OME118/2016
ID intern unic:  365611
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 118
din  13.06.2016
cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 09-02:2016
„Măsurarea vitezei mijloacelor de transport
auto cu ajutorul
sistemului tip „АвтоУраган”
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 1110
    În temeiul art. 2 alin. (2) lit. d) şi art. 3 alin. (1) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15.04.2008), pentru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,
ORDON:
    1. Se aprobă în calitate de procedură de metrologie legală:
    - PML 9-02:2016 „Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemului cu soft încorporat tip „АвтоУраган” (conform anexei).
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului Economiei.
    3. A pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea prezentului ordin pe pagina sa web şi publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                Octavian CALMÎC


    Nr. 118. Chişinău, 13 iunie 2016.


 Anexă
la Ordinul Ministerul Economiei
nr. 118 din 13.06.2016

Procedură de măsurare legală
PML 9-02:2016 „Măsurarea vitezei mijloacelor de transport
auto cu ajutorul sistemului tip „АвтоУраган””
I. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE
    1. Prezenta procedură de măsurare legală (PML) stabileşte procedura de măsurare a vitezei de mișcare a mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemului, cu soft încorporat, prin efectul doppler, de tip „АвтоУраган” cu înregistrare foto/video a acestora prin intermediul posturilor mobile de supraveghere a circulaţiei rutiere (post mobil de supraveghere sau Sisteme mobile de supraveghere) şi transmiterea în mod automatizat a datelor prin intermediul reţelelor de comunicaţie la postul central de procesare a datelor din cadrul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” deținut de STI al MAI, pentru depistarea şi înregistrarea încălcărilor regulamentului circulaţiei rutiere în scopul sporirii responsabilităţilor poliţiştilor la respectarea şi executarea cu stricteţe a legilor şi ordinii de drept în activitatea de supraveghere şi control a respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice.
II. REFERINȚE
    Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995;
    Legea nr. 131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier;
    Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008;
    Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009;
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014;
    Concepţia Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 40 din  17 ianuarie 2012;
    Ordinul MAI nr. 45 din 19.02.2010 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii de supraveghere a traficului rutier şi Instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor tehnice”;
    SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabular internaţional de metrologie;
    NML RSAV.402100.004 MP:2013 „Sistem, cu soft încorporat, prin efectul Doppler, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport tip «АвтоУраган»”;
    Комплекс аппаратно-програмный доплеровский измерения скорости движения транспортных средств «АвтоУраган», Руководство по эксплуатации PCAB.402100.004 РЭ;
    BEE III KCE Moving Radar System with Automatic Same Direction Technology User Manual.
    Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный с видеофиксацией „ИСКРА” ДА/40. Руководство по эксплуатации ГДЯК 468162.018 РЭ.
III. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI
    2. Pentru a interpreta corect prezenta PML se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995 cu următoarele completări:
    Post mobil de supraveghere a circulaţiei rutiere – complex mobil amplasat pe automobil de patrulare sau automobil fără însemne speciale ale MAI, care efectuează supravegherea circulaţiei rutiere prin intermediul mijloacelor tehnice, speciale, certificate şi verificate metrologic, ce asigură monitorizarea integrală a circulaţiei rutiere la o intersecţie sau pe un sector de drum.
    GPS - sistem de calculare a poziţiei de amplasare a posturilor mobile de supraveghere cu furnizarea coordonatelor geografice.
    Mijloc de transport auto (autovehicul) – mijloc de transport autopropulsat, destinat transportului de persoane sau de bunuri ori efectuării de lucrări, cu excepţia ciclomotorului şi a vehiculelor pe şine. Troleibuzul este considerat autovehicul.
    Autovehicul-ţintă – autovehicul supus procedurii de măsurare legală a vitezei de deplasare pe drumurile publice.
    Radar – mijloc de măsurare a vitezei de mișcare a autovehiculelor.
    MAI – Ministerul Afacerilor Interne.
    MM – mijloc de măsurare.
    MT – mijloc de transport.
    STI – Serviciul tehnologii informaţionale al MAI, deţinător şi registrator al Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, care în procesul de îndeplinire a funcţiilor asigură formarea resursei informaţionale caracteristică domeniului monitorizării şi asigurării securităţii circulaţiei rutiere.
IV. GENERALITĂȚI
    3. Constatarea nerespectării regimului legal de viteză pe drumurile publice, prin intermediul posturilor mobile de supraveghere, se efectuează automatizat cu mijloace de măsurare adecvate şi verificate metrologic de către laboratoarele de verificări metrologice ale persoanelor juridice desemnate în Sistemul Național de Metrologie.
    4. Mijloace de măsurare legalizate şi verificate metrologic reprezintă sistemele, cu soft încorporat, prin efectul doppler pentru măsurarea vitezei de mișcare a mijloacelor de transport, de tip „АвтоУраган” (în continuare - Sistem).
    5. Sistemele sînt formate din instalații video (în componența cărora intră 2 camere video, care fixează și transmit semnalul foto și video), dispozitivul pentru măsurarea vitezei de mișcare a MT (radar), calculatoare cu placă specială de captare a semnalului video și Soft-ul „AвтоУраган”, la fel și dispozitivele exterioare de afișare, păstrare și transmitere a informației la distanță la serverele centrale.
    6. Sistemul poate fi utilizat în combinație cu radarele de tipul: BEE III KCE şi „Искра” Да/40 în varianta concepută de producător pentru instalarea și utilizarea acestora în automobilele de serviciu ale MAI.
    7. Construcția Sistemului prevede montarea rigidă a instalației video și a radarului ca o construcție unică şi este destinat pentru controlul vitezei autovehiculelor, cu fixarea foto/video a încălcărilor.
    8. Principiul de funcționare a Sistemului este bazat pe plasarea imaginei video a MT depistată în zona de control cu valoarea vitezei acestui MT fixată de către radar.
    9. Radarul este utilizat în calitate de mijloc de măsurare a vitezei MT.
    10. Buletinele de verificare metrologică ale radarelor se păstrează la sediul STI.
    11. În componența Sistemului este inclus și Soft-ul - „AвтоУраган”, care funcționează cu sistemul de operare Microsoft Windows (versiunea XP, Vista sau Windows 7), care este destinat combinării imaginii foto-video a MT cu valoarea vitezei de deplasare a acestui MT.
V. CERINȚE FAȚĂ DE CALIFICAREA
OPERATORILOR
    12. Manipularea Sistemului are loc de către efectivul Direcției Generale Monitorizare și Control Trafic a Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI sau de către poliţiştii din cadrul Autorităților Administrative și/sau Instituțiilor din subordinea MAI apţi pentru manipulare, ce deţin Certificat de competenţă, emis de persoane responsabile din cadrul STI după urmarea cursurilor de utilizare de la specialiştii instruiţi de producător.
VI. CONDIȚII DE MĂSURARE
    13. Utilizarea Sistemului se va efectua în următoarele condiţii atmosferice:
    - temperatura mediului ambiant de la -30oC pînă la + 50oC;
    - umiditatea mediului ambiant pînă la 90%, fără condensare;
    - presiunea atmosferică de la 60 pînă la 106,7 kPa.
    14. În cazul cînd condiţiile meteorologice nu permit utilizarea Sistemului la parametrii tehnici normali, se întrerupe funcţionarea mijlocului de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor.
    15. Este interzisă folosirea în cadrul posturilor mobile de supraveghere a oricărui dispozitiv care întrerupe sau perturbă buna funcţionare a radarului.
    16. Sistemul se va utiliza în cadrul posturilor mobile de supraveghere cu alimentarea de la reţeaua de bord cu limitele de tensiune de la 11,0 V pînă la 16,0 V.
    17. Montarea şi punerea în funcţiune a Sistemului în cadrul postului mobil de supraveghere se va efectua conform prevederilor manualului de utilizare:
    1) Pentru Sistemul în combinație cu radarul de tipul BEE III KCE - manualul de utilizare: BEE III KCE Moving Radar System with Automatic Same Direction Technology User Manual.
    2) Pentru Sistemul în combinație cu radarul de tipul „ИСКРА” ДА/40 - manualul de utilizare: Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный с видеофиксацией „ИСКРА” ДА/40. Руководство по эксплуатации ГДЯК 468162.018 РЭ.
    18. Postul mobil de supraveghere va fi folosit atît ziua, cît şi noaptea în locurile cu vizibilitate care ar permite determinarea numărului de înmatriculare a autovehiculului ce încalcă viteza limită admisibilă pe sectorul de drum respectiv.
VII. PREGĂTIREA PENTRU EXECUTAREA
MĂSURĂRILOR
    19. La pregătirea pentru executarea măsurărilor operatorul trebuie:
    - să conecteze Sistemul de monitorizare pentru măsurarea vitezei şi înregistrarea automatizată a încălcărilor;
    - să regleze camera video, ca imaginea afişată a autovehiculelor cărora li se determină viteza să se încadreze pe ecranul monitorului;
    - să seteze regimul de viteză admis pe tronsonul de drum monitorizat;
    - să se asigure că toate datele înregistrate au fost transmise automatizat către postul central de procesare a datelor din cadrul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”;
    - să dispună, în timpul serviciului, de copia buletinului de verificare metrologică a echipamentului, certificatul de competenţă, documentele de identitate personală, actele de înmatriculare a autoturismului.
    Se interzice:
    - utilizarea Sistemului de către personal neautorizat sau cu buletin de verificare metrologică expirat;
    - utilizarea radarului în regimul “în mişcare”;
    - folosirea radarului la o distanţă mai mică de 1 km faţă de aeroporturi şi heliporturi;
    - depanarea Sistemului de către persoane neautorizate şi orice altă intervenţie care conduce la deteriorarea sigiliilor metrologice;
    - folosirea echipamentului în alte condiţii decît cele prevăzute în documentaţia tehnică.
    20. Algoritmul de lucru poate fi divizat în cîteva etape:
    1) Asamblarea şi montarea părţilor Sistemului în salonul automobilului care este echipat în post mobil de supraveghere.
    2) Conectarea Sistemului.
    3) Selectarea direcţiei şi regimului de măsurare, configurarea camerei video (în caz de necesitate).
    4) Fixarea încălcărilor regimului de viteză are loc automatizat. Datele fixate sînt expediate automatizat prin intermediul reţelelor de comunicaţie la postul central de procesare a datelor din cadrul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”.
VIII. EXECUTAREA MĂSURĂRILOR
    21. Efectuarea măsurării vitezei şi înregistrărilor se realizează automatizat, în regim staţionar (postul mobil de supraveghere nu se mişcă). Înregistrarea vitezei şi imaginilor se efectuează astfel ca mijlocul de transport auto supus măsurării să fie înregistrat din spate, la îndepărtare de postul mobil de supraveghere, după cum urmează:
    1) Pentru Sistemul în combinație cu radarul de tipul ”BEE III KCE” în modul următor:
    a) Automobilul care este echipat ca post mobil de supraveghere se parchează în locuri unde este permisă staţionarea.
    b) Includeţi sistemul, prin apăsarea întrerupătorului “ON/OFF”.
    c) Poziţionaţi complexul cu radarul şi camerele video aproximativ la 45 de grade faţă de direcţia de deplasare a traficului, iar axele de simetrie a radarului şi a camerelor video să fie paralele.
    d) Focalizaţi camera video de ansamblu pe mijlocul de transport auto supus măsurării şi înregistrării. Focalizarea camerei video de ansamblu are loc manual prin schimbarea distanţei focale a obiectivului cu ajutorul inelelor ”ZOOM” şi ”FOCUS” din cadrul lentilelor. Focalizarea se efectuează pînă la momentul cînd imaginea de ansamblu de pe monitor atinge claritatea necesară.
    e) Focalizaţi camera video de recunoaştere pe mijlocul de transport auto supuse măsurării şi înregistrării. Focalizarea camerei video de recunoaştere are loc manual prin schimbarea distanţei focale a obiectivului cu ajutorul inelelor ”ZOOM” şi ”FOCUS” din cadrul lentilelor. Focalizarea se efectuează pînă la momentul cînd imaginea de recunoaştere de pe monitor atinge claritatea necesară.
    f) Efectuaţi un test al imaginilor captate. Testul se efectuează prin apăsarea butonului „PAUSE” pe monitor. Verificaţi claritatea imaginii captate pe monitorul sistemului. În cazul în care calitatea imaginii nu este satisfăcătoare focalizarea camerelor se efectuează repetat, pînă la atingerea calităţii necesare.
    g) Verificaţi dacă pe monitorul sistemului sînt afişate coordonatele geografice (GPS).
    h) Verificaţi dacă nu sînt erori în funcţionalitatea radarului.
    i) În cazul în care coordonatele geografice (GPS) nu sînt afişate pe monitor sau există erori în funcţionalitatea radarului, deconectaţi sistemul prin apăsarea întrerupătorului “ON/OFF” şi transmiteţi postul mobil de supraveghere la deservirea tehnică.
    j) Prin intermediul butoanelor „SPEED LIMIT UP/SPEED LIMIT DOWN” de pe monitor, setaţi regimul de viteză de pe tronsonul de drum monitorizat.
    k) Apăsaţi pe telecomanda radarului butonul ”SAME” pentru a seta sistemul în regim de măsurare a vitezei şi înregistrare din spate, la îndepărtare de postul mobil de supraveghere.
    l) Apăsaţi pe telecomanda radarului butonul ”MOV/STA” pentru a seta sistemul în regim de măsurare a vitezei şi înregistrare staţionar.
    m) Apăsaţi butonul „MEASURE START” pe monitor pentru a porni procesul de măsurare a vitezei şi înregistrare a autovehiculelor supuse măsurării.
    n) Mijlocele de transport auto monitorizate, care încalcă regimul de viteză, trebuie să fie afişate în partea de jos a monitorului.
    o) La sfîrşitul sesiunii de lucru apăsaţi butonul „MEASURE STOP” de pe monitor, după care verificaţi dacă toate încălcările fixate de sistem au fost transmise în mod automatizat prin intermediul reţelelor de comunicaţie la postul central de procesare a datelor din cadrul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”. Pentru aceasta, verificaţi rubrica din partea dreaptă de sus (cantitatea de încălcări în rubrică trebuie sa fie indicată ”0”).
    p) Deconectaţi sistemul prin apăsarea întrerupătorului „ON/OFF”.
    r) Eroarea de măsurare a vitezei de mişcare a Sistemului - ”BEE III KCE” conform datelor tehnice ale radarelor în regim „staţionar” este de ±3 km/h. Eroarea de măsurare este setată în implicit în sistem şi nu necesită setare manuală din partea colaboratorului.
    2) Pentru Sistemul în combinație cu radarul de tipul ”ИСКРА ДА/40” în modul următor:
    a) Automobilul care este echipat ca post mobil de supraveghere se parchează în locuri unde este permisă staţionarea.
    b) Includeţi sistemul, prin apăsarea întrerupătorului ”ВКЛ/ВЫКЛ”.
    c) Poziţionaţi complexul cu radarul şi camerele video aproximativ la 45 de grade faţă de direcţia de deplasare a traficului, iar axele de simetrie a radarului şi a camerelor video să fie paralele.
    d) Focalizaţi camera video de ansamblu pe mijlocul de transport auto supuse măsurării şi înregistrării. Focalizarea camerei video de ansamblu are loc manual prin schimbarea distanţei focale a obiectivului cu ajutorul inelelor ”ZOOM” şi ”FOCUS” din cadrul lentilelor. Focalizarea se efectuează pînă la momentul cînd imaginea de ansamblu de pe monitor atinge claritatea necesară.
    e) Focalizaţi camera video de recunoaştere pe mijlocul de transport auto supuse măsurării şi înregistrării. Focalizarea camerei video de recunoaştere are loc manual prin schimbarea distanţei focale a obiectivului cu ajutorul inelelor ”ZOOM” şi ”FOCUS” din cadrul lentilelor. Focalizarea se efectuează pînă la momentul cînd imaginea de recunoaştere de pe monitor atinge claritatea necesară.
    f) Efectuaţi un test al imaginilor captate. Testul se efectuează prin apăsarea butonului „PAUSE” de pe monitor. Verificaţi claritatea imaginii captate pe monitorul sistemului. În cazul în care calitatea imaginii nu este satisfăcătoare, focalizarea camerelor se efectuează repetat, pînă la atingerea calităţii necesare.
    g) Verificaţi dacă pe monitorul sistemului sînt afişate coordonatele geografice (GPS).
    h) Verificaţi dacă nu sînt erori în funcţionalitatea radarului.
    i) În cazul în care coordonatele geografice (GPS) nu sînt afişate pe monitor sau există erori în funcţionalitatea radarului, deconectaţi sistemul prin apăsarea întrerupătorului ”Вкл/выкл” şi transmiteţi postul mobil de supraveghere la deservirea tehnică.
    j) Prin intermediul butoanelor „SPEED LIMIT UP/SPEED LIMIT DOWN” de pe monitor, setaţi regimul de viteză de pe tronsonul de drum monitorizat.
    k) Apăsaţi pe monitor butonul ”DIRECTION LEAVE” pentru a seta sistemul în regim de măsurare a vitezei şi înregistrare din spate, la îndepărtare de postul mobil de supraveghere.
    l) Apăsaţi pe monitor butonul ”STATIONARY MODE” pentru a seta sistemul în regim de măsurare a vitezei şi înregistrare staţionar.
    m) Apăsaţi butonul „MEASURE START” pe monitor pentru a porni procesul de măsurare a vitezei şi înregistrare a autovehiculelor supuse măsurării.
    n) Mijloacele de transport auto monitorizate, care încalcă regimul de viteză, trebuie să fie afişate în partea de jos a monitorului.
    o) La sfîrşitul sesiunii de lucru apăsaţi butonul „MEASURE STOP” de pe monitor, după care verificaţi dacă toate încălcările fixate de sistem au fost transmise în mod automatizat prin intermediul reţelelor de comunicaţie la postul central de procesare a datelor din cadrul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”. Pentru aceasta, verificaţi rubrica din partea dreaptă de sus (cantitatea de încălcări în rubrică trebuie sa fie indicată ”0”).
    p) Deconectaţi sistemul prin apăsarea întrerupătorului ”ВКЛ/ВЫКЛ”.
    r) Eroarea de măsurare a vitezei de mişcare a Sistemului - ”ИСКРА ДА/40”, conform datelor tehnice ale radarelor în regim „staţionar”, este de ±1 km/h. Eroarea de măsurare este setată implicit în sistem şi nu necesită setare manuală din partea colaboratorului.
IX. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR MĂSURĂRILOR
    22. Rezultatele măsurării vitezei de mișcare a mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemului tip „АвтоУраган” sînt utilizate de către agenţii constatatori din cadrul subdiviziunilor autorităţilor administrative şi/sau instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, la constatarea contravenţiilor privind depăşirea regimului de viteză, după recepţionarea automatizată şi prelucrarea informaţiilor în cadrul Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”.
    24. În calitate de rezultate ale măsurărilor este informația care include:
    - materialul foto și/sau video care demonstrează deplasarea autovehiculului cu depăşirea pragului de viteză stabilit;
    - cadrul obţinut de la camera de recunoaştere cu valoarea maximă fixată a vitezei automobilului în cauză şi pe care se distinge numărul de înmatriculare al autovehiculului contravenient;
    - cadrul obţinut de la camera de ansamblu;
    - datele privind verificarea metrologică a radarului;
    - datele privind amplasarea (geolocaţia) postului mobil de supraveghere.