LPC101/2016
ID intern unic:  365448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 101
din  26.05.2016
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 355
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 24 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, alineatul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Firma poate fi utilizată şi în calitate de marcă, cu condiţia înregistrării acesteia conform Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor.”
    Art. II. – Legea nr. 655-XIV din 29 octombrie 1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 4), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (4), cuvintele „reprezentantul în proprietate industrială” se substituie cu cuvintele „mandatarul autorizat în proprietatea intelectuală”.
    2. Articolul 3:
    la alineatul (2), punctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) procură, în cazul depunerii cererii prin intermediul reprezentantului sau al mandatarului autorizat în proprietatea intelectuală.”
    alineatul (10) se abrogă;
    la alineatul (12), sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială” se substituie cu textul „Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (în continuare – BOPI)”.
    3. La articolul 6 alineatul (4), sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială” se substituie cu abrevierea „BOPI”.
    4. La articolul 7 alineatul (2), sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială” se substituie cu abrevierea „BOPI”.
    5. La articolul 8 alineatul (5), sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială” se substituie cu abrevierea „BOPI”.
    Art. III. – În anexa la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare:
    la compartimentul „Întreprinderi de stat și municipale”, poziţia 116 se exclude;
    la compartimentul „Publicații periodice publice”, poziţiile 160 şi 161 vor avea următorul cuprins:

160
Buletin Oficial de Proprietate Intelectuală
Chişinău,         str. Andrei Doga
nr. 24/1
1015601000112
 
161
Revista de proprietate intelectuală „Intellectus”
Chişinău,        str. Andrei Doga nr. 24/1
1015601000112
 

    Art. IV. – Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136–140, art. 577), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (1), sintagma „Întreprinderea de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea  Intelectuală” ” se substituie cu sintagma „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”;
    la alineatul (2) litera b), sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală”.
    2. La articolul 50, alineatul (6) se abrogă.
    Art. V. – Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99–101, art.362), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2) litera b), sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală”.
    2. La articolul 60, în partea introductivă, sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală”.
    Art. VI. – Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99–1 01, art.364), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (3) litera b), sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală”.
    2. La articolul 12 alineatul (6),  cuvîntul „industrială” se substituie cu cuvîntul „intelectuală”.
    Art. VII. – Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117–119, art. 455), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    la alineatul (2) litera e), sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală”;
    la alineatul (3), cuvîntul „industriale” se substituie cu cuvîntul „intelectuale”.
    2. La articolul 15 alineatul (10), cuvîntul „industrială” se substituie cu cuvîntul „intelectuală”.
    Art. VIII. – Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 527), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (2) litera b), sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova” se substituie cu sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală”.
    2. În titlul articolului 28 şi în partea introductivă, sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Industrială” se substituie cu sintagma „Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală”.
    Art. IX. – În anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, compartimentul „Întreprinderea de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” ” va avea următorul cuprins:
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
1
Certificat de mandatar autorizat

50 euro*

Fără termen

2

Certificat de calificare a evaluatorului obiectelor de proprietate intelectuală

Gratuit

5 ani

3

Certificat de înregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control

6 euro*

3 ani

4

Marcaj de control pentru fiecare exemplar de operă sau fonogramă

0,80 lei pentru fiecare marcaj de control

Pentru fiecare operă sau fonogramă pe durata existenţei acesteia

   
    Art. X.
– La punctul 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 101 din 12 iunie 2014 pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 209–216, art. 447),  cuvîntul „albastru” se substituie cu cuvîntul „galben”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 101. Chişinău, 26 mai 2016.