LPM76/2016
ID intern unic:  365555
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 76
din  21.04.2016
cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 387     Data intrarii in vigoare : 01.07.2016
    MODIFICAT
    LP284 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.953
    În vederea asigurării calității actului de justiție, a eficienței sistemului judecătoresc, a distribuției echitabile a sarcinilor între instanțele judecătorești, a utilizării eficiente a fondurilor publice, precum și în vederea creării premiselor pentru specializarea judecătorilor,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
REORGANIZAREA SISTEMULUI INSTANȚELOR
JUDECĂTOREȘTI

    Art. 1. – (1) Sistemul instanțelor judecătorești din Republica Moldova se reorganizează după cum urmează:
    a) judecătoriile Centru, Buiucani, Rîșcani, Botanica și Ciocana din municipiul Chișinău fuzionează prin contopire, formînd Judecătoria Chișinău;
    b) judecătoriile Fălești și Sîngerei fuzionează prin contopire cu Judecătoria Bălți, formînd Judecătoria Bălți;
    c) Judecătoria Bender fuzionează prin contopire cu Judecătoria Anenii Noi, formînd Judecătoria Anenii Noi;
    d) judecătoriile Basarabeasca și Leova fuzionează prin contopire cu Judecătoria Cimișlia, formînd Judecătoria Cimișlia;
    e) judecătoriile Briceni, Dondușeni și Ocnița fuzionează prin contopire cu Judecătoria Edineț, formînd Judecătoria Edineț;
    f) judecătoriile Cantemir și Taraclia fuzionează prin contopire cu Judecătoria Cahul, formînd Judecătoria Cahul;
    g) Judecătoria Călărași fuzionează prin contopire cu Judecătoria Strășeni, formînd Judecătoria Strășeni;
    h) Judecătoria Ștefan Vodă fuzionează prin contopire cu Judecătoria Căușeni, formînd Judecătoria Căușeni;
    i) judecătoriile Ceadîr-Lunga și Vulcănești fuzionează prin contopire cu Judecătoria Comrat, formînd Judecătoria Comrat;
    j) Judecătoria Dubăsari fuzionează prin contopire cu Judecătoria Criuleni, formînd Judecătoria Criuleni;
    k) judecătoriile Rîșcani și Glodeni fuzionează prin contopire cu Judecătoria Drochia, formînd Judecătoria Drochia;
    l) Judecătoria Florești fuzionează prin contopire cu Judecătoria Soroca, formînd Judecătoria Soroca;
    m) Judecătoria Ialoveni fuzionează prin contopire cu Judecătoria Hîncești, formînd Judecătoria Hîncești;
    n) Judecătoria Nisporeni fuzionează prin contopire cu Judecătoria Ungheni, formînd Judecătoria Ungheni;
    o) judecătoriile Șoldănești, Rezina și Telenești fuzionează prin contopire cu Judecătoria Orhei, formînd Judecătoria Orhei.
    (2) Drepturile și obligațiile judecătoriilor fuzionate se transmit judecătoriei nou-create conform prevederilor Codului civil al Republicii Moldova.
    (3) Judecătoria Comercială de Circumscripție și Judecătoria Militară își încetează activitatea la 1 aprilie 2017.
    Art. 2. – (1) Judecătoriile nou-create conform art. 1 alin. (1) își vor începe activitatea la 1 ianuarie 2017.
    (2) Unificarea sediilor judecătoriilor se va efectua treptat, pînă în data de 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru aceasta, conform planului aprobat de Parlament la propunerea Guvernului.
    (3) Pînă la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoriile nou-create conform art. 1 alin. (1) vor avea mai multe sedii, sediul central al judecătoriei fiind sediul judecătoriei nou-create, conform anexei la prezenta lege. Președintele, vicepreședintele și șeful secretariatului judecătoriei vor activa în sediul central al acesteia.
    (4) Fiecare sediu al judecătoriei, cu excepția sediului central, este administrat de către un administrator al clădirii, desemnat de președintele judecătoriei.
    (5) Configurarea Programului integrat de gestionare a dosarelor privind repartizarea dosarelor în instanțele judecătorești se va realiza în funcție de unificarea sediilor judecătoriilor nou-create.
    [Art.2 al.(5) introdus prin LP284 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.953]
    Art. 3. – (1) Judecătorii judecătoriilor fuzionate se consideră judecători ai judecătoriilor nou-create conform art.1 alin. (1).
    (2) După încetarea activității Judecătoriei Comerciale de Circumscripție și a Judecătoriei Militare, judecătorilor acestora li se va propune transferul în funcțiile vacante din cadrul judecătoriilor nou-create conform art. 1 alin. (1) din prezenta lege. Ca excepție de la art. 20 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, transferul judecătorilor de la judecătoriile care își încetează activitatea în temeiul art. 1 alin. (3) din prezenta lege nu este precedat de evaluarea performanțelor acestora.
    (3) Pînă la crearea, conform art. 2, a condițiilor necesare pentru amplasarea în sediile centrale ale judecătoriilor, judecătorii vor continua să activeze în sediile judecătoriilor fuzionate.
    (4) Consiliul Superior al Magistraturii, pînă în data de 1 ianuarie 2017:
    a) va stabili și va aproba numărul de judecători din cadrul judecătoriilor, modul de repartizare a acestora în sediile judecătoriilor potrivit sarcinii de muncă per sistem și va asigura transferul judecătorilor;
    b) va aproba regulile de bază privind specializarea judecătorilor.
    (5) Pînă în data de 1 iulie 2017, președinții judecătoriilor create conform art. 1 alin. (1) vor stabili modul de specializare a judecătorilor.
    Art. 4. – (1) Mandatul tuturor președinților și vicepreședinților judecătoriilor nou-create conform art. 1 alin. (1) încetează de drept la 1 ianuarie 2017.
    (2) Dacă mandatul unui președinte sau vicepreședintele de instanță, pentru care acesta a fost numit anterior, expiră după 1 ianuarie 2017, în cazul unei noi numiri, acesta nu va fi luat în considerare la calculul numărului de mandate deținute consecutiv de către președintele sau vicepreședintele respectiv.
    (3) Unitățile de grefieri și de asistenți judiciari din cadrul judecătoriilor ce urmează să fie fuzionate vor fi transferate pînă la 1 ianuarie 2017 la judecătoriile nou-create. Grefierii și asistenții judiciari din cadrul judecătoriilor care urmează să fie fuzionate vor continua să activeze în sediile acestora pînă la crearea, conform art. 2, a condițiilor necesare pentru amplasarea lor în sediile centrale ale judecătoriilor.
    (4) Grefierii și asistenții judiciari din cadrul judecătoriilor care își încetează activitatea vor fi angajați în regim prioritar la judecătoriile nou-create.
    (5) După modificarea statelor de personal, personalul din cadrul secretariatelor judecătoriilor fuzionate și al celor care își încetează activitatea, cu excepția celui prevăzut la alin. (3) și (4) din prezentul articol, va fi angajat în mod prioritar în secretariatele judecătoriilor nou-create conform art. 1 alin. (1) din prezenta lege, în limita unităților de personal vacante, cu respectarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și a legislației muncii.
    (6) Numărul unităților de personal din secretariatele judecătoriilor se va modifica în funcție de necesitate, pe măsura reorganizării instanţelor judecătoreşti şi creării condiţiilor necesare pentru funcționarea acestora.
    (7) Consiliul Superior al Magistraturii, pînă în data de 1 ianuarie 2017:
    a) va organiza concursuri pentru suplinirea funcțiilor de președinți și vicepreședinți ai judecătoriilor, conform prevederilor Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
    b) va stabili și va aproba numărul de unități de personal pentru secretariatele judecătoriilor, precum și modul de repartizare a personalului în toate sediile judecătoriilor.
    Art. 5. – (1) Cererile pe cauzele civile, penale și contravenționale depuse la judecătoriile care urmează să fie fuzionate vor fi examinate, în condițiile legii, de către judecătorii cărora le-au fost repartizate.
    (2) Cererile pe cauzele civile, penale și contravenționale, depuse la Judecătoria Comercială de Circumscripție și la Judecătoria Militară pînă în data de 1 ianuarie 2017, pentru care nu a fost fixată prima ședință de examinare, vor fi transmise spre examinare instanțelor judecătorești conform competenței teritoriale, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (3) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, cererile pe cauzele civile și cauzele penale ce ţineau de competenţa Judecătoriei Comerciale de Circumscripție și a Judecătoriei Militare se vor depune, în condițiile legii, la instanţele judecătoreşti conform competenței teritoriale.
    (4) Cererile pe cauzele civile, penale și contravenționale, depuse la Judecătoria Comercială de Circumscripție și la Judecătoria Militară pînă în data de 1 ianuarie 2017, pentru care a fost fixată prima ședință de examinare, vor fi soluționate de către judecătorii cărora le-au fost repartizate pînă în data de 1 aprilie 2017. Cauzele neexaminate pînă la 1 aprilie 2017 vor fi transmise spre examinare, în termen de 10 zile lucrătoare, la alte judecătorii, conform competenței teritoriale.
    (5) Hotărîrile judecătoriilor fuzionate, ale Judecătoriei Comerciale de Circumscripție și ale Judecătoriei Militare, atacate în instanța de apel pînă în data de 1 ianuarie 2017, vor fi examinate de către curțile de apel în ale căror circumscripții s-au aflat judecătoriile respective pînă la reorganizare.
    (6) Dosarele și alte documente aflate în arhiva judecătoriilor fuzionate se transmit spre păstrare judecătoriilor nou-create. Dosarele și alte documente aflate în arhiva Judecătoriei Comerciale de Circumscripție și Judecătoriei Militare se transmit spre păstrare Judecătoriei Chișinău.
    Art. 6. – (1) Președinții judecătoriilor care fuzionează sau ai celor care își încetează activitatea vor efectua, pînă în data de 1 ianuarie 2017, inventarierea și evaluarea elementelor de activ și de pasiv și vor întocmi situațiile financiare de fuziune ale judecătoriilor respective.
    (2) Transmiterea activelor și pasivelor, a mijloacelor fixe și a altor bunuri materiale ale judecătoriilor ce urmează să fie fuzionate, ale Judecătoriei Comerciale de Circumscripție și ale Judecătoriei Militare către judecătoriile nou-create se va efectua în baza actelor de predare-primire întocmite conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 901 din 31 decembrie 2015.
    (3) În perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2027, investițiile capitale se vor efectua conform unui plan aprobat de Guvern.
Capitolul II
MODIFICĂRI ŞI  COMPLETĂRI  LA  UNELE
ACTE LEGISLATIVE
    Art. 7. – Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 62), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 15 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Instanța judecătorească poate avea unul sau mai multe sedii.”
    2. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Preşedinţii instanţelor judecătoreşti sînt asistaţi de vicepreşedinți. Președinții judecătoriilor sînt asistați de un singur vicepreședinte. În cadrul Judecătoriei Chișinău, numărul de vicepreședinți se stabilește potrivit cu numărul de sedii ale judecătoriei. În cadrul curţilor de apel şi în Curtea Supremă de Justiţie, numărul de vicepreşedinţi se stabileşte potrivit cu numărul de colegii.”
    3. Articolul 21 se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:
    „(11) Reorganizarea sau încetarea activităţii instanţelor judecătoreşti poate fi făcută doar prin lege organică. O instanţă judecătorească nu poate fi reorganizată sau activitatea acesteia nu poate înceta dacă competenţele sale jurisdicţionale nu au fost transferate unei alte instanţe judecătoreşti.
    (12) Stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și a circumscripțiilor curților de apel se face în baza evaluării cumulative după următoarele criterii:
    a) numărul de dosare transmise judecătoriei spre examinare pe parcursul ultimilor 5 ani și complexitatea acestora;
    b) numărul de locuitori în regiune;
    c) distanța pînă la cea mai apropiată instanță de judecată, inclusiv timpul necesar pentru parcurgerea acesteia;
    d) organizarea administrativ-teritorială;
    e) starea clădirilor instanțelor de judecată.”
    4. La articolul 25:
    alineatele (2)–(6) se abrogă;
    alineatul (1) devine alineat unic.
    5. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    6. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    Art. 8. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 63), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (6) se abrogă.
    2. La articolul 28, alineatul (2) se abrogă.
    Art. 9. – Anexa la Legea nr. 853-XIII din 29 mai 1996 cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 46–47, art. 415), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Art. 10. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările ulterioare, se  modifică după cum urmează:
    1. Articolul 37 se abrogă.
    2. La articolul 38 punctul 2), textul „ , inclusiv de judecătoria militară” se exclude.
    3. La articolul 42, alineatul (6) se abrogă.
    Art. 11. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 35 se abrogă.
    2. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 38. Competența teritorială generală
    (1) Reclamantul poate intenta acțiunea în oricare din sediile instanței în a cărei rază teritorială se află domiciliul pîrîtului.
    (2) Acțiunea împotriva unei persoane juridice se intentează în unul dintre sediile instanței în a cărei rază teritorială se află sediul persoanei juridice respective.”
    3. În tot cuprinsul articolului 39, cuvintele „în instanţa” se substituie cu textul „în oricare dintre sediile instanței”.
    4. La articolul 44, alineatele (4) și (5) se abrogă.
    5. Articolul 53:
     se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Propunerea de recuzare se examinează în modul în care se examinează cererea de chemare în judecată.”
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Cererea de recuzare se soluționează în cel mult 5 zile din momentul depunerii.”
    6. La articolul 358, alineatul (2) se abrogă.
    7. La articolul 477 alineatul (1), cuvintele „în judecată” se substituie cu textul „în instanța care ar fi fost competentă să examineze cauza civilă în lipsa clauzei de arbitraj,”.
    8. La articolul 482, cuvintele „de instanţă” se substituie cu textul „de instanța care ar fi fost competentă să examineze cauza civilă în lipsa clauzei de arbitraj”.
Capitolul III
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
    Art. 12. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor articolului 10 și ale articolului 11 punctele 1, 4 și 6, care vor intra în vigoare la 1 aprilie 2017.
    (2) Guvernul și autoritățile publice locale vor întreprinde măsurile necesare, conforme legislației în vigoare, pentru asigurarea funcționării prezentei legi.
    (3) Guvernul, în termen de 2 luni, va elabora Planul de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești.
    (4) Consiliul Superior al Magistraturii va propune Institutului Naţional al Justiţiei să includă în programele de formare continuă a judecătorilor subiectele necesare pentru specializarea judecătorilor în examinarea:
    – litigiilor cu caracter comercial;
    – cauzelor penale privind infracțiunile săvîrșite de persoane din efectivul de soldaţi, din corpul de sergenţi şi din corpul de ofiţeri ale Armatei Naţionale, din efectivul Trupelor de Carabinieri şi al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, din efectivul Serviciului de Informaţii şi Securitate, al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, de persoane atestate din efectivul instituţiilor penitenciare, de persoanele supuse serviciului militar în timpul concentrărilor, de alte categorii de persoane în privința cărora există indicaţii exprese în legislaţie.
    (5) Centrul de Telecomunicații Speciale va asigura configurarea în modul corespunzător a Programului integrat de gestionare a dosarelor.
    [Art.12 al.(5) introdus prin LP284 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.953]
   
(6) Pînă la crearea condițiilor pentru funcționarea judecătoriilor reorganizate într-un sediu unic, acțiunea depusă de reclamant în temeiul art. 38 sau 39 din Codul de procedură civilă se va examina de către judecătorul sau, după caz, completul de judecători care activează în sediul judecătoriei respective.
    [Art.12 al.(6) introdus prin LP284 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.953]
    (7) Pînă la încetarea activității judecătoriei militare, salarizarea şi alte drepturi cuvenite personalului militar şi civil se asigură de către Ministerul Apărării.
    [Art.12 al.(7) introdus prin LP284 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.953]


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 76. Chișinău, 21 aprilie 2016.

    anexa