LPC106/2016
ID intern unic:  365452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 106
din  26.05.2016
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 359
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 311:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 311. Denunţarea falsă sau plîngerea falsă”;
    la alineatul (1), după cuvintele „unei infracţiuni,” se introduc cuvintele „sau plîngerea cu bună ştiinţă falsă despre săvîrşirea unei infracţiuni,”.
    2. La articolul 312 alineatul (1), cuvintele „urmăririi penale sau judecării cauzei în instanţa de judecată naţională ori” se substituie cu cuvintele „procesului civil, procesului penal, procesului contravenţional sau în instanţa de judecată”.
    3. La articolul 314 alineatul (1), cuvintele „urmăririi penale ori judecării cauzei în instanţa de judecată naţională sau internaţională” se substituie cu cuvintele „procesului civil, procesului penal, procesului contravenţional sau în instanţa de judecată internaţională”.
    Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 262 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Orice declaraţie, plîngere sau alte informaţii ce oferă temei de a presupune că persoana a fost supusă acţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant, prevăzute la art. 1661 din Codul penal, urmează a fi prezentate sau transmise imediat procurorului pentru a fi examinate în conformitate cu art. 274 alin. (31) din prezentul cod.”
    2. La articolul 263 alineatul (7), cuvintele „ce conţine şi denunţ” se exclud, iar cuvintele „dacă denunţul este intenţionat calomnios” se substituie cu cuvintele „dacă denunţul sau plîngerea este intenţionat calomnios/oasă”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

    Nr. 106. Chişinău, 26 mai 2016.