilă de administrarea şi buna funcţionare a MGEAP.
    [Pct.18 modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
    19. Furnizorii de date al MGEAP sînt:
    1) Agenţia Servicii Publice – oferă informaţia cadastrală şi furnizează informaţii privind licenţele eliberate din Registrul electronic al licenţelor; 
    2) Serviciul Fiscal de Stat – care furnizează informaţii privind obligaţiunile fiscale ale contribuabilului, informaţii privind înregistrarea contribuabilului, cum ar fi conturile bancare înregistrate;
    3) Casa Naţională de Asigurări Sociale – oferă informaţii privind faptul confirmării plăţilor la bugetul asigurărilor sociale;
    4) Compania Naţională de Asigurări în Medicină – oferă informaţii privind faptul confirmării plăţilor către fondul de asigurări medicale;
    5) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor – oferă informaţii cu privire la înregistrarea de produse biologice, informaţii cu privire la utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, informaţii privind certificatele sanitar-veterinare eliberate, informaţii privind certificatele fitosanitare eliberate;
    6) Agenția Națională pentru Sănătate Publică– furnizează informaţii privind autorizaţiile sanitare eliberate pentru funcţionarea întreprinderilor;
   
[Pct.19 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.19 modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
    20. Utilizatorii MGEAP vor fi:
    1) autorităţile publice centrale şi locale care sînt implicate în eliberarea actelor permisive. Acestea vor procesa cererile şi înregistra în cadrul MGEAP informaţiile privind actele permisive eliberate sau refuzate;
    2) agenţii economici care solicită obţinerea unui act permisiv şi care completează cererile şi anexează documentele scanate;
    3) laboratoarele care prezintă rezultatele încercărilor de laborator;
    4) subdiviziunile teritoriale ale Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” prin intermediul angajaţilor săi care completează formularele de cerere şi anexează documentele privind solicitarea actului permisiv.
    [Pct.20 subpct.4) modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
    5) autoritățile publice ce solicită informații cu privire la actele permisive, care vor accesa informațiile cu privire la actele permisive prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate (MConnect).
    [Pct.20 subpct.5) introdus prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
Capitolul VI. Documentele MGEAP
    21. Documentele tehnologice de intrare sînt următoarele:
    1) formulare de cereri;
    2) formulare de proiecte de acte permisive;
    3) formulare de rapoarte de încercări;
    4) documente scanate în format PDF, JPG.
    22. Documentele tehnologice împrumutate din alte sisteme informaţionale sînt următoarele:
    1) informaţiile privind înregistrarea afacerii;
    2) informaţia cadastrală;
    3) informaţiile privind obligaţiunile fiscale ale contribuabilului;
    4) informaţiile privind înregistrarea contribuabilului;
    5) confirmarea plăţilor la bugetul asigurărilor sociale;
    6) confirmarea plăţilor către fondul de asigurări medicale;
    7) informaţiile cu privire la înregistrarea de produse biologice;
    8) informaţiile cu privire la utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
    9) informaţiile privind certificatele sanitar-veterinare eliberate;
    10) informaţiile privind certificatele fitosanitare eliberate;
    11) informaţiile privind autorizaţiile sanitare eliberate pentru funcţionarea întreprinderii;
    12) informaţiile privind licenţele eliberate;
    13) alte informaţii necesare pentru eliberarea actelor permisive care vor fi identificate în procesul de adăugare a actelor permisive în sistemul MGEAP.
    23. Documentele tehnologice de ieşire sînt următoarele:
    1) informaţia privind decizia de eliberare a actului permisiv;
    2) informaţia privind decizia de refuz de eliberare a actului permisiv;
    3) informaţia despre actul permisiv;
    4) informaţia despre rapoartele de încercări;
    5) formularul actului permisiv;
    6) rapoartele statistice în format electronic;
    7) notificarea (de admitere, de refuz).
Capitolul VII. Conţinutul informaţional al MGEAP
    24. Obiectul informaţional al MGEAP va include:
    1) cererea completată;
    2) proiectul de cerere;
    3) notificarea de acceptare;
    4) notificarea de refuz;
    5) notificarea privind o nouă cerere;
    6) notificarea privind statutul cererii;
    7) raportul încercărilor de laborator;
    8) aprobarea actului permisiv;
    9) actul permisiv eliberat.
    25. Prezentul Concept prevede participarea mai multor grupuri distincte de utilizatori. Aceşti utilizatori vor avea rolurile lor specifice în MGEAP şi fiecare dintre ei va avea propriile sale funcţii şi responsabilităţi. Utilizatorii vor opera în sistem după scenariile stabilite. Persoana care solicită eliberarea actului permisiv va alege cel mai potrivit scenariu disponibil într-un caz concret, la propria discreție. În cazul în care scenariul ales nu este funcțional, MGEAP (SIAGEAP) sau operatorul autorității la care s-a adresat solicitantul îl va informa despre scenariul aplicabil.
    [Pct.25 modificat prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    1) Antreprenorul care depune cererea online reprezintă solicitantul care depune cererea pentru obţinerea actelor permisive online, prin intermediul Portalului Servicii Publice (www.servicii.gov.md). El/ea se va conecta la MGEAP utilizînd datele sale de identificare pentru sistemul Mpass (mecanismul de autentificare al Guvernului), va completa formularele necesare, va anexa documentele necesare şi va depune cererea. În cazul în care unele documente care trebuie să fie anexate la cerere lipsesc, solicitantul va putea solicita aceste documente prin acelaşi sistem. După depunerea cererii, solicitantul va primi notificări, prin acelaşi sistem, privind statutul cererii. Cererile vor avea statut de „proiect”, dacă nu sînt depuse sau nu au toate documentele necesare ataşate, sau statut de „depus”, dacă cererea este completată şi depusă. Mai exact, solicitanţii care depun cererile online, vor îndeplini următoarele acţiuni:
    a) se conectează la MGEAP prin Portalul Serviciilor Publice;
    b) completează formularele electronice ale cererii;
    c) anexează documentele la cerere;
    d) semnează documentele în mod electronic;
    e) depun cereri electronice;
    f) monitorizează online statutul de procesare a cererii;
    g) primesc notificări privind statutul cererii;
    h) achită taxa pentru acte permisive în mod electronic.
    2) Antreprenorul care depune cererea prin terminal public este solicitantul care solicită acte permisive prin terminale electronice amplasate în birourile autorităţilor publice sau în alte zone publice. Solicitanţii vor folosi terminalul pentru actele permisive care nu necesită ataşarea documentelor suplimentare la cereri. După completarea cererii, solicitantul va plăti taxa la terminal folosind funcţia de încasare a terminalului (de exemplu: în prezent, este posibil de a solicita obţinerea cazierului judiciar, folosind terminale publice. Pentru aceasta cetăţenii completează formularele de cerere, plătesc taxa pentru serviciu şi primesc o notificare de confirmare după depunere). Mai exact, solicitanţii care depun cererile prin terminalul public, vor îndeplini următoarele acţiuni:
    a) completează cererea electronică;
    b) achită taxa pentru actele permisive în numerar la terminal;
    c) primesc confirmarea de depunere a cererii.
    3) Antreprenorul care depune cererea pe suport de hîrtie (la autoritatea publică emitentă a actului permisiv sau la o altă entitate desemnată în acest sens):
    [Pct.25 subpct.3) modificat prin HG1236 din 19.12.18, MO24-28/25.01.19 art.39; în vigoare 25.03.19]
    a) vizitează Serviciul de tip „front office” pentru a depune cererea;
    b) depune cererea şi documentele necesare pe suport de hîrtie, care sînt introduse în sistem de către operatorul Serviciului de tip „front office”. Cererea se va depune din numele solicitantului.
    4) Operatorul Serviciului de tip „front office” este angajatul Serviciului de tip „front office”, care este responsabil pentru recepţionarea cererilor de solicitare a actelor permisive din partea antreprenorilor. Operatorul Serviciului de tip „front office” este singura persoană care se află în contact direct cu solicitantul în procesul de obţinere a actelor permisive. După recepţionarea cererilor de operatorii Serviciului de tip „front office” şi introducerea lor în sistem, cererile vor fi prezentate pentru procesare specialiştilor sectoriali din autorităţile publice responsabile. Operatorii Serviciului de tip „front office” nu trebuie să fie obligatoriu specialişti în toate domeniile pentru care acceptă cererile de acte permisive. Ei doar oferă asistenţă la completarea corectă a formularelor cererii, ataşarea documentelor necesare şi oferă informaţii de bază despre procesul de solicitare a actelor permisive. În cazul în care lipsesc documentele care trebuie să fie anexate la cererea de obţinere a actelor permisive, operatorul Serviciului de tip „front office” va oferi asistenţă în completarea şi depunerea cererii de obţinere a documentului lipsă. După ce specialiştii din cadrul autorităţilor publice responsabile pregătesc actele permisive, acestea sînt expediate prin poştă la sediul solicitantului sau la Serviciul de tip „front office” care înmînează actul permisiv solicitantului. Adiţional la recepţionarea cererilor operatorul Serviciului de tip „front office” îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) oferă informaţii solicitanţilor cu privire la cerinţele privind solicitarea şi obţinerea actelor permisive;
    b) oferă asistenţă la completarea cererilor pe suport de hîrtie pentru obţinerea actelor permisive;
    c) oferă asistenţă la completarea cererilor şi altor documente necesare pentru obţinerea actelor permisive de la alte autorităţi;
    d) scanează digital cererile şi documentele anexate;
    e) introduce cererile pe suport de hîrtie şi documentele scanate în sistem;
    f) declanşează fluxul de lucru pentru procesarea cererilor;
    g) în cazul în care Serviciul de tip „front office” are capacitatea de a efectua operaţiuni financiare (de exemplu, Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”), atunci operatorul Serviciului de tip „front office” va recepţiona taxele pentru eliberarea actelor permisive şi va transfera banii colectaţi pe conturile bancare ale autorităţilor publice responsabile; sau,
    [Pct.25 subpct.4), lit.g) modificată prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
    h) operatorul Serviciului de tip „front office” oferă asistenţă solicitantului la achitarea taxelor în numerar prin terminalul aflat în incinta Serviciului de tip „front office”;
    i) comunică cu autorităţile publice cu privire la statutul şi problemele în procesarea cererilor;
    j) după ce actul permisiv este pregătit şi semnat de autoritatea publică, operatorul Serviciului de tip „front office” introduce informaţiile despre statutul final al actului permisiv în sistem;
    k) remite actul permisiv solicitantului;
    l) după ce actul permisiv este remis solicitantului şi este primită confirmarea recepţionării acestuia, operatorul Serviciului de tip „front office” introduce în sistem informaţia de confirmare cu privire la remiterea actului permisiv (data remiterii, numele persoanei care a primit actul permisiv).
    Pentru autorităţile publice care nu remit actele permisive solicitanţilor prin poştă, operatorul Serviciului de tip „front office” va colecta actele permisive pregătite de la autorităţile publice responsabile, prin poştă sau fizic si apoi le va remite solicitanţilor, prin poştă sau fizic.
    5) Specialistul autorităţii publice este angajat al autorităţii publice, care este direct responsabil pentru pregătirea şi emiterea actelor permisive. Specialistul va primi notificările trimise de sistem (folosind subsistemul Mnotify) despre apariţia în sistem a unei cereri noi care trebuie procesată. Specialistul va accesa cererea şi documentele anexate din sistem, le va analiza, va accesa alte resurse de informaţii (de exemplu, Registrul bunurilor imobile, Registrul de stat al populaţiei, Registrul de stat al unităţilor de drept, Registrul Fiscal etc.) pentru verificarea validităţii datelor introduse în cerere şi va pregăti proiectul actului permisiv care va fi prezentat conducerii autorităţii pentru aprobare şi semnare.
    După ce actul permisiv va fi pregătit şi aprobat, specialistul va trimite documentul final semnat prin poştă la sediul solicitantului sau la Serviciul de tip „front office” pentru remiterea ulterioară solicitantului. Aşa cum este descris mai sus, specialistul autorităţii publice îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) primeşte cererile şi documentele anexate;
    b) analizează cererile;
    c) pregăteşte proiectul actului permisiv, introduce proiectul documentului în sistem;
    d) prezintă proiectul actului permisiv conducerii autorităţii publice pentru aprobare;
    e) prezintă actul permisiv aprobat şi semnat operatorului Serviciului de tip „front office” sau îl expediază prin poştă solicitantului.
    [Pct.25 subpct.5) modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
    6) Conducerea autorităţii publice este responsabilă pentru desemnarea specialiştilor autorităţii pentru procesarea cererilor primite şi pentru semnarea/aprobarea proiectelor de acte permisive elaborate de specialiştii responsabili. Mai exact, conducerea autorităţii publice va îndeplini următoarele funcţii:
    a) recepţionează notificări de sistem despre cereri noi;
    b) vizualizează cererile şi documentele anexate;
    c) atribuie cererile primite specialiştilor responsabili din instituţie pentru procesare;
    d) aprobă proiectul actelor permisive pregătite de specialiştii autorităţilor publice.
    7) Administratorul MGEAP asigură managementul tehnic şi întreţinerea sistemului. În plus, administratorul de sistem va configura şi ajusta fluxurile de lucru pentru eliberarea actelor permisive, va ajusta formularele electronice ale documentelor în sistem, va adăuga/şterge utilizatorii de sistem şi va configura rolurile utilizatorilor, folosind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass). Mai exact, administratorul de sistem va îndeplini următoarele funcţii:
    a) configurarea parametrilor sistemului;
    b) configurarea fluxurilor de lucru;
    c) adăugarea şi eliminarea utilizatorilor în sistem utilizînd serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass);
    d) configurarea rolurilor utilizatorilor.
    8) Administratorul din cadrul autorităţii publice responsabile pentru eliberarea actului permisiv va îndeplini următoarele funcţii:
    a) configurarea şi ajustarea fluxurilor de lucru pentru eliberarea actelor permisive;
    b) ajustarea formularelor electronice ale documentelor în sistem.
    26. Scenariile de bază ale MGEAP sînt:
    1) Depunerea cererilor prin intermediul Portalului Serviciilor Publice.
    Prezentul scenariu va fi utilizat de către solicitanţii de acte permisive care au acces la Internet şi se pot autentifica pe portal prin sistemul Mpass. Solicitanţii nu vor trebui să viziteze sediile autorităţilor publice responsabile pentru eliberarea actelor permisive şi vor putea să prezinte cererea în format electronic şi să anexeze toate documentele necesare, de asemenea, în format electronic. Solicitantul va solicita actele permisive făcînd următorii paşi:
    a) accesarea Portalului Serviciilor Publice www.servicii.gov.md;
    b) autentificarea pe portal prin sistemul Mpass folosind numele de utilizator/parola sau certificatul electronic;
    c) parcurgerea listei de acte permisive şi selectarea documentului necesar;
    d) după selectarea actului permisiv, solicitantul va completa formularul electronic cu informaţiile necesare. Formularul va conţine, de asemenea, lista de ataşamente care se anexează la cerere;
    e) anexarea documentelor necesare;
    f) în cazul în care solicitantul nu anexează unele din documentele necesare, el/ea va depune cererea pentru obţinerea documentelor necesare. (Scenariul pentru solicitarea documentelor lipsă este descris în scenariul dedicat acestei funcţionalităţi);
    g) achitarea taxei pentru obţinerea actelor permisive cu ajutorul modulului integrat de plată electronică (Mpay). După efectuarea plăţii, MGEAP va primi confirmarea de plată din sistemul Mpay;
    h) după ce toate documentele vor fi ataşate şi formularul de cerere completat, solicitantul va putea salva cererea ca „proiect” sau o va putea trimite spre executare autorităţii publice responsabile;
    i) autoritatea publică responsabilă va primi, prin e-mail sau MGEAP, notificarea privind cererea nouă intrată în sistem;
    j) în cazul în care cererea nu este îndeplinită corect sau conţine informaţii sau documente false, reprezentantul autorităţii publice va refuza acceptarea cererii. Solicitantul va fi notificat cu privire la respingerea cererii;
    k) MGEAP va genera un număr unic al cererii, care va fi folosit de către solicitant pentru a monitoriza statutul cererii prin conectarea la MGEAP prin intermediul Portalului servicii publice.
    2) Depunerea cererilor prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”.
    Posibilitatea de a depune cererea prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” va fi disponibilă cetăţenilor care nu au posibilitatea de a o face prin Portalul servicii publice şi nu doresc să viziteze birourile autorităţilor publice care emit actele permisive. Prezentul scenariu va fi valabil pentru cererile la autorităţile publice care nu vor avea birouri teritoriale, ceea ce face costisitoare deplasarea în scopul depunerii cererilor. Conform prezentului scenariu, subdiviziunile teritoriale a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” vor reprezenta Serviciul de tip „front office” şi punct de interacţiune între solicitanţii actelor permisive şi autorităţile emitente de acte permisive. Solicitanţii vor vizita subdiviziunile teritoriale ale Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” pentru a depune cererile care vor fi digitalizate şi depuse electronic pentru procesare către autorităţile publice responsabile. Mai jos sînt enumeraţi paşii pentru scenariul propus:
    a) solicitantul vizitează subdiviziunea teritorială a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”;
    b) funcţionarul subdiviziunii teritoriale a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” oferă asistenţă solicitantului la completarea corectă a cererii pe suport de hîrtie;
    c) solicitantul completează cererea pe hîrtie, semnează cererea;
    d) solicitantul prezintă copii pe suport de hîrtie sau originalele documentelor necesare pentru a fi ataşate la cerere;
    e) funcţionarul subdiviziunii teritoriale a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” se conectează la MGEAP;
    f) funcţionarul subdiviziunii teritoriale a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” completează cererea şi anexează documentele scanate din MGEAP în numele solicitantului şi semnează cererea folosind semnătura electronică. Cererea este semnată electronic de către reprezentantul subdiviziunii teritoriale a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” pentru a autentifica că versiunea electronică a cererii şi documentele scanate corespund documentelor pe suport de hîrtie depuse şi semnate de solicitant;
    g) în cazul în care solicitantul nu anexează unele din documentele necesare, el / ea va depune cererea pentru obţinerea documentelor necesare. (Scenariul pentru solicitarea documentelor lipsă este descris în scenariul dedicat acestei funcţionalităţi);
    h) după completarea cererii, MGEAP generează factura de plată pentru achitarea taxei pentru actele permisive;
    i) funcţionarul subdiviziunii teritoriale a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” va înmîna factura de plată solicitantului.
    j) solicitantul va achita factura la sediul băncii, la terminalele de încasare instalate în locuri publice, la subdiviziunea teritorială a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice”sau prin sistemul electronic de plăţi Mpay;
    k) după efectuarea plăţii, MGEAP va primi confirmarea plăţii;
    l) cererea poate fi salvată ca „proiect” în cazul în care nu este finalizată şi va fi transmisă mai tîrziu;
    m) în cazul în care cererea este completă, funcţionarul subdiviziunii teritoriale a Instituţiei publice „Agenţia Servicii Publice” va depune cererea la autoritatea publică responsabilă de procesare şi executare;
    n) MGEAP va genera un număr unic al cererii, care va fi folosit de către solicitant pentru a monitoriza statutul cererii prin conectarea la MGEAP prin intermediul Portalului servicii publice;
    o) autoritatea publică responsabilă va primi notificarea prin e-mail sau MGEAP cu privire la cererea nouă intrată în sistem;
    p) în cazul în care cererea nu este îndeplinită corect sau conţine informaţii sau documente false, reprezentantul autorităţii publice va refuza acceptarea cererii. Solicitantul va fi notificat cu privire la respingerea cererii.
    3) Depunerea cererilor la sediul autorităţii publice responsabile pentru eliberarea actului permisiv.
    Prezentul scenariu va fi utilizat atunci cînd solicitanţii vor vizita autorităţile publice emitente pentru a solicita eliberarea actelor permisive. Acest scenariu implică solicitarea actelor permisive prin MGEAP în vederea standardizării procedurii de solicitare, procesare, facilitare a schimbului de date între autorităţi şi pentru asigurarea transparenţei întregului proces de solicitare şi eliberare a actelor permisive. Scenariul de solicitare a obţinerii actelor permisive la sediul autorităţilor publice emitente implică următoarele etape:
    a) solicitantul vizitează sediul autorităţii publice;
    b) reprezentantul autorităţii publice oferă asistenţă solicitantului la completarea corectă a cererii pe suport de hîrtie;
    c) solicitantul completează cererea pe hîrtie şi semnează cererea;
    d) solicitantul prezintă copiile pe suport de hîrtie sau originalele documentelor necesare pentru a fi ataşate la cerere;
    e) reprezentantul autorităţii publice se autentifică în MGEAP;
    f) reprezentantul autorităţii publice completează cererea şi anexează documentele scanate în MGEAP. Reprezentantul autorităţii publice semnează cererea folosind semnătura electronică. Cererea este semnată electronic de către angajatul autorităţii emitente de acte permisive pentru a autentifica că versiunea electronică a cererii şi documentele scanate corespund documentelor pe suport de hîrtie depuse şi semnate de solicitant;
    g) în cazul în care solicitantul nu anexează unele documente care trebuie să fie ataşate, el/ea va putea solicita asistenţă pentru obţinerea documentelor necesare prin MGEAP. Cererea va fi salvată ca „proiect”, pînă cînd nu vor fi obţinute toate documentele necesare. (Scenariul pentru solicitarea documentelor / ataşamente lipsă este descris în scenariul dedicat acestei funcţionalităţi);
    h) după completarea cererii, MGEAP va genera factura de plată pentru achitarea taxei pentru actele permisive;
    i) reprezentantul autorităţii publice va înmîna factura de plată solicitantului;
    j) solicitantul va achita factura la sediul băncii, la terminalele de încasare instalate în locuri publice, la „Agenţia Servicii Publice”, prin sistemul electronic de plăţi Mpay, sau în numerar în casieria autorităţii emitente a actului permisiv;
    k) după efectuarea plăţii MGEAP va primi confirmarea plăţii care va fi accesibilă pentru angajatul autorităţii emitente de acte permisive;
    l) cererea va putea să fie salvată ca „proiect”, în cazul în care nu este finalizată şi va fi transmisă mai tîrziu;
    m) în cazul în care cererea este completă, reprezentantul autorităţii publice va depune cererea la autoritatea publică responsabilă de procesare şi executare;
    n) MGEAP va genera un număr unic al cererii, care va fi folosit de către solicitant pentru a monitoriza statutul cererii prin conectarea la MGEAP prin intermediul Portalului servicii publice;
    o) autoritatea publică responsabilă va primi, prin e-mail sau MGEAP, notificarea cu privire la cererea nouă intrată în sistem.
    4) Depunerea cererii de solicitare a documentelor lipsă. Prezentul scenariu este conceput pentru obţinerea documentelor care trebuie să fie anexate la cererea pentru eliberarea actele permisive. În cazul în care unul sau mai multe documente care trebuie să fie anexate la cerere lipseşte sau trebuie să fi obţinut, MGEAP va asigura funcţionalitatea de a solicita obţinerea documentelor lipsă. Aceasta va permite implementarea principiului „ghişeului unic”, care prevede vizita la o singură autoritate şi solicitarea tuturor documentelor necesare pentru obţinerea actelor permisive într-un singur loc. Mai jos este prezentată o diagramă care descrie abordarea care va fi aplicată în cadrul MGEAP. Documentele care trebuie să fie anexate la cererea pentru eliberarea actelor permisve vor fi anexate sau obţinerea lor va fi solicitată de la alte autorităţi publice.
    5) Scenariul pentru obţinerea documentelor lipsă constă din următoarele etape:
    a) utilizatorul (solicitant, funcţionarul „Agenţiei Servicii Publice”, reprezentantul autorităţii publice) completează cererea de obţinere a documentului permisiv;
    b) formularul de cerere deschide lista documentelor care trebuie să fie anexate la cerere;
    c) pentru fiecare document care urmează să fie anexat, utilizatorul poate ataşa documentul electronic (scanat) sau să solicite documentul prin apăsarea butonului „solicită”, funcţie disponibilă pentru fiecare document din listă;
    d) după apăsarea butonului „solicită”, se deschide noul formular de cerere şi utilizatorul completează cererea pentru obţinerea documentului necesar. Procesul de completare a cererii şi de achitare a taxei pentru obţinerea documentului este similar cu procesul standard de depunere a cererilor primare descrise în scenariile de mai sus;
    e) în cazul în care nu sînt ataşate toate documentele, cererea este salvată cu statut de „proiect”, iar solicitantul poate continua completarea cererii mai tîrziu, după obţinerea tuturor documentelor necesare.
    6) Analiza şi procesarea cererii de către autoritatea publică responsabilă de eliberarea actelor permisive.
    După ce cererea este completată şi depusă la autoritatea publică responsabilă, aceasta este examinată şi analizată de către un specialist responsabil pentru analizarea şi procesarea cererilor. Specialistul responsabil de la autoritatea publică va fi notificat prin e-mail sau prin intermediul MGEAP privind noile cereri primite. Cererea va fi înregistrată în registrul documentelor de intrare, care va fi pe suport de hîrtie sau electronic (componentă a MGEAP) şi va fi lansat procesul de analiză şi procesare a cererilor. Prezentul scenariu va avea loc în toate autorităţile publice responsabile pentru eliberarea actelor permisive. Mai jos sînt descrişi paşii pentru scenariul propus:
    a) persoana responsabilă de recepţionarea cererilor din cadrul autorităţii publice responsabile de eliberarea actelor permisive primeşte notificarea prin e-mail sau în cadrul MGEAP privind noile cereri de eliberare a actelor permisive. Cererile primite sînt înregistrate în registrul de cereri primite (pe suport de hîrtie sau electronic (componentă a MGEAP);
    b) cererea este transmisă spre executare specialistului responsabil din cadrul autorităţii publice prin intermediul MGEAP sau pe suport de hîrtie prin imprimarea cererii şi a documentelor anexate;
    c) specialistul responsabil examinează cererea şi setul de documente ataşate. În cazul în care cererea nu este completată corect sau conţine informaţii false, specialistul de la autoritatea publică responsabilă de eliberarea actelor permisive refuză cererea, completează justificarea refuzului şi trimite notificarea cu privire la respingerea cererii solicitantului;
    d) dacă cererea este acceptată, specialistul responsabil efectuează validarea electronică suplimentară a datelor din formularul de cerere şi a documentele anexate. El / ea foloseşte MGEAP pentru a primi date din sistemele informaţionale ale altor autorităţi publice sau utilizează accesul direct pentru a accesa informaţiile necesare;
    e) specialistul responsabil verifică achitarea facturii prin intermediul sistemului Mpay sau a confirmării plăţii ataşate;
    f) dacă toate datele sînt corecte şi solicitantul îndeplineşte toate criteriile necesare pentru eliberarea documentului permisiv, specialistul completează formularul documentului permisiv în cadrul MGEAP sau pe suport de hîrtie. Documentul pe suport de hîrtie este transmis conducerii instituţiei pentru semnare;
    g) specialistul responsabil pentru procesarea cererii notifică specialistul responsabil pentru eliberarea/livrarea/înmînarea actelor permisive cu privire la finalizarea documentului;
    h) specialistul responsabil pentru eliberare/livrare/înmînare notează în MGEAP finalizarea procesului de eliberare a actului permisiv. Actul permisiv pe suport de hîrtie este scanat şi introdus în MGEAP;
    i) MGEAP notifică solicitantul cu privire la finalizarea procesării actului permisiv;
    j) în cazul în care solicitantul nu este un utilizator al MGEAP şi cererea a fost depusă pe suport de hîrtie, prin poştă sau la sediul autorităţii publice emitente, MGEAP notifică funcţionarul „Agenţiei Servicii Publice” sau specialistul de la autoritatea publică care a primit cererea despre finalizarea analizei cererii;
    k) solicitantul este notificat cu privire la finalizarea analizei cererii;
    l) actul permisiv este înmînat solicitantului. În cazul în care solicitantul a solicitat livrarea actelor permisive la sediul său, autoritatea publică trimite actele permisive prin serviciul poştal sau alte servicii de livrare la sediul solicitantului;
    m) instituţia care a eliberat actul permisiv înregistrează în MGEAP faptul emiterii actului permisiv;
    n) actul permisiv este stocat electronic în dosarul personal electronic al solicitantului în cadrul MGEAP;
    o) dacă orice altă autoritate publică solicită orice informaţii cu privire la actul permisiv eliberat, informaţiile referitoare la actul permisiv respectiv vor putea să fie accesate prin MGEAP.
    7) Scenariul pentru interacţiunea cu laboratoarele implicate în eliberarea actelor permisive.
    Prezentul scenariu este conceput pentru a facilita interacţiunea dintre solicitant şi laboratoarele implicate în efectuarea încercărilor de laborator necesare pentru eliberarea actelor permisive. Scopul este de a minimiza vizitele solicitantului la laboratoare. După ce probele pentru efectuarea încercărilor de laborator sînt prezentate la laborator şi încercările necesare sînt efectuate, rezultatele încercărilor de laborator sînt transmise electronic autorităţilor publice responsabile pentru emiterea actelor permisive. Scenariul constă din următoarele etape:
    a) după completarea cererii pentru obţinerea actelor permisive, solicitantul depune cererea, efectuează plata şi primeşte numărul de identificare unic pentru cerere (ID);
    b) solicitantul sau inspectorul care a colectat probele pentru încercări expediază probele la laboratorul de specialitate;
    c) solicitantul sau inspectorul care a colectat probele pentru încercări marchează probele cu numărul unic de identificare (ID) al cererii pentru a-l atribui încercărilor de laborator corespunzătoare formularului cererii depuse;
    d) solicitantul sau inspectorul care a colectat probele pentru încercări completează un formular în laborator şi indică numărul unic de identificare, adresa poştală şi de e-mail unde vor fi livrate rezultatele încercărilor de laborator;
    e) după ce sînt obţinute rezultatele încercărilor de laborator, raportul de încercări se introduce în sistemul MGEAP, avînd o interfaţă şi rol destinat laboratoarelor. Raportul de încercări se introduce în sistem utilizînd numărul unic de identificare (ID) care atribuie raportul anexat la dosarul cererii corespunzător.
    În cazul în care laboratorul nu utilizează MGEAP, rapoartele de încercări sînt expediate prin poştă, e-mail sau fax la autoritatea responsabilă pentru eliberarea actului permisiv în cauza care îl ataşează la formularul / mapa cererii corespunzătoare folosind numărul unic de identificare (ID);
    f) persoana responsabilă din autoritatea publică analizează şi examinează formularul de cerere şi documentele anexate, care includ, de asemenea, raportul privind rezultatele încercărilor de laborator;
    8) Scenariul pentru depunerea actelor permisive la autorităţile publice care solicita acte permisive.
    După obţinerea actelor permisive de la o autoritate publică, de regulă, solicitanţii trebuie să prezinte aceste acte permisive altor autorităţi publice. De exemplu, actele permisive necesare pentru export, care sînt emise de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, sînt solicitate de către Serviciul Vamal în procesul exporturilor. Prin urmare, scenariul propus facilitează transmiterea actelor permisive din autoritatea emitentă direct autorităţii solicitante fără implicarea fizică a solicitantului. MGEAP poate fi integrat cu sistemele informaţionale ale altor autorităţi publice (de exemplu, Serviciul Vamal, Agenția Servicii Publice), pentru a oferi acces direct la actele permisive eliberate pentru un solicitant concret şi să se evite solicitarea documentului necesar pe suport de hîrtie. Prezentul scenariu constă din următoarele etape:
    a) în cazul în care solicitantul completează cererea de eliberare a actului permisiv, el/ea indică autoritatea publică şi adresa unde actul permisiv trebuie să fie prezentat după emitere.
    b) în cazul în care autoritatea publică este un utilizator al sistemului , aceasta va primi o notificare şi va avea acces la actele permisive eliberate pentru un solicitant concret;
    c) în cazul în care autoritatea publică nu va folosi sistemul, actul permisiv va fi trimis de către autoritatea emitentă prin poştă, e-mail sau alt serviciu de livrare;
    d) toate actele permisive eliberate prin intermediul MGEAP vor fi stocate în MGEAP şi orice altă autoritate publică va putea accesa orice informaţii cu privire la actele permisive eliberate, inclusiv formularul de cerere, documentele anexate, rapoartele de încercări de laborator etc.
    Acestea sînt scenariile de bază în cadrul MGEAP utilizate pentru emiterea actelor permisive. La etapa elaborării a cerinţelor funcţionale şi nonfuncţionale detaliate, procesele de lucru şi scenariile vor fi descrise în mai multe detalii. MGEAP serveşte ca punct de plecare în dezvoltarea platformei tehnice pentru implementarea Ghişeului Unic Naţional.
    [Pct.26 subpct.8) modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.26 modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]

    27. Pentru a asigura autenticitatea şi pentru a reduce volumul de informaţii stocate în sistem, va fi utilizat sistemul de clasificatoare. Clasificatoarele vor fi grupate în internaţional, naţional şi departamental.
    Astfel, se vor folosi cel puţin următoarele clasificatoare naţionale:
    1) CUATM – clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale;
    2) CTP – clasificatorul tipurilor de proprietate;
    3) CFOJ – clasificatorul formelor organizaţional-juridice ale agenţilor economici;
    4) CAEM-2 – clasificatorul activităţilor economice;
    28. Clasificatoarele departamentale vor fi elaborate şi utilizate în cadrul MGEAP numai în absenţa clasificatoarelor naţionale şi internaţionale aprobate.
    29. Pentru asigurarea formării corecte a resursei informaţionale a MGEAP va fi necesară organizarea accesului la resursele informaţionale a următoarelor sisteme informaţionale automatizate:
    1) serviciile guvernamentale de platformă:
    a) Serviciul electronic de autentificare şi control al accesului MPass – în vederea autentificării utilizatorilor în sistem;
    b) Semnătura digitală MSign;
    c) Serviciul de plăţi electronice MPay – în vederea efectuării şi verificării plăţilor, unde este cazul;
    d) Serviciul de jurnalizare MLog.
    2) Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor de drept”, care conţine date despre toate categoriile de unităţi de drept, constituite în bază legală – în scopul preluării şi validării datelor despre persoanele juridice privind corectitudinea combinaţiilor de IDNO, denumire, cod CUATM, cod CAEM etc. necesară înregistrărilor, modificărilor sau radierilor (care conţin date despre persoane juridice);
    3) Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei”, care include date despre persoanele fizice – în vederea preluării şi validării înregistrărilor, modificărilor sau radierilor (care conţin date despre persoane fizice) şi a verificării acestora privind corectitudinea combinaţiilor de IDNP, nume, prenume, act de identitate;
    4) sursele informaţionale automatizate ale Agenţiei Servicii Publice, care conţin date despre bunurile imobile – pentru validarea înregistrărilor privind corectitudinea combinaţiilor de număr cadastral, adresă/amplasare a bunului imobil etc.;
    [Pct.29 subpct.4) modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.29 subpct.4) modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]

    5) Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile Moldovei”, care cuprinde date cu privire unităţile teritorial-administrative, străzi, clădiri, amplasarea obiectivului turistic, a structurilor de primire turistică şi a localităţilor turistice etc.);
    6) Sistemul informaţional automatizat „Registrul unic de licenţiere” – pentru obţinerea informaţiei privind agenţii economici licenţiaţi conform domeniilor;
    7) Sistemul informaţional automatizat „Contul Curent al Contribuabilului” – în vederea obţinerii informaţiei fiscale despre antreprenorii care solicită actul permisiv;
    8) Registrul de stat al transportului – în vederea obţinerii informaţiei tehnice, economice şi juridice privind mijloacele transportului auto, tractoare, maşini şi mecanisme speciale de construcţii rutiere, de ameliorare şi agricole, remorci pentru acestea, nave ale flotei maritime, agregate staţionare şi mobile, care funcţionează în baza motoarelor cu ardere internă şi alte agregate numerotate, precum şi despre deţinătorii acestora;
    9) Registrul de stat al conducătorilor de vehicule în vederea obţinerii informaţiilor despre conducătorii mijloacelor de transport, persoanelor, care obţin acte de conducere, a agenţilor economici, care se ocupă de pregătirea şi instruirea conducătorilor, eliberarea documentelor acestora.
    Interoperabilitatea dintre sistemele informaţionale se asigură prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate „MConnect”, utilizînd web-servicii şi standarde/protocoale securizate precum SOAP, HTTPS etc.
    [Pct.29 subpct.9) modificat prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
Capitolul VIII. Spaţiul tehnologic al MGEAP
    30. MGEAP se va realiza prin implementarea unui sistem informaţional creat în baza conceptului tehnologic MCloud. Componentele de bază ale arhitecturii MGEAP sînt:
    1) Cloud guvernamental (MCloud);
    [Pct.30 subpct.2) exclus prin HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]
    3) staţiile de lucru ale entităţilor de stat implicate în procesul de emitere a actelor permisive;
    4) unităţile computerizate (PC, Laptop, tablete) ale antreprenorilor care solicită serviciul.
    31. Infrastructura tehnică a MGEAP va fi plasată în platforma tehnologică guvernamentală MCloud. Spaţiul funcţional al MGEAP va cuprinde toate serviciile şi infrastructura hard oferită de proprietarul platformei Mcloud, aşa ca PaaS şi IaaS.
    32. Arhitectura MGEAP va fi SOA, ceea ce va permite ca MGEAP să fie integrat cu toate serviciile Mcloud şi cu serviciile electronice oferite de Centrul de Guvernare Electronică precum Mpay, Msign, Mpass, Mnotify şi integrarea cu alte sisteme informaţionale ale altor autorităţi publice.
    33. Datorită faptului că interfaţa de client a MGEAP va servi browser-ul web, nu vor fi necesare resurse hard şi soft adăugătoare semnificative.
    34. Accesul la MGEAP va fi asigurat prin orice aparat conectat la Internet.
Capitolul IX. CERINŢELE GENERALE FAŢĂ DE MGEAP
    35. Cerinţele în ceea ce priveşte securitatea şi protecţia informaţională
    1) Cerinţe generale
    Securitatea informaţională înseamnă protecţia resurselor informaţionale împotriva acţiunilor intenţionate sau accidentale cu un caracter natural sau artificial care au ca rezultat cauzarea de prejudiciu proprietarilor şi utilizatorilor sistemului.
    Un sistem complex de securitate informaţională reprezintă o îmbinare de mijloace legale, organizatorice şi economice, precum şi mijloace tehnologice soft şi hard, orientate spre asigurarea nivelului necesar de integritate, confidenţialitate şi accesibilitate a resurselor informaţionale.
    2) Sarcinile de bază ale securităţii informaţionale asigură:
    a) integritatea informaţiei – protecţia de modificare a funcţionalităţii sistemului şi de deteriorare a datelor;
    b) confidenţialitatea – protecţia de accesul neautorizat la date;
    c) protecţia accesibilităţii – protecţia de blocare a accesului pentru utilizatorii autorizaţi cu accesul la resursele informaţionale.
    3) Principalele mecanisme de asigurare a securităţii informaţionale sînt:
    a) autentificarea şii autorizarea informaţiei;
    b) administrarea accesului la informaţie;
    c) înregistrarea acţiunilor utilizatorilor sistemului informaţional ;
    d) criptarea informaţiei;
    e) auditul informatic;
    f) procedurile de restabilire în caz de dezastru.
    Principalul scop urmărit prin protecţia informaţională în cadrul MGEAP constă în prevenirea oricărui amestec nejustificat în funcţionarea sa, precum şi a tuturor încercărilor de sustragere şi modificare a datelor, care ar cauza defecţiuni de funcţionare sau daune elementelor sale structurale.
    4) Riscurile legate de securitatea informaţională
    Riscul înseamnă un eveniment sau acţiune posibilă orientată spre provocarea unor daune resurselor sau infrastructurii informaţionale.
    Principalele pericole pentru securitatea informaţională sînt:
    a) încălcarea confidenţialităţii informaţiei;
    b) încălcarea integrităţii logice şi fizice a informaţiei;
    c) implementarea în produsele de soft şi hard a componentelor care comportă funcţii neprevăzute în documentaţia acestor produse;
    d) distrugerea, dăunarea, şi suprimarea sau distrugerea radioelectronică a sistemelor de procesare a informaţiilor, de telecomunicaţii şi comunicaţii;
    e) scurgerea informaţiei prin canalele tehnice;
    f) implementarea utilajelor electronice pentru interceptarea în mijloace tehnice a procesării informaţiei, stocării datelor şi diseminării lor prin canale de comunicaţii, la fel ca şi în oficiile de serviciu ale autorităţilor de stat;
    g) accesul neautorizat la resursele informaţionale în băncile şi bazele de date;
    h) încălcarea restricţiilor legale privind diseminarea informaţiei.

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redcația HG263 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.298]