*HGC668/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  365442
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 668
din  27.05.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile
publice folosind procedura de negociere
Publicat : 31.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 150     art Nr : 712
    În temeiul art.53 şi 54 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 197-205, art. 402), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 668. Chișinău, 27 mai 2016.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.668
din 27 mai  2016

REGULAMENT
cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni se definesc după cum urmează:
    procedură negociată – procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii preselectaţi/selectaţi şi negociază clauzele contractuale, detaliile tehnice, inclusiv preţul, cu unul sau mai mulţi dintre aceştia;
    candidat – orice operator economic furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator de servicii, care poate fi persoană fizică sau juridică, entitate publică sau asociaţie de astfel de persoane şi/sau entităţi, care a depus candidatura în cadrul primei etape a procedurii de negociere;
    candidatură – documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională;
    documentaţie de atribuire – documentaţia care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;
    ofertă preliminară – documentul prin care candidatul propune soluţii preliminare ce răspund necesităţilor şi cerinţelor autorităţii contractante, aşa cum au fost acestea prezentate prin documentaţia de atribuire;
    ofertă finală – oferta financiară şi cea tehnică definitivate ca urmare a finalizării rundei/rundelor de negocieri;
    ofertă tehnică – documentul ofertei elaborat în baza cerinţelor din documentaţia de atribuire, stabilite de autoritatea contractantă;
    ofertă financiară – documentul ofertei prin care se furnizează informaţiile cerute prin documentaţia de atribuire cu privire la preţuri, tarife, alte condiţii financiare şi comerciale;
    specificaţii tehnice – în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări, ansamblul indicaţiilor tehnice cuprinse, în special, în caietele de sarcini, care definesc caracteristicile solicitate pentru un material, pentru un produs sau pentru un bun şi care permit caracterizarea acestora astfel încît să corespundă utilizării urmărite de autoritatea contractantă. Printre respectivele caracteristici se numără nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul persoanelor cu dezabilităţi) şi evaluarea conformităţii, a performanţei, a siguranţei sau dimensiunile, inclusiv procedurile referitoare la asigurarea calităţii, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, marcarea şi etichetarea, precum şi procesul şi metodele de producţie. Caracteristicile includ, de asemenea, normele de proiectare şi calculare a lucrărilor, condiţiile de testare, de control şi de recepţie a lucrărilor, precum şi tehnicile sau metodele de construcţie şi toate celelalte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este în măsură să le prevadă, prin reglementări generale sau specifice, în ceea ce priveşte lucrările terminate şi în ceea ce priveşte materialele sau elementele acestora;
    specificaţie tehnică – în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri sau de servicii, specificaţia menţionată într-un document ce defineşte caracteristicile solicitate pentru un produs sau serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (inclusiv accesul pentru persoanele cu dezabilităţi) şi evaluarea conformităţii, a performanţei, a utilizării produsului, siguranţa sau dimensiunile acestuia, inclusiv indicaţiile aplicabile produsului în ceea ce priveşte denumirea sub care este comercializat, terminologia, simbolurile, testările şi metodele de testare, ambalarea, marcarea şi etichetarea, instrucţiunile de utilizare, procesele şi metodele de producţie, precum şi procedurile de evaluare a conformităţii;
    standard – specificaţia tehnică aprobată de un organism de standardizare desemnat, în vederea utilizării repetate sau permanente, care nu este obligatorie şi care se încadrează în una dintre categoriile următoare:
    - standard internaţional – standard adoptat de un organism internaţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;
    - standard european – un standard adoptat de un organism european de standardizare şi pus la dispoziţia publicului,
    - standard naţional – un standard adoptat de un organism naţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului;
    specificaţie tehnică comună – specificaţia tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele-membre ale Uniunii Europene şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene;
    referinţă tehnică – produsul elaborat de organismele europene de standardizare, altul decît standardele oficiale, în conformitate cu o procedură adaptată în funcţie de evoluţia cerinţelor pe piaţă.
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia să asigure publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice, prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice (în continuare – Agenţia), a anunţurilor publice de intenţie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu forma şi conţinutul aprobate în acest sens.
    3. Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să dea publicităţii anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale sau internaţionale, sau Internet, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei, avînd obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat.
    4. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică în cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii acestuia.
II. PROCEDURA DE NEGOCIERE CU PUBLICAREA
PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE
Secţiunea 1. Condiţii de aplicare a procedurii de negociere
cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
    5. Autoritatea contractantă are dreptul să aplice procedura de negociere, cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în următoarele cazuri:
    1) în cazul prezentării unor oferte incorecte sau inacceptabile în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă sau restrînsă, de cerere a ofertelor de preţuri ori în cadrul unui dialog competitiv, dacă nu sînt modificate în mod substanţial condiţiile iniţiale ale contractului. Autoritatea contractantă este în drept să nu publice un anunţ de participare dacă include în procedura negociată toţi ofertanţii sau numai ofertanţii care îndeplinesc criteriile calitative de selecţie şi care au prezentat, cu ocazia procedurii deschise sau restrînse anterioare, procedurii de cerere a ofertelor de preţuri ori a dialogului competitiv anterior, oferte conforme cu cerinţele oficiale ale procedurii de atribuire. Aplicarea procedurii negociate în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale;
    2) în cazuri excepţionale, temeinic justificate dacă este vorba de bunuri, de lucrări sau de servicii a căror natură sau ale căror riscuri nu permit stabilirea prealabilă şi definitivă a preţurilor;
    3) în domeniul serviciilor, inclusiv al celor intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, în măsura în care, datorită naturii serviciilor ce urmează a fi prestate, specificaţiile contractului nu pot fi stabilite suficient de exact pentru a permite atribuirea contractului prin selectarea ofertei celei mai avantajoase, conform regulilor privind procedura deschisă sau procedura restrînsă;
    4) în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări efectuate sau de servicii prestate exclusiv în vederea cercetării-dezvoltării sau experimentării şi nu pentru a asigura un profit sau pentru a acoperi costurile de cercetare-dezvoltare.
    6. În cazurile prevăzute la punctul 5 subpct. 1), autoritatea contractantă are dreptul să nu transmită spre publicare anunţul de participare dacă invită la negocieri doar ofertanţii care au îndeplinit criteriile de calificare în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentaţia de atribuire.
    7. Se consideră modificări substanţiale în documentaţia de atribuire, fără a se limita la acestea, modificările care se referă la:
    1) criteriile de calificare;
    2) criteriul de atribuire;
    3) caietul de sarcini – specificaţiile tehnice, termenele de execuţie;
    4) factorii de evaluare;
    5) valoarea estimată a contractului.
Secţiunea 2. Criteriul de atribuire a contractului
    8. În cazul procedurii de negociere cu publicarea unui anunţ de participare, criteriul de atribuire utilizat poate fi preţul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
    9. În cazul în care se alege criteriul de atribuire – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, oferta stabilită ca fiind cîştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific.
    10. În conformitate cu art. 26 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, oferta cea mai avantajoasă economic este oferta desemnată cîştigătoare în temeiul următorilor factori de evaluare:
    1) în cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri – preţul, termenele de furnizare, condiţiile de plată, calitatea, caracteristicile estetice, funcţionale şi tehnice, posibilităţile şi costurile de deservire tehnică, asistenţa tehnică, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 60%;
    2) în cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări – calitatea oferită, preţul unitar, preţul total, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 80%;
    3) în cazul contractelor de achiziţii publice de servicii – calitatea oferită, preţul unitar, preţul total, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Ponderea preţului în totalul evaluării ofertelor nu va fi mai mică de 40%.
    11. Pe lîngă factorii de evaluare a ofertei, prevăzuţi la pct.10, mai pot fi:
    1) caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcţional;
    2) termene de garanţie propuse în corelare cu soluţia tehnică ofertată;
    3) caracteristici de mediu;
    4) costuri de funcţionare;
    5) raportul cost/eficienţă;
    6) servicii postvînzare şi asistenţă tehnică;
    7) termene de livrare sau de execuţie;
    8) alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
    12. Factorilor de evaluare de la pct.11 nu li se vor stabili ponderi excesive.
    13. Autoritatea contractantă poate combina factorii de evaluare menţionaţi, însă cu respectarea ponderii preţului reglementate de art. 26 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015.
    14. În sensul prevederilor pct.11 şi 13, autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentaţia de atribuire, în mod clar şi detaliat, criteriile de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din ofertele tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. Criteriile de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătură concretă cu specificul contractului.
    15. La stabilirea criteriilor şi factorilor de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul să utilizeze criterii care:
    1) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului care urmează să fie atribuit;
    2) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea criteriului de evaluare respectiv.
    16. Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare criteriu de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:
    1) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau
    2) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în documentaţia de atribuire.
    17. Atunci cînd stabileşte criteriile de evaluare, autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru, trebuie să fie în măsură să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, menţionînd acest fapt în procesul-verbal de evaluare întocmit de grupul de lucru şi în darea de seamă.
Secţiunea 3. Acţiuni pentru demararea procedurii
    18. Înainte de iniţierea procedurii de negociere, grupul de lucru are obligaţia să verifice întrunirea condiţiilor prevăzute în Secţiunea 1. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea unui proces-verbal al grupului de lucru privind necesitatea aplicării procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.
    19. Decizia privind aplicarea procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziţie publică se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor grupului de lucru şi se consemnează într-un proces-verbal. În cazul în care există opinii separate, acestea se consemnează în procesul-verbal.
    20. În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare pentru aplicarea procedurii de negociere intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante, respectiv a grupului de lucru desemnat.
    21. Autoritatea contractantă are dreptul să iniţieze aplicarea procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziţie publică dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    1) contractul este inclus în planul anual de achiziţii publice al autorităţii contractante;
    2) sînt asigurate mijloacele financiare necesare în vederea îndeplinirii prevederilor contractului de achiziţie publică;
    3) a fost creat grupul de lucru şi acesta a elaborat documentaţia de atribuire.
III. DERULAREA PRIMEI ETAPE A PROCEDURII DE
NEGOCIERE CU PUBLICAREA UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE

Secţiunea 1. Lansarea procedurii de negociere
cu publicarea unui anunţ de participare

    22. Procedura de negociere se iniţiază prin transmiterea spre publicare a unui anunţ de participare, prin care operatorii economici sînt invitaţi să participe la procedura de negociere. Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei anunţul de participare la procedura de negociere.
    23. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mare decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice, anunţul de participare prin care operatorii economici sînt invitaţi să participe la procedura de negociere se publică şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile.
    24. În cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mică decît cea prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015, perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare în Buletinul Achiziţiilor Publice şi pe pagina web a Agenţiei pe de o parte, şi data-limită de depunere a candidaturilor, pe de altă parte, trebuie să fie de cel puţin 20 de zile.
    25. În cazul în care nu se pot respecta termenele minime stabilite în pct. 23 şi 24 ale prezentului Regulament, din cauza naturii urgente a situaţiei, nu pot fi respectate, autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea acestor perioade, dar nu la mai puţin de 15 zile.
    26. În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută în pct. 23 se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută în pct. 24 se poate reduce cu 5 zile.
    27.  Anunţul de participare la procedura de negociere va fi publicată în limba de stat şi, după caz, în una din limbile de circulaţie internaţională.
    28. Accesul operatorilor economici la documentaţia de atribuire se asigură de la momentul publicării anunţului de participare. Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cît mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 2 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia.
    29. În anunţul de participare prin care se solicită depunerea de candidaturi se indică:
    1) denumirea, sediul autorităţii contractante, datele de contact;
    2) obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit;
    3) modul şi locul obţinerii documentaţiei de atribuire;
    4) valuta şi modul de achitare a taxei pentru documentaţia de atribuire (cont, bancă etc.);
    5) limba (limbile) în care se întocmesc documentele care trebuie depuse de candidaţi ca răspuns la solicitările documentaţiei de atribuire;
    6) locul, data şi ora-limită de depunere a candidaturilor;
    7) data, ora şi locul de deschidere a candidaturilor;
    8) numărul minim de candidaţi pe care autoritatea contractantă doreşte  să-i selecteze în vederea derulării negocierii;
    9) informaţii referitoare la criteriul de evaluare utilizat (preţul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă economic), precum şi ponderea factorilor de evaluare;
    10) după caz, forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractual;
    11) criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile ce justifică excluderea. Criterii de calificare/selecţie privind capacitatea economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorului economic; informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţilor minime cu caracter economic şi tehnic, dacă acestea au fost impuse. Nivelul specific minim/nivelurile specifice minime pentru capacităţile impuse;
    12) după caz, denumirea şi adresa operatorilor economici deja selectaţi de autoritatea contractantă;
    13) denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii;
    14) data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ;
    15) se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).
    30. Anunţul de participare trebuie să conţină informaţii clare, astfel încît să se evite, pe cît posibil, neclarităţile pentru potenţialii operatori economici.
    31. Documentaţia de atribuire se transmite operatorilor economici odată cu invitaţia de participare. În cazurile în care documentaţia de atribuire este publicată electronic, în invitaţia de participare la negocieri va fi indicat link-ul direct de unde aceasta poate fi descărcată.
    32. Orice operator economic interesat are dreptul să solicite explicaţii privind modul de derulare a procedurii de negociere şi/sau documentele care trebuie prezentate pentru a îndeplini cerinţele de calificare impuse de autoritatea contractantă.
    33. Autoritatea contractantă are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
    34. În măsura în care, din motive temeinice, se impune prelungirea perioadei acordate operatorilor economici pentru pregătirea documentelor şi informaţiilor solicitate de autoritatea contractantă în cadrul etapei de selecţie, aceasta are obligaţia să extindă data-limită de depunere a candidaturilor prin publicarea noii date în Buletinul Achiziţiilor Publice.
Secţiunea 2. Accesul la procedura de atribuire
    35. În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia să asigure oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.
    36. Orice operator economic are dreptul să-şi depună candidatura pentru a participa la procedura de negociere.
    37. Mai mulţi operatori economici au dreptul să se asocieze, în condiţiile legii, în scopul depunerii unei candidaturi comune.
    38. Autoritatea contractantă are dreptul să solicite ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.
    39. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică, ofertantul are dreptul să includă în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
    40. În cazul în care autoritatea contractantă solicită, ofertantul are obligaţia să precizeze partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
    41.  Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurii negociate, operatorul economic prezintă documentele de calificare potrivit art. 16 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015.
Secţiunea  3. Deschiderea candidaturilor depuse de către
 operatorii economici candidaţi la procedura de negociere
cu publicarea unui anunţ de participare

    42. Deschiderea candidaturilor este efectuată numai de membrii grupului de lucru care au atribuţii în acest sens. Grupul de lucru are obligaţia să deschidă candidaturile la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind extinderea termenului de depunere a candidaturilor.
    43. La procedura de deschidere a candidaturilor pot participa reprezentanţii operatorilor economici care au depus candidaturi. Candidaturile se deschid de către grupul de lucru în prezenţa reprezentanţilor operatorilor economici care sînt împuterniciţi, în acest sens, din partea operatorilor economici ce au depus candidaturi.
    44. Şedinţa de deschidere se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal, care se semnează de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii prezenţi ai operatorilor economici, dacă aceştia solicită procesul-verbal pentru a-l contrasemna, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, documentele de calificare prezentate la deschiderea candidaturilor.
    45. Grupul de lucru are obligaţia să transmită, la solicitare, un exemplar al procesului-verbal de deschidere către operatorii economici care au depus candidaturi, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
    46. Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia candidaţilor se adoptă de către grupul de lucru în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere.
Secţiunea 4. Evaluarea candidaturilor şi stabilirea listei scurte
    47.  Grupul de lucru are obligaţia verificării modului de îndeplinire a cerinţelor de calificare de către fiecare candidat în parte, aşa cum au fost acestea stabilite prin documentaţia de atribuire.
    48.  Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de candidaţi, grupul de lucru are dreptul să solicite oricînd explicaţii pe marginea documentelor pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare, astfel cum au fost acestea prevăzute în documentaţia de atribuire.
    49. Operatorul economic are obligaţia să răspundă la solicitările grupului de lucru, prezentînd documente edificatoare care confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci cînd primeşte din partea grupului de lucru o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 2 zile lucrătoare.
    50. Candidatura va fi respinsă în următoarele cazuri:
    1) nu îndeplineşte cerinţele de calificare stabilite prin anunţul de participare;
    2) nu a răspuns sau nu a răspuns concludent la solicitările grupului de lucru;
    3) s-a constatat comiterea unor acte de corupere, aşa cum sînt acestea descrise la art. 40 alin. (1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015;
    4) s-a constatat faptul că datele de calificare prezentate sînt eronate sau într-o măsură considerabilă incomplete;
    5) nu îndeplineşte cerinţele de departajare stabilite prin anunţul de participare, pentru preselecţia numărului maxim de candidaţi.
    51. După ce a finalizat procesul de preselectare a candidaţilor (de întrunire a condiţiilor de calificare stabilite prin anunţul de participare), grupul de lucru are obligaţia să elaboreze şi să aprobe un proces-verbal cu privire la operatorii economici pentru care au fost deschise candidaturile.
    52. Autorităţile contractante pot limita numărul candidaţilor corespunzători pe care îi vor invita să negocieze, cu condiţia să fie disponibil un număr suficient de candidaţi. Autorităţile contractante indică în anunţul de participare criteriile sau normele obiective şi nediscriminatorii pe care estimează că le vor utiliza, numărul minim de candidaţi pe care estimează că îi vor invita şi, după caz, numărul maxim.
    53. În procedura de negociere cu publicarea unui anunţ de participare, numărul minim de candidaţi invitaţi nu poate fi mai mic de 3. În orice caz, numărul de candidaţi invitaţi trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală.
    54. În cazul în care, numărul candidaţilor preselectaţi conform prevederilor din prezentul Regulament este mai mic decît numărul minim prevăzut în anunţul de participare, fie datorită faptului că nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorită faptului că o parte dintre candidaţi nu au îndeplinit cerinţele minime de calificare, autoritatea contractantă va anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.
    55. În cazul în care se recurge la opţiunea de a reduce numărul de oferte pe care trebuie să le negocieze, potrivit prevederilor pct. 53, autorităţile contractante acţionează în acest sens aplicînd criteriile de atribuire pe care le-au menţionat în invitaţia de participare, în caietul de sarcini sau în documentul descriptiv. În etapa finală, acest număr trebuie să asigure o concurenţă reală, în măsura în care există un număr suficient de soluţii sau de candidaţi corespunzători.
    56. Autoritatea contractantă are obligaţia să informeze toţi candidaţii în legătură cu rezultatul procedurii de preselecţie (etapa I) imediat după finalizarea acesteia; candidaţilor respinşi trebuie să li se comunice motivele concrete care au stat la baza deciziei grupului de lucru.
IV. DERULAREA ETAPEI A DOUA A PROCEDURII
DE NEGOCIERE  CU PUBLICAREA UNUI ANUNŢ
DE PARTICIPARE – NEGOCIEREA CU CANDIDAŢII
SELECTAŢI PE LISTA SCURTĂ
Secţiunea 1. Invitaţia de participare la negociere
    57. După finalizarea etapei de preselecţie, autoritatea contractantă, prin intermediul grupului de lucru, are obligaţia să transmită invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare concomitent tuturor candidaţilor preselectaţi.
    58. Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie.
    59. Invitaţia de participare la negocieri trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    1) referinţe privind procedura pentru care se derulează această etapă şi anunţul de participare publicat;
    2) adresa, termenul de depunere şi deschidere a ofertelor preliminare, precum şi limba de redactare a acestora;
    3) adresa la care vor avea loc rundele de negocieri, precum şi data şi ora lansării acestora;
    4) limba/limbile în care se vor derula negocierile;
    5) dacă este cazul, precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale şi a celei economice şi financiare;
    6) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare;
    7) agenda rundelor de negocieri (locul, durata rundelor de negociere, numărul de runde, eventual programarea rundelor de negociere cu fiecare operator economic).
    60. Grupul de lucru are obligaţia de a transmite invitaţia la negociere cu un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încît fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei – acest termen trebuie corelat cu gradul de complexitate al contractului.
    61. Perioada acordată pentru elaborarea ofertei preliminare nu trebuie să fie mai mică de 10 zile.
Secţiunea 2. Explicaţii asupra documentaţiei de atribuire
    62. Orice candidat selectat are dreptul să solicite explicaţii privind documentaţia de atribuire.
    63. Autoritatea contractantă are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăşi 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic.
    64. Autoritatea contractantă are obligaţia să transmită răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, către toţi operatorii economici cărora li s-a transmis invitaţia de depunere a ofertei preliminare, luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    65. Fără a aduce atingere prevederilor din punctul 63, în măsura în care clarificările sînt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai tîrziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor preliminare.
    66. În măsura în care, din motive temeinic motivate, se impune prelungirea perioadei acordate operatorilor economici pentru pregătirea ofertelor preliminare, autoritatea contractantă are obligaţia să extindă data-limită de depunere a acestora prin informarea în timp util a tuturor ofertanţilor preselectaţi.
Secţiunea 3. Depunerea ofertelor preliminare
    67. Fiecare participant la a doua etapă a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare prezintă, în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrîngerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia de atribuire, o propunere de ofertă preliminară, care va constitui punctul de pornire al negocierilor.
    68. Operatorul economic are obligaţia să depună oferta la adresa şi pînă la data-limită, stabilite în invitaţia la negociere şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv de forţă majoră. Oferta preliminară, scrisă şi semnată, se prezintă în plic sigilat. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei.
    69. Oferta preliminară care este depusă la o altă adresă decît cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere este respinsă şi se returnează nedeschisă.
Secţiunea 4. Deschiderea ofertelor  preliminare
    70. Grupul de lucru are obligaţia să deschidă ofertele preliminare la data, ora şi adresa indicate în invitaţia la negociere, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind extinderea termenului de depunere a ofertelor preliminare.
    71. Toţi ofertanţii participanţi la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare au dreptul să participe la deschiderea ofertelor preliminare.
    72. În cadrul şedinţei de deschidere grupul de lucru are dreptul să respingă doar ofertele preliminare care sînt prezentate după termenul-limită.
    73. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii grupului de lucru şi de reprezentanţii operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, valoarea ofertelor prezentate.
    74. Grupul de lucru are obligaţia să transmită un exemplar al procesului-verbal de deschidere, la solicitare, către operatorii economici care au depus ofertă preliminară, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere.
    75. Orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către grupul de lucru în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor, aceste şedinţe avînd loc fără participarea ofertanţilor sau reprezentanţilor acestora.
Secţiunea 5. Îmbunătăţirea ofertelor preliminare – întîlnirea
finală cu fiecare
participant  la procedură
    76. Grupul de lucru are obligaţia să organizeze, în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, întîlniri cu fiecare candidat preselectat în parte, în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la propunerea tehnică şi financiară preliminară.
    77. Scopul negocierilor din această etapă este de a îmbunătăţi oferta preliminară şi de a o adapta la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. La sfîrşitul fiecărei întîlniri, grupul de lucru are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite cu fiecare participant, într-un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de către fiecare participant la negocieri. Se va întocmi cîte un proces-verbal pentru fiecare întîlnire şi fiecare operator economic în parte.
    78. În măsura în care este fezabil, negocierea cu privire la propunerea financiară se va desfăşura ulterior finalizării celei aferente propunerii tehnice.
    79. În vederea respectării principiilor achiziţiei publice, termenul pentru transmiterea ofertelor financiare îmbunătăţite va fi acelaşi pentru toţi participanţii la procedură. Ofertele financiare se vor prezenta în plic închis, urmînd a fi deschise la termenul respectiv.
    80. La această etapă pot avea loc una sau mai multe întîlniri cu acelaşi operator economic, fiecare dintre aceste întîlniri tratîndu-se identic din punct de vedere procedural.
    81. Grupul de lucru are obligaţia să analizeze şi să verifice fiecare ofertă preliminară atît din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cît şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
    82. Propunerea tehnică preliminară trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în documentaţia de atribuire.
    83. Grupul de lucru are obligaţia să stabilească dacă sînt necesare explicaţii înainte de începerea rundelor de negociere. În acest caz, grupul de lucru va stabili şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.
    84. Comunicarea transmisă în acest sens de către grupul de lucru ofertanţilor trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea grupului de lucru. Termenul acordat ofertanţilor pentru răspunsul la explicaţii trebuie corelat cu gradul de complexitate a întrebărilor şi nu poate fi mai mic de 2 zile lucrătoare.
    85. Grupul de lucru derulează negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. În cadrul negocierilor părţile poartă discuţii privind:
    1) modul în care soluţia preliminară răspunde necesităţilor autorităţii contractante;
    2) aspectele tehnice, financiare şi juridice ale viitorului contract;
    3) data, locul şi ora desfăşurării eventualelor faze intermediare ale negocierii.
    86. La finalul fiecărei runde de negociere se întocmeşte un proces-verbal al şedinţei, care se semnează de fiecare participant şi în care se consemnează problemele discutate, aspectele tehnice şi financiare convenite.
    87. Pe durata negocierilor, grupul de lucru are obligaţia să asigure aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. În acest sens, autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi.
    88. Grupul de lucru are obligaţia să nu dezvăluie, fără acordul operatorului economic în cauză, elemente aparţinînd propunerii sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    89. Grupul de lucru are dreptul să prevadă în documentaţia de atribuire posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai pe baza unor factori de evaluare specifici acestei etape, care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire şi aduşi la cunoştinţa operatorilor economici.
    90. Negocierile se derulează pînă în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită, fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal al şedinţei.
    91. În cazul în care, pe parcursul negocierilor, grupul de lucru constată că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întîlnirile/rundele anterioare, acesta are dreptul să stabilească o întîlnire finală, cu fiecare participant în parte.
    92. În cadrul acestei întîlniri fiecare participant are obligaţia să prezinte elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare preliminare, pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire. Ca urmare a întîlnirii finale, grupul de lucru elaborează procesul-verbal al şedinţei finale, care se încheie cu fiecare participant în parte.
    93. În termen de două zile de la întîlnirea finală, ofertanţii au obligaţia să depună în scris la sediul autorităţii contractante, în atenţia grupului de lucru, oferta finală în deplină concordanţă cu aspectele stabilite pe parcursul rundelor de negociere. Oferta va fi prezentată în formatul cerut în documentaţia de atribuire.
V. DERULAREA ETAPEI A TREIA A PROCEDURII
DE NEGOCIERE CU PUBLICAREA UNUI ANUNŢ
DE PARTICIPARE

Secţiunea 1. Evaluarea ofertelor finale
    94. Grupul de lucru are obligaţia să verifice modul în care elementele negociate se regăsesc în oferta finală transmisă, ca urmare a încheierii procesului de negociere.
    95. În această etapă, grupul de lucru va respinge oferta finală în următoarele cazuri:
    1) nu îndeplineşte cerinţele de natură tehnică;
    2) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, aşa cum a fost formulată această cerinţă în documentaţia de atribuire;
    3) preţul inclus în oferta financiară depăşeşte valoarea estimată şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
    4) în urma verificărilor prevăzute la art. 66 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 se constată că oferta are un preţ anormal de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat; la achiziţiile publice de lucrări, valoarea ofertei reprezintă mai puţin de 85 la sută din valoarea estimată a lucrărilor, calculată de către autoritatea contractantă în modul stabilit, iar ofertantul nu a reuşit să demonstreze accesul la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care să susţină un asemenea preţ;
    5) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul formei finale a documentaţiei de atribuire, care sînt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective.
    96. Depunerea ofertei finale reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de achiziţie publică cu autoritatea contractantă şi de a îndeplini obiectul contractului în conformitate cu documentaţia transmisă şi rezultatele rundelor de negociere.
    97. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    98. Ofertantul are obligaţia să menţină oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate a ofertei, perioadă care începe cu data transmiterii ofertei şi se încheie cu data semnării de către ambele părţi a contractului de achiziţie publică.
    99.  Orice decizie a grupului de lucru trebuie adoptată cu majoritatea voturilor membrilor.
    100. În cazul în care se ajunge în situaţia că decizia nu poate fi luată din cauza unor eventuale divergenţe de păreri între membrii grupului de lucru, preşedintele acestuia are obligaţia să solicite grupului de lucru reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei cîştigătoare.
    101. Ofertele care nu se încadrează în situaţiile de respingere prevăzute în prezentul Regulament sau în Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 sînt singurele care pot fi considerate admise de către grupul de lucru.
    102. Oferta cîştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admise de grupul de lucru şi numai în baza criteriilor de evaluare precizate în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.
    103. Compararea preţurilor prevăzute în ofertele financiare depuse se realizează la valoarea fără TVA.
Secţiunea 2. Anularea procedurii de atribuire
    104. Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei, în urma controlului efectuat, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice, înainte de data încheierii contractului, în următoarele cazuri:
    1) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv numărul de candidaţi a fost mai mic decît cel prevăzut pentru prezenta procedură;
    2) au fost depuse numai oferte care au trebuit respinse de grupul de lucru, sub incidenţa prevederilor prezentului Regulament;
    3) abaterile grave de la prevederile legislative afectează procedura de negociere sau este imposibilă încheierea contractului;
    4) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei judecătoreşti.
    105. După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică şi după data încheierii contractului, anularea procedurii de achiziţie se efectuează doar de către Agenţie.
    106. Decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică nu generează vreo obligaţie a autorităţii contractante sau a Agenţiei faţă de participanţii la procedura de achiziţie, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă şi/sau a garanţiei contractuale.
    107. Autoritatea contractantă are obligaţia să comunice în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.
Secţiunea 3. Desemnarea cîştigătorului şi comunicarea
rezultatului final

    108. Desemnarea cîştigătorului şi atribuirea contractului va fi efectuată conform criteriilor stabilite în anunţul de participare şi documentaţia de atribuire.
    109. Autoritatea contractantă are obligaţia să informeze ofertanţii despre deciziile privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică ori, după caz, anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris şi cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.
    110. În cadrul comunicării prevăzute mai sus, autoritatea contractantă are obligaţia să informeze ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
    1) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost respinsă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în forma finală a documentaţiei de atribuire;
    2) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă admisă, dar care nu a fost declarată cîştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei cîştigătoare în raport cu oferta sa şi numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică.
Secţiunea 4. Încheierea contractului
    111. După ce a fost stabilit ofertantul cîştigător, autoritatea contractantă îi va aduce la cunoştinţă rezultatul, în termen de 3 zile.
    112. Contractele pot fi încheiate numai după împlinirea unui termen de aşteptare de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul ,aplicării procedurii.
    113. În termen de 5 zile de la încheierea contractului de achiziţie, autoritatea contractantă va întocmi şi va prezenta Agenţiei pentru examinare darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de achiziţie şi atribuirea contractului.
    114. Agenţia are dreptul să respingă sau să anuleze rezultatele procedurii de achiziţie, dacă se constată că procedura nu a fost efectuată în conformitate cu prezentul Regulament. În acest sens se va solicita organizarea unei noi proceduri de achiziţie.
Secţiunea 5. Darea de seamă
    115. Darea de seamă privind procedura de negociere se întocmeşte în baza prevederilor art. 73 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015.
VI. NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ
A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE
Secţiunea 1. Condiţii de aplicare a procedurii
    116. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri:
    1) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrînsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod substantial (termenele de livrare/prestare/ efectuare, achitare, condiţiile de livrare/prestare, cerinţele faţă de calitate, cantitate, garanţii, alte condiţii esenţiale);
    2) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitaţie deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În acest caz, motivele invocate pentru a justifica urgenţa achiziţiei nu trebuie să reprezinte rezultatul neglijenţei autorităţii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decît cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    3) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor şi nu există o altă alternativă.
    117.  În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dacă:
    1) aceste bunuri sînt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării. Prezenta dispoziţie nu se aplică producţiei cantitative menite să stabilească viabilitatea comercială a produsului sau să amortizeze costurile de cercetare-dezvoltare;
    2) contractul de achiziţii publice se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul iniţial, destinate fie pentru înlocuirea parţială a bunurilor sau a instalaţiilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instalaţiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze un material tehnic cu caracteristici diferite, care conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere. De regulă, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite, nu poate fi mai mare de 3 ani;
    3) bunurile ce urmează a fi procurate sînt cotate şi achiziţionate la o bursă de materii prime;
    4) contractul de achiziţii publice se referă la procurarea de bunuri în condiţii deosebit de avantajoase, fie de la un furnizor care îşi încetează definitiv activităţile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de insolvabilitate, fie în baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de aceeaşi natură, în temeiul legislaţiei naţionale.
    118. În cazul contractelor de achiziţii publice de servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, dacă contractul în cauză este urmare a unui concurs de soluţii şi, conform regulilor aplicabile, trebuie să fie atribuit cîştigătorului sau unuia dintre cîştigătorii concursului de soluţii. În acest din urmă caz, toţi cîştigătorii concursului trebuie invitaţi să participe la negocieri.
    119. În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii prin negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare:
    1) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sînt prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii imprevizibile, cu condiţia atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau prestează serviciul respectiv:
    a) dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial fără a constitui un inconvenient major pentru autorităţile contractante; sau
    b) dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective, chiar dacă pot fi separate de obiectul contractului iniţial, sînt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 15% din valoarea contractului iniţial;
    2) pentru lucrări sau servicii noi, constînd în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredinţate de către aceleaşi autorităţi contractante operatorului economic cîştigător al contractului iniţial, cu condiţia ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui contract iniţial atribuit prin procedura de licitaţie deschisă, restrînsă sau de cerere a ofertelor de preţuri.   
    120. Posibilitatea de a aplica situaţiile specificate la pct. 118 subpct. 2) este anunţată odată cu lansarea invitaţiei de participare la primul proiect, iar autorităţile contractante ţin seama de valoarea totală estimată pentru continuarea lucrărilor sau serviciilor. Situaţiile specificate la pct 115-118 pot fi aplicate numai în decurs de 3 ani de la încheierea contractului iniţial.
Secţiunea 2. Iniţierea şi desfăşurarea procedurii de negociere
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

    121. Negocierea fară publicarea unui anunţ de participare reprezintă procedura prin care autoritatea contractantă prin intermediul grupului de lucru derulează consultări şi negociază clauze contractuale, inclusiv preţul cu unul sau mai mulţi operatori economici, în situaţia în care se găseşte într-una din situaţiile prevăzute la pct. 115-118.
    122. În cazul aplicării acestei proceduri, operatori economici sînt invitaţi să depună oferte preliminare, direct, prin intermediul unei invitaţii la negociere, fără a se publica un anunţ de participare.
    123. În situaţiile prevăzute la pct. 116 subpct. 1) şi 3), în cazul în care acest lucru este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală.
    124. Desfăşurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare are loc prin realizarea următoarelor activităţi:
    1) crearea de către autoritatea contractantă a grupului de lucru;
    2) elaborarea de către autoritatea contractantă a invitaţiei de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    3) primirea şi evaluarea ofertei/ofertelor;
    4) negocierea ofertei/ofertelor cu candidatul/candidaţii selectat/selectaţi;
    5) atribuirea contractului;
    6) raportarea rezultatelor procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, pentru efectuarea căreia grupul de lucru este obligat să întocmească, inclusiv pe suport electronic, următoarele documente, de conţinutul cărora poartă răspundere:
    a) procesul-verbal al grupului de lucru privind procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cu expunerea argumentelor corespunzătoare;
    b) contractul de achiziţie încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic;
    c) darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
    d)  alte documente confirmative necesare realizării acestei proceduri de achiziţie.
    125. În vederea depunerii ofertelor preliminare autoritatea trebuie să stabilească un termen minim rezonabil între data transmiterii invitaţiei la negociere şi data-limită de depunere a acestora. Acest termen va fi corelat cu gradul de complexitate al contractului şi trebuie să fie suficient pentru a permite candidaţilor elaborarea ofertei.
    126. Invitaţia la negociere va conţine :
    1) denumirea, sediul autorităţii contractante, date de contact;
    2) obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit;
    3) limba (limbile) în care se întocmesc documentele ce trebuie depuse de ofertant/ofertanţi ca răspuns la solicitările documentaţiei de atribuire;
    4) locul, data şi ora-limită de depunere a ofertei/ofertelor;
    5) data la care se deschid ofertele, ora, locul şi modul de deschidere (cu sau fără participarea operatorilor economici);
    6) numărul minim de ofertanţi pe care autoritatea contractantă doreşte să-i selecteze în vederea derulării negocierii, după caz;
    7) informaţii referitoare la criteriul de evaluare utilizat (preţul cel mai scăzut sau oferta cea mai avantajoasă economic), precum şi ponderile factorilor de evaluare.
    8) agenda rundelor de negocieri (locul, durata rundelor de negociere, numărul de runde, eventual programarea rundelor de negociere cu fiecare operator economic).
    127. Nu se prezintă spre înregistrare la Agenţie, contractele ale căror obiecte sînt:
    1) energia electrică, termică, gazele naturale, apa, serviciile de canalizare şi telefonie fixă, precum şi serviciile de transportare a deşeurilor menajere solide;
    2) lemnele pentru încălzire;
    3) locaţiunea şi arenda, încheiate de către autorităţile contractante pentru desfăşurarea activităţilor de serviciu ale acestora;
    4) serviciile de pază de stat a căror contractare de către autorităţile contractante este obligatorie, conform actelor normative;
    5) serviciile medicale prestate de instituţiile medico-sanitare publice, conform Catalogului tarifelor unice, aprobat de Guvern;
    6) serviciile de formare profesională continuă a cadrelor medicale şi farmaceutice prestate de instituţiile publice subordonate Ministerului Sănătăţii, conform tarifelor aprobate de Guvern;
    7) serviciile de elaborare a testelor pentru examenele de absolvire şi olimpiade în învăţămîntul primar şi preuniversitar, precum şi serviciile de evaluare şi examinare a acestora prestate conform normativelor de timp şi de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire în sistemul de învăţămînt preuniversitar şi a evaluării finale în învăţămîntul primar aprobate de Guvern;
    128.  Agenţia anulează rezultatele procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazul în care se constată că, achiziţia s-a efectuat cu abatere de la prevederile Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 şi ale prezentului Regulament, sau în cazul în care se constată că autoritatea contractantă şi/sau operatorul economic au creat o situaţie artificială în scopul achiziţionării unor bunuri, lucrări şi servicii în baza procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.668
din 27 mai 2016

LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1407 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1425).
    2. Punctul 20 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.661 din 10 noiembrie 2009  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.729).
    3. Punctul 44 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin  Hotărîrea Guvernului nr. 341 din 3 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.418).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 6 august 2012 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1407 din 10 decembrie 2008” (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2012, nr.166-169, art.627).
    5. Punctul 8 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 28 septembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.208, art.781).