HGC786/2016
ID intern unic:  365588
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 786
din  23.06.2016
cu privire la crearea, lichidarea şi modificarea denumirii
unor instituţii de învăţămînt profesional tehnic
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 850
    În temeiul art. 59 alin. (2) şi art. 139 lit. f) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), precum şi în scopul dezvoltării sistemului de învăţămînt profesional tehnic şi asigurării economiei naţionale cu cadre calificate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei privind:
    a) crearea:
    Centrului de excelenţă în energetică şi electronică prin reorganizarea (contopirea) Colegiului Politehnic din Chişinău şi a Colegiului de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău;
    Centrului de excelenţă în economie şi finanţe prin reorganizarea Colegiului Financiar-Bancar din Chişinău;
    Şcolii Profesionale s. Ciumai, r-nul Taraclia, în baza subdiviziunii din s. Ciumai, r-nul Taraclia, a Şcolii Profesionale, or. Vulcăneşti, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri);
    b) lichidarea Colegiului Pedagogic „Alexandru cel Bun” din Călăraşi;
    c) modificarea denumirii:
    Colegiului Pedagogic „Alexei Mateevici” din Chişinău în Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău;
    Colegiului Pedagogic „Gheorghe Asachi” din Lipcani în Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani;
    Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei în Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
    Colegiului Pedagogic „Mihai Eminescu” din Soroca în Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca;
    Colegiului Pedagogic „Mihail Ciachir” din Comrat în Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
    Colegiului Industrial-Pedagogic din Cahul în Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul.
    2. Transmiterea bazei tehnico-materiale, didactice şi locative a instituţiilor de învăţămînt menţionate în pct. 1 al prezentei hotărîri se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art. 2).
    3. Disponibilizarea salariaţilor în legătură cu reorganizarea instituţiilor menţionate în pct.1 al prezentei hotărîri se va efectua conform legislaţiei muncii în vigoare, în cazul imposibilităţii transferului acestora.
    4. Ministerul Educaţiei, în termen de 10 zile din data publicării, va constitui Comisii de reorganizare, care vor realiza inventarierea şi predarea/primirea mijloacelor fixe şi circulante, pentru fiecare instituţie specificată în pct. 1 al prezentei hotărîri.
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentele cadastrale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    6. Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    se exclud poziţiile:
    „Colegiul de Microelectronică şi Tehnică de Calcul din Chişinău
    Colegiul Politehnic din Chişinău
    Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău
    Colegiul Pedagogic „Alexandru cel Bun” din Călăraşi
    Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici” din Chişinău
    Colegiul Pedagogic „Gheorghe Asachi” din Lipcani
    Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Orhei
    Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu” din Soroca
    Colegiul Pedagogic „Mihail Ciachir” din Comrat
    Colegiul Industrial-Pedagogic din Cahul”;
    după poziţia „Centrul de excelenţă în transporturi” se completează cu următoarele poziţii:
    „Centrul de excelenţă în economie şi finanţe
    Centrul de excelenţă în energetică şi electronică”;
    după poziţia „Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi” se introduc următoarele poziţii:
    „Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău
    Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani
    Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
    Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca
    Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat
    Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul”;
    după poziţia „Şcoala Profesională, nr. 2, or. Cahul” se completează cu poziţia:
    „Şcoala Profesională s. Ciumai, r-nul Taraclia”.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                               Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu

    Nr. 786. Chişinău, 23 iunie 2016.